Skriv ut del
20
Løse regelproblemer under runde: Avgjørelser av dommer og komité
Formål: Regel 20 dekker hva spillere bør gjøre når de har spørsmål om reglene under en runde, inkludert fremgangsmåtene (som er forskjellige i matchspill og i slagspill) som beskytter en spillers rettighet til å få en avgjørelse på et senere tidspunkt. Regelen dekker også dommernes rolle, som er oppnevnt for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene. Avgjørelser fra en dommer eller Komiteen er bindende for alle spillere.
20
Løse regelproblemer under runde: Avgjørelser av dommer og komité
20.1

Løse regelproblemer under runde

20.1a

Spillere må unngå unødvendig forsinkelse

Spillere må ikke unødvendig forsinke spillet når de søker etter hjelp med reglene under en runde:
 • Hvis ikke en dommer eller Komiteen er tilgjengelig innen rimelig tid for å hjelpe med et regelproblem, må spilleren bestemme seg for hva som skal gjøres og spille videre.
 • Spilleren kan beskytte sine rettigheter ved å spørre om en regelavgjørelse i matchspill (se regel 20.1b(2)) eller ved å spille to baller i slagspill (se regel 20.1c(3)).
20.1b

Regelproblemer i matchspill

(1) Avgjøre problemer gjennom avtale. Under en runde, kan spillerne i en match avtale hvordan man avgjør et regelproblem:
 • Det avtalte utfallet er endelig selv om det viser seg å være feil etter reglene, så lenge spillerne ikke avtalte å overse noen regel eller straff de visste gjaldt (se regel 1.3b(1)).
 • Men hvis en dommer er oppnevnt til matchen, må dommeren avgjøre ethvert problem som kommer til deres kjennskap i tide (se regel 20.1b(2)) og spillerne må forholde seg til den avgjørelsen.
I fravær av en dommer, hvis spillerne ikke avtaler eller er i tvil om hvordan reglene brukes, kan hver spiller be om en regelavgjørelse etter regel 20.1b(2). (2) Regelforespørsel gjort før resultat i match er endelig. Når en spiller ønsker at en dommer eller Komiteen skal avgjøre hvordan reglene skal brukes ved deres eget spill eller motspillerens spill, kan spilleren be om en regelavgjørelse. Hvis en dommer eller Komiteen ikke er tilgjengelig innen rimelig tid, kan spilleren be om en regelavgjørelse ved å meddele motspilleren at de senere vil be om en regelavgjørelse, når en dommer eller Komiteen blir tilgjengelig. Hvis en spiller ber om en regelavgjørelse før resultatet i matchen er endelig:
 • En regelavgjørelse gis bare hvis forespørselen er gjort i tide, som avhenger av når spilleren blir klar over fakta til at regelproblemet oppsto:
  • Når spiller blir klar over fakta før noen av spillerne starter på det siste hullet i matchen. Når spilleren blir klar over fakta, må regelforespørselen gjøres før noen av spillerne slår et slag for å starte på et annet hull.
  • Når spiller blir klar over fakta under eller etter at det siste hullet i matchen er fullført. Regelforespørselen må gjøres før resultatet i matchen er endelig (se regel 3.2a(5)).
 • Hvis spilleren ikke retter forespørselen i tide, blir ikke en avgjørelse gitt av en dommer eller av Komiteen og resultatet på det aktuelle hullet blir stående selv om reglene ble brukt feil.
Hvis spilleren ber om en regelavgjørelse for et tidligere hull, vil en regelavgjørelse bare gis hvis alle disse tre vilkårene oppfylles:
 • Motspilleren brøt regel 3.2d(1) (gi feil informasjon om antall slåtte slag) eller regel 3.2.d(2) (unnlate å fortelle spilleren om en straff).
 • Forespørselen er basert på fakta spilleren ikke var klar over før noen av spillerne slo et slag for å starte hullet som spilles eller, mellom to hull, hullet som akkurat var fullført, og
 • Etter å ha blitt klar over disse fakta, ber spilleren om en regelavgjørelse i tide (som angitt ovenfor).
(3) Regelforespørsel gjort etter at resultat av match er endelig. Når en spiller ber om en regelavgjørelse etter at resultatet av matchen er endelig:
 • Komiteen vil bare gi spilleren en regelavgjørelse hvis begge disse to vilkårene oppfylles:
  • Forespørselen er basert på fakta spilleren ikke var klar over før resultatet av matchen var endelig, og
  • Motspilleren brøt regel 3.2d(1) (gi feil informasjon om antall slåtte slag) eller regel 3.2d(2) (unnlate å fortelle spilleren om en straff) og visste om bruddet før resultatet av matchen var endelig.
 • Det er ingen tidsfrist for å gi en slik regelavgjørelse.
(4) Ingen rett til å spille to baller. En spiller som er usikker på riktig fremgangsmåte i en match tillates ikke å spille ut hullet med to baller. Denne fremgangsmåten gjelder bare i slagspill (se regel 20.1c).
20.1c

