Onderdeel afdrukken
1
Het spel, gedragsnormen en de Regels
Doel van de Regel: Regel 1 introduceert de volgende grondbeginselen van het spel:
 • Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij ligt.
 • Speel volgens de Regels en in de geest van het spel, “the spirit of the game”.
 • Jij bent ervoor verantwoordelijk om de straf toe te passen als je een Regel overtreedt, zodat je geen mogelijk voordeel behaalt op je tegenstander bij matchplay of andere spelers bij strokeplay.
1
Het spel, gedragsnormen en de Regels
1.1

Het golfspel

Golf wordt gespeeld in een ronde van 18 holes (of minder) op een baan door een bal te slaan met een club. Iedere hole begint met een slag op de afslagplaats en eindigt wanneer de bal is uitgeholed op de green (of wanneer de hole op een andere manier volgens de Regels is uitgespeeld). Voor elke slag geldt dat de speler:
 • de baan speelt zoals hij deze aantreft; en
 • de bal speelt zoals hij ligt.
Maar er zijn uitzonderingen waarbij de Regels toestaan dat de speler omstandigheden op de baan verandert en vereisen of toestaan dat de bal van een andere plek wordt gespeeld dan waar hij ligt.
1.2

Gedragsnormen

1.2a

Verwacht gedrag van alle spelers

Van alle spelers wordt verwacht dat zij spelen in de geest van het spel (“the spirit of the game”) door:
 • Integer te handelen – bijvoorbeeld door de Regels na te leven, alle straffen toe te passen en in alle opzichten eerlijk te zijn tijdens het spel.
 • Rekening te houden met anderen – bijvoorbeeld door vlot te spelen, de veiligheid van anderen in acht te nemen en een andere speler niet af te leiden bij het spel. Als een speler een bal speelt in een richting waar mogelijk gevaar bestaat om iemand te raken, behoort hij onmiddellijk luid te waarschuwen, bijvoorbeeld door het roepen van het traditionele “fore”.
 • Goed voor de baan te zorgen – bijvoorbeeld door plaggen terug te leggen, bunkers aan te harken, pitchmarks te repareren en geen onnodige schade aan de baan te veroorzaken.
Er volgt geen straf volgens de Regels als de speler zich niet gedraagt volgens deze normen, maar de Commissie kan een speler diskwalificeren als deze zich ernstig misdraagt en daarmee handelt in strijd met de geest van het spel. Een “ernstige misdraging” is gedrag van spelers dat zo ver verwijderd is van wat wordt verwacht in golf, dat de zwaarste straf (het verwijderen van een speler uit de wedstrijd) gerechtvaardigd is. Andere straffen dan diskwalificatie voor wangedrag van een speler kunnen alleen worden opgelegd als deze zijn vastgelegd in een gedragscode volgens Regel 1.2b.
1.2b

Gedragscode

De Commissie kan haar eigen gedragsnormen vastleggen in een gedragscode en deze als Plaatselijke Regel instellen.
 • In de gedragscode kunnen straffen zijn opgenomen voor het niet naleven van de gestelde normen, zoals één strafslag of de algemene straf.
 • De Commissie kan een speler ook diskwalificeren voor ernstig wangedrag als hij de gedragscode niet naleeft.
Zie Commissie Procedures, Hoofdstuk 5I (toelichting op gedragsnormen die kunnen worden ingesteld).
1.3

Spelen volgens de Regels

1.3a

Betekenis van “Regels”; Wedstrijdreglement

De term “Regels” betekent:
 • Regels 1 - 25 en de definities in deze Golfregels; en
 • alle “Plaatselijke Regels” die de Commissie instelt voor een wedstrijd of voor de baan.
Spelers zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan het “Wedstrijdreglement” zoals ingesteld door de Commissie (zoals inschrijfvoorwaarden, de wedstrijdvorm en speeldata, het aantal rondes in een wedstrijd en het aantal holes en de volgorde waarin deze in een ronde moeten worden gespeeld). Zie Commissie Procedures, Hoofdstuk 5C en Hoofdstuk 8 (Plaatselijke Regels en goedgekeurde Model Plaatselijke Regels); Hoofdstuk 5A (wedstrijdreglement).
1.3b

