Skriv ut del
23
Four-Ball
Formål: Regel 23 dekker Four-Ball (spilt enten som matchspill eller slagspill), hvor partnere konkurrerer som en side hvor hver spiller spiller hver sin ball. Sidens score på et hull er den laveste scoren til partnerne på det hullet.
23
Four-Ball
23.1

Oversikt over Four-Ball

Four-Ball er en spilleform (i enten matchspill eller slagspill), som involverer partnere hvor:
 • To partnere konkurrerer sammen som en side, hvor hver spiller spiller deres egen ball, og
 •  En sides score på et hull er den laveste scoren til de to partnerne på det hullet. 
 Reglene 1-20 gjelder for denne spilleformen, men er modifisert med disse spesifikke reglene. En variant av denne er en form for matchspill kjent som Best-Ball, hvor en individuell spiller konkurrerer mot en side med to eller tre partnere og hver partner spiller deres egen ball etter reglene, som er modifisert med disse spesifikke reglene. (For Best-Ball med tre partnere på en side, er hver henvisning til den andre partneren ment å være de andre to partnerne).
23.2

Score i Four-Ball

23.2a

Sidens score på hull i matchspill og slagspill

 • Når begge partnerne huller ut eller på annen måte fullfører hullet etter reglene. Den laveste scoren er sidens score på hullet.
 • Når bare én partner huller ut eller på annen måte fullfører hullet etter reglene. Den partnerens score er sidens score på hullet. Den andre partneren behøver ikke å hulle ut.
 • Når ingen av partnerne huller ut eller på annen måte fullfører hullet etter reglene. Siden har ingen score på det hullet, som betyr:
  • I matchspill, siden taper hullet, hvis ikke motspillersiden allerede hadde gitt bort eller på annen måte tapt hullet.
  • I slagspill, siden diskvalifiseres, hvis ikke feilen er korrigert i tide etter regel 3.3c.
23.2b

Sidens scorekort i slagspill

(1) Sidens ansvar. Sidens bruttoscore på hvert hull må være oppgitt på ett enkelt scorekort. På hvert hull:
 • Bruttoscoren til minst én partner må være oppgitt på scorekortet.
 • Det er ingen straff for å oppgi mer enn én partners score på scorekortet.
 • Hver score på scorekortet må tydelig kunne identifiseres som scoren til den individuelle partneren som gjorde den. Hvis dette ikke er gjort, er siden diskvalifisert.
 • Det er ikke nok å bare kunne identifisere en score som sidens score.
Bare én partner behøver å bekrefte hullscorene på sidens scorekort etter regel 3.3b(2). (2) Komiteens ansvar. Komiteen er ansvarlig for å avgjøre hvilken score som skal telle for siden på hvert hull, inkludert å legge til handicap i en handicapkonkurranse:
 • Hvis bare én score er oppgitt på et hull, teller den scoren for siden.
 • Hvis scoren til begge partnerne er oppgitt på et hull:
  • Hvis disse scorene er forskjellige, teller den laveste (brutto eller netto) scoren på det hullet for siden.
  • Hvis begge scorene er like, kan Komiteen velge en av scorene. Hvis scoren viser seg å være feil av noen årsak, vil Komiteen velge den andre scoren.
Hvis den tellende scoren for siden ikke er klart identifisert som scoren til den individuelle partneren som gjorde den, eller hvis den partneren er diskvalifisert i forbindelse med spillet på hullet, er siden diskvalifisert.
23.2c

Når regel 11.2 ikke gjelder i Four-Ball

Regel 11.2 gjelder ikke i denne situasjonen: Når en spillers partner allerede har fullført hullet og spillerens ball i bevegelse må hulles ut for at sidens score på hullet skal bli ett slag lavere, og hvis noen person bevisst forandrer dens retning eller stopper ballen når det ikke er noen rimelig sjanse for at den kan hulles ut, er det ingen straff til den personen og spillerens ball teller ikke for siden.
23.3

Når runde starter og slutter. Når hull er fullført

23.3a

Når runde starter

En sides runde starter når én av partnerne slår et slag for å starte deres første hull.
23.3b

Når runde slutter

En sides runde slutter:
 • I matchspill, når
  • en av sidene har vunnet matchen (se reglene 3.2a(3)), eller
  • Stillingen i matchen er uavgjort etter det siste hullet, og bestemmelsene for konkurransen sier at matchen kan slutte uavgjort (se regel 3.2a(4)).
 • I slagspill, når siden fullfører det siste hullet, enten vet at begge partnerne huller ut (inkludert korrigering av en feil, slik som etter regel 6.1 eller 14.7b) eller ved at én partner huller ut på det siste hullet og den andre partneren velger å ikke gjøre det.
23.3c

Når hull er fullført

(1) Matchspill. En side har fullført et hull når:
 • Begge partnerne har hullet ut eller har fått sine neste slag gitt bort.
 • Én partner har hullet ut eller har fått sitt neste slag gitt bort og den andre partneren enten velger å ikke hulle ut eller har en score som ikke kan telle for siden, eller
 • Resultatet på hullet er avgjort (slik som når den andre sidens score på hullet er lavere enn hva siden kan klare å oppnå).
(2) Slagspill. En side har fullført et hull når en av partnerne har hullet ut og den andre partneren har hullet ut, velger å ikke gjøre det eller er diskvalifisert på det hullet.
23.4

Én eller begge partnerne kan representere siden

Siden kan være representert med én partner gjennom hele eller deler av en runde. Det er ikke nødvendig at begge partnerne er til stede eller, hvis til stede, at begge spiller på hvert hull. Hvis en partner er fraværende og så ankommer for å spille, kan den partneren bare starte spill for siden mellom spillet av to hull, som betyr:
 • Matchspill – før noen spiller i match starter hull. Hvis partneren ankommer etter at noen spiller på en av sidenei matchen har startet spill av et hull, tillates ikke den partneren å spille for siden før på det neste hullet.
 • Slagspill – før annen partner starter hull. Hvis partneren ankommer etter at den andre partneren har startet spill av et hull, tillates ikke den ankomne partneren å spille for siden før på det neste hullet.
En ankommende partner som ikke tillates å spille på et hull kan fortsatt gi råd eller hjelpe den andre partneren og utføre andre handlinger for den andre partneren på det hullet (se reglene 23.5a og 23.5b). Straff for å slå et slag når ikke tillatt å spille hullet ved brudd på regel 23.4: Generell straff.
23.5

Spillers handlinger påvirker partnerens spill

23.5a

Spiller tillates å utføre enhver handling som gjelder partnerens ball som partneren kan gjøre

Selv om hver spiller på en side må spille sin egen ball:
 • En spiller kan utføre enhver handling som gjelder partnerens ball som partneren tillates å gjøre før et slag slås, slik som å markere ballen og løfte, plassere tilbake, droppe og plassere ballen.
 • En spiller og spillerens caddie kan hjelpe partneren på enhver måte slik partnerens caddie tillates å hjelpe (slik som å gi og bli spurt om råd og utføre de andre handlingene tillatt etter regel 10), men må ikke gi noe hjelp partnerens caddie ikke tillates å gi etter reglene.
I slagspill, partnere må ikke avtale med hverandre å legge igjen en ball på plass på puttinggreenen, for å hjelpe noen av dem eller enhver annen spiller (se regel 15.3a).
23.5b

Partner er ansvarlig for spillers handlinger

Enhver handling utført av spilleren med hensyn til partnerens ball eller utstyr, anses å ha blitt gjort av partneren. Hvis spillerens handling ville ha brutt en regel dersom det var partneren som gjorde det:
 • Partneren bryter regelen og får den resulterende straffen (se regel 23.9a).
 • Eksempler på dette er når spilleren bryter reglene ved å:
  • Forbedre forholdene som påvirker slaget som skal gjøres av partneren.
  • Ved et uhell forårsake at partnerens ball flyttes, eller
  • Unnlate å markere partnerens ball før løfting av den.
Dette gjelder også for handlinger utført av spillerens caddie med hensyn til partnerens ball, som ville brutt en regel hvis partneren eller partnerens caddie gjorde det. Hvis handlingene utført av spilleren eller spillerens caddie påvirker spillet til både spillerens egen ball og partnerens ball, se regel 23.9a(2), for å finne ut når det er en straff for begge partnerne.
23.6