Regelproblemer i slagspill

(1) Ingen rett til å avgjøre regelproblemer gjennom avtale. Hvis en dommer eller Komiteen ikke er tilgjengelig innen rimelig tid for å hjelpe til med et regelproblem:
 • Spillerne oppfordres til å hjelpe hverandre med å bruke reglene, men de har ikke rett til å avgjøre et regelproblem gjennom avtale og enhver slik avtale de måtte inngå er ikke bindende for noen spiller, en dommer eller Komiteen.
 • En spiller bør forelegge ethvert regelproblem for Komiteen før innlevering av sitt scorekort.
(2) Spillere bør beskytte andre spillere i konkurransen. Å beskytte interessene til alle andre spillere:
 • Hvis en spiller vet eller tror at en annen spiller har brutt eller kan ha brutt reglene og at den andre spilleren ikke erkjenner eller ignorerer dette, bør spilleren fortelle dette til den andre spilleren, spillerens markør, en dommer eller Komiteen.
 • Dette bør gjøres straks etter at spilleren blir oppmerksom på saken, og ikke senere enn før den andre spilleren leverer sitt scorekort, med mindre det ikke er mulig å gjøre det.
Hvis spilleren unnlater å gjøre det, kan Komiteen diskvalifisere spilleren etter regel 1.2a hvis den beslutter at dette var et alvorlig brudd i strid med spillets ånd. (3) Spille to baller ved usikkerhet om hva som skal gjøres. En spiller som er usikker på riktig fremgangsmåte under spillet av et hull kan uten straff fullføre hullet med to baller:
 • Spilleren må bestemme seg for å spille to baller etter at den usikre situasjonen oppstår og før et slag slås.
 • Spilleren bør velge hvilken ball som skal telle hvis reglene tillater fremgangsmåten brukt for den ballen, ved å fortelle dette valget til sin markør eller til en annen spiller, før et slag slås.
 • Hvis spilleren ikke velger i tide, blir ballen som ble spilt først automatisk valgt som gjeldende.
 • Spilleren må rapportere fakta om situasjonen til Komiteen før innlevering av scorekortet, selv om spilleren scorer det samme med begge ballene. Spilleren diskvalifiseres hvis de unnlater å gjøre det. Spilleren diskvalifiseres hvis de unnlater å gjøre det.
 • Hvis spilleren slo et slag før beslutningen om å spille en ball nummer to:
  • Denne regelen gjelder ikke i det hele tatt og scoren som teller er scoren med ballen spilt før spilleren besluttet å spille ball nummer to.
  • Men spilleren får ingen straff for å spille den andre ballen.
En ball nummer to spilt etter denne regelen er ikke det samme som en provisorisk ball etter regel 18.3. (4) Komiteens avgjørelse for score på hull. Når en spiller har spilt to baller etter (3), vil Komiteen avgjøre spillerens score på hullet på denne måten:
 • Scoren med den valgte ballen (enten av spilleren eller automatisk) teller hvis reglene tillater fremgangsmåten brukt for den ballen.
 • Hvis reglene ikke tillater fremgangsmåten brukt for den ballen, teller scoren med den andre spilte ballen hvis reglene tillater fremgangsmåten brukt for den andre ballen.
 • Hvis reglene ikke tillater fremgangsmåtene brukt for noen av de to ballene, teller scoren med den valgte ballen (enten av spilleren eller automatisk) med mindre det var et alvorlig brudd ved spill av den ballen fra et feil sted, i så fall teller scoren med den andre ballen.
 • Hvis det var et alvorlig brudd ved å spille hver ball fra et feil sted, diskvalifiseres spilleren.
 • Alle slag på ballen som ikke teller (inkludert slag slått og alle straffeslag bare ved spill på den ballen) teller ikke i spillerens score på hullet.
“Regler tillater fremgangsmåte brukt” betyr at enten: (a) den opprinnelige ballen ble spilt som den ligger og spill var tillatt derfra, eller (b) ballen som ble spilt var satt i spill etter den korrekte fremgangsmåten, på riktig måte og på riktig sted etter reglene.
20.2