Toepassen van de Regels

(1) De verantwoordelijkheid van de speler voor het toepassen van de Regels. Spelers zijn verantwoordelijk voor het toepassen van de Regels op zichzelf:
 • Spelers worden geacht te weten wanneer zij een Regel hebben overtreden en de daarbij behorende straffen eerlijk toe te passen.
  • Als een speler weet dat hij een Regel heeft overtreden waar een straf op staat en deze straf opzettelijk niet toepast, is de speler gediskwalificeerd.
  • Als twee of meer spelers met elkaar afspreken een Regel of straf niet toe te passen waarvan zij weten dat die van toepassing is en een van de spelers is de ronde begonnen, zijn alle betrokken spelers gediskwalificeerd, ongeacht of zij al hebben gehandeld naar de afspraak.
 • Wanneer het nodig is om feiten vast te stellen, is de speler ervoor verantwoordelijk om niet alleen zijn eigen waarnemingen mee te wegen, maar ook andere informatie die redelijkerwijs beschikbaar is.
 • Een speler mag een referee of de Commissie om hulp vragen bij de Regels, maar als er binnen een redelijke tijd geen hulp beschikbaar is, moet de speler doorspelen en de kwestie voorleggen aan een referee of de Commissie wanneer zij beschikbaar zijn (zie Regel 20.1).
(2) Instemmen met een “redelijke inschatting” van de speler voor het vaststellen van een plaats bij het toepassen van de Regels.
 • Veel Regels vereisen dat de speler een plek, punt, lijn, rand, gebied of een andere plaats vaststelt volgens de Regels, zoals:
  • het bij benadering vaststellen waar de bal het laatst de grens van een hindernis heeft gekruist; of
  • het bij benadering vaststellen of meten voor het droppen of plaatsen van een bal tijdens een ontwijkprocedure;
  • het terugplaatsen van een bal op de oorspronkelijke plek (ongeacht of deze plek bekend is of bij benadering moet worden vastgesteld);
  • het vaststellen van het gebied van de baan waar de bal ligt en het vaststellen of de bal binnen de baan ligt; of
  • het vaststellen of de bal in of op een abnormale baanomstandigheid ligt of deze raakt. 
 • Dergelijke plaatsbepalingen dienen direct en zorgvuldig te worden gedaan, maar kunnen niet altijd precies zijn.
 • Zolang de speler doet wat gegeven de omstandigheden redelijkerwijs kan worden verwacht om een plaats nauwkeurig te bepalen, zal het resultaat worden geaccepteerd, zelfs als na het doen van een slag uit videobeelden of andere informatie blijkt dat de vastgestelde plaats verkeerd was.
 • Als een speler vóór het doen van een slag te weten komt dat de plaats niet juist is bepaald, moet dit worden hersteld (zie Regel 14.5).
1.3c

Straffen

(1) Handelingen waaruit straf volgt. Er volgt straf wanneer een Regelovertreding het gevolg is van het handelen van de speler zelf of van zijn caddie (zie Regel 10.3c). Er volgt ook straf wanneer:
 • een andere persoon een handeling uitvoert die een Regelovertreding zou zijn als deze zou zijn gedaan door de speler of zijn caddie, en deze persoon dit heeft gedaan op verzoek of met toestemming van de speler; of
 • de speler opmerkt dat iemand anders op het punt staat een handeling uit te voeren met betrekking tot zijn bal of zijn uitrusting, waarvan hij weet dat daarmee de Regels zouden worden overtreden als deze handeling zou worden uitgevoerd door hemzelf of zijn caddie en hij geen redelijke stappen onderneemt om de handeling te voorkomen.
(2) De strafmaat. Straffen zijn bedoeld om een mogelijk voordeel voor de speler weg te nemen. Er zijn drie niveaus van straffen:
 • Eén strafslag. Deze straf geldt zowel bij matchplay als bij strokeplay en is van toepassing volgens bepaalde Regels waar: (a) het mogelijke voordeel van een overtreding klein is of (b) een speler met een strafslag een situatie ontwijkt en verder speelt van een andere plek dan waar de oorspronkelijke bal ligt.
 • Algemene straf (verlies van de hole bij matchplay en twee strafslagen bij strokeplay). Deze straf is van toepassing bij overtreding van het merendeel van de Regels, waarbij het mogelijke voordeel van een overtreding beduidend groter is dan wanneer slechts één strafslag van toepassing is.
 • Diskwalificatie. Zowel bij matchplay als bij strokeplay kan een speler worden gediskwalificeerd voor bepaalde handelingen of Regelovertredingen, inclusief ernstig wangedrag (zie Regel 1.2), of wanneer het mogelijke voordeel van een overtreding dusdanig groot is dat de score van de speler niet meer als geldig kan worden beschouwd.
(3) Geen bevoegdheid om straffen aan te passen. Straffen kunnen uitsluitend worden toegepast zoals bepaald in de Regels:
 • noch een speler, noch de Commissie heeft de bevoegdheid om straffen op een andere manier toe te passen; en
 • een verkeerde toepassing van een straf of het onterecht niet toepassen van een straf is alleen definitief als het te laat is om dit te herstellen (zie Regels 20.1b(2), 20.1b(3), 20.2d en 20.2e).
Bij matchplay mogen de speler en de tegenstander afspreken hoe ze een Regelkwestie afhandelen, zolang zij niet afspreken om een Regