Onderdeel afdrukken
15
Ontwijken van losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels (met inbegrip van een bal of balmarker die het spel helpt of hindert)
Doel van de Regel: Regel 15 beschrijft wanneer en op welke manier een speler zonder straf losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels mag ontwijken.
 • Losse natuurlijke voorwerpen of kunstmatige voorwerpen worden niet beschouwd als onderdeel van de uitdaging die bij het spelen van de baan hoort. Daarom mag een speler ze meestal wegnemen wanneer ze hinderen bij het spel.
 • De speler moet wel voorzichtig zijn bij het wegnemen van losse natuurlijke voorwerpen in de nabijheid van zijn bal wanneer deze niet op de green ligt. Als door het wegnemen van een los natuurlijk voorwerp de bal beweegt, krijgt hij een straf.
15
Ontwijken van losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels (met inbegrip van een bal of balmarker die het spel helpt of hindert)
15.1

Losse natuurlijke voorwerpen

15.1a

Wegnemen van losse natuurlijke voorwerpen

Een speler mag losse natuurlijke voorwerpen overal, zowel op de baan als daarbuiten, zonder straf wegnemen. Dat mag op iedere manier (zoals met de hand, voet, club of andere uitrusting, met hulp van anderen of door het afbreken van een deel van een los natuurlijk voorwerp). Maar er zijn twee uitzonderingen: Uitzondering 1 – Het wegnemen van losse natuurlijke voorwerpen van een plaats waar een bal moet worden teruggeplaatst: Voordat een bal die ergens anders dan op de green werd opgenomen of bewogen wordt teruggeplaatst:
 • Een speler mag niet met opzet een los natuurlijk voorwerp wegnemen dat, als dat voorwerp zou zijn weggenomen voordat de bal was opgenomen of bewogen, waarschijnlijk het bewegen van die bal tot gevolg zou hebben gehad.
 • Als de speler dat toch doet krijgt hij één strafslag, maar het verwijderde losse natuurlijke voorwerp hoeft niet te worden teruggeplaatst.
Deze uitzondering geldt zowel tijdens een ronde als wanneer het spel is gestaakt volgens Regel 5.7a. Deze uitzondering is niet van toepassing op een los natuurlijk voorwerp dat er niet lag voordat de bal was opgenomen of bewogen, of die was verwijderd (1) als gevolg van het markeren van de plek van een bal of (2) bij het opnemen, wegnemen of terugplaatsen van een bal of (3) bij het veroorzaken van beweging van een bal.  Uitzondering 2 – Beperkingen voor het opzettelijk wegnemen van losse natuurlijke voorwerpen om een bal in beweging te beïnvloeden (zie Regel 11.3).
15.1b

Bal bewogen bij het wegnemen van een los natuurlijk voorwerp

Als zijn bal beweegt doordat een speler een los natuurlijk voorwerp wegneemt:
 • De bewogen bal moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) (zie Regel 14.2).
 • Als de bewogen bal ergens anders stillag dan op de green (zie Regel 13.1d) of op de afslagplaats (zie Regel 6.2b(6)), krijgt de speler één strafslag volgens Regel 9.4b, behalve wanneer Regel 7.4 van toepassing is (geen straf voor het bewegen van de bal tijdens het zoeken) of wanneer een andere uitzondering op Regel 9.4b van toepassing is.
Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 15.1 algemene straf volgens Regel 14.7a.
15.2

Losse obstakels

Deze Regel gaat over het zonder straf ontwijken van kunstmatige voorwerpen die voldoen aan de definitie van los obstakel. Deze Regel gaat niet over het ontwijken van vaste obstakels (daarvoor geldt een andere ontwijkprocedure zonder straf volgens Regel 16.1) of van buiten-de-baanmarkeringen of integrale delen van de baan (ontwijken zonder straf is niet toegestaan).
15.2a

Ontwijken van losse obstakels

(1) Wegnemen van een los obstakel. Een speler mag overal op of buiten de baan zonder straf een los obstakel wegnemen en mag dat op iedere manier doen. Maar er zijn twee uitzonderingen: Uitzondering 1 – Bij het spelen vanaf de afslagplaats mogen teemarkers niet worden verplaatst (zie Regel 6.2b(4) en 8.1a(1)). Uitzondering 2 – Beperkingen die gelden voor het opzettelijk verplaatsen van voorwerpen om de bal in beweging te beïnvloeden (zie Regel 11.3). Als de bal van een speler beweegt tijdens het wegnemen van een los obstakel:
 • volgt er geen straf; en
 • moet de bal worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) (zie Regel 14.2).
(2) Ontwijken wanneer de bal in of op een los obstakel ligt ergens op de baan maar niet op de green. De speler mag deze situatie zonder straf ontwijken door de bal op te nemen, het losse obstakel weg te nemen en de oorspronkelijke bal of een andere bal te droppen in een dropzon met de volgende kenmerken (zie Regel 14.3):
 • Referentiepunt: Het bij benadering vastgestelde punt recht onder de plek waar de bal stillag in of op het losse obstakel.
 • Afmeting van de dropzone gemeten vanaf het referentiepunt: Eén clublengte, maar met de volgende beperkingen:
 • Beperkingen voor de plaats van de dropzone:
  • moet in hetzelfde gebied van de baan zijn als het referentiepunt; en
  • mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt.
(3) Ontwijken wanneer de bal in of op een los obstakel ligt op de green. De speler mag deze situatie zonder straf ontwijken door:
 • de bal op te nemen en het losse obstakel te verwijderen; en
 • de oorspronkelijke bal of een andere bal te plaatsen op de bij benadering vast te stellen plek recht onder de plek waar de bal stillag in of op het losse obstakel, volgens de procedures voor het terugplaatsen van een bal in Regels 14.2b(2) en 14.2e.
15.2b

Ontwijkprocedure voor een bal die in of op een los obstakel ligt maar niet wordt gevonden

Als de bal van de speler niet wordt gevonden en het bekend of praktisch zeker is dat de bal tot stilstand is gekomen in of op een los obstakel op de baan, mag de speler, in plaats van de procedure van slag en afstand toe te passen, de situatie als volgt te ontwijken:
 • De speler mag de situatie zonder straf ontwijken volgens Regel 15.2a(2) of 15.2a(3). Het referentiepunt is het bij benadering vast te stellen punt op de baan recht onder de plek waar de bal voor het laatst de grens van het losse obstakel heeft gekruist.
 • Zodra de speler een andere bal in het spel brengt om de situatie op deze manier te ontwijken:
  • De oorspronkelijke bal is niet langer in het spel en mag niet meer worden gespeeld.
  • Dit is ook het geval als hij vervolgens op de baan wordt gevonden voordat de zoektijd van drie minuten voorbij is (zie Regel 6.3b).
Maar als het niet bekend of praktisch zeker is dat de bal in of op een los obstakel tot stilstand is gekomen en de bal is verloren, moet de speler de procedure van slag en afstand toepassen volgens Regel 18.2. Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 15.2: algemene straf volgens Regel 14.7a.
15.3

Een bal of balmarker helpt of hindert het spel

15.3a

Een bal op de green helpt het spel

Regel 15.3a is alleen van toepassing op een bal die stilligt op de green en niet ergens anders op de baan. Als een speler redelijkerwijs van mening is dat een bal op de green het spel van iemand zou kunnen helpen (bijvoorbeeld als deze in de nabijheid van de hole zou kunnen helpen om de bal te stoppen):
 • De speler mag de plek van de bal markeren en de bal opnemen volgens Regel 13.1b als het zijn eigen bal is of, als het de bal van een andere speler is, van de andere speler verlangen dat hij de plek markeert en zijn bal opneemt (zie Regel 14.1).
 • De opgenomen bal moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (zie Regel 14.2).
Uitsluitend bij strokeplay geldt:
 • de speler die zijn bal moet opnemen mag er ook voor kiezen in plaats daarvan als eerste te spelen; en
 • als twee of meer spelers afspreken een bal te laten liggen om een speler te helpen en die speler doet vervolgens een slag terwijl die bal als hulpmiddel is blijven liggen, dan krijgt iedere speler die bij die afspraak was betrokken de algemene straf (twee strafslagen).
Zie Commissie Procedures, Hoofdstuk 5J (voor richtlijnen voor de beste manier om een “achterstop” te helpen voorkomen).
15.3b

Een bal ergens op de baan hindert het spel

(1) De betekenis van hinder door de bal van een andere speler. Er is volgens deze Regel sprake van hinder wanneer de stilliggende bal van een andere speler:
 • een belemmering zou kunnen zijn voor de ruimte van de voorgenomen stand of swing van de speler;
 • op of vlak bij de speellijn van de speler ligt zodanig dat, gegeven de voorgenomen slag, een redelijke kans bestaat dat de bal in beweging deze stilliggende bal zou kunnen raken; of
 • voldoende dichtbij ligt om de speler af te leiden bij het doen van zijn slag.
(2) Wanneer hinder door een andere bal mag worden ontweken. Als een speler redelijkerwijs van mening is dat de bal van een andere speler ergens op de baan hem zou kunnen hinderen bij zijn eigen spel:
 • De speler mag van die andere speler verlangen dat hij de plek markeert en zijn bal opneemt (zie Regel 14.1). De bal mag niet worden schoongemaakt (behalvewanneer de bal werd opgenomen op de green volgens Regel 13.1b) en moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (zie Regel 14.2).
 • Als de andere speler de plaats niet markeert voordat hij zijn bal opneemt of als hij de opgenomen bal schoonmaakt wanneer dat niet is toegestaan, krijgt die speler één strafslag.
 • Uitsluitend bij strokeplay mag een speler besluiten als eerste te spelen wanneer van hem wordt verlangd dat hij zijn bal volgens deze Regel opneemt.
Een speler mag volgens deze Regel zijn bal niet opnemen alleen omdat hij zelf denkt dat zijn bal het spel van een andere speler zou kunnen hinderen. Als de speler zijn bal opneemt zonder dat dit door een andere speler van hem werd verlangd (behalve wanneer de bal werd opgenomen op de green, Regel 13.1b), krijgt de speler één strafslag.
15.3c

Een balmarker helpt of hindert het spel

Als een balmarker het spel zou kunnen helpen of hinderen, mag een speler:
 • de balmarker verplaatsen als het zijn eigen balmarker is; of
 • als de balmarker van een andere speler is, van die speler verlangen dat hij zijn balmarker verplaatst om dezelfde redenen waarom hij kan verlangen een bal op te laten nemen volgens Regels 15.3aen 15.3b.
De balmarker moet zo worden verplaatst dat hij niet langer in de weg ligt, bijvoorbeeld door één of twee clubhoofdlengten uit te meten ten opzichte van zijn oorspronkelijke plek. Bij het terugplaatsen van de balmarker moet de speler dit doen vanaf de nieuwe plek, door de uitgevoerde stappen voor het verplaatsen van de balmarker in omgekeerde volgorde uit te voeren.  Dezelfde procedure moet worden toegepast als de speler een bal die het spel hindert heeft weggenomen en een balmarker heeft geplaatst door vanaf de bal te meten. Straf voor overtreding van Regel 15.3: algemene straf. Deze straf is ook van toepassing als de speler:
 • een slag doet zonder te wachten tot de bal of balmarker die het spel zou kunnen helpen wordt opgenomen of verplaatst, nadat duidelijk was geworden dat een andere speler (1) plan was zijn bal op te nemen of te verplaatsen volgens deze Regel of (2) van iemand verlangd had dit voor hem te doen; of
 • weigert zijn bal op te nemen of zijn balmarker te verplaatsen wanneer dit van hem wordt verlangd en vervolgens een slag wordt gedaan door de andere speler wiens spel mogelijk werd geholpen of gehinderd.
Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 15.3: algemene straf volgens Regel 14.7a.
MEER
Regel 1Het spel, gedragsnormen en de Regels
Doel van de Regel: Regel 1 introduceert de volgende grondbeginselen van het spel: Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij lig...
Lees meer