Tilbake
14

Fremgangsmåter for ball: Markering, løfting og rengjøring, plassere tilbake på punkt, dropping i fritaksområde, spill fra feil sted

Gå til del
Offisielle regler
Avklaringer
Skriv ut del
14
Fremgangsmåter for ball: Markering, løfting og rengjøring, plassere tilbake på punkt, dropping i fritaksområde, spill fra feil sted
Formål: Regel 14 dekker når og hvordan spilleren kan markere punktet til en ball i ro og løfte og rengjøre ballen og hvordan man setter en ball tilbake i spill slik at ballen blir spilt fra det riktig stedet.
 • Når en løftet eller flyttet ball skal plasseres tilbake, må den samme ballen bli lagt ned på sitt opprinnelige punkt.
 • Når det tas fritak uten straff eller fritak med straff, må en erstattet ball eller den opprinnelige ballen bli droppet i et bestemt fritaksområde.
En feil i disse fremgangsmåter kan bli korrigert uten straff før ballen er spilt, men spilleren får en straff hvis han eller hun spiller ballen fra feil sted.
14
Fremgangsmåter for ball: Markering, løfting og rengjøring, plassere tilbake på punkt, dropping i fritaksområde, spill fra feil sted
14.1

Markere, løfte og rengjøre ball

Denne regelen gjelder for den bevisste «løftingen» av en spillers ball i ro. Dette kan gjøres på enhver måte, som inkluderer å plukke opp ballen med hånden, rotere den eller på annen måte bevisst forårsake at den flytter seg fra sitt punkt.
14.1a

Punkt for hvor ball skal løftes fra og plasseres tilbake må markeres

Før løfting av en ball etter en regel som krever at ballen skal plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt, må spilleren markere punktet som betyr å:
 • Plassere en ballmarkør rett bak eller rett inntil ballen, eller
 • Holde en kølle på bakken rett bak eller rett inntil ballen.
Hvis punktet er markert med en ballmarkør, må spilleren etter å ha plassert ballen tilbake, fjerne ballmarkøren før et slag slås. Hvis spilleren løfter ballen uten å markere punktet, markerer punktet på en feil måte eller slår et slag mens en ballmarkør fortsatt er på plass, får spilleren ett straffeslag. Når en ball er løftet for å ta fritak etter en regel, er ikke spilleren nødt til å markere punktet før ballen løftes.
14.1b

Hvem kan løfte ball

Spillerens ball kan bare løftes etter reglene av:
 • Spilleren, eller
 • Hvem som helst som spilleren gir fullmakt til, men slik fullmakt må gis hver gang før ballen løftes i stedet for å gi en generell fullmakt for runden.
Unntak – Når caddie kan løfte spillerens ball uten fullmakt: Caddien kan løftet spillerens ball uten fullmakt når:
 • Spillerens ball er på puttinggreenen, eller
 • Det er rimelig å konkludere med at spilleren vil ta fritak etter en regel (slik som fra en handling eller uttalelse).
Hvis caddien løfter ballen når det ikke er tillatt å gjøre det, får spilleren ett straffeslag (se regel 9.4). Se reglene 25.2g, 25.4a og 25.5d (for spillere med ulike funksjonsnedsettelser. Regel 14.1b er modifisert til å tillate bruk av et hjelpemiddel for å løfte spillerens ball på puttinggreenen uten fullmakt).
14.1c

Rengjøre ball

En ball som er løftet fra puttinggreenen kan alltid rengjøres (se regel 13.1b). En ball som er løftet fra alle andre steder kan alltid rengjøres unntatt når den er løftet:
 • For å se om den er kuttet eller sprukket. Rengjøring er ikke tillatt (se regel 4.2c(1)).
 • For å identifisere den. Rengjøring er tillatt bare som nødvendig for å identifisere den (se regel 7.3).
 • Fordi den påvirker spill. Rengjøring er ikke tillatt (se regel 15.3b(2)).
 • For å se om den ligger i et forhold hvor fritak er tillatt. Rengjøring er ikke tillatt, med mindre spilleren deretter tar fritak etter en regel (se regel 16.4).
Hvis spilleren rengjør sin ball når det ikke er tillatt etter denne regelen, får de ett straffeslag og må plassere ballen tilbake hvis den var løftet. Se regel 22.2 (i Foursome, kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og en handling utført av partneren betraktes som en handling utført av spilleren), og 23.5  (i Four-Ball kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og en handling utført av partneren med hensyn til spillerens ball eller utstyr betraktes som en handling utført av spilleren).
14.2

Plassere ball tilbake på punkt

Denne regelen gjelder hver gang en ball er løftet eller flyttet og en regel krever at den skal plasseres tilbake på et punkt.
14.2a

Opprinnelig ball må brukes

Den opprinnelige ballen må brukes når en ball skal plasseres tilbake. Unntak – En annen ball kan brukes når:
 • Den opprinnelige ballen ikke kan fås tak i ved rimelige anstrengelser og i løpet av få sekunder, så lenge som spilleren ikke bevisst forårsaket at ballen ble gjort utilgjengelig. 
 • Den opprinnelige ballen er kuttet eller sprukket (se regel 4.2.c).
 • Spill gjenopptas etter at det hadde blitt stoppet (se regel 5.7d), eller
 • Den opprinnelige ballen var spilt av en annen spiller som en feil ball (se regel 6.3c(2)).
14.2b

Hvem må plassere ball tilbake og hvordan den må plasseres tilbake

(1) Hvem må plassere ball tilbake. Spillerens ball må plasseres tilbake etter reglene bare av:
 • Spilleren, eller
 • Enhver person som løftet ballen eller forårsaket at den ble flyttet.
Hvis spilleren slår et slag på en ball som ble plassert tilbake av noen som ikke hadde tillatelse til å gjøre dette, får spilleren ett straffeslag. Se reglene 25.2h, 25.3c og 25.4a (for spillere med ulike funksjonsnedsettelser. Regel 14.2b er modifisert til å gi generell fullmakt til enhver person å plassere eller plassere tilbake spillerens ball. (2) Hvordan ball må plasseres tilbake. Ballen må plasseres tilbake ved å legge den ned med hånden på det pålagte punktet og slippe den slik at den blir liggende på dette punktet. Hvis spilleren spiller en ball som var plassert tilbake på en feil måte, men på det pålagte punktet, får spilleren ett straffeslag.
14.2c

Punkt hvor ball plasseres tilbake

Ballen må plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke er kjent, må anslås), unntatt når ballen må plasseres tilbake på et annet punkt etter regel 14.2d(2) og 14.2e eller når spilleren vil ta fritak etter en regel. Hvis ballen var i ro på, under eller inntil enhver uflyttbar hindring, integrert gjenstand, grensegjenstand eller naturgjenstand som gror eller sitter fast:
 • Ballens «punkt» inkluderer dens vertikale plassering i forhold til bakken.
 • Dette betyr at ballen må plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt på, under eller inntil en slik gjenstand.
Hvis noen løse naturgjenstander ble fjernet som et resultat av at ballen ble løftet eller flyttet eller før ballen var plassert tilbake, trenger de ikke å legges tilbake. For begrensninger i fjerning av løse naturgjenstander før plassering tilbake av en løftet eller flyttet ball, se regel 15.1a, unntak 1.
14.2d

Hvor ball plasseres tilbake når opprinnelig leie er forandret

Hvis leiet til en løftet eller flyttet ball som må plasseres tilbake er forandret, må spilleren plassere ballen tilbake på følgende måte: (1) Ball i sand. Når ballen var i sand, enten i en bunker eller hvor som helst ellers på banen:
 • Ved å plassere ballen tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke er kjent, må anslås) (se regel 14.2c), må spilleren gjenskape det opprinnelige leiet så godt som mulig.
 • Ved å gjenskape leiet kan spilleren la en liten del av ballen være synlig hvis ballen hadde vært dekket av sand.
Hvis spilleren slår fra det riktige stedet, men unnlater å gjenskape leiet ved brudd på denne regelen, får spilleren den generelle straffen (2) Ball hvor som helst unntatt i sand. Når ballen var hvor som helst unntatt i sand, må spilleren plassere ballen tilbake ved å plassere den på det nærmeste punktet med et leie som er mest likt det opprinnelige leiet som er:
 • Innenfor én køllelengde fra dens opprinnelige punkt (som hvis ikke er kjent, må anslås) (se regel 14.2c).
 • Ikke nærmere hullet, og
 • I det samme området på banen som det punktet.
Hvis spilleren vet at det opprinnelige leiet var forandret, men ikke vet hvordan leiet var, må spilleren anslå det opprinnelige leiet og plassere ballen tilbake etter (1) eller (2). Unntak – For leie som er forandret når spillet er stoppet og ball har blitt løftet, se regel 5.7d.
14.2e

Hva gjøres hvis ball som er plassert tilbake ikke blir liggende på sitt opprinnelige punkt

Hvis spilleren prøver å plassere en ball tilbake på sitt opprinnelige punkt og ballen ikke blir liggende, så må spilleren prøve en gang til. Hvis ballen nok en gang ikke blir liggende på det punktet, må spilleren plassere ballen tilbake ved å plassere den på det nærmeste punktet hvor ballen blir liggende i ro, men med følgende begrensninger avhengig av hvor det opprinnelige punktet er:
 • Punktet må ikke være nærmere hullet.
 • Opprinnelig punkt i generelt område. Det nærmeste punktet må være i det generelle området.
 • Opprinnelig punkt i bunker eller straffeområde. Det nærmeste punktet må enten være i den samme bunkeren eller i det samme straffeområdet.
 • Opprinnelig punkt på puttinggreen. Det nærmeste punktet må enten være på puttinggreenen eller i det generelle området.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 14.2: Generell straff etter regel 14.7a. Se regel 22.2 (i Foursome kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og en handling utført av partneren betraktes som en handling utført av spilleren), og 23.5 (i Four-Ball kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og en handling utført av partneren med hensyn til spillerens ball eller utstyr betraktes som en handling utført av spilleren).
14.3

Droppe ball i fritaksområde

Denne regelen gjelder hver gang en spiller må droppe en ball ved å ta fritak etter en regel, inkludert når spilleren må fullføre fritak ved å plassere en ball etter regel 14.3c(2). Hvis spilleren forbedrer fritaksområdet før eller når en ball droppes, se regel 8.1.
14.3a

Opprinnelig ball eller en annen ball kan brukes

Spilleren kan bruke den opprinnelige ballen eller en annen ball. Dette betyr at spilleren kan bruke hvilken som helst ball hver gang de dropper eller plasserer en ball etter denne regelen.
14.3b

Ball må droppes på riktig måte

Spilleren må droppe en ball på riktig måte, som betyr at alle kravene  i (1), (2) og (3) må oppfylles: (1) Spiller må droppe ball. Ballen må bare droppes av spilleren. Hverken spillerens caddie eller noen annen kan gjøre dette. Se reglene 25.2h, 25.3c og 25.4a (for spillere med visse funksjonsnedsettelser. Regel 14.3b(1) er modifisert til å tillate spillere å gi generell fullmakt til enhver person om å droppe spillerens ball. (2) Ball må droppes rett ned fra knehøyde uten å berøre spiller eller utstyr. Spilleren må slippe ballen fra et sted i knehøyde slik at ballen:
 • Faller rett ned, uten at spilleren kaster, spinner eller ruller den eller bruker noen annen bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
 • Ikke berører noen del av spillerens kropp eller utstyr før den treffer grunnen.
«Knehøyde» betyr høyden fra spillerens kne i oppreist stilling. Se regel 25.6b (for veiledning om bruk av regel 14.3b(2) for spillere med ulike funksjonsnedsettelser). (3) Ball må droppes i fritaksområde (eller på linje). Ballen må droppes i fritaksområdet. Spilleren kan stå enten innenfor eller utenfor fritaksområdet når ballen droppes. Men ved fritak i flagglinjen (se reglene 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b og 19.3b), må ballen droppes på linjen på et sted tillatt etter den regelen, og punktet der ballen droppes, lager et fritaksområde. (4) Hva må gjøres hvis ball er droppet på en feil måte. Hvis en ball er droppet på en feil måte ved brudd på én eller flere av kravene i (1), (2) eller (3):
 • Spilleren må droppe en ball på nytt på riktig måte, og det er ingen grense for hvor mange ganger spilleren må gjøre dette.
 • En ball som er droppet på feil måte teller ikke som én av de to droppene som er nødvendig før en ball må plasseres etter regel 14.3c(2).
Hvis spilleren ikke dropper på nytt og i stedet slår et slag på ballen fra der den kom til ro etter å ha blitt droppet på en feil måte:
 • Hvis ballen ble spilt fra fritaksområdet, får spilleren ett straffeslag (men har ikke spilt fra et feil sted etter regel 14.7a).
 • Men hvis ballen ble spilt fra utenfor fritaksområdet, eller etter at den var plassert når det var krav om at den skulle droppes (uavhengig av hvor den ble spilt fra), får spilleren den generelle straffen.
14.3c

