Skriv ut del
15
Fritak fra løse naturgjenstander og flyttbare hindringer (inkludert ball eller ballmarkør som hjelper eller påvirker spillet)
Formål: Regel 15 dekker når og hvordan spilleren kan ta fritak uten straff fra løse naturgjenstander og flyttbare hindringer.
 • Disse flyttbare naturlige og kunstige gjenstandene er ikke en del av utfordringen i å spille banen, og normalt har spilleren lov til å fjerne de når de påvirker spillet.
 • Men, spilleren må være forsiktig ved flytting av løse naturgjenstander nær sin ball utenfor puttinggreenen, fordi det blir en straff hvis flyttingen av de forårsaker at ballen flytter seg.
15
Fritak fra løse naturgjenstander og flyttbare hindringer (inkludert ball eller ballmarkør som hjelper eller påvirker spillet)
15.1

Løse naturgjenstander

15.1a

Fjerning av løs naturgjenstand

En spiller kan uten straff fjerne en løs naturgjenstand hvor som helst på eller utenfor banen, og kan gjøre dette på en hvilken som helst måte (slik som å bruke en hånd eller en fot, bruke en kølle eller annet utstyr, få hjelp fra andre eller brekke av en del av en løs naturgjenstand). Men det er to unntak: Unntak 1 – Fjerning av løs naturgjenstand der ball må plasseres tilbake: Før en ball plasseres tilbake, som var løftet eller flyttet fra hvor som helst unntatt på puttinggreenen:
 • En spiller må ikke bevisst fjerne en løs naturgjenstand som, hvis flyttet før ballen var løftet eller flyttet, sannsynligvis ville ha forårsaket at ballen flytter seg.
 • Hvis spilleren gjør det, får de ett straffeslag, men den fjernede løse naturgjenstanden behøver ikke plasseres tilbake.
Dette unntaket gjelder både under en runde og når spillet er stoppet etter regel 5.7a. Det gjelder ikke for en løs naturgjenstand som ikke var der før ballen var løftet eller flyttet eller som er fjernet som et resultat av å markere en ball eller løfte, flytte eller plassere en ball tilbake eller forårsake at en ball flytter seg.  Unntak 2 - Begrensninger for bevisst fjerning av løse naturgjenstander for å påvirke en ball i bevegelse (se regel 11.3).
15.1b

Ball flytter seg når løs naturgjenstand fjernes

Hvis en spillers fjerning av en løs naturgjenstand forårsaker at deres ball flytter seg:
 • Ballen må plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke er kjent, må anslås) (se regel 14.2).
 • Hvis den flyttede ballen hadde vært i ro hvor som helst unntatt på puttinggreenen (se regel 13.1d) eller på utslagsområdet (se regel 6.2b (6)), får spilleren ett straffeslag etter regel 9.4b. Unntatt når regel 7.4 gjelder (ingen straff for ball flyttet under leting) eller når et annet unntak til regel 9.4b gjelder.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 15.1: Generell straff etter regel 14.7a.
15.2

Flyttbare hindringer

Denne reglen dekker fritak uten straff som er tillatt fra kunstige gjenstander, som dekkes i definisjonen av flyttbare hindringer. Den gir ikke fritak fra uflyttbare hindringer (en annen form for fritak uten straff som er tillatt etter regel 16.1) eller grensegjenstander og integrerte gjenstander (fritak uten straff er ikke tillatt).
15.2a

Fritak fra flyttbar hindring

(1) Fjerning av flyttbar hindring. En spiller kan uten straff fjerne en flyttbar hindring hvor som helst på eller utenfor banen, og kan gjøre det på en hvilken som helst måte. Men det er to unntak: Unntak 1 – Utslagsmerkene må ikke flyttes når ball skal spilles fra utslagsområdet (se reglene 6.2b(4) og 8.1a(1)). Unntak 2 - Begrensninger for bevisst fjerning av flyttbar hindring for å påvirke en ball i bevegelse (se regel 11.3). Hvis en spillers ball flytter seg når de fjerner en flyttbar hindring:
 • Det er ingen straff, og
 • Ballen må plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke er kjent, må anslås) (se regel 14.2).
(2) Fritak når ball er i eller på flyttbar hindring hvor som helst på banen unntatt på puttinggreen. Spilleren kan ta fritak uten straff ved å løfte ballen, fjerne den flyttbare hindringen og droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområdet (se regel 14.3):
 • Referansepunkt: Det anslåtte punktet rett under der ballen var i ro i eller på den flyttbare hindringen.
 • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunktet: Én køllelengde, men med følgende begrensninger:
 • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
  • Må være i det samme området på banen som referansepunktet, og
  • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet.
(3) Fritak når ball er i eller på flyttbar hindring på puttinggreen. Spilleren kan ta fritak uten straff ved å:
 • Løfte ballen og fjerne den flyttbare hindringen, og
 • Plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball på det anslåtte punktet rett under der ballen var i ro i eller på den flyttbare hindringen, og benytte fremgangsmåtene for å plassere en ball tilbake etter regel 14.2b(2) og 14.2e.
15.2b

