Tilbake
25

Modifiseringer for spillere med funksjonsnedsettelser

Gå til del
Offisielle regler
Skriv ut del
25
Modifiseringer for spillere med funksjonsnedsettelser
Formål: Regel 25 modifiserer visse golfregler for å gi spillere med spesifikke funksjonsnedsettelser en mulighet til å spille på en rettferdig måte sammen med spillere som ikke har funksjonsnedsettelser, de samme funksjonsnedsettelsene eller en annen form for funksjonsnedsettelse.
25
Modifiseringer for spillere med funksjonsnedsettelser
25.1

Oversikt

Regel 25 gjelder for alle konkurranser, inkludert alle spillerformer. Det er spillerens type funksjonsnedsettelse og spilleberettigelse som avgjør hvorvidt de kan bruke de spesifikt modifiserte reglene i regel 25. Regel 25 modifiserer visse regler for spillere med følgende funksjonsnedsettelser:
 • Spillere som er blinde (som inkluderer ulike grader av nedsatt syn).
 • Spillere som er amputert (som inkluderer både de med manglende medfødt kroppsdel og de som har mistet en kroppsdel).
 • Spillere som bruker forflytningshjelpemidler, og
 • Spillere med utviklingshemning.
Det er anerkjent at det er mange spillere med andre former for funksjonsnedsettelser (slik som spillere med nevrologiske tilstander, spillere med ortopediske tilstander, kortvokste spillere og spillere som er døve). Disse formene for funksjonsnedsettelse dekkes ikke av regel 25, da det til nå ikke har vært nødvendig med en modifisering av golfreglene for disse spillerne. Utstyrsreglene gjelder uten modifiseringer, unntatt som angitt i del 7 i utstyrsreglene. For informasjon om bruken av utstyr for medisinske årsaker (annet enn en kølle eller en ball), se regel 4.3b. Se fremgangsmåter for Komiteen, del 5d, for veiledning om spilleberettigelse, og for ytterligere veiledning i bruk av regel 25 og konkurranser hvor spillere med funksjonsnedsettelser deltar.
25.2

Modifiseringer for spillere som er blinde

Formål: Regel 25.2 tillater en spiller som er blind (som inkluderer ulike grader av nedsatt syn) til å bli assistert av både en ledsager og en caddie samtidig, til å få hjelp med sikting, gi spilleren et begrenset unntak fra forbudet mot å berøre sand i en bunker med en kølle, og tillate hjelp med løfting, dropping, plassering og å plassere en ball tilbake.
25.2a

Hjelp fra en ledsager

En spiller som er blind, kan få hjelp fra en ledsager til å:
 • Innta slagstilling.
 • Sikte før slaget, og
 • Spørre om og få råd.
En ledsager har den samme status etter reglene som en caddie (se regel 10.3), men med unntakene beskrevet i regel 25.2e. I forhold til regel 10.2a (råd), kan en spiller spørre om og få råd fra både en ledsager og en caddie samtidig.
25.2b

En spiller kan bare ha én ledsager

En spiller som er blind, kan bare ha én ledsager om gangen. Hvis spilleren har flere enn én ledsager om gangen, får spilleren den generelle straffen på hvert hull der bruddet skjedde, på samme måte som angitt i regel 10.3a(1) (spiller tillates bare én caddie om gangen).
25.2c

Modifisering av regel 10.2b(3) (Ikke sette ned gjenstand for å hjelpe til med sikte, innta slagstilling eller sving)

Regel 10.2b(3) er modifisert slik at det ikke er noen straff hvis spilleren, caddien eller ledsageren setter ned en gjenstand for å hjelpe til med sikting, eller for å hjelpe til med å innta en slagstilling for slaget som skal slås (slik som å legge ned en kølle for å vise hvor spilleren bør sikte eller plassere sine føtter). Men gjenstanden må fjernes før slaget slås. Hvis ikke, får spilleren den generelle straffen for brudd på regel 10.2b(3).
25.2d

Modifisering av regel 10.2b(4) (Restriktivt område for caddie før spiller slår et slag)

Regel 10.2b(4) er modifisert slik at det ikke er noen straff hvis ledsageren eller caddien er plassert på eller nær en forlengelse av spillelinjen bak ballen, til enhver tid før eller under spillerens slag, så lenge ledsageren eller caddien ikke hjelper spilleren med å slå slaget.
25.2e

Modifisering av regel 10.3 (Caddier)

Ledsageren til en blind spiller kan også tjene som spillerens caddie, men er ikke pålagt å gjøre det. Spilleren kan både ha en ledsager og en caddie samtidig, og i så fall:
 • Ledsageren må ikke bære eller behandle spillerens køller, men kan veilede spilleren, hjelpe spilleren i å innta en slagstilling eller å sikte før slaget slås, eller hjelpe spilleren av vennlighet som angitt i definisjonen av caddie.
 • Hvis ledsageren bærer eller behandler spillerens køller ved brudd på denne regelen, har spilleren to caddier samtidig og får den generelle straffen på hvert hull der bruddet skjedde (se regel 10.3a(1)).
25.2f

Modifisering av regel 12.2b(1) (Når berøring av sand medfører straff)

Før spilleren slår et slag på sin ball i en bunker, kan en blind spiller uten straff, berøre sand i bunkeren med en kølle:
 • I området rett foran eller rett bak ballen, og
 • I baksvingen for et slag.
Med ved å gjøre dette må spilleren ikke forbedre ballens leie mer enn det som ville vært resultatet av lett grunning med køllen. Spilleren er fortsatt underlagt forbudene i regel 12.2b(1) som å bevisst berøre sanden i bunkeren for å teste forholdene i sanden, eller berøre sanden med en kølle under en prøvesving.
25.2g

Modifisering av regel 14.1b (Hvem kan løfte ball)

Når en spillers ball ligger på puttinggreenen er regel 14.1b modifisert slik at spillerens ledsager, i tillegg til deres caddie, også kan løfte ballen uten spillerens fullmakt.
25.2h

Hjelp med å droppe, plassere og plassere tilbake ball

For en spiller som er blind, er alle regler som pålegger spilleren å droppe, å plassere eller å plassere en ball tilbake, modifisert slik at spilleren også tillates, uten begrensninger, å gi enhver annen person en generell fullmakt til å droppe, plassere og plassere tilbake deres ball.
25.3

Modifiseringer for spillere som er amputert

Formål: Regel 25.3 tillater en spiller som er amputert (som inkluderer både de med manglende medfødt kroppsdel og de som har mistet en kroppsdel), å bruke en protese og å slå et slag mens køllen er forankret, og de tillates å få hjelp med å droppe, plassere og plassere en ball tilbake.
25.3a

Statusen til proteser

Bruk av en kunstig arm eller et kunstig ben er ikke et brudd på regel 4.3a, forutsatt at spilleren har en medisinsk grunn til å bruke den, og at Komiteen har avgjort at bruken ikke gir spilleren noen urettmessig fordel i forhold til andre spillere (se regel 4.3b). Spillere som er i tvil om bruken av en protese, bør så snart som mulig forelegge saken overfor Komiteen. En spiller som bruker en protese, er fortsatt underlagt forbudene i regel 4.3a mot å bruke utstyr på en unormal måte.
25.3b

Modifisering av regel 10.1b (Forankring av køllen)

Hvis en amputert spiller, på grunn av en manglende medfødt- eller mistet kroppsdel, ikke er i stand til å holde og svinge flertall av sine køller, kan spilleren slå et slag mens køllen er forankret, uten straffen i regel 10.1b.
25.3c

Hjelp med å droppe, plassere og plassere tilbake ball

For en spiller som er amputert, er alle regler som pålegger spilleren å droppe, å plassere eller å plassere en ball tilbake, modifisert slik at spilleren også tillates, uten begrensninger, å gi en enhver annen person en generell fullmakt til å droppe, plassere og plassere tilbake deres ball.
25.3d

Modifisering av definisjonen «plassere tilbake»

For en spiller som er amputert, er definisjonen av å plassere tilbake (og regel 14.2b(2)) modifisert til å tillate spilleren å plassere ballen tilbake enten med hånden eller å bruke noe annet utstyr (slik som å rulle ballen med en kølle).
25.4

Modifiseringer for spillere som bruker forflytningshjelpemidler

Formål: Regel 25.4 tillater en spiller som bruker et forflytningshjelpemiddel å bli assistert av både en ledsager og en caddie samtidig, og forklarer hvordan en spiller kan bruke et forflytningshjelpemiddel (slik som en rullestol eller et annet hjelpemiddel på hjul eller en stokk eller en krykke) for å hjelpe til med å innta en slagstilling og å slå et slag, og modifiserer visse fremgangsmåter ved fritak.
Reglene 25.4a til 25.4l gjelder for alle forflytningshjelpemidler, inkludert stokker, krykker, rullestoler og andre forflytningshjelpemidler på hjul. Regel 25.4m og 25.4n gjelder bare for rullestoler og andre forflytningshjelpemidler på hjul.
25.4a

