Onderdeel afdrukken
9
Bal spelen zoals hij ligt; Stilliggende bal opgenomen of bewogen
Doel van de Regel: Regel 9 beschrijft een grondbeginsel van het spel: “speel de bal zoals hij ligt”.
 • Als de bal van de speler tot stilstand komt en dan wordt bewogen door natuurkrachten, zoals wind of water, moet de speler hem gewoonlijk spelen van zijn nieuwe plek.
 • De bal moet op de oorspronkelijke plek worden teruggeplaatst als de stilliggende bal wordt opgenomen of bewogen door iemand of een invloed van buitenaf voordat de slag is gedaan.
 • De speler moet voorzichtig zijn wanneer hij in de buurt van een stilliggende bal is. Als hij beweging van zijn eigen bal of die van zijn tegenstander veroorzaakt, zal hij daar gewoonlijk straf voor krijgen (behalve op de green).
9
Bal spelen zoals hij ligt; Stilliggende bal opgenomen of bewogen
Regel 9 is van toepassing op een stilliggende bal in het spel op de baan, zowel tijdens een ronde als wanneer het spel is gestaakt volgens Regel 5.7a.
9.1

De bal spelen zoals hij ligt

9.1a

De bal spelen van waar hij tot stilstand is gekomen

De speler moet zijn stilliggende bal op de baan spelen zoals hij ligt, tenzij de Regels vereisen of toestaan dat de speler:
 • een bal speelt van een andere plaats op de baan; of
 • een bal opneemt en terugplaatst op zijn oorspronkelijke plek.
9.1b

Wat te doen wanneer de bal beweegt tijdens de backswing of de slag

Als de bal van de speler begint te bewegen nadat de speler is begonnen met de slag of de backswing voor een slag en hij maakt de slag af:
 • De bal mag niet worden teruggeplaatst, ongeacht wat de beweging heeft veroorzaakt.
 • In plaats daarvan moet de speler de bal spelen van waar hij tot stilstand is gekomen na de slag.
 • Als de speler de beweging heeft veroorzaakt, zie Regel 9.4b om te bepalen of er straf volgt.
Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 9.1: algemene straf volgens Regel 14.7a.
9.2

Vaststellen of de bal is bewogen en wat de beweging heeft veroorzaakt

9.2a

Vaststellen of de bal is bewogen

Een stilliggende bal van een speler wordt alleen beschouwd als bewogen als het bekend of praktisch zeker is dat hij is bewogen. Als de bal misschien is bewogen maar het niet bekend of praktisch zeker is, wordt hij beschouwd als niet bewogen en moet de speler hem spelen zoals hij ligt.
9.2b

Vaststellen wat de beweging van de bal heeft veroorzaakt

Wanneer de stilliggende bal van een speler is bewogen:
 • Er moet worden vastgesteld wat de beweging van de bal heeft veroorzaakt.
 • Dit bepaalt of de speler de bal moet terugplaatsen of moet spelen zoals hij ligt en of er een straf volgt.
(1) Vier mogelijke oorzaken. De Regels onderscheiden vier mogelijke oorzaken voor het bewegen van een stilliggende bal voordat de speler een slag doet:
 • natuurkrachten, zoals wind of water (zie Regel 9.3);
 • handelingen van de speler of van zijn caddie (zie Regel 9.4);
 • handelingen van de tegenstander of van diens caddie bij matchplay (zie Regel 9.5); of
 • een invloed van buitenaf, waaronder elke andere speler bij strokeplay (zie Regel 9.6).
Zie Regel 22.2 (bij foursomes mogen beide partners handelen voor de partij en wordt een handeling van de partner aangemerkt als een handeling van de speler); 23.5 (bij four-ball mogen beide partners handelen voor de partij en wordt een handeling van de partner met betrekking tot de bal of uitrusting van de speler aangemerkt als een handeling van de speler). (2) “Bekend of praktisch zeker” is de maatstaf om de oorzaak van de beweging van de bal te bepalen.
 • De speler, de tegenstander of een invloed van buitenaf worden alleen beschouwd als de oorzaak van het bewegen van de bal als het bekend of praktisch zeker is dat dit het geval is.
 • Als het niet bekend of praktisch zeker is dat ten minste een ervan de oorzaak is, wordt aangenomen dat natuurkrachten de oorzaak zijn van het bewegen.
Bij het toepassen van deze maatstaf moet alle redelijkerwijs beschikbare informatie worden gebruikt. Dit betekent alle informatie die de speler in zijn bezit heeft of door redelijke inspanning en zonder onnodig oponthoud kan verkrijgen.
9.3

