Skriv ut del
1
Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Formål: Regel 1 introduserer følgende sentrale prinsipper av spillet for spilleren:
 • Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger.
 • Spill etter reglene og i spillets ånd.
 • Du er ansvarlig for å ilegge deg dine egne straffer hvis du bryter en regel slik at du ikke kan oppnå noen mulig fordel overfor din motspiller i matchspill eller andre spillere i slagspill.
1
Spillet, spillerens oppførsel og reglene
1.1

Golfspillet

Golf spilles i en runde på 18 (eller færre) hull på en bane ved å slå en ball med en kølle. Hvert hull starter med et slag fra utslagsområdet og fullføres når ballen er hullet ut på puttinggreenen (eller når reglene ellers sier at hullet er fullført). For hvert slag, skal spilleren:
 • Spille banen som de finner den, og
 • Spille ballen som den ligger.
Men det er unntak hvor reglene tillater at spilleren forandrer på forholdene på banen og krever eller tillater at spilleren spiller ballen fra et annet sted enn der den ligger.
1.2

Retningslinjer for spilleroppførsel

1.2a

Oppførsel som forventes av alle spillere

Alle spillere forventes å spille i spillets ånd ved å:
 • Opptre med integritet – for eksempel ved å følge reglene, ilegge seg alle straffer, og være ærlige i alle deler av spillet.
 • Vise hensyn til andre – for eksempel ved å spille med et raskt tempo, passe på andres sikkerhet, og ikke distrahere spillet til en annen spiller. Hvis en spiller slår en ball i en retning hvor det kan være fare for å treffe noen, skal de umiddelbart rope «fore», som er den tradisjonelle måten å varsle om fare.
 • Ta godt vare på banen – for eksempel ved å legge tilbake oppslått torv, jevne ut/rake bunkere, reparere nedslagsmerker og ikke forårsake unødvendig skade på banen.
Det er ingen straff etter reglene for å unnlate å opptre på denne måten, unntatt at Komiteen kan diskvalifisere en spiller som opptrer i strid med spillets ånd hvis den anser at spilleren har begått en alvorlig forseelse. «Svært dårlig oppførsel» er spilleradferd som er så langt fra det som er forventet i golf, at å fjerne en spiller fra konkurransen er berettiget. En annen straff enn diskvalifikasjon kan bare ilegges en spiller for dårlig oppførsel dersom disse straffene er en del av spilleretiketten under regel 1.2b.
1.2b

Etikette

Komiteen kan innføre sine egne retningslinjer for spilleroppførsel i etikettebestemmelser, brukt som en lokal regel.
 • Etikettebestemmelsene kan inkludere straff for brudd på retningslinjene, slik som ett slag straff eller generell straff.
 • Komiteen kan også diskvalifisere en spiller for et alvorlig brudd på etikettebestemmelsene.
Se fremgangsmåter for Komiteen, del 5I (som forklarer retningslinjene for spilleretikette som kan benyttes).
1.3

Spille etter reglene

1.3a

Mening med «regler», konkurransebestemmelser

Med "regler" menes:
 • Reglene 1-25 og definisjonene i disse golfreglene, og
 • Alle «lokale regler» fastsatt av Komiteen for konkurransen eller for banen.
Spillere er også ansvarlige for å følge alle “konkurransebestemmelser” fastsatt av Komiteen (slikt som påmeldingskriterier, spilleform og datoer for spill, antall runder og antall og rekkefølgen av hull i en runde). Se fremgangsmåter for Komiteen, del 5C og del 8 (lokale regler og alle maler til godkjente lokale regler), del 5A (konkurransebestemmelser).
1.3b

Bruk av reglene

(1) Spiller er ansvarlig for bruk av reglene. Spillere er ansvarlige for å bruke reglene på seg selv:
 • Det forventes at spillere vet når de har brutt en regel og er ærlige ved å ilegge sine egne straffer.
  • Hvis en spiller vet at de har brutt en regel som innebærer en straff og bevisst unngår å ilegge seg straffen, er spilleren diskvalifisert.
  • Hvis to eller flere spillere avtaler å se bort fra noen regel eller en straff som de vet gjelder og noen av disse spillerne har startet runden, blir de diskvalifisert (selv om de ennå ikke har gjort bruk av avtalen).
 • Når det er nødvendig å avgjøre spørsmål om fakta, er en spiller ikke bare ansvarlig for å ta hensyn til sin egen kjennskap til fakta, men også all annen informasjon som er rimelig tilgjengelig.
 • En spiller kan be om hjelp med reglene fra en dommer eller fra Komiteen, men hvis hjelp ikke er tilgjengelig innen rimelig tid, må spilleren fortsette spillet og ta opp problemstillingen med en dommer eller Komiteen når de blir tilgjengelige (se regel 20.1).
(2) Godta spillerens «rimelige vurdering» når de med bruk av reglene skal fastslå et sted.
 • Mange regler krever av en spiller å fastslå et punkt, en linje, en grense, et område eller en annen plassering etter reglene, slik som:
  • Anslå hvor en ball sist krysset grensen til et straffeområde.
  • Anslå eller måle ved dropping eller plassering av en ball når det tas fritak.
  • Plassere en ball tilbake på dens opprinnelige punkt (uansett om punktet er kjent eller anslått).
  • Fastslå hvilket område på banen ballen ligger, inkludert hvorvidt ballen ligger på banen eller ikke, eller
  • Fastslå hvorvidt ballen berører eller er i eller på et unormalt baneforhold
 • Slike avgjørelser om stedsbestemmelser må gjøres raskt og med aktsomhet, men blir ofte ikke presise.
 • Så lenge spilleren gjør hva som en rimelig kan forvente etter forholdene for å ta en nøyaktig avgjørelse, vil spillerens rimelige vurdering bli akseptert selv om det etter at slaget er slått viser seg ved bruk av videobevis eller annen informasjon, at avgjørelsen var feil.
 • Hvis en spiller blir kjent med at de har tatt en feil avgjørelse før slaget er slått, må den korrigeres (se regel 14.5).
1.3c

