Skriv ut del
5
Spille runden
Formål: Regel 5 dekker hvordan en runde spilles – slik som hvor og når en spiller kan trene på banen før eller under en runde, når en runde starter og slutter, og hva som skjer når spillet må stoppes eller gjenopptas. Spillerne forventes å:
 • Starte hver runde til riktig tid, og
 • Fortsette spillet uavbrutt og i et raskt tempo på hvert hull inntil runden er ferdig.
Når det er en spillers tur til å spille, anbefales det at de ikke bruker mer enn 40 sekunder på slaget, og vanligvis raskere enn det.
5
Spille runden
5.1

Hva er en runde

En «runde» er 18 eller færre hull spilt i den rekkefølgen som Komiteen har bestemt. Når en runde slutter uavgjort og en ønsker å fortsette spillet inntil det er en vinner:
 • Uavgjort match forlenges med ett hull av gangen. Dette er fortsettelsen av den samme runden, og ikke en ny runde.
 • Omspill i slagspill. Dette er en ny runde.
En spiller spiller sin runde fra når den starter til den slutter (se regel 5.3), unntatt når spillet er stoppet etter regel 5.7a. Når en regel henviser til handlinger utført «under en runde», gjelder ikke det når spillet er stoppet etter regel 5.7a, med mindre regelen sier noe annet.
5.2

Trening på banen før eller mellom runder

Ved bruk av denne regelen:
 • «Trening på banen» betyr å spille en ball eller å teste overflaten til puttinggreenen på ethvert hull ved å rulle en ball eller å stryke på overflaten, og
 • Begrensninger for trening på banen før eller mellom runder gjelder bare for spilleren og ikke for spillerens caddie.
5.2a

Matchspill

En spiller kan trene på banen før en runde eller mellom runder i en matchspillkonkurranse.
5.2b

Slagspill

På en konkurransedag med slagspill :
 • En spiller må ikke trene på banen før en rundeunntatt at spilleren kan:
  • Trene putting eller chipping på eller nær deres første utslagsområde.
  • Trene på ethvert treningsområde.
  • Trene på eller nær puttinggreenen på hullet som akkurat er fullført, selv om de skal spille det samme hullet på nytt den samme dagen (regel 5.5b). 
 • En spiller kan trene på banen etter at deres siste runde på denne dagen er fullført.
Hvis en spiller slår et slag i strid med denne regelen, får de den generelle straffen lagt til deres første hull. Hvis de slår ytterligere et slag i strid med denne regelen, er de diskvalifisert. Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Mal lokal regel I-1 (i hver av spilleformene kan Komiteen benytte en lokal regel som forbyr, begrenser eller tillater trening på banen før eller mellom runder).
5.3

Starte og avslutte runde

5.3a

Når runde starter

En spillers runde starter når spilleren slår et slag for å starte på sitt første hull (se regel 6.1a). Spilleren må starte på (og ikke før) sin starttid:
 • Dette betyr at en spiller må være klar til å spille på starttiden og på startstedet bestemt av Komiteen.
 • En starttid bestemt av Komiteen anses å være det nøyaktige tidspunktet (for eksempel, 09:00 betyr 09:00:00 og ikke alle tidspunkt frem til 09:01).
Hvis starttiden blir utsatt av hvilken som helst årsak (slik som vær, sakte spill av andre grupper eller behov for en dommeravgjørelse), er det ikke brudd på denne regelen hvis spilleren er til stede og klar til å spille når spillerens gruppe kan starte. Straff for brudd på regel 5.3a: Diskvalifikasjon, unntatt i følgende tre tilfeller:
 • Unntak 1 – Spiller kommer til startsted klar til å spille ikke mer enn fem minutter for sent: Spilleren får den generelle straffen lagt til på sitt første hull.
 • Unntak 2 – Spiller starter ikke mer enn fem minutter for tidlig: Spilleren får den generelle straffen til på sitt første hull.
 • Unntak 3 – Komiteen bestemmer at usedvanlige omstendigheter forhindret spiller i å starte til riktig tid: Det er ikke brudd på denne regelen og ingen straff.
5.3b

Når runde slutter

En spillers runde slutter:
 • I matchspill, når resultatet av matchen er avgjort etter regel 3.2a(3) eller (4).
 • I slagspill, når spilleren huller ut på det siste hullet (inkludert å korrigere en feil, slik som etter regel 6.1 eller 14.7b).
Se reglene 21.1e, 21.2e, 21.3e og 23.3b (når en runde starter og slutter i andre former for slagspill og i Four-Ball).
5.4

