Skriv ut del
16
Fritak fra unormale baneforhold (inkludert uflyttbare hindringer), farlig situasjon med dyr, plugget ball
Formål: Regel 16 dekker når og hvordan spilleren kan ta fritak uten straff ved å spille en ball fra et annet sted, slik som når det er påvirkning fra et unormalt baneforhold eller en farlig situasjon med dyr.
 • Disse forholdene anses ikke som en del av utfordringen i å spille banen, og fritak uten straff er generelt tillatt, unntatt i et straffeområde.
 • Normalt tar spilleren fritak ved å droppe en ball i et fritaksområde basert på det nærmeste punktet for fullt fritak.
Denne regelen dekker også fritak uten straff når en spillers ball er plugget i sitt eget nedslagsmerke i det generelle området.
16
Fritak fra unormale baneforhold (inkludert uflyttbare hindringer), farlig situasjon med dyr, plugget ball
16.1

Unormale baneforhold (inkludert uflyttbare hindringer)

Denne regelen dekker fritak uten straff som er tillatt ved påvirkning fra hull laget av dyr, grunn under reparasjon, uflyttbare hindringer og midlertidig vann:
 • Disse er samlet sett kalt unormale baneforhold, men hver har en separat definisjon.
 • Denne regelen gir ikke fritak fra flyttbare hindringer (en annen type fritak uten straff er tillatt etter regel 15.2a) eller grensegjenstander eller integrerte gjenstander (fritak uten straff er ikke tillatt).
16.1a

Når fritak er tillatt

(1) Meningen med påvirkning fra unormale baneforhold. Påvirkning er til stede når noen av følgende er riktige:
 • Spillerens ball berører eller er i eller på et unormalt baneforhold.
 • Et unormalt baneforhold påvirker fysisk spillerens område for planlagt slagstilling eller området for planlagt sving, eller
 • Bare når ballen er på puttinggreenen, et unormalt baneforhold på eller utenfor puttingreenen påvirker spillelinjen.
Hvis det unormale baneforholdet er nært nok til å forstyrre spilleren men ikke tilfredsstiller noen av disse kravene, er det ikke påvirkning etter denne regelen. Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Mal lokal regel F-6 (Komiteen kan benytte en lokal regel som nekter fritak fra et unormalt baneforhold som bare påvirker området for planlagt slagstilling).
(2) Fritak tillatt hvor som helst på banen unntatt når ballen er i et straffeområde. Fritak ved påvirkning fra et unormalt baneforhold er tillatt etter regel 16.1 bare når både:
 • Det unormale baneforholdet er på banen (ikke utenfor banen), og
 • Ballen er hvor som helst på banen, unntatt i et straffeområde (der spillerens eneste fritak er etter regel 17).
(3) Ikke fritak når det er helt klart urimelig. Det er ikke fritak etter regel 16.1:
 • Når det er klart urimelig å spille ballen som den ligger på grunn av noe spilleren ikke tillates å ta fritak fra uten straff (slik som når det er umulig for en spiller å slå et slag fordi ballen ligger i en busk), eller
 • Når påvirkning bare er til stede fordi spilleren velger en kølle, en type slagstilling eller en sving eller en spilleretning som klart er urimelig under disse forholdene.
Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Mal lokal regel F-23 (Komiteen kan benytte en lokal regel som tillater fritak uten straff ved påvirkning fra en midlertidig uflyttbar hindring på eller utenfor banen).
16.1b

Fritak for ball i generelt område

Hvis en spillers ball er i det generelle området og det er påvirkning fra et unormalt baneforholdbanen, kan spilleren ta fritak uten straff ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområdet (se regel 14.3):
 • Referansepunkt: Det nærmeste punktet for fullt fritak i det generelle området.
 • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunktet: Én køllelengde, men med følgende begrensninger:
 • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
  • Må være i det generelle området.
  • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
  • Det må være fullt fritak fra all påvirkning fra det unormale baneforholdet.
16.1c

Fritak for ball i bunker

Hvis en spillers ball er i en bunker og det er påvirkning fra et unormalt baneforhold på banen, kan spilleren enten ta fritak uten straff etter (1) eller fritak med straff etter (2): (1) Fritak uten straff: Spille fra bunker. Spilleren kan ta fritak uten straff etter regel 16.1bunntatt at:
 • Det nærmeste punktet for fullt fritak og fritaksområdet må være i bunkeren.
 • Hvis det ikke er et slikt nærmeste punkt for fullt fritak i bunkeren, kan spilleren fortsatt ta fritak ved å bruke punktet for maksimalt tilgjengelig fritak i bunkeren som referansepunktet.
(2) Fritak med straff: Spille fra utenfor bunker (fritak i flagglinjen). Med ett straffeslag kan spilleren droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball (se regel 14.3) utenfor den bunkeren, ved å bruke punktet der ballen opprinnelig lå, mellom hullet og punktet der ballen droppes (uten noen begrensninger hvor langt bakover ballen kan droppes). Punktet på linjen der ballen først berører grunnen når droppet lager et fritaksområde som er én køllelengde i hver retning fra det punktet, men med følgende begrensninger:
 • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
  • Må ikke være nærmere hullet enn punktet til den opprinnelige ballen, og
  • Kan være i hvilket som helst område på banen unntatt i den samme bunkeren, men
  • Må være i det samme området på banen som ballen først berørte når droppet.
16.1d

