Onderdeel afdrukken
1
Het spel, gedragsnormen en de regels
Doel van de regel: Regel 1 introduceert de volgende grondbeginselen van het spel:
 • Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij ligt.
 • Speel volgens de regels en in de geest van het spel, “The Spirit of the Game”.
 • Als je een regel overtreedt, ben jij zelf verantwoordelijk om de straf toe te passen, zodat je geen mogelijk voordeel behaalt op je tegenstander bij matchplay of andere spelers bij strokeplay.
1
Het spel, gedragsnormen en de regels
1.1

Het golfspel

Golf wordt gespeeld in een ronde van 18 holes (of minder) op een baan door de bal met een club te slaan. Iedere hole begint met een slag op de afslagplaats en eindigt wanneer de bal is uitgeholed op de green (of wanneer de hole op een andere wijze volgens de regels is uitgespeeld). Voor elke slag geldt dat de speler:
 • De baan speelt zoals hij deze aantreft.
 • De bal speelt zoals hij ligt.
Echter, er zijn uitzonderingen waarbij de regels toestaan dat de speler omstandigheden op de baan verandert en vereisen of toestaan dat de bal van een andere plek wordt gespeeld dan waar hij ligt.
1.2

Gedragsnormen

a

Verwacht gedrag van alle spelers

Van alle spelers wordt verwacht dat zij in de geest van het spel spelen, (“The Spirit of the Game”) door:
 • Integer te handelen – bijvoorbeeld door de regels te volgen, alle straffen toe te passen en in alle opzichten eerlijk te zijn tijdens het spel.
 • Rekening te houden met anderen – bijvoorbeeld door vlot door te spelen, de veiligheid van anderen in acht te nemen en een andere speler niet af te leiden bij het spel.
 • Goed voor de baan te zorgen – bijvoorbeeld door plaggen terug te leggen, bunkers aan te harken, pitchmarks te repareren en geen onnodige schade aan de baan te veroorzaken.
Er volgt geen straf volgens de regels als de speler zich niet gedraagt volgens deze normen, maar de Commissie kan een speler diskwalificeren als deze zich ernstig misdraagt en daarmee handelt in strijd met de geest van het spel. Andere straffen dan diskwalificatie voor wangedrag door een speler kunnen alleen worden opgelegd als deze zijn vastgelegd in een gedragscode volgens Regel 1.2b.
b

Gedragscode

De Commissie kan haar eigen gedragsnormen vastleggen in een gedragscode en deze als plaatselijke regel instellen.
 • De gedragscode kan straffen bevatten voor het niet naleven van de gestelde normen, zoals één strafslag of de algemene straf.
 • De Commissie kan een speler ook diskwalificeren voor ernstig wangedrag door het niet naleven van de gedragscode.
Zie Commissie Procedures, Hoofdstuk 5H (toelichting op gedragsnormen die kunnen worden ingesteld).
1.3

Spelen volgens de regels

a

Betekenis van “Regels”; Wedstrijdreglement

De “Regels” betekent:
 • Regels 1 - 24 en de definities in deze Golfregels.
 • Alle plaatselijke regels die de Commissie instelt voor een wedstrijd of voor de baan.
Spelers zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan het wedstrijdreglement zoals ingesteld door de Commissie (zoals inschrijfvoorwaarden, de wedstrijdvorm en speeldata, het aantal rondes in een wedstrijd en het aantal holes en de volgorde waarin deze in een ronde gespeeld moeten worden). Zie Commissie Procedures, Hoofdstuk 5C en Hoofdstuk 8 (plaatselijke regels en goedgekeurde voorbeeld plaatselijke regels); Hoofdstuk 5A (wedstrijdreglement).
b

Toepassen van de regels

(1) De verantwoordelijkheid van de speler voor het toepassen van de regels. Spelers zijn verantwoordelijk voor het toepassen van de regels op zichzelf:
 • Spelers worden geacht te weten wanneer zij een regel hebben overtreden en de daarbij behorende straffen eerlijk toe te passen.
  • Als een speler weet dat hij een regel heeft overtreden waar een straf op staat en deze straf opzettelijk niet toepast, wordt de speler gediskwalificeerd.
  • Als twee of meer spelers bewust met elkaar afspreken een regel of straf niet toe te passen, waarvan zij weten dat deze van toepassing is en één van de spelers is de ronde begonnen, worden alle betrokken spelers gediskwalificeerd, ongeacht of zij al hebben gehandeld naar de afspraak.
 • Wanneer het nodig is om feiten vast te stellen, is de speler verantwoordelijk om niet alleen zijn eigen waarnemingen mee te wegen, maar ook andere informatie die redelijkerwijs beschikbaar is.
 • Een speler mag een referee of de Commissie om hulp vragen met betrekking tot de regels, maar als er binnen redelijke tijd geen hulp beschikbaar is moet de speler doorspelen en de kwestie later voorleggen aan een referee of de Commissie wanneer zij beschikbaar zijn (zie Regel 20.1).
(2) Instemmen met een “redelijke inschatting” van de speler voor het vaststellen van een plaats bij het toepassen van de regels.
 • Veel regels vereisen dat de speler een plek, punt, lijn, gebied of een andere plaats vaststelt volgens de regels, zoals:
  • Het bij benadering vaststellen van waar de bal het laatst de grens van een hindernis heeft gekruist.
  • Het bij benadering vaststellen of meten voor het droppen of plaatsen van een bal tijdens een ontwijkprocedure.
  • Het terugplaatsen van een bal op de oorspronkelijke plek (ongeacht of deze plek bekend is of bij benadering moet worden vastgesteld).
 • Dergelijke plaatsbepalingen dienen direct en zorgvuldig te worden gemaakt, maar kunnen lang niet altijd nauwkeurig zijn.
 • Zolang de speler doet wat gegeven de omstandigheden redelijkerwijs kan worden verwacht om een plaats nauwkeurig te bepalen, zal het resultaat worden geaccepteerd, zelfs als na het doen van een slag uit videobeelden of andere informatie blijkt dat de vastgestelde plaats verkeerd was.
 • Als een speler vóór het doen van een slag te weten komt dat de plaats niet juist is bepaald, moet dit worden hersteld (zie Regel 14.5).
c