Spille i grupper

5.4a

Matchspill

Under en runde må spilleren og motspilleren spille hvert hull i samme gruppe.
5.4b

Slagspill

Under en runde må spilleren bli værende i gruppen bestemt av Komiteen, med mindre Komiteen godkjenner en forandring enten før eller etter det skjer. Straff for brudd på regel 5.4: Diskvalifikasjon.
5.5

Trening under runde eller når spillet er stoppet

5.5a

Ingen treningsslag under spill av hull

Når et hull spilles, må en spiller ikke slå et treningsslag på noen ball på eller utenfor banen. Følgende er ikke treningsslag:
 • En treningssving gjort uten med den hensikt å slå en ball.
 • Å slå en ball tilbake til et treningsområde eller til en annen spiller når det bare gjøres av høflighet.
 • Slag slått av en spiller for å spille ut et hull hvor resultatet allerede er avgjort.
5.5b

Begrensninger for treningsslag etter fullført hull

Etter å ha fullført et hull, men før det slås et slag for å starte et annet hull, må spilleren ikke slå et treningsslag. Unntak – Hvor spilleren har tillatelse til å trene putting eller chipping: Spilleren kan trene putting eller chipping på eller nær:
 • Puttinggreenen på hullet som nettopp er fullført og på alle treningsgreener (se regel 13.1e), og
 • Utslagsområdet på det neste hullet.
Men slike treningsslag må ikke gjøres fra en bunker og må ikke unødvendig forsinke spillet (se regel 5.6a). Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Mal lokal regel I-2 (Komiteen kan benytte en lokal regel som forbyr spillerne å trene putting eller chipping på eller nær puttinggreenen på hullet som nettopp er fullført).
5.5c

Trening når spillet er avbrutt eller på annen måte stoppet

Når spillet er avbrutt eller på annen måte stoppet etter regel 5.7a, må en spiller ikke slå et treningsslag, unntatt:
 • Som tillatt i regel 5.5b.
 • Alle steder utenfor banen, og
 • Alle steder på banen tillatt av Komiteen.
Hvis en match er stoppet etter enighet mellom spillerne og den ikke vil bli gjenopptatt på samme dag, kan spillerne trene på banen uten begrensninger før matchen gjenopptas. Straff for brudd på regel 5.5: Generell straff. Hvis bruddet skjer mellom to hull, gjelder straffen på det neste hullet.
5.6

Unødvendig forsinkelse, raskt spilletempo

5.6a

Unødvendig forsinkelse av spill

En spiller må ikke unødvendig forsinke spillet, enten ved spill av et hull eller mellom to hull. I visse tilfeller kan en spiller tillates en kort utsettelse, slik som:
 • Når spilleren ønsker hjelp fra en dommer eller Komiteen.
 • Når spilleren blir skadet eller blir syk, eller
 • Når det finnes en annen god grunn.
Straff for brudd på regel 5.6a:
 • Straff for første brudd: Ett straffeslag.
 • Straff for andre brudd: Generell straff.
 • Straff for tredje brudd: Diskvalifikasjon.
Hvis spilleren unødvendig forsinker spillet mellom to hull, gjelder straffen på det neste hullet. Se regel 25.6a (bruk av regel 5.6a overfor spillere med funksjonsnedsettelser).
5.6b