Avgjørelser ved regelproblemer

20.2a

Avgjørelser av dommer

En dommer er oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene. En dommer kan få hjelp av Komiteen før en avgjørelse tas. En dommers avgjørelse om fakta eller hvordan reglene gjelder må følges av spilleren. En spiller har ingen rett til å anke en dommers avgjørelse til Komiteen, men etter at en regelavgjørelse er tatt, kan dommeren:
 • Få en annen dommers mening («second opinion»), eller
 • Forelegge en regelavgjørelse for gjennomgang i Komiteen,
men er ikke pålagt å gjøre det. En dommers avgjørelse er endelig, så hvis en dommer, ved en feil, tillater en spiller å bryte en regel, vil ikke spilleren pådra seg straff. Men se regel 20.2d for når en feil regelavgjørelse gitt av en dommer eller Komiteen vil korrigeres.
20.2b

Avgjørelser av Komiteen

Når det ikke er noen dommer til å gi en regelavgjørelse eller når en dommer henviser en regelavgjørelse til Komiteen:
 • Regelavgjørelsen tas av Komiteen, og
 • Komiteens regelavgjørelse er endelig.
Hvis Komiteen ikke kan ta en beslutning, kan den henvise saken til The R&A, hvis beslutning er endelig. Anmerkning: Det anbefales at spørsmål i første omgang stilles til Norges Golfforbund, som ved tvil kan forelegge spørsmålet til The R&A.
20.2c

Bruk av standarden “det blotte øyet” ved bruk av videobevis

Når Komiteen avgjør spørsmål om fakta ved en regelavgjørelse, er bruken av videobevis begrenset med standarden «det blotte øyet»:
 • Hvis fakta vist på video ikke med rimelighet kan ha blitt sett med det blotte øyet, vil det videobeviset bli avvist selv om det antyder et brudd på reglene.
 • Men selv hvor videobevis avvises etter standarden “det blotte øyet”, vil et regelbrudd fortsatt bli funnet hvis spilleren ellers var klar over fakta som medførte et brudd (slik som hvor spilleren følte at køllen berørte sand i en bunker selv om dette ikke kunne ses med det blotte øyet).
20.2d