Fritak for ball som ikke er funnet, men som er i eller på flyttbar hindring

Hvis en spillers ball ikke er funnet og det er kjent eller så godt som sikkert at den kom til ro i eller på en flyttbar hindringbanen, kan spilleren bruke denne fritaksmuligheten i stedet for å ta slag-og-lengde fritak:
 • Spilleren kan ta fritak uten straff etter regel 15.2a(2) eller 15.2a(3), ved å bruke det anslåtte punktet rett under der ballen sist krysset grensen til den flyttbare hindringenbanen som referansepunktet.
 • Når spilleren setter en annen ball i spill for å ta fritak på denne måten:
  • Den opprinnelige ballen er ikke lenger i spill, og må ikke spilles.
  • Dette er riktig selv om den deretter blir funnet på banen innenfor letetiden på tre minutter (se regel 6.3b).
Men hvis det ikke er kjent eller så godt som sikkert at ballen kom til ro i eller på en flyttbar hindring og ballen dermed er mistet, må spilleren ta fritak etter slag-og-lengde etter regel 18.2. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 15.2: Generell straff etter regel 14.7a.
15.3

Ball eller ballmarkør hjelper eller påvirker spillet

15.3a

Ball på puttinggreen hjelper spillet

Regel 15.3 gjelder bare for en ball i ro på puttinggreenen, ikke noe annet sted på banen. Hvis en spiller har rimelig grunn til å tro at en ball på puttingreenen kan hjelpe andres spill (slik som en mulig ballstopper nær hullet), kan spilleren:
 • Markere ballen og løfte den etter regel 13.1b hvis det er spillerens egen ball, eller hvis ballen tilhører en annen spiller, kreve at den andre spilleren markerer punktet og løfter ballen (se regel 14.1).
 • Ballen som er løftet, må plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt (se regel 14.2).
Bare i slagspill :
 • En spiller som er pålagt å løfte en ball kan i stedet spille først, og
 • Hvis to eller flere spillere avtaler å la en ball bli liggende for å hjelpe en spiller, og den spilleren deretter slår et slag mens ballen som hjelper ligger der, får hver spiller som gjorde avtalen om dette den generelle straffen (to straffeslag).
Se fremgangsmåter for Komiteen, del 5J (veiledning for beste praksis for å unngå «stopp-ball»).
15.3b

Ball hvor som helst på banen påvirker spillet

(1) Meningen med påvirkning fra en annen spillers ball. Påvirkning etter denne regelen gjelder når en annen spillers ball i ro:
 • Kan påvirke spillerens område for planlagt slagstilling eller område for planlagt sving.
 • Er på eller nær spillerens spillelinje, slik at det ved å slå det planlagte slaget er en rimelig sjanse for at spillerens ball i bevegelse kan treffe denne ballen, eller
 • Er nær nok til å distrahere spilleren i å slå slaget.
(2) Når fritak er tillatt fra ball som påvirker. Hvis en spiller har rimelig grunn til å tro at en annen spillers ball, hvor som helst på banen, kan påvirke spillerens eget spill:
 • Spilleren kan kreve at den andre spilleren markerer punktet og løfter ballen (se regel 14.1), og ballen må ikke rengjøres (unntatt når den er løftet fra puttinggreenen etter regel 13.1b) og må plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt (se regel 14.2).
 • Hvis den andre spilleren ikke markerer punktet før ballen løftes, eller rengjør den løftede ballen når det ikke er tillatt, får de ett straffeslag.
 • Bare i slagspill, en spiller som er pålagt å løfte sin ball etter denne regelen, kan i stedet spille først.
En spiller tillates ikke å løfte sin ball etter denne regelen, bare basert på spillerens egen tro på at ballen kan påvirke en annen spillers spill. Hvis spilleren løfter sin ball, uten at en annen spiller krever det (unntatt når en ball løftes på puttinggreenen etter regel 13.1b), får spilleren ett straffeslag.
15.3c

Ballmarkør hjelper eller påvirker spillet

Hvis en ballmarkør kan hjelpe eller påvirke spillet, kan spilleren:
 • Flytte ballmarkøren ut av veien hvis det er spillerens egen, eller
 • Hvis det er en annen spillers ballmarkør, kreve at spilleren flytter ballmarkøren ut av veien, etter samme årsak som de kan kreve at en ball løftes etter regel 15.3a og 15.3b.
Ballmarkøren må flyttes ut av veien til et nytt punkt målt fra sitt opprinnelige punkt, slik som å bruke én eller flere køllehode-lengder. Når ballmarkøren flyttes tilbake, bør spilleren gjøre dette ved å måle fra det nye punktet og reversere stegene brukt for å flytte ballmarkøren ut av veien.  Den samme fremgangsmåten bør brukes hvis en spiller flytter en ball som påvirker spillet ut av veien, ved å måle fra ballen. Straff for brudd på regel 15.3: Generell straff. Denne straffen gjelder også hvis spilleren:
 • Slår et slag uten å vente på at en ball eller ballmarkør som er til hjelp løftes eller flyttes, når det blir klart at en annen spiller (1) har til hensikt å løfte eller flytte den etter denne regelen eller (2) har krevd at noen andre gjør det, eller
 • Nekter å løfte sin ball eller flytte sin ballmarkør når de er pålagt å gjøre det, og et slag deretter slås av den andre spilleren hvis spill kan ha blitt hjulpet eller påvirket av det.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 15.3: Generell straff etter regel 14.7a.
UTFORSK MER
Regel 1Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Formål: Regel 1 introduserer følgende sentrale prinsipper av spillet for spilleren: Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger. ...
Les mer