Raskt spilletempo

En golfrunde er ment å bli spilt i et raskt tempo. Hver spiller bør forstå at deres spilletempo sannsynligvis vil påvirke hvor lang tid det vil ta for andre spillere å spille sine runder, inkludert både de i spillerens egen gruppe og de i etterfølgende grupper. Spillere oppfordres til å la raskere grupper spille gjennom. (1) Anbefalinger for spilletempo. Spilleren bør spille i et raskt tempo gjennom hele runden, inkludert tiden det tar å:
 • Forberede og å slå hvert slag.
 • Forflytte seg fra ett sted til et annet mellom slagene, og
 • Forflytte seg til det neste utslagsområdet etter at et hull er fullført.
En spiller bør forberede seg på det neste slaget og være klar til å spille når det er deres tur. Når det er spillerens tur til å spille:
 • Det anbefales at spilleren ikke bruker mer enn 40 sekunder på å slå slaget når de kan (eller burde kunne) slå uten påvirkning eller forstyrrelser, og
 • Spilleren bør vanligvis kunne spille raskere enn det og oppfordres til å gjøre det.
(2) Spille utenfor tur for å hjelpe til med spilletempo. Avhengig av spilleform, er det flere ganger mulig for spilleren å spille utenfor tur og dermed hjelpe til med spilletempo:
 • I matchspill kan spillerne bli enige om at en av dem spiller utenfor tur for å spare tid (se regel 6.4a unntak).
 • I slagspill kan spillerne spille «Ready Golf» på en sikker og ansvarlig måte (se regel 6.4b(2)).
(3) Komiteens retningslinjer for spilletempo. For å oppfordre til og gjennomføre raskt spill, bør Komiteen benytte en lokal regel som angir retningslinjer for spilletempo. Disse retningslinjene kan innføre en maksimal tid for å fullføre en runde, et hull eller flere hull, og et slag. Og de kan innføre straff for ikke å følge disse retningslinjene.
Se fremgangsmåter for Komiteen, del 5H (anbefalinger for innhold i retningslinjer for spilletempo).
5.7

Stoppe spill, gjenoppta spill

5.7a

Når spillere kan eller må stoppe spillet

Under en runde må en spiller ikke stoppe spillet unntatt i følgende tilfeller:
 • Avbrudd av Komiteen. Alle spillere må stoppe spillet hvis Komiteen avbryter spillet (se regel 5.7b).
 • Stoppe spillet etter enighet i matchspill. Spillere i matchspill kan bli enige om å stoppe spillet av enhver årsak, unntatt hvis det forsinker konkurransen. Hvis de blir enige om å stoppe spillet og deretter én spiller vil gjenoppta spillet, gjelder ikke avtalen lenger og den andre spilleren må gjenoppta spillet.
 • Individuell spiller stopper spillet på grunn av lyn. En spiller kan stoppe spillet hvis de har rimelig grunn til å tro at det er fare for lyn, men må rapportere til Komiteen så snart som mulig.
Å forlate banen er i seg selv ikke å stoppe spillet. En spillers forsinkelse av spillet er dekket av regel 5.6a, ikke av denne regelen. Hvis en spiller stopper spillet for enhver grunn som ikke er tillatt etter denne regelen, eller unngår å rapportere til Komiteen når pålagt å gjøre det, er spilleren diskvalifisert.
5.7b

Hva spillere må gjøre når Komiteen avbryter spillet

Det finnes to typer avbrytelse av spillet som Komiteen kan bruke, hver av dem med forskjellige betingelser for når spillerne må stoppe spillet. (1) Umiddelbar stopp (slik som når det er umiddelbar fare). Hvis Komiteen kunngjør en umiddelbar avbrytelse av spillet, må en spiller ikke slå et nytt slag før Komiteen gjenopptar spillet.  Komiteen bør bruke en tydelig metode for å varsle spillerne om en umiddelbar avbrytelse. (2) Normal avbrytelse (slik som for når mørket faller på eller banen er uspillbar). Hvis Komiteen avbryter spillet av normale årsaker, er hva som deretter skjer avhengig av hvor hver enkelt spillergruppe er:
 • Mellom to hull. Hvis alle spillerne i gruppen er mellom to hull, må de stoppe spillet og må ikke slå et nytt slag for å begynne på et annet hull før Komiteen gjenopptar spillet.
 • Under spill av hull. Hvis noen spiller i gruppen har startet på et hull, kan spillerne velge å enten stoppe spillet eller spille hullet ferdig.
  • Spillerne tillates å bruke kort tid (som normalt ikke bør være mer enn to minutter) for å avgjøre om de skal stoppe spillet eller spille hullet ferdig.
  • Hvis spillerne fortsetter spill av hullet, kan de fortsette og fullføre hullet eller kan stoppe før de fullfører hullet.
  • Når spillerne fullfører hullet eller stopper før hullet fullføres, må de ikke slå et nytt slag før Komiteen gjenopptar spillet etter regel 5.7c.
Hvis spillerne ikke blir enige om hva de skal gjøre:
  • Matchspill. Hvis motspilleren stopper spillet, må også spilleren stoppe spillet og begge spillerne må ikke spille videre før Komiteen gjenopptar spillet. Hvis spilleren ikke stopper spillet, får spilleren den generelle straffen (tap av hull).
  • Slagspill. Enhver spiller i gruppen kan velge å stoppe spillet eller fortsette på hullet uansett hva de andre i gruppen bestemmer seg for å gjøre, bortsett fra at spilleren bare kan fortsette hvis spillerens markør blir med for å føre spillerens score.
Straff for brudd på regel 5.7b: Diskvalifikasjon. Unntak - Ingen straff hvis Komiteen bestemmer at å unnlate å stoppe spillet var berettiget: Det er ikke brudd på denne regelen og ingen straff hvis Komiteen bestemmer at det er forhold som berettiger feilen spilleren gjorde ved ikke å stoppe spillet når det var påkrevd å gjøre det. Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Mal lokal regel J-1 (anbefalte måter for Komiteen å varsle spillerne om umiddelbar og normal avbrytelse).
5.7c