Ball droppet på riktig måte må komme til ro i fritaksområde

Denne regelen gjelder bare når en ball er droppet på riktig måte etter regel 14.3b. (1) Spiller har fullført å ta fritak når ball droppet på riktig måte kommer til ro i fritaksområdet. Ballen må komme til ro i fritaksområdet. Det spiller ingen rolle om ballen, etter at den har truffet grunnen, berører noen person (inkludert spilleren), utstyr eller annet fremmedelement før den kommer til ro:
 • Hvis ballen kommer til ro i fritaksområdet, har spilleren fullført å ta fritak og må spille ballen som den ligger.
 • Hvis ballen kommer til ro utenfor fritaksområdet, må spilleren benytte fremgangsmåtene i regel 14.3c(2).
I begge tilfeller, er det ingen straff til noen spiller hvis en ball som er droppet på riktig måte ved et uhell treffer en person (inkludert spilleren), utstyr eller annet fremmedelement før den kommer til ro. Unntak – Når ball droppet på riktig måte bevisst får forandret retning eller stoppes av noen person: For hva som må gjøres når den droppede ballen bevisst har fått forandret retning eller stoppes av noen person før den kommer til ro, se regel 14.3d. (2) Hva må gjøres hvis ball droppet på riktig måte kommer til ro utenfor fritaksområde. Hvis ballen kommer til ro utenfor fritaksområdet, må spilleren droppe en ball på riktig måte for andre gang. Hvis den ballen også kommer til ro utenfor fritaksområdet, må spilleren fullføre fritaket ved å plassere en ball etter fremgangsmåtene for å plassere tilbake en ball i regel 14.2b(2) og 14.2e:
 • Spilleren må plassere en ball på punktet der den ballen som ble droppet den andre gangen først traff grunnen.
 • Hvis den plasserte ballen ikke blir liggende i ro på dette punktet, må spilleren plassere en ball på dette punktet for andre gang.
 • Hvis ballen plassert den andre gangen heller ikke blir liggende på dette punktet, må spilleren plassere en ball på det nærmeste punktet der ballen blir liggende i ro, ifølge begrensningene i regel 14.2e. Dette kan medføre at ballen plasseres utenfor fritaksområdet.
14.3d

Hva gjøres hvis ball droppet på riktig måte bevisst får forandret retning eller stoppes av person

