Skriv ut del
18
Slag-og-lengde fritak, ball er mistet eller er utenfor banen, provisorisk ball
Formål: Regel 18 dekker å ta fritak med straff for slag og lengde. Når en ball er mistet utenfor et straffeområde eller kommer til ro utenfor banen, er den pålagte videre fremdriften i spillet fra utslagsområdet til hullet brutt: Spilleren må gjenoppta denne fremdriften ved igjen å spille fra der det forrige slaget ble slått. Denne regelen dekker også hvordan og når en provisorisk ball kan spilles for å spare tid når ballen kan være utenfor banen eller kan være mistet utenfor et straffeområde.
18
Slag-og-lengde fritak, ball er mistet eller er utenfor banen, provisorisk ball
18.1

Fritak med straff for slag og lengde er alltid tillatt

En spiller kan når som helst ta slag-og-lengde fritak ved å legge til ett straffeslag og spille den opprinnelige ballen eller en annen ball fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6). Spilleren har alltid denne muligheten for slag-og-lengde fritak:
 • Uansett hvor på banen spillerens ball er, og
 • Selv om en regel pålegger spilleren å ta fritak på en viss måte eller å spille en ball fra et visst sted.
Når spilleren setter en annen ball i spill med straff etter slag-og-lengde (se regel 14.4):
 • Den opprinnelige ballen er ikke lenger i spill, og må ikke spilles.
 • Dette er riktig selv om den opprinnelige ballen deretter blir funnet på banen innenfor letetiden på tre minutter (se regel 6.3b).
Men dette gjelder ikke for en ball som skal spilles fra der det forrige slaget ble slått når spilleren:
 • Opplyser at de spiller en provisorisk ball (se regel 18.3b),
 • Spiller en ball nummer to i slagspill etter regel 14.7b eller 20.1c(3).
18.2

Ball mistet eller utenfor banen: Slag-og-lengde fritak må tas

18.2a

Når ball er mistet eller er utenfor banen

(1) Når ball er mistet. En ball er mistet hvis den ikke er funnet innen tre minutter etter at spilleren eller deres caddie begynner å lete etter den. Hvis en ball er funnet innen denne tiden, men det er usikkert om det er spillerens ball:
 • Spilleren må straks forsøke å identifisere ballen (se regel 7.2) og tillates en rimelig tid til å gjøre det, selv om dette skjer etter at letetiden på tre minutter er over.
 • Dette inkluderer en rimelig tid til å komme frem til ballen hvis spilleren ikke er der ballen er funnet.
Hvis spilleren ikke identifiserer sin ball innen denne rimelige tiden, er ballen mistet. (2) Når ball er utenfor banen. En ball i ro er utenfor banen bare når hele ballen er utenfor banens grense. En ball er på banen når noen del av ballen:
 • Ligger på eller berører grunnen eller noe annet (slik som enhver naturlig eller kunstig gjenstand) innenfor banens grense, eller
 • Er ovenfor grensen eller enhver annen del av banen.
En spiller kan stå utenfor banen for å spille en ball som ligger på banen.
18.2b

Hva gjøres når ball er mistet eller er utenfor banen

Hvis en ball er mistet eller er utenfor banen, må spilleren ta slag-og-lengde fritak ved å legge til ett straffeslag og spille den opprinnelige ballen eller en annen ball fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6). Unntak – Spiller kan erstatte ballen med en annen ball etter en annen regel når det er kjent eller så godt som sikkert hva som skjedde med ballen: I stedet for å ta slag-og-lengde fritak, kan spilleren erstatte ballen med en annen ball som tillatt etter en regel som gjelder når deres ball ikke har blitt funnet og det er kjent eller så godt som sikkert at ballen:
 • Kom til ro på banen og ble flyttet av et fremmedelement (se regel 9.6) eller ble spilt som en feil ball av en annen spiller (se regel 6.3c(2)).
 • Kom til ro på banen i eller på en flyttbar hindring (se regel 15.2b) eller et unormalt baneforhold (se regel 16.1e).
 • Er i et straffeområde (se regel 17.1c), eller
 • Fikk bevisst forandret retning eller ble stoppet av noen person (se regel 11.2c).
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 18.2: Generell straff etter regel 14.7a.
18.3

Provisorisk ball

18.3a

Når provisorisk ball er tillatt

Hvis en ball kan være mistet utenfor et straffeområde eller kan være utenfor banen, kan spilleren for å spare tid spille en annen ball provisorisk med straff for slag og lengde (se regel 14.6). Dette inkluderer når:
 • Den opprinnelige ballen er ikke funnet og identifisert og ennå ikke er mistet,
 • En ball kan være mistet i et straffeområde, men kan også være mistet et annet sted på banen, eller
 • En ball kan være mistet i et straffeområde, men kan også være utenfor banen.
Hvis en spiller slår et slag fra der det forrige slaget ble slått, med intensjon om å spille en provisorisk ball, men der en provisorisk ball ikke var tillatt, er ballen spilleren slo spillerens ball i spill med straff for slag og lengde (se regel 18.1).  Hvis også en provisorisk ball kan være mistet utenfor et straffeområde eller kan være utenfor banen:
 • Spilleren kan spille enda en provisorisk ball.
 • Denne provisoriske ballen har da det samme forholdet til den første provisoriske ballen som den første har til den opprinnelige ballen.
18.3b