Hva spillere må gjøre når spillet gjenopptas

(1) Hvor spillet gjenopptas. En spiller må gjenoppta spillet fra der de stoppet spillet på et hull, og hvis det er mellom to hull, på det neste utslagsområdet, selv om spillet gjenopptas på en senere dag. Hvis en spiller gjenopptar spillet fra et annet sted enn der de stoppet spillet, se reglene 6.1b og 14.7. (2) Når spillet gjenopptas. Spilleren må være til stede på angitt sted i (1) og klar til å spille:
 • På tidspunktet bestemt av Komiteen for å gjenoppta spillet, og
 • Spilleren må gjenoppta spillet på (og ikke før) dette tidspunkt.
Hvis muligheten for å gjenoppta spillet blir forsinket av hvilken som helst grunn (slik som når spillere i gruppen foran må spille først og flytte seg unna), er det ikke et brudd på denne regelen hvis spilleren er på plass og klar til å spille når spillerens gruppe har mulighet til å gjenoppta spillet. Straff for brudd på regel 5.7c(2): Diskvalifikasjon. Unntak til diskvalifikasjon for å unnlate å gjenoppta på riktig tidspunkt: Unntak 1, 2 og 3 i regel 5.3a og unntaket i regel 5.7b gjelder også her.
5.7d

Løfte ball når spillet stoppes, plassere tilbake og erstatte ball når spillet gjenopptas

(1) Løfte ball når spillet stoppes eller før spillet gjenopptas. Når spillet stoppes på et hull etter denne regelen, kan spilleren markere sin ball og løfte ballen (se regel 14.1). Enten før eller når spillet gjenopptas:
 • Når spillerens ball ble løftet da spillet ble stoppet. Spilleren må plassere tilbake den opprinnelige ballen eller en annen ball på det opprinnelige punktet (som hvis ikke er kjent, må anslås) (se regel 14.2).
 • Når spillerens ball ikke ble løftet da spillet stoppet. Spilleren kan spille ballen som den ligger eller markere ballen, løfte ballen (se regel 14.1) og plassere tilbake denne ballen eller en annen ball på det opprinnelige punktet (se regel 14.2).
I begge tilfeller:
 • Hvis ballens leie er forandret som følge av å løfte ballen, må spilleren plassere tilbake denne ballen eller en annen ball som pålagt etter regel 14.2d.
 • Hvis ballens leie er forandret etter at ballen ble løftet og før en ball er plassert tilbake, gjelder ikke regel 14.2d:
  • Den opprinnelige ballen eller en annen ball må plasseres tilbake på det opprinnelige punktet (som hvis ikke er kjent, må anslås) (se regel 14.2).
  • Men hvis leiet eller andre forhold som påvirker slaget ble forverret i løpet av denne tiden, gjelder regel 8.1d.
(2) Hva som må gjøres hvis ballen eller ballmarkøren flyttes når spillet er stoppet. Hvis spillerens ball eller ballmarkør er blitt flyttet på noen måte før spillet gjenopptas (inkludert av naturkrefter), må spilleren enten:
 • Plassere tilbake den opprinnelige ballen eller en annen ball på det opprinnelige punktet (som hvis ikke er kjent, må anslås) (se regel 14.2), eller
 • Plassere en ballmarkør for å markere dette opprinnelige punktet, og så plassere tilbake den opprinnelige ballen eller en annen ball på dette punktet (se reglene 14.1 og 14.2).
Hvis forholdene som påvirker spillerens slag ble forverret når spillet var stoppet, se regel 8.1d. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 5.7d: Generell straff etter regel 14.7a.
UTFORSK MER
Regel 1Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Formål: Regel 1 introduserer følgende sentrale prinsipper av spillet for spilleren: Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger. ...
Les mer