Ved bruk av denne regelen, en droppet ball får «bevisst forandret retning eller stoppes» når:
 • En person bevisst berører ballen i bevegelse etter at den treffer grunnen, eller
 • Ballen i bevegelse treffer ethvert utstyr eller annen gjenstand eller enhver person (inkludert spilleren og deres caddie) som en spiller bevisst plasserte eller etterlot på et bestemt sted slik at utstyret, gjenstanden eller personen ville kunne forandre retningen eller stoppe ballen som er i bevegelse.
Når en ball droppet på riktig måte bevisst får forandret retning eller stoppes av noen person (uavhengig av om det er innenfor fritaksområdet eller utenfor fritaksområdet) før den kommer til ro:
 • Spilleren må droppe en ball igjen, ved å bruke fremgangsmåtene i regel 14.3b (som betyr at ballen som bevisst fikk forandret retning eller ble stoppet, ikke teller som én av de to droppene som er nødvendig før en ball må plasseres etter regel 14.3c(2)).
 • Hvis ballen bevisst fikk forandret retning eller ble stoppet av en spiller eller deres caddie, får denne spilleren den generelle straffen.
Unntak – Når det ikke er noen rimelig sjanse for at ball vil komme til ro i fritaksområde: Hvis en ball droppet på riktig måte bevisst får forandret retning eller stoppes (uavhengig av om den er innenfor fritaksområdet eller utenfor fritaksområdet) når det ikke er noen rimelig sjanse for at den vil komme til ro i fritaksområdet:
 • Det er ingen straff til noen spiller, og
 • Den droppede ballen anses å ha kommet til ro utenfor fritaksområdet og teller som én av de to droppene som er nødvendig før en ball må plasseres etter regel 14.3c(2).
Straff for å spille ball fra et feil sted eller spille ball som var plassert i stedet for droppet ved brudd på regel 14.3: Generell straff etter regel 14.7a.  Se regel 22.2 (i Foursome kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og en handling utført av partneren betraktes som en handling utført av spilleren), og 23.5 (i Four-Ball kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og en handling utført av partneren med hensyn til spillerens ball eller utstyr betraktes som en handling utført av spilleren).
14.4

Når spillers ball er tilbake i spill etter at opprinnelig ball var ute av spill

Når en spillers ball i spill er løftet fra banen eller er mistet eller er utenfor banen, er ballen ikke lenger i spill. Spilleren har en ball i spill igjen bare når:
 • Spilleren slår den opprinnelige ballen eller en annen ball fra utslagsområdet, eller
 • Den opprinnelige ballen eller en annen ball er plassert tilbake, droppet eller plassert på banen i den hensikt å sette den ballen i spill.
Hvis en ball er returnert til banen på noen måte i den hensikt at den skal settes i spill, er ballen i spill selv om den var:
 • Erstattet for den opprinnelige ballen når det ikke er tillatt etter reglene, eller
 • Plassert tilbake, droppet eller plassert (1) på et feil sted, (2) på en feil måte eller (3) ved bruk av en fremgangsmåte som ikke gjelder.
En ball som er plassert tilbake er i spill selv om ballmarkøren som markerer punktet ikke er fjernet.
14.5

Korrigere feil gjort ved å erstatte, plassere tilbake, droppe eller plassere ball

14.5a

Spiller kan korrigere feil før ball er spilt

Når en spiller har erstattet den opprinnelige ballen med en annen ball når det ikke er tillatt etter reglene eller spillerens ball i spill ble plassert tilbake, droppet eller plassert (1) på en feil måte, (2) på et feil sted eller (3) ved bruk av en fremgangsmåte som ikke gjaldt:
 • Spilleren kan korrigere feilen uten straff.
 • Men dette er bare tillatt før ballen er spilt.
14.5b

Når spiller kan forandre til en annen regel eller fritaksmulighet ved korrigering av feil ved å ta fritak

