Skriv ut del
11
Ball i bevegelse treffer ved et uhell en person, et dyr eller en gjenstand. Bevisste handlinger for å påvirke ball i bevegelse
Formål: Regel 11 dekker hva som skal gjøres hvis spillerens ball i bevegelse treffer en person, et dyr, utstyr eller alt annet på banen. Når dette skjer ved et uhell, er det ingen straff og spilleren må vanligvis godta resultatet, uavhengig av om det er gunstig eller ikke, og spille ballen fra der den kommer til ro. Regel 11 begrenser også en spiller fra å utføre handlinger for å påvirke hvor en ball i bevegelse kan komme til ro.
11
Ball i bevegelse treffer ved et uhell en person, et dyr eller en gjenstand. Bevisste handlinger for å påvirke ball i bevegelse
Denne regelen gjelder hver gang en ball i spill er i bevegelse (uavhengig av om det er etter et slag eller på annen måte), unntatt når en ball har blitt droppet i et fritaksområde og ennå ikke har kommet til ro. Den situasjonen er dekket av regel 14.3.
11.1

Ball i bevegelse treffer ved et uhell en person eller et fremmedelement

11.1a

Ingen straff til noen spiller

Hvis en spillers ball i bevegelse ved et uhell treffer en person (inkludert spilleren) eller et fremmedelement:
 • Det er ingen straff til noen spiller.
 • Dette er riktig selv om ballen treffer spilleren, motspilleren eller alle andre spillere eller noen av deres caddier eller utstyr.
Unntak – Ball spilt på puttinggreen i slagspill: Hvis spillerens ball i bevegelse treffer en annen ball i ro på puttinggreenen og begge ballene var på puttinggreenen før slaget, får spilleren den generelle straffen (to straffeslag).
11.1b

Sted der ball må spilles fra

(1) Når en ball er spilt fra hvor som helst unntatt på puttinggreen. Hvis en spillers ball i bevegelse spilt fra hvor som helst unntatt fra puttinggreenen ved et uhell treffer en person (inkludert spilleren) eller et fremmedelement (inkludert utstyr), må ballen normalt spilles som den ligger. Men, hvis ballen kommer til ro på enhver person, dyr eller fremmedelement i bevegelse, må spilleren ikke spille ballen som den ligger. I stedet må spilleren ta fritak:
 • Når ball kommer til ro på enhver person, dyr eller fremmedelement i bevegelse hvor som helst, unntatt på puttinggreen. Spilleren må droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområdet (se regel 14.3):
  • Referansepunkt: Det anslåtte punktet rett under der ballen først kom til ro på personen, dyret eller fremmedelementet i bevegelse.
  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunktet: Én køllelengde, men med følgende  begrensninger:
  • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
   • Må være i det samme området på banen som referansepunktet, og
   • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet.
 • Når ball kommer til ro på enhver person, dyr eller fremmedelement i bevegelse på puttinggreen. Spilleren må plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball på det anslåtte punktet rett under der ballen først kom til ro på personen, dyret eller fremmedelementet i bevegelse ved å bruke fremgangsmåtene for å plassere tilbake en ball etter reglene 14.2b(2) og 14.2e.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 11.1b(1): Generell straff etter regel 14.7. (2) Når ball er spilt fra puttinggreen. Hvis en spillers ball i bevegelse spilt fra puttinggreenen ved et uhell treffer spilleren eller et fremmedelement må ballen normalt spilles som den ligger. Men, hvis det er kjent eller så godt som sikkert at ballen i bevegelse traff noen av de følgende på puttinggreenen, må spilleren slå slaget på nytt ved å spille den opprinnelige ballen eller en annen ball fra punktet der det slaget ble slått (se regel 14.6):
 • Enhver annen person enn:
  • Spilleren, eller
  • En person som passer flaggstangen (dette er dekket av regel 13.2b(2), ikke av denne regelen).
 • En flyttbar hindring annen enn:
  • Køllen brukt til å slå slaget.
  • En ballmarkør.
  • En ball i ro (se regel 11.1a om en straff gjelder i slagspill), eller
  • En flaggstang (dette er dekket av regel 13.2b(2), ikke av denne regelen).
 • Et dyr med unntak av de som er definert som en løs naturgjenstand (slik som et insekt).
Hvis spilleren slår slaget på nytt, men gjør dette fra et feil sted, får de den generelle straffen etter regel 14.7. Hvis spilleren ikke slår slaget på nytt får de den generelle straffen og slaget teller, men spilleren har ikke slått fra et feil sted. Se regel 25.4k (for spillere som bruker et forflytningshjelpemiddel, er regel 11.1b(2) modifisert slik at en ball som treffer hjelpemiddelet skal spilles som den ligger).
11.2

Ball i bevegelse får bevisst forandret retning eller blir stoppet av person

11.2a

Når regel 11.2 gjelder

Denne regelen gjelder bare når det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball i bevegelse bevisst fikk forandret retning eller ble stoppet av en person, som er når:
 • En person bevisst berører ballen i bevegelse, eller
 • Ballen i bevegelse treffer ethvert utstyr eller en annen gjenstand (unntatt en ballmarkør eller en annen ball i ro før ballen ble spilt, eller på annen måte kom i bevegelse) eller enhver person (slik som spillerens caddie) som en spiller bevisst plasserte eller forlot på et bestemt sted slik at utstyret, gjenstanden eller personen kunne forandre retningen eller stoppe ballen i bevegelse.
Unntak – Ball som bevisst får forandret retning eller blir stoppet i matchspill når det ikke er noen rimelig sjanse for at den kan hulles ut: En motspillers ball i bevegelse som bevisst får forandret retning eller blir stoppet på et tidspunkt når det ikke er noen rimelig sjanse for at den kan hulles ut, og når det er gjort enten ved at slaget er gitt bort eller når det var nødvendig å hulle ut for å dele hullet, er dekket av regel 3.2a(1) eller 3.2b(1), ikke av denne regelen. For en spillers rett til å få en ball eller ballmarkør løftet før et slag er slått hvis de har en rimelig grunn til å tro at ballen eller ballmarkøren kan hjelpe eller påvirke spillet, se regel 15.3.
11.2b