Fritak for ball på puttinggreen

Hvis en spillers ball er på puttinggreenen og det er påvirkning fra et unormalt baneforholdbanen, kan spilleren ta fritak uten straff ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball på punktet for det nærmeste punktet for fullt fritak, ved å bruke fremgangsmåtene for å plassere en ball tilbake etter regel 14.2b(2) og 14.2e.
 • Nærmeste punkt for fullt fritak må være enten på puttinggreenen eller i det generelle området.
 • Hvis det ikke er et slikt nærmeste punkt for fullt fritak, kan spilleren fortsatt ta fritak uten straff ved å bruke punktet for maksimalt tilgjengelig fritak som referansepunktet, som må være enten på puttinggreenen eller i det generelle området.
16.1e

Fritak for ball som ikke er funnet, men som er i eller på et unormalt baneforhold

Hvis en spillers ball ikke er funnet, og det er kjent eller så godt som sikkert at ballen kom til ro i eller på et unormalt baneforholdbanen, kan spilleren bruke denne fritaksmuligheten i stedet for å ta slag-og-lengde fritak:
 • Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b, c eller d, ved å benytte det anslåtte punktet der ballen sist krysset grensen til det unormale baneforholdetbanen, som punktet for ballen i den hensikt å finne nærmeste punkt for fullt fritak.
 • Når spilleren setter en annen ball i spill for å ta fritak på denne måten:
  • Den opprinnelige ballen er ikke lenger i spill, og må ikke spilles.
  • Dette er riktig selv om den deretter blir funnet på banen innenfor letetiden på tre minutter (se regel 6.3b).
Men, hvis det ikke er kjent eller så godt som sikkert at ballen kom til ro i eller på et unormalt baneforhold og ballen dermed er mistet, må spilleren ta slag-og-lengde fritak etter regel 18.2.
16.1f

Fritak må tas ved påvirkning fra et spilleforbudområde i et unormalt baneforhold

I hver av følgende situasjoner, må ballen ikke spilles som den ligger: (1) Fritak når ball er i et spilleforbudområde hvor som helst på banen unntatt i et straffeområde. Hvis spillerens ball er i et spilleforbudområde i eller på et unormalt baneforhold i det generelle området, i en bunker eller på puttinggreenen:
 • Spilleforbudområde i generelt område. Spilleren må ta fritak uten straff etter regel 16.1b.
 • Spilleforbudområde i bunker. Spilleren må ta fritak uten straff eller fritak med straff etter regel 16.1c (1) eller (2).
 • Spilleforbudområde på puttinggreen. Spilleren må ta fritak etter regel 16.1d.
(2) Fritak når et spilleforbudområde påvirker slagstilling eller sving mot ball, hvor som helst på banen unntatt i et straffeområde. Hvis en spillers ball er utenfor et spilleforbudområde og er i det generelle området, i en bunker eller på puttinggreenen, og et spilleforbudområde (enten i et unormalt baneforhold eller i et straffeområde) påvirker spillerens område for planlagt slagstilling eller område for planlagt sving, må spilleren enten:
 • Ta fritak hvis det er tillatt etter regel 16.1b, c eller d, avhengig av om ballen er i det generelle området, i en bunker eller på puttinggreenen, eller
 • Ta fritak for uspillbar ball etter regel 19.
For hva som kan gjøres når det er påvirkning fra et spilleforbudområde for en ball i et straffeområde, se regel 17.1e. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 16.1: Generell straff etter regel 14.7a.
16.2

Farlig situasjon med dyr

16.2a

Når fritak er tillatt

En «farlig situasjon med dyr» er til stede når et farlig dyr (slik som giftige slanger, stikkende bier, alligatorer, brannmaur eller bjørner) nær en ball kan gi alvorlige fysiske skader på spilleren hvis de må spille ballen som den ligger. En spiller kan ta fritak etter regel 16.2b ved påvirkning fra en farlig situasjon med dyr uansett hvor deres ball er på banen. Denne regelen gjelder ikke i andre situasjoner på banen som kan forårsake fysisk skade (slik som en kaktus).
16.2b