Når en feil ved å ta fritak skal korrigeres, uavhengig av om spilleren må bruke den samme regelen eller fritaksmulighet som opprinnelig ble brukt eller kan forandre til en annen regel eller en annen fritaksmulighet, er avhengig av type feil: (1) Når ball ble satt i spill etter en regel som gjaldt og ble droppet eller plassert på riktig sted, men regel krever å droppe eller plassere ball på nytt.
 • Ved korrigering av denne feilen, må spilleren fortsette med å ta fritak ved å bruke den samme regelen og den samme fritaksmuligheten etter den regelen.
 • For eksempel, hvis det tas fritak for uspillbar ball, og spilleren brukte alternativet om sideveis fritak (regel 19.2c) og ballen ble droppet i det riktige fritaksområdet, men (1) ble droppet på en feil måte (se regel 14.3b) eller (2)  kom til ro utenfor fritaksområdet (se regel 14.3c), må spilleren, for å korrigere feilen, fortsette å ta fritak etter regel 19.2, og må bruke den samme fritaksmuligheten (sideveis fritak etter regel 19.2c).
(2) Når ball ble satt i spill etter en regel som gjaldt, men ball ble droppet eller plassert på et feil sted.
 • Ved korrigering av denne feilen må spilleren fortsette å ta fritak etter den samme regelen, men kan bruke enhver fritaksmulighet etter den regelen som gjelder for deres situasjon.
 • For eksempel, hvis det tas fritak for en uspillbar ball, og spilleren brukte alternativet om sideveis fritak (regel 19.2c) og feilaktig droppet ballen utenfor det påkrevde fritaksområdet, må spilleren, for å korrigere feilen, fortsette å ta fritak etter regel 19.2, og kan bruke alle fritaksmulighetene i den regelen.
(3) Når ball ble satt i spill etter en regel som ikke gjaldt.
 • Ved korrigering av denne feilen, kan spilleren bruke enhver regel som gjelder for deres situasjon.
 • For eksempel, hvis spilleren feilaktig tok fritak for uspillbar ball for deres ball i et straffeområde (som regel 19.1 ikke tillater), må spilleren korrigere feilen ved enten å plassere ballen tilbake (hvis den har blitt løftet) etter regel 9.4, eller ta fritak med straff etter regel 17, og kan bruke enhver fritaksmulighet etter den regelen som gjelder for deres situasjon.
14.5c

Ingen straff for handlinger utført etter feil som er relatert til opprinnelig ball

Når en spiller korrigerer en feil etter regel 14.5a, enhver straff for handlinger som ble utført etter feilen og som bare relateres til den opprinnelige ballen teller ikke, slik som å forårsake at den flytter seg ved et uhell (se regel 9.4b) eller for å forbedre forholdene som påvirker slaget for den opprinnelige ballen (se regel 8.1a). Men hvis de samme handlingene også ville vært en straff for ballen som ble satt i spill for å korrigere feilen (slik som når disse handlingene forbedret forholdene som påvirker slaget for ballen som nå er i spill), gjelder straffen for ballen som nå er i spill Unntak – straff for å bevisst forandre retning eller stoppe droppet ball: I slagspill, hvis en spiller får den generelle straffen for å bevisst forandre retning eller stoppe deres droppede ball etter regel 14.3d, får spilleren fortsatt den straffen selv om spilleren dropper en ball på nytt ved å bruke fremgangsmåtene i regel 14.3b
14.6

Slå neste slag fra der forrige slag ble slått

Denne regelen gjelder alltid når det kreves av en spiller, eller tillates etter reglene å slå det neste slaget fra der det forrige slaget ble slått fra (slik som når det tas fritak med slag-og-lengde, eller slå på nytt etter et slag som er annullert eller på annen måte ikke teller).
 • Hvordan spilleren må sette en ball i spill avhenger av området på banen der det forrige slaget ble slått fra.
 • I alle disse situasjonene kan spilleren bruke enten den opprinnelige ballen eller en annen ball.
14.6a

Forrige slag slått fra utslagsområde

Den opprinnelige ballen eller en annen ball må spilles fra hvor som helst innenfor utslagsområdet (og kan pegges opp) etter regel 6.2b.
14.6b

Forrige slag slått fra generelt område, fra straffeområde eller fra bunker

Den opprinnelige ballen eller en annen ball må droppes i dette fritaksområdet (se regel 14.3):
 • Referansepunkt: Punktet der det forrige slaget ble slått fra (som hvis ikke er kjent, må anslås).
 • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunktet: Én køllelengde, men med følgende begrensninger:
 • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
  • Må være i det samme området på banen som referansepunktet, og
  • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet.
14.6c

Forrige slag slått fra puttinggreen

Den opprinnelige ballen eller en annen ball må plasseres på punktet der det forrige slaget ble slått fra (som hvis ikke er kjent, må anslås) (se regel 14.2), ved å benytte fremgangsmåtene for å plassere en ball tilbake etter reglene 14.2b(2) og 14.2e. Straff for å spille ball fra et  feil sted ved brudd på regel 14.6: Generell straff etter regel 14.7a.
14.7

Spill fra feil sted

14.7a

Sted der ball må spilles fra

Etter å ha startet et hull:
 • En spiller må slå hvert slag fra der deres ball kommer til ro, unntatt når reglene pålegger eller tillater spilleren å spille fra et annet sted (se regel 9.1).
 • En spiller må ikke spille sin ball i spill fra et feil sted.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 14.7a: Generell straff.
14.7b

Hvordan fullføre et hull etter spill fra feil sted i slagspill

(1) Spiller må bestemme om hullet skal spilles ferdig med ball spilt fra feil sted eller korrigere feilen ved å spille fra riktig sted. Hva en spiller deretter gjør, er avhengig av om det var et alvorlig brudd – det betyr, om spilleren kunne ha oppnådd en vesentlig fordel ved å spille fra et feil sted:
 • Ikke et alvorlig brudd. Spilleren må spille ut hullet med ballen som ble spilt fra et feil sted, uten å korrigere feilen.
 • Alvorlig brudd.
  • Spilleren må korrigere feilen ved å spille ut hullet med en ball spilt fra et riktig sted etter reglene.
  • Hvis spilleren ikke korrigerer feilen før de slår et slag for å starte på et nytt hull, eller på det siste hullet av runden, før deres scorekort er levert inn, er spilleren diskvalifisert.
 • Hva gjøres hvis det er usikkert om et regelbrudd er alvorlig. Spilleren bør spille ut hullet med både ballen spilt fra et feil sted og en ball nummer to spilt fra et riktig sted etter reglene.
(2) Spiller som spiller to baller må rapportere til Komiteen. Hvis spilleren er usikker på om spill fra feil sted var et alvorlig brudd og bestemmer å spille en ball nummer to i forsøk på å korrigere feilen:
 • Spilleren må rapportere fakta til Komiteen før scorekortet innleveres.
 • Dette gjelder selv om spilleren tror de scoret det samme med begge ballene, i tillegg også når spilleren, etter å ha bestemt å spille en ball nummer to, velger å ikke fullføre hullet med begge ballene. 
Hvis spilleren ikke rapporterer fakta til Komiteen, er de diskvalifisert. (3) Når spiller spilte to baller, avgjør Komiteen spillerens score på hullet. Spillerens score på hullet er avhengig av om Komiteen avgjør at det var et alvorlig brudd ved å spille den opprinnelige ballen fra et feil sted:
 • Ikke alvorlig brudd.
  • Scoren med ballen spilt fra et feil sted teller, og spilleren får den generelle straffen etter regel 14.7a (som betyr at to straffeslag legges til scoren med den ballen).
  • Alle slag på den andre ballen (inkludert slag slått og alle straffeslag bare spilt på den ballen) teller ikke.
 • Alvorlig brudd.
  • Scoren med ballen spilt for å korrigere feilen ved å spille fra et feil sted teller, og spilleren får den generelle straffen etter regel  14.7a (som betyr at to straffeslag legges til scoren med den ballen).
  • Slaget slått ved å spille den opprinnelige ballen fra et feil sted og alle slag slått på den ballen (inkludert slag slått og alle straffeslag bare spilt på den ballen) teller ikke.
  • Hvis ballen spilt for å korrigere feilen også var spilt fra et feil sted:
   • Hvis Komiteen avgjør at dette ikke var et alvorlig brudd, får spilleren den generelle straffen (ytterligere to straffeslag) etter regel 14.7a, som gir totalt fire straffeslag som legges til scoren på den ballen (to for å spille den opprinnelige ballen fra et feil sted og to for å spille den andre ballen fra et feil sted).
   • Hvis Komiteen avgjør at dette var et alvorlig brudd, er spilleren diskvalifisert.
UTFORSK MER
Regel 1Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Formål: Regel 1 introduserer følgende sentrale prinsipper av spillet for spilleren: Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger. ...
Les mer