Når straff gjelder for en spiller

 • En spiller får den generelle straffen hvis de bevisst forandrer retning eller stopper enhver ball i bevegelse.
 • Dette er riktig uavhengig av om det er spillerens egen ball eller en ball spilt av en motspiller eller av en annen spiller i slagspill.
Unntak – Ball beveger seg i vann: Det er ingen straff hvis en spiller løfter sin ball som beveger seg i vann, i midlertidig vann eller i et straffeområde, når det tas fritak etter regel 16.1 eller 17 (se regel 10.1d unntak 3). Se reglene 22.2 (i Foursome, kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og en handling utført av partneren betraktes som en handling utført av spilleren), og 23.5 (i Four-Ball kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og en handling utført av partneren med hensyn til spillerens ball eller utstyr betraktes som en handling utført av spilleren).
11.2c

Sted der ball som bevisst fikk forandret retning eller ble stoppet må spilles fra

Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball i bevegelse bevisst fikk forandret retning eller ble stoppet av en person (uavhengig av om ballen er funnet eller ikke), må den ikke spilles som den ligger. I stedet må spilleren ta fritak: (1) Slag slått fra hvor som helst, unntatt fra puttinggreen. Spilleren må ta fritak basert på det anslåtte punktet hvor ballen ville ha kommet til ro hvis den ikke hadde fått forandret retning eller blitt stoppet:
 • Når ball ville ha kommet til ro hvor som helst på banen unntatt på puttinggreen. Spilleren må droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområdet (se regel 14.3):
  • Referansepunkt: Det anslåtte punktet hvor ballen ville ha kommet til ro.
  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunktet: Én køllelengde, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
   • Må være i det samme området på banen som referansepunktet, og
   • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet.
Unntak – Ball anslått å ha kommet til ro i et straffeområde: Hvis det anslåtte punktet til ballen er i et straffeområde, er spilleren ikke nødt til å ta fritak etter denne regelen. Alternativt kan spilleren direkte ta fritak fra straffeområdet etter regel 17.1d basert på det anslåtte punktet der ballen ville ha krysset grensen til straffeområdet.
 • Når ball ville ha kommet til ro på puttinggreen. Spilleren må plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball på det anslåtte punktet hvor ballen ville ha kommet til ro, ved å bruke fremgangsmåtene for å plassere tilbake en ball etter reglene 14.2b(2) og 14.2e.
 • Når ball ville ha kommet til ro utenfor banen. Spilleren må ta slag-og-lengde fritak etter regel 18.2.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 11.2c(1): Generell straff etter regel 14.7a. (2) Slag slått fra puttinggreen. Spilleren må slå slaget på nytt ved å spille den opprinnelige ballen eller en annen ball fra punktet der det slaget ble slått (se regel 14.6). Hvis spilleren slår slaget på nytt, men gjør dette fra et feil sted, får de den generelle straffen etter regel 14.7. Hvis spilleren ikke slår slaget på nytt, får de den generelle straffen og slaget teller, men spilleren har ikke spilt fra et feil sted.
11.3

Bevisst fjerning av gjenstander eller forandre forhold for å påvirke en ball i bevegelse

Når en ball er i bevegelse, må en spiller ikke bevisst utføre noen av følgende handlinger for å påvirke hvor ballen (uavhengig av om det er spillerens egen ball eller en annen spillers ball) kan komme til ro:
 • Endre fysiske forhold ved å utføre noen av de handlinger som er listet opp i regel 8.1a (slik som å legge tilbake oppslått torv eller presse ned et forhøyet område på overflaten), eller
 • Løfte eller fjerne:
Spilleren bryter denne regelen dersom de bevisst utfører disse handlingene, selv om handlingene ikke påvirker hvor ballen kommer til ro. Unntak – Flytte flaggstang, ball i ro på puttinggreen og spillerutstyr: Denne regelen forbyr ikke en spiller fra å løfte eller flytte:
 • En fjernet flaggstang.
 • En ball i ro på puttinggreenen (se reglene 9.4, 9.5 og 14.1 om en straff gjelder), eller
 • Utstyr som tilhører enhver spiller (annet enn en ball i ro hvor som helst unntatt på puttinggreenen eller en ballmarkør hvor som helst på banen).
Fjerning av flaggstangen fra hullet (inkludert passing av den) mens en ball er i bevegelse, er dekket av regel 13.2, ikke av denne regelen. Straff for å utføre en handling som ikke er tillatt ved brudd på regel 11.3: Generell straff. Se reglene 22.2 (i Foursome kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og en handling utført av partneren betraktes som en handling utført av spilleren), og 23.5 (i Four-Ball kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og en handling utført av partneren med hensyn til spillerens ball eller utstyr betraktes som en handling utført av spilleren).
UTFORSK MER
Regel 1Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Formål: Regel 1 introduserer følgende sentrale prinsipper av spillet for spilleren: Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger. ...
Les mer