Bal bewogen door natuurkrachten

Als natuurkrachten (zoals wind of water) beweging van een stilliggende bal veroorzaken:
 • volgt er geen straf; en
 • moet de bal vanaf zijn nieuwe plek worden gespeeld.
Uitzondering 1 – Een bal op de green moet worden teruggeplaatst als hij beweegt nadat hij al is opgenomen en teruggeplaatst (zie Regel 13.1d): Als de bal van de speler op de green beweegt nadat de speler de bal heeft opgenomen en teruggeplaatst op de plek van waar hij is bewogen:
 • De bal moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) (zie Regel 14.2).
 • Dit geldt ongeacht wat de beweging van de bal heeft veroorzaakt (inclusief natuurkrachten).
Uitzondering 2 – Een bal die stilligt na te zijn gedropt, geplaatst of teruggeplaatst, moet worden teruggeplaatst als hij vervolgens beweegt en tot stilstand komt in een ander gebied van de baan of buiten de baan: Als de speler zijn oorspronkelijke bal of een andere bal in het spel brengt door deze te droppen, te plaatsen of terug te plaatsen en natuurkrachten veroorzaken beweging van de stilliggende bal, die vervolgens tot stilstand komt in een ander gebied van de baan of buiten de baan, dan moet de bal worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) (zie Regel 14.2). Maar zie Uitzondering 1 voor een bal op de green die is teruggeplaatst. Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 9.3: algemene straf volgens Regel 14.7a.
9.4

Bal opgenomen of bewogen door de speler

Deze Regel is alleen van toepassing wanneer het bekend of praktisch zeker is dat een speler (of zijn caddie) de stilliggende bal heeft opgenomen of dat handelen van de speler of zijn caddie beweging van de bal heeft veroorzaakt.
9.4a

Wanneer een opgenomen of bewogen bal moet worden teruggeplaatst

Als de speler een stilliggende bal opneemt of beweging ervan veroorzaakt, moet de bal worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) (zie Regel 14.2), behalve:
 • wanneer de speler de bal volgens een Regel opneemt om een belemmering te ontwijken of om de bal op een andere plek terug te plaatsen (zie Regels 14.2d en 14.2e); of
 • wanneer de bal pas beweegt nadat de speler is begonnen met de slag of de backswing voor een slag en hij daarna de slag afmaakt (zie Regel 9.1b).
9.4b

Straf voor het opnemen, opzettelijk aanraken of veroorzaken van beweging van de bal

Als de speler zijn stilliggende bal opneemt, opzettelijk aanraakt of beweging ervan veroorzaakt, krijgt de speler één strafslag. Maar er zijn vijf uitzonderingen: Uitzondering 1 – De speler mag de bal opnemen of bewegen: Er volgt geen straf wanneer de speler de bal opneemt of beweging van de bal veroorzaakt bij het toepassen van een Regel die:
 • toestaat dat de bal wordt opgenomen en op zijn oorspronkelijke plek wordt teruggeplaatst;
 • vereist dat een bewogen bal op zijn oorspronkelijke plek wordt teruggeplaatst; of
 • vereist of toestaat dat de speler nogmaals een bal dropt of plaatst of een bal vanaf een andere plek speelt.
Uitzondering 2 – Per ongeluk bewegen van de bal bij het zoeken of identificeren: Er volgt geen straf wanneer de speler per ongeluk beweging van de bal veroorzaakt bij het zoeken naar of identificeren van de bal (zie Regel 7.4). Uitzondering 3 – Per ongeluk bewegen van de bal op de green: Er volgt geen straf wanneer de speler per ongeluk beweging van de bal op de green veroorzaakt, ongeacht hoe dit gebeurt (zie Regel 13.1d). Uitzondering 4 – Per ongeluk bewegen van de bal ergens op de baan maar niet op de green bij het toepassen van een Regel: Er volgt geen straf wanneer de speler ergens op de baan, met uitzondering van de green, per ongeluk bewegingvan de bal veroorzaakt tijdens het verrichten van redelijke handelingen om:
 • de plek van de bal te markeren of de bal op te nemen of terug te plaatsen wanneer dit is toegestaan (zie Regels 14.1 en 14.2);
 • een los obstakel te verwijderen (zie Regel 15.2);
 • verslechterde omstandigheden te herstellen wanneer dit is toegestaan (zie Regel 8.1d);
 • een belemmering te ontwijken volgens een Regel, om vast te stellen of ontwijken volgens een Regel is toegestaan (zoals het maken van een swing om te bepalen of er sprake is van een belemmering) of om te bepalen waar ontwijken is toegestaan (zoals het bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering); of
 • een Regel toe te passen waarbij moet worden gemeten (zoals volgens Regel 6.4 om de volgorde van spelen te bepalen).
Uitzondering 5 – Bal beweegt nadat deze tot stilstand is gekomen tegen de speler of zijn uitrusting: Er volgt geen straf wanneer de speler per ongeluk beweging veroorzaakt van de bal die tegen hem of zijn uitrusting tot stilstand is gekomen na een slag (Regel 11.1) of na het droppen van de bal (Regel 14.3c(1)), doordat de speler beweegt of zijn uitrusting verplaatst. Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 9.4: algemene straf volgens Regel 14.7a. Als een speler een bewogen bal moet terugplaatsen volgens Regel 9.4b maar dit niet doet en van een verkeerde plaats speelt, dan krijgt hij alleen de algemene straf volgens Regel 14.7a (zie Regel 1.3c(4)), Uitzondering).
9.5