Straffen

(1) Handelingen waaruit straf volgt. Er volgt straf wanneer een regelovertreding het gevolg is van het handelen van de speler zelf of het handelen van zijn caddie (zie Regel 10.3c). Er volgt ook straf wanneer:
 • Een andere persoon een handeling uitvoert die een regelovertreding zou zijn als deze zou zijn gedaan door de speler of zijn caddie, en deze persoon dit heeft gedaan op verzoek of met toestemming van de speler.
 • De speler opmerkt dat iemand anders op het punt staat een handeling uit te voeren met de bal of de uitrusting van de speler, waarvan hij weet dat daarmee de regels zouden worden overtreden als deze handeling zou worden uitgevoerd door de speler of zijn caddie en hij geen redelijke stappen onderneemt om de handeling te voorkomen.
(2) De strafmaat. Straffen zijn bedoeld om een mogelijk voordeel voor de speler weg te nemen. Er zijn drie niveaus van straffen:
 • Eén strafslag. Deze straf geldt zowel bij matchplay als bij strokeplay en is van toepassing volgens bepaalde regels waar:(a) het mogelijke voordeel van een overtreding klein is of (b) een speler met een strafslag een situatie ontwijkt en verder speelt van een andere plek dan waar de oorspronkelijke bal ligt.
 • Algemene straf (verlies van de hole bij matchplay en twee strafslagen bij strokeplay). Deze straf is van toepassing bij overtreding van het merendeel van de regels, waarbij het mogelijke voordeel van een overtreding beduidend groter is dan wanneer slechts één strafslag van toepassing is.
 • Diskwalificatie. Zowel bij matchplay als bij strokeplay kan een speler worden gediskwalificeerd voor bepaalde handelingen of regelovertredingen, inclusief ernstig wangedrag (zie Regel 1.2), of wanneer het mogelijke voordeel van een overtreding dusdanig groot is dat de score van de speler niet meer als geldig kan worden beschouwd.
(3) Geen bevoegdheid om straffen aan te passen. Straffen dienen uitsluitend te worden toegepast zoals beschreven in de regels:
 • Noch een speler, noch de Commissie heeft de bevoegdheid om straffen op een andere manier toe te passen.
 • Een verkeerde toepassing van een straf of het niet toepassen van een straf kan pas definitief worden als het te laat is om dit te herstellen (zie Regel 20.1b(2)-(4), 20.2d en 20.2e).
Bij matchplay mogen de speler en de tegenstander afspreken hoe ze een regelkwestie afhandelen, zolang zij niet opzettelijk afspreken de regels verkeerd toe te passen (zie Regel 20.1b(1)). (4) Toepassen van straffen bij meerdere regelovertredingen. Als een speler meerdere regels overtreedt of een enkele regel meerdere keren overtreedt, voordat er een gebeurtenis tussenkomt (zoals het doen van een slag of bewustwording van de overtreding), hangt de toe te passen straf af van wat de speler heeft gedaan:
 • Wanneer de overtredingen het gevolg zijn van afzonderlijke en niet gerelateerde handelingen. De speler krijgt een aparte straf voor elke overtreding.
 • Wanneer de overtredingen het gevolg zijn van een enkele handeling of van gerelateerde handelingen. De speler krijgt slechts één straf; maar als de handeling of handelingen meerdere regels hebben overtreden die een verschillende strafmaat hebben geldt de hoogste straf. Bijvoorbeeld:
  • Meerdere procedurele overtredingen. Als één enkele of meerdere gerelateerde handelingen van de speler in strijd zijn met meerdere procedurele eisen voor het markeren, opnemen, schoonmaken, droppen, terugplaatsen of plaatsen van een bal waarbij de straf per overtreding één strafslag is, zoals én het opnemen van een bal zonder te markeren én het schoonmaken van deze opgenomen bal terwijl dat niet is toegestaan, dan krijgt de speler één strafslag in totaal.
  • Het van een verkeerde plaats spelen van een vervangende bal die in strijd met de regels is ingebracht. Als een speler bij strokeplay een vervangende bal speelt terwijl dit niet is toegestaan volgens Regel 6.3b en deze ook van een verkeerde plaats speelt en daarmee Regel 14.7a overtreedt, krijgt de speler twee strafslagen in totaal.
  • Gecombineerde procedure en vervangende bal/verkeerde plaats overtredingen. Als een speler bij strokeplay door één enkele handeling of meerdere gerelateerde handelingen één of meerdere procedurele eisen overtreedt, waarbij de straf één strafslag is én de speler een vervangende bal speelt die in strijd met de regels is ingebracht en/of van de verkeerde plaats speelt, krijgt de speler twee strafslagen in totaal.
Echter strafslagen die een speler krijgt bij het ontwijken met straf (bijvoorbeeld volgens Regel 17.1, 18.1 en 19.2) worden altijd toegekend bovenop andere straffen. [Clarification available: Playing From a Wrong Place Is Related to Causing the Ball to Move]
MEER
Regel 2De baan
Doel van de regel: Regel 2 introduceert de fundamentele zaken die iedere speler moet weten over de baan: De baan bestaat uit vijf gedefinieerde geb...
Lees meer