Fritak fra farlig situasjon med dyr

Når det er påvirkning fra en farlig situasjon med dyr: (1) Når ball er hvor som helst unntatt i et straffeområde. Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b, c eller d, avhengig av om ballen er i det generelle området, i en bunker eller på puttinggreenen. (2) Når ball er i et straffeområde. Spilleren kan ta fritak uten straff eller fritak med straff:
 • Fritak uten straff: Spille fra straffeområde. Spilleren kan ta fritak uten straff etter regel 16.1b, unntatt at det nærmeste punktet for fullt fritak og fritaksområdet må være i straffeområdet.
 • Fritak med straff: Spille fra utenfor straffeområde.
  • Spilleren kan ta fritak med straff etter regel 17.1d.
  • Hvis det er påvirkning fra en farlig situasjon med dyr der ballen skulle ha vært spilt etter å ha tatt fritak med straff utenfor straffeområdet, kan spilleren ta ytterligere fritak etter (1) uten ekstra straff.
(3) Ikke fritak uten straff når det er klart urimelig. Det er ikke fritak uten straff etter regel 16.2b:
 • Når det å spille ballen som den ligger er klart urimelig på grunn av noe annet som spilleren ikke tillates å ta fritak fra uten straff (slik som når en spiller ikke kan slå et slag fordi ballen ligger i en busk).
 • Når det bare er påvirkning fordi en spiller velger en kølle, en slagstilling eller en sving eller en spilleretning som er klart urimelig i situasjonen.
Ved bruk av denne regelen så er det nærmeste punktet for fullt fritak det nærmeste punktet (ikke nærmere hullet) hvor den farlige situasjonen med dyr ikke er til stede. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 16.2: Generell straff etter regel 14.7a.
16.3

Plugget ball

16.3a

Når fritak er tillatt

(1) Ball må være plugget i generelt område. Fritak er tillatt etter regel 16.3b bare når spillerens ball er plugget i det generelle området.
 • Det er ikke fritak etter denne regelen hvis ballen er plugget andre steder enn i det generelle området.
 • Men hvis ballen er pluggetputtinggreenen, kan spilleren markere ballen og løfte og rengjøre den, reparere skaden forårsaket av ballens nedslag, og plassere ballen tilbake på dens opprinnelige punkt. (se regel 13.1c(2)).
Unntak – Når fritak ikke er tillatt for plugget ball i generelt område: Det er ikke fritak etter regel 16.3b:
 • Når ballen er plugget i sand i en del av det generelle området som ikke er klippet i fairwayhøyde eller kortere, eller
 • Når det å spille ballen som den ligger er klart urimelig på grunn av noe annet som spilleren ikke tillates å ta fritak fra uten straff (slik som når en spiller ikke kan slå et slag fordi ballen ligger i en busk).
(2) Avgjøre om ball er plugget. En spillers ball er plugget bare hvis:
 • Den er i sitt eget nedslagmerke som et resultat av spillerens forrige slag, og
 • Del av ballen er under bakkenivå.
Hvis spilleren ikke med sikkerhet kan si at ballen er i sitt eget nedslagsmerke eller om den er i et nedslagsmerke laget av en annen ball, kan spilleren bare behandle ballen som om den er plugget hvis det er rimelig å fastslå ut ifra den tilgjengelige informasjonen, at ballen er i sitt eget nedslagmerke. En ball er ikke plugget hvis den er under bakkenivå som et resultat av noe annet enn spillerens forrige slag, slik som når:
 • Ballen er presset ned i bakken av noen som tråkket på den.
 • Ballen er slått rett inn i bakken uten å ha vært i luften, eller
 • Ballen ble droppet ved å ta fritak etter en regel.
16.3b

Fritak for plugget ball

Når en spillers ball er plugget i det generelle området og fritak er tillatt etter regel 16.3a, kan spilleren ta fritak uten straff ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområdet (se regel 14.3):
 • Referansepunkt: Punktet i det generelle området rett bak der ballen er plugget.
 • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunktet: Én køllelengde, men med følgende begrensninger:
 • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
  • Må være i det generelle området, og
  • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet.
Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Mal lokal regel F-2 (Komiteen kan benytte en lokal regel som bare tillater fritak for en ball som er plugget i et område som er klippet i fairway høyde eller kortere. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 16.3: Generell straff etter regel 14.7a.
16.4

Løfte ball for å se om den ligger i et forhold som tillater fritak

Hvis en spiller har rimelig grunn til å tro at deres ball ligger i et forhold der fritak uten straff er tillatt etter regel 15.2, 16.1 eller 16.3, men kan ikke avgjøre det uten å løfte ballen:
 • Spilleren kan løfte ballen for å se om fritak er tillatt, men:
 • Ballen må først markeres, og den løftede ballen må ikke rengjøres (unntattputtinggreenen) (se regel 14.1).
Hvis spilleren løfter ballen uten å ha denne rimelige grunnen til å tro (unntattputtinggreenen hvor spilleren kan løfte ballen etter regel 13.1b), får de ett straffeslag. Hvis fritak er tillatt og spilleren tar fritak, er det ingen straff selv om spilleren ikke markerte ballen før den ble løftet eller den løftede ballen ble rengjort. Hvis fritak ikke er tillatt, eller hvis spilleren velger å ikke ta fritak som er tillatt:
 • Spilleren får ett straffeslag hvis de ikke markerte ballen før den ble løftet eller de rengjorde den løftede ballen når det ikke var tillatt, og
 • Ballen må plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt (se regel 14.2).
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 16.4: Generell straff etter regel 14.7a.
UTFORSK MER
Regel 1Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Formål: Regel 1 introduserer følgende sentrale prinsipper av spillet for spilleren: Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger. ...
Les mer