Bal opgenomen of bewogen door een tegenstander bij matchplay

Deze Regel is alleen van toepassing wanneer het bekend of praktisch zeker is dat de tegenstander (of zijn caddie) de stilliggende bal van de speler heeft opgenomen of hun handelen beweging van de bal heeft veroorzaakt. Als de tegenstander de bal van de speler speelt als een verkeerde bal is Regel 6.3c(1) van toepassing en niet deze Regel.
9.5a

Wanneer een opgenomen of bewogen bal moet worden teruggeplaatst

Als de tegenstander de stilliggende bal van de speler opneemt of beweegt, moet de bal op zijn oorspronkelijke plek worden teruggeplaatst (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) (zie Regel 14.2), behalve:
 • wanneer de tegenstander de volgende slag, hole of match geeft (zie Regel 3.2b); of
 • wanneer de tegenstander de bal van de speler opneemt of beweegt op verzoek van de speler, omdat de speler van plan is om een belemmering te ontwijken volgens een Regel of om de bal terug te plaatsen op een andere plek.
9.5b

Straf voor het opnemen, opzettelijk aanraken of veroorzaken van beweging van de bal

Als de tegenstander de stilliggende bal van de speler opneemt, opzettelijk aanraakt of beweging ervan veroorzaakt, krijgt de tegenstander één strafslag. Maar er zijn diverse uitzonderingen: Uitzondering 1 – De tegenstander mag de bal van de speler opnemen: Er volgt geen straf wanneer de tegenstander de bal opneemt:
 • wanneer hij de volgende slag, een hole of de match aan de speler geeft; of
 • op verzoek van de speler.
Uitzondering 2 – Bij vergissing markeren en opnemen van de bal van de speler op de green: Er volgt geen straf wanneer de tegenstander de plek van de bal van de speler op de green markeert en de bal opneemt in de veronderstelling dat het zijn eigen bal is. Uitzondering 3 – Dezelfde uitzonderingen als voor de speler: Er volgt geen straf wanneer de tegenstander per ongeluk beweging van de bal veroorzaakt bij het verrichten van handelingen die vallen onder Uitzondering 2, 3, 4 of 5 in Regel 9.4b. Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 9.5: algemene straf volgens Regel 14.7a.
9.6

Bal opgenomen of bewogen door een invloed van buitenaf

Als het bekend of praktisch zeker is dat een invloed van buitenaf (waaronder een andere speler bij strokeplay of een andere bal) de stilliggende bal van de speler heeft opgenomen of bewogen:
 • volgt er geen straf; en
 • moet de bal op zijn oorspronkelijke plek worden teruggeplaatst (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) (zie Regel 14.2).
Dit geldt ongeacht of de bal van de speler is gevonden. Maar als het niet bekend of praktisch zeker is dat de bal door een invloed van buitenaf is opgenomen of bewogen en de bal is verloren, dan moet de speler de procedure van slag en afstand toepassen volgens Regel 18.2. Als de bal van de speler door een andere speler is gespeeld als een verkeerde bal, is Regel 6.3c(2) van toepassing en niet deze Regel. Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 9.6: Algemene straf volgens Regel 14.7a.
9.7

Balmarker opgenomen of bewogen

Deze Regel beschrijft hoe te handelen als een balmarker die de plek van een opgenomen bal markeert wordt opgenomen of verplaatst voordat de bal is teruggeplaatst.
9.7a

De bal of balmarker moet worden teruggeplaatst

Als het bekend of praktisch zeker is dat de balmarker van de speler op enige manier (waaronder natuurkrachten) is opgenomen of bewogen voordat de bal is teruggeplaatst, moet de speler:
 • de bal terugplaatsen op zijn oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) (zie Regel 14.2); of
 • een balmarker plaatsen om de oorspronkelijke plek te markeren.
9.7b

Straf voor het opnemen of het veroorzaken van beweging van een balmarker

Als de speler of zijn tegenstander bij matchplay de balmarker van de speler opneemt of beweging ervan veroorzaakt (terwijl de bal is opgenomen en nog niet is teruggeplaatst), krijgt de speler of tegenstander één strafslag. Uitzondering – De uitzonderingen in Regel 9.4b en 9.5b zijn van toepassing op het opnemen, bewegen of veroorzaken van beweging van een balmarker: In alle gevallen waarbij de speler of tegenstander geen straf krijgt voor het opnemen van de bal van de speler of het per ongeluk veroorzaken van beweging ervan, volgt er ook geen straf voor het opnemen of per ongeluk bewegen van de balmarker van de speler. Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 9.7: algemene straf volgens Regel 14.7a.
MEER
Regel 1Het spel, gedragsnormen en de Regels
Doel van de Regel: Regel 1 introduceert de volgende grondbeginselen van het spel: Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij lig...
Lees meer