Sidens spillerekkefølge

Partnerne kan spille i den rekkefølgen siden anser best. Dette betyr at når det er en spillers tur til å spille etter regel 6.4a (matchspill) eller 6.4b (slagspill), kan enten spilleren eller deres partner spille som nestemann. Unntak – Fortsette spill av hull etter at slag er gitt bort i matchspill:
 • En spiller må ikke fortsette spill av et hull etter at spillerens neste slag har blitt gitt bort hvis dette ville hjelpe deres partner.
 • Hvis spilleren gjør dette, står deres score på hullet uten straff, men partnerens score på hullet kan ikke telle for siden.
23.7

Partnere kan dele køller

Regel 4.1b(2) er modifisert til å tillate at partnere kan dele køller, så lenge det totale antallet køller de har til sammen ikke er flere enn 14.
23.8

Begrensning for spiller som står bak partner når slag slås

I tillegg til begrensningene i regel 10.2b(4), må en spiller ikke stå på eller nær en forlengelse av spillelinjen bak ballen mens deres partner slår et slag, for å få informasjon for deres (spillerens) neste slag. Straff for brudd på regel 23.8: Generell straff.
23.9

Når straff gjelder for bare én partner eller gjelder for begge partnerne

Når en spiller får en straff for brudd på en regel, kan straffen gjelde enten bare for den spilleren alene eller for begge partnerne (som betyr, til siden). Dette avhenger av straffen og spilleformen:
23.9a

Annen straff enn diskvalifikasjon

(1) Straff gjelder normalt bare for spiller, ikke partner. Når en spiller får en annen straff enn diskvalifikasjon, gjelder den straffen normalt bare for spilleren og ikke også for deres partner, unntatt i situasjonene dekket av (2).
 • Ethvert straffeslag legges bare til spillerens score, ikke til partnerens score.
 • I matchspill¸ en spiller som får den generelle straffen (tap av hull) har ingen score som kan telle for siden på det hullet. Men, denne straffen har ingen påvirkning for partneren, som kan fortsette å spille for siden på det hullet.
(2) Tre situasjoner hvor spillerens straff også gjelder for partneren.
 • Når spiller bryter regel 4.1b (begrensning på 14 køller: delte, lagt til eller erstattede køller). I matchspill, siden får straffen (justering av matchscoren). I slagspill, partneren får også den samme straffen som spilleren.
 • Når spillers regelbrudd hjelper partners spill. I enten matchspill eller slagspill, partneren får også den samme straffen som spilleren.
 • I matchspill, når spillers regelbrudd ødelegger for motspillers spill. Partneren får også den samme straffen som spilleren.
Unntak – Spiller som slår slag på feil ball anses ikke å ha hjulpet partners spill eller ødelagt for motspillers spill:
 • Bare spilleren (ikke partneren) får den generelle straffen for brudd på regel 6.3c.
 • Dette er riktig selv om ballen spilt som en feil ball tilhører partneren, en motspiller eller alle andre.
23.9b

Diskvalifikasjonsstraffer

(1) Når regelbrudd gjort av én partner betyr at siden diskvalifiseres. En side diskvalifiseres hvis en av partnerne får en diskvalifikasjonsstraff etter noen av følgende regler: Bare i matchspill:
 • Regel 3.2c Bruk av handicap i match med handicap
Bare i slagspill: (2) Når regelbrudd gjort av begge partnerne betyr at siden diskvalifiseres. En side diskvalifiseres hvis begge partnerne får en diskvalifikasjonsstraff etter noen av følgende regler: Bare i slagspill: En side diskvalifiseres hvis begge partnerne, på det samme hullet, får en diskvalifikasjonsstraff etter enhver kombinasjon av følgende regler: (3) Når regelbrudd av én spiller betyr at spiller ikke har gyldig score på hull. I alle andre situasjoner hvor en spiller bryter en regel med diskvalifikasjonsstraff, diskvalifiseres ikke spilleren, men den spillerens score på hullet hvor bruddet skjedde, kan ikke telle for siden. I matchspill, hvis begge partnerne bryter en slik regel på det samme hullet, så vil siden tape hullet.
UTFORSK MER
Regel 1Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Formål: Regel 1 introduserer følgende sentrale prinsipper av spillet for spilleren: Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger. ...
Les mer