Straffer

(1) Handlinger som kan medføre straff. En straff gjelder når brudd på en regel er et resultat av en spillers egne handlinger eller av handlinger fra deres caddie (se regel 10.3c). En straff gjelder også når:
 • En annen person utfører en handling som ville være brudd på reglene hvis den samme handlingen var utført av spilleren eller caddien, og denne personen gjør dette etter forespørsel fra spilleren eller med spillerens tillatelse, eller
 • Spilleren ser at en annen person er i ferd med å utføre en handling som gjelder spillerens ball eller utstyr som de vet ville være et brudd på reglene hvis det ble utført av spilleren eller caddien, og det ikke gjøres rimelige tiltak for å protestere eller stoppe det fra å skje.
(2) Nivåer av straff. Straff har til hensikt å jevne ut alle mulige fordeler for spilleren. Det er tre hovednivåer av straff:
 • Ett straffeslag. Denne straffen gjelder i både matchspill og slagspill under visse regler hvor enten (a) den mulige fordelen ved et brudd er mindre eller (b) en spiller tar fritak med straff ved å spille en ball fra et annet sted enn der den opprinnelige ballen ligger.
 • Generell straff (Tap av hull i matchspill, to straffeslag i slagspill). Denne straffen gjelder for de fleste regelbrudd, hvor den mulige fordelen er større enn der hvor bare ett straffeslag gjelder.
 • Diskvalifikasjon. I både matchspill og i slagspill, kan en spiller bli diskvalifisert fra konkurransen for visse handlinger eller regelbrudd som omfatter alvorlige forseelser (se regel 1.2) eller hvor den mulige fordelen er for stor til at spillerens score kan anses som gyldig.
(3) Ikke mulighet til å variere straffer. Straff kan bare brukes som bestemt i reglene:
 • Hverken en spiller eller Komiteen har autoritet til å pålegge straffer på noen annen måte, og
 • En feil ileggelse av en straff eller en unnlatelse i å ilegge en straff kan bare bli stående om det er for sent å korrigere den (se reglene 20.1b(2), 20.1b(3), 20.2d og 20.2e).
I matchspill kan spilleren og motspilleren bli enige om hvordan en regelsituasjon avgjøres så lenge de ikke er enige om å bruke reglene på en feil måte (se regel 20.1b(1)). (4) Ilegge straffer ved flere brudd på reglene. Hvorvidt en spiller får flere straffer for å bryte flere regler eller den samme regelen flere ganger, avhenger av om det har vært en mellomliggende hendelse og hva spilleren gjorde. I forbindelse med å bruke denne regelen er det to mellomliggende hendelser:
 • Fullføringen av et slag, og
 • Være klar over eller bli klar over et regelbrudd. (Dette inkluderer når en spiller vet de har brutt en regel, når spilleren blir fortalt om et regelbrudd, eller når spilleren er usikker på hvorvidt de har brutt en regel).
Straffer ilegges på følgende måter:
 • Én straff lagt til for flere brudd mellom mellomliggende hendelser: Hvis en spiller bryter flere regler eller den samme regelen gjentatte ganger mellom mellomliggende hendelser, får spilleren bare én straff. Hvis reglene som er brutt har ulike straffer, får spilleren bare den høyere straffen.
 • Flere straffer lagt til for brudd før og etter mellomliggende hendelse: Hvis en spiller bryter en regel, og deretter bryter den samme regelen eller en annen regel etter en mellomliggende hendelse, får spilleren flere straffer.
Unntak – unnlate å plassere en flyttet ball tilbake: Hvis en spiller må plassere en flyttet ball tilbake etter regel 9.4, men unnlater å gjøre det, og så spiller fra et feil sted, får de bare den generelle straffen etter regel 14.7a. Men ethvert straffeslag en spiller får for å ta fritak med straff (slik som ett straffeslag etter reglene 17.1, 18.1 og 19.2), kommer alltid i tillegg til alle andre straffer.
UTFORSK MER
Regel 2Banen
Formål: Regel 2 introduserer det grunnleggende som hver spiller bør vite om banen: Det er fem definerte områder på banen, og Det er flere typer a...
Les mer