Hjelp fra en ledsager eller hvilken som helst annen person

En spiller som bruker et forflytningshjelpemiddel kan få hjelp av en ledsager eller hvilken som helst annen person, inkludert en annen spiller, på følgende måter:
 • Løfte ball på puttinggreen: Når spillerens ball ligger på puttinggreenen, er regel 14.1b modifisert slik at spillerens ledsager, i tillegg til deres caddie, kan løfte ballen uten spillerens fullmakt.
 • Droppe, plassere og plassere ball tilbake: Alle regler som pålegger spilleren å droppe, å plassere eller å plassere tilbake en ball, er modifisert slik at spilleren også tillates, uten begrensninger, å gi en enhver person en generell fullmakt til å droppe, plassere og plassere tilbake deres ball.
 • Plassere spiller eller hjelpemiddel: Som tillatt i regel 10.2b(5), før et slag slås, kan spilleren få fysisk hjelp fra enhver person, med å stille opp spilleren eller plassere eller fjerne forflytningshjelpemiddelet.
25.4b

Råd fra en ledsager

En spiller som bruker et forflytningshjelpemiddel, kan spørre om og få råd fra deres ledsager, på samme måte som når spilleren spør om og får råd fra en caddie etter regel 10.2a (råd). En ledsager har den samme statusen etter reglene som en caddie (se regel 10.3), men med unntakene beskrevet i regel 25.4j. I forhold til regel 10.2a, kan en spiller spørre om og få råd fra både en ledsager og en caddie samtidig.
25.4c

En spiller kan bare ha én ledsager

En spiller som bruker et forflytningshjelpemiddel, kan bare ha én ledsager om gangen. Hvis spilleren har flere enn én ledsager om gangen, får spilleren den generelle straffen på hvert hull der bruddet skjedde, på samme måte som angitt i regel 10.3a(1) (Spiller tillates bare én caddie om gangen).
25.4d

Modifisering av definisjonen "slagstilling"

En spillers bruk av et forflytningshjelpemiddel kan påvirke deres slagstilling i forhold til ulike regler, slik som å fastslå området for planlagt slagstilling etter regel 8.1a, og å avgjøre om det er påvirkning fra et unormalt baneforhold etter regel 16.1. For å ta hensyn til dette er definisjonen av slagstilling modifisert til å bety "plasseringen av spillerens føtter og kropp, og plasseringen av et forflytningshjelpemiddel hvis det brukes, i forberedelsene til eller å slå et slag".
25.4e

Modifisering av definisjonen «plassere tilbake»

For spillere som bruker et forflytningshjelpemiddel, er definisjonen av å plassere tilbake (og regel 14.2b(2)), utvidet til å tillate spilleren å plassere ballen tilbake enten med hånden eller ved å bruke noe annet utstyr (slik som å rulle ballen med en kølle).
25.4f

Bruk av regel 4.3 (Bruk av utstyr)

Regel 4.3 gjelder ved bruk av forflytningshjelpemidler:
 • Spilleren kan bruke forflytningshjelpemidler til hjelp i deres spill, hvis det er tillatt etter retningslinjene i regel 4.3b, og
 • Selv om spilleren bruker et forflytningshjelpemiddel, er de fortsatt underlagt forbudene i regel 4.3a mot å bruke utstyr på en unormal måte.
25.4g

Modifisering av regel 8.1b(5) for å tillate bruk av et forflytningshjelpemiddel i forbindelse med å innta en slagstilling

Etter regel 8.1b(5) er det ingen straff hvis en spiller forbedrer forholdene som påvirker slaget når en plasserer føttene stødig for å innta en slagstilling, "inkludert rimelig vrikking med føttene i sand". For en spiller som bruker et forflytningshjelpemiddel, er regel 8.1b(5) modifisert slik at "rimelig vrikking med føttene" inkluderer:
 • Rimelig vrikking med et forflytningshjelpemiddel, eller
 • Å foreta rimelige handlinger for å plassere et forflytningshjelpemiddel i forbindelse med å innta slagstilling og for å unngå å skli.
Men denne modifiseringen tillater ikke spilleren å gå utover dette og bygge en slagstilling slik at forflytningshjelpemiddelet ikke skal skli under svingen, som for eksempel å lage en haug med jord eller sand inntil hjelpemiddelet for at det skal stå fast. Hvis spilleren gjør det, får de den generelle straffen for å endre grunnens overflate for å bygge en slagstilling, ved brudd på regel 8.1a(3).
25.4h