Feil regelavgjørelse og administrative feil

(1) Feil regelavgjørelse. En feil regelavgjørelse har skjedd når en dommer eller Komiteen har forsøkt å bruke reglene, men har gjort det på feil måte. Eksempler på feil regelavgjørelse inkluderer:
 • Ilegge en feil straff eller unnlate å ilegge en straff,
 • Bruke en regel som ikke gjelder eller ikke finnes, og
 • Feiltolke en regel og bruke den feil. 
Hvis en regelavgjørelse av en dommer eller av Komiteen senere viser seg å være feil: Regelavgjørelsen korrigeres hvis mulig etter reglene. Hvis det er for sent å gjøre det, opprettholdes feil regelavgjørelse. Hvis en spiller gjør noe som er et brudd på en regel basert på en rimelig misforståelse av en dommers eller Komités instrukser under en runde eller når spillet er stoppet etter regel 5.7a (slik som å løfte en ball i spill når det ikke er tillatt etter reglene), er det ingen straff og instruksen anses som en feil regelavgjørelse. Se fremgangsmåter for Komiteen, del 6C (hva Komiteen bør gjøre når det har vært en feil regelavgjørelse). (2) Administrative feil. En administrativ feil er en prosedyrefeil relatert til administrasjonen av konkurransen, og det er ingen tidsfrist for å korrigere en slik feil, selv etter at resultatet av en match er endelig eller en slagspillkonkurranse er avsluttet. En administrativ feil er annerledes enn en feil regelavgjørelse. Eksempler på administrative feil inkluderer:
 • Feilberegne resultatet ved likt resultat i slagspill,
 • Feilberegne et handicap, som medfører at feil spiller vinner konkurransen, og
 • Overrekke en premie til feil spiller etter å ha unnlatt å registrere vinnerens score.
I disse situasjoner skal feilen korrigeres, og resultatet i konkurransen skal endres tilsvarende.
20.2e

Diskvalifisere spillere etter at resultat av match eller konkurranse er endelig

(1) Matchspill. Det er ingen tidsfrist for å diskvalifisere en spiller etter regel 1.2 (retningslinjer for spilleroppførsel) eller regel 1.3b(1) (bevisst unnlate å legge til en straff, eller avtale med en annen spiller om å overse noen regel eller straff de vet gjelder). Dette kan gjøres selv etter at resultatet av matchen er endelig (se regel 3.2a(5)). For når Komiteen vil gi en regelavgjørelse når en henvendelse er gjort etter at resultatet av matchen er endelig, se regel 20.1b(3). (2) Slagspill. Normalt må en straff ikke legges til eller forandres etter at en slagspillkonkurranse er avsluttet, som er:
 • Når resultatet er endelig på den måten Komiteen har bestemt, eller
 • I slagspillkvalifisering etterfulgt av matchspill, når spilleren har slått ut for å starte sin første match.
Men en spiller må diskvalifiseres selv etter at konkurransen er avsluttet hvis de:
 • Innleverte en score for noe hull lavere enn faktisk brukt. Unntatt at spilleren ikke er diskvalifisert hvis årsaken til den lavere scoren er utelatelse av ett eller flere straffeslag som de ikke visste om, før konkurransen var avsluttet (se regel 3.3b(3)),
 • Visste før konkurransen var avsluttet at de hadde brutt noen annen regel med diskvalifikasjonsstraff, eller
 • Avtalte med en annen spiller om å overse noen regel eller straff de visste gjaldt (se regel 1.3b(1)).
Komiteen kan også diskvalifisere en spiller etter regel 1.2 (retningslinjer for spilleroppførsel) etter at konkurransen er avsluttet.
20.2f

Ikke kvalifisert spiller

Det er ingen tidsfrist for å korrigere resultatet i en konkurranse når en spiller som konkurrerte viser seg å ikke være kvalifisert i henhold til konkurransebestemmelsene. Dette gjelder selv om resultatet av en match er endelig eller etter at en slagspillkonkurranse er avsluttet. I disse situasjonene behandles spilleren som om de ikke har deltatt i konkurransen, og i stedet for å bli diskvalifisert, endres resultatene i henhold til det.
20.3

Situasjoner som ikke er dekket av reglene

Enhver situasjon som ikke er dekket av reglene bør avgjøres av Komiteen:
 • Ved å vurdere alle forhold, og
 • Behandle situasjonen på en måte som er rimelig, rettferdig og konsekvent sammenlignet med hvordan lignende situasjoner er behandlet etter reglene.
UTFORSK MER
Regel 1Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Formål: Regel 1 introduserer følgende sentrale prinsipper av spillet for spilleren: Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger. ...
Les mer