Opplyse om spill av provisorisk ball

Før slaget slås må spilleren opplyse til noen at de skal spille en provisorisk ball:
 • Det er ikke nok at spilleren bare sier at de spiller en annen ball eller spiller på nytt.
 • Spilleren må bruke ordet «provisorisk» eller på annen måte klart få frem at de spiller ballen provisorisk etter regel 18.3.
Hvis spilleren ikke opplyser til noen om dette (selv om de hadde til hensikt å spille en provisorisk ball) og spiller en ball fra der det forrige slaget ble slått, er denne ballen spillerens ball i spill med straff for slag og lengde (se regel 18.1). Men hvis det ikke er noen i nærheten som hører spillerens annonsering, kan spilleren spille en provisorisk ball og deretter informere noen om dette, når det er mulig å gjøre det.
18.3c

Spille provisorisk ball inntil den blir ballen i spill eller blir oppgitt

(1) Spille provisorisk ball mer enn én gang. Spilleren kan fortsette å spille på den provisoriske ballen uten at den mister sin status som en provisorisk ball, så lenge den er spilt fra et punkt som har samme avstand eller er lengre fra hullet enn der den opprinnelige ballen anslås å være. Dette er riktig selv om den provisoriske ballen spilles flere ganger. Men, den slutter å være en provisorisk ball når den blir ballen i spill etter (2) eller den blir oppgitt etter (3) og derfor blir en feil ball. (2) Når provisorisk ball blir ball i spill. Den provisoriske ballen blir spillerens ball i spill med straff for slag og lengde i hvert av disse to tilfellene:
 • Når den opprinnelige ballen er mistet hvor som helst på banen unntatt i et straffeområde eller er utenfor banen. Den opprinnelige ballen er ikke lenger i spill (selv om den deretter blir funnet på banen etter letetiden på tre minutter) og er nå en feil ball, som ikke må spilles (se regel 6.3c).
 • Når provisorisk ball spilles fra et punkt nærmere hullet enn der den opprinnelige ballen anslås å være. Den opprinnelige ballen er ikke lengeri spill (selv om den deretter blir funnet på banen innenfor letetiden på tre minutter, eller blir funnet nærmere hullet enn der den var anslått å være) og er nå en feil ball som ikke må spilles (se regel 6.3c).
Hvis spilleren slår en provisorisk ball inn i det samme området som den opprinnelige ballen er og det er umulig å identifisere hvilken ball som er hvilken:
 • Hvis bare én av ballene blir funnet på banen, skal den ballen anses som den provisoriske ballen, som nå er i spill.
 • Hvis begge ballene blir funnet på banen, må spilleren velge én av ballene og behandle den som den provisoriske ballen som nå er i spill, og den andre ballen anses som den opprinnelige ballen, men som ikke lenger er i spill og den må ikke spilles.
Unntak - spiller kan erstatte med en annen ball etter en annen regel når det er kjent eller så godt som sikkert hva som skjedde med ballen: Spilleren har en ekstra mulighet når deres ball ikke er funnet og det er kjent eller så godt som sikkert at ballen:
 • Kom til ro på banen og ble flyttet av et fremmedelement (se regel 9.6),
 • Kom til ro på banen i eller på en flyttbar hindring (se regel 15.2b) eller et unormalt baneforhold (se regel 16.1c), eller
 • Fikk bevisst forandret retning eller ble stoppet av noen person (se regel 11.2c).
Når én av disse reglene gjelder, kan spilleren enten:
 • Erstatte med en annen ball som tillatt etter den aktuelle regelen, eller
 • Behandle den provisoriske ballen som ballen i spill med straff for slag og lengde.
(3) Når provisorisk ball må oppgis. Når en provisorisk ball ennå ikke har blitt ballen i spill, må den oppgis i hvert av disse to tilfellene:
 • Når opprinnelig ball er funnet på banen utenfor et straffeområde før letetiden på tre minutter er over. Spilleren må spille den opprinnelige ballen som den ligger.
 • Når opprinnelig ball er funnet i et straffeområde eller det er kjent eller så godt som sikkert at den er i et straffeområde. Spilleren må enten spille den opprinnelige ballen som den ligger eller ta fritak med straff etter regel 17.1d.
I hvert av tilfellene:
 • Spilleren må ikke slå noen flere slag på den provisoriske ballen som nå er en feil ball (se regel 6.3c), og
 • Alle slag på denne provisoriske ballen før den ble oppgitt (inkludert slag slått og alle straffeslag bare ved å spille denne ballen) teller ikke.
En spiller kan spørre andre om ikke å lete etter den opprinnelige ballen når spilleren ønsker å fortsette spillet på den provisoriske ballen, men de har ingen forpliktelse om å etterkomme dette.  Hvis den provisoriske ballen ikke har blitt ballen i spill og en ball, som kan være den opprinnelige ballen er funnet, må spilleren gjøre alle rimelige tiltak for å identifisere den ballen. Hvis spilleren unnlater å gjøre det, kan Komiteen diskvalifisere spilleren etter regel 1.2a, hvis de avgjør at dette var et alvorlig brudd på spilleroppførsel i henhold til spillets ånd.
UTFORSK MER
Regel 1Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Formål: Regel 1 introduserer følgende sentrale prinsipper av spillet for spilleren: Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger. ...
Les mer