Modifisering av regel 10.1b (Forankring av køllen)

Hvis en spiller ikke er i stand til å holde og svinge flertallet av sine køller uten forankring, på grunn av bruken av et forflytningshjelpemiddel, kan spilleren slå et slag mens køllen er forankret, uten straff etter regel 10.1b.
25.4i

Modifisering av regel 10.1c (Stå på skrevs over eller på spillelinjen når et slag slås)

For å ta hensyn til en spillers bruk av et forflytningshjelpemiddel, er regel 10.1c modifisert slik at spilleren ikke må slå et slag med noen del av deres forflytningshjelpemiddel bevisst plassert på hver side av, eller at den berører spillelinjen eller en forlengelse av denne linjen bak ballen.
25.4j

Modifisering av regel 10.3 (Caddier)

Ledsageren til en spiller som bruker et forflytningshjelpemiddel kan også tjene som spillerens caddie, men er ikke pålagt å gjøre det. Spilleren kan både ha en ledsager og en caddie samtidig, og i så fall:
 • Ledsageren må ikke bære eller behandle spillerens køller, men kan hjelpe spilleren med å innta slagstilling eller med oppstilling før slaget slås, eller hjelpe spilleren av vennlighet slik som angitt i definisjonen av caddie. Men dette endrer ikke regel 10.2b(3) (ikke sette ned gjenstand for å hjelpe til med å sikte, å innta slagstilling eller sving).
 • Hvis denne ledsageren bærer eller behandler spillerens køller i strid med denne regelen, har spilleren to caddier samtidig og får den generelle straffen på hvert hull der bruddet skjedde (se regel 10.3a(1)).
25.4k

Modifisering av regel 11.1b(2)

For spillere som bruker et forflytningshjelpemiddel, er regel 11.1b(2) modifisert slik at en spillers ball i bevegelse som er spilt fra en puttinggreen, og som ved et uhell treffer forflytningshjelpemiddelet, må spilles som den ligger.
25.4l

Bruk av regel 12.2b(1) ved å bruke et forflytningshjelpemiddel til å teste forholdene i sand i bunker

Etter regel 12.2b(1) må en spiller ikke "bevisst berøre sand i bunkeren med en hånd, kølle, rake eller annen gjenstand for å teste forholdene i sanden for å få informasjon for det neste slaget". Dette tilsvarer å bevisst bruke et forflytningshjelpemiddel til å teste forholdene i sanden. Men for ethvert annet formål, kan spilleren uten straff berøre sanden med deres forflytningshjelpemiddel.
25.4m

For spiller som bruker et forflytningshjelpemiddel på hjul: Modifisering av sideveis fritak for ball i rødt straffeområde og for uspillbar ball

Når en spiller som bruker et forflytningshjelpemiddel på hjul tar sideveis fritak for en ball i et rødt straffeområde eller tar fritak for en uspillbar ball, er reglene 17.1d(3) og 19.2c modifisert til å utvide størrelsen på det tillatte fritaksområdet, fra to køllelengder til fire køllelengder.
25.4n

For spiller som bruker et forflytningshjelpemiddel på hjul: Modifisering av straff etter regel 19.3b (fritak for uspillbar ball i bunker)

Når en spiller som bruker et forflytningshjelpemiddel på hjul tar fritak for uspillbar ball i en bunker, er regel 19.3b modifisert slik at spilleren kan ta fritak i flagglinjen utenfor denne bunkeren med ett straffeslag.
25.5

Modifiseringer for spillere med utviklingshemning

Formål: Regel 25.5 tillater en spiller med en utviklingshemning å bli assistert av både en ledsager og en caddie samtidig, og presiserer rollen til en veileder, som ikke er oppnevnt til en bestemt spiller og som ikke tillates å gi råd.
25.5a

Hjelp fra en ledsager eller en veileder

Omfanget av hjelp en spiller med en utviklingshemning kan ha behov for vil være forskjellig fra person til person. Komiteen kan sørge for eller tillate at en ledsager eller en veileder kan hjelpe spillere med en utviklingshemning:
 • En ledsager hjelper en individuell spiller med deres spill og i å bruke reglene:
  • henhold til reglene har en ledsager den samme statusen som en caddie (se regel 10.3), men med begrensningene beskrevet i regel 25.5c.
  • I forhold til regel 10.2a (råd), kan en spiller spørre om og få råd fra både en ledsager og en caddie samtidig.
 • En veileder er noen som Komiteen har utpekt til under konkurransen å hjelpe spillere med en utviklingshemning:
  • Veilederen er ikke utpekt for en bestemt spiller, og deres rolle er å hjelpe enhver spiller med en utviklingshemning, i forhold til deres behov.
  • I forhold til reglene er en veileder et fremmedelement.
  • En spiller kan ikke spørre om eller få råd av en veileder.
25.5b

En spiller kan bare ha én ledsager

En spiller med utviklingshemning kan bare ha én ledsager om gangen. Hvis en spiller har flere enn én ledsager om gangen, får spilleren den generelle straffen på hvert hull der bruddet skjedde, på samme måte som angitt i regel 10.3a(1) (Spiller tillates bare én caddie om gangen).
25.5c

Modifisering av regel 10.3 (Caddier)

Ledsageren til en spiller med en utviklingshemning kan også tjene som spillerens caddie, men er ikke pålagt å gjøre det. Spilleren kan både ha en ledsager og en caddie samtidig, og i så fall:
 • Ledsageren må ikke bære eller behandle spillerens køller, unntatt å hjelpe spilleren i å innta slagstilling eller ved oppstilling før slaget slås (hvis godkjent av Komiteen), eller hjelpe spilleren av vennlighet som angitt i definisjonen av caddie. Men dette endrer ikke regel 10.2b(3) (ikke sette ned gjenstand for å hjelpe til med å sikte, å innta slagstilling eller sving).
 • Hvis denne ledsageren bærer eller behandler spillerens køller i strid med denne regelen, har spilleren to caddier samtidig og får den generelle straffen på hvert hull der bruddet skjedde (se regel 10.3a(1)).
25.5d

Modifisering av regel 14.1b (Hvem kan løfte ball)

Når en spillers ball ligger på puttinggreenen er regel 14.1b modifisert slik at spillerens ledsager, i tillegg til deres caddie, også kan løfte ballen uten spillerens fullmakt.
25.5e

Spillere med både en utviklingshemning og fysiske funksjonshemninger

For spillere med både en utviklingshemning og fysiske funksjonsnedsettelser anbefales at Komiteen bruker en kombinasjon av reglene i regel 25, slik at begge typer funksjonsnedsettelse er ivaretatt.
25.6

Generelle bestemmelser for alle typer av funksjonsnedsettelser

25.6a

Unødvendig forsinkelse

Ved bruk av forbudet om unødvendig forsinkelse i regel 5.6a overfor spillere med funksjonsnedsettelser:
 • Hver Komité bør bruke skjønn og lage sine egne fornuftige retningslinjer i forhold til banens vanskelighetsgrad, værforholdene (i forhold til hvordan dette kan påvirke bruk av forflytningshjelpemidler), konkurransens egenart og omfanget av funksjonsnedsettelser som spillerne som deltar har.
 • Når disse faktorene tas i betraktning, kan det være aktuelt for Komiteen å bruke en mer avslappet tolkning av hva som utgjør unødvendig forsinkelse.
25.6b

Dropping

Ved bruk av regel 14.3b (Ball må droppes på riktig måte), fordi fysiske begrensninger kan gjøre det vanskelig eller umulig for spillere med visse funksjonsnedsettelser å vite om de har droppet ballen fra knehøyde, bør Komiteen akseptere spillerens rimelige vurdering av at de har gjort det. Dessuten bør Komiteen akseptere all rimelig innsats for å droppe ballen fra knehøyde, og ta hensyn til spillerens fysiske begrensninger. Se fremgangsmåter for Komiteen, del 5d (for ytterligere veiledning om regel 25 og konkurranser med spillere med funksjonsnedsettelser).
UTFORSK MER
Regel 1Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Formål: Regel 1 introduserer følgende sentrale prinsipper av spillet for spilleren: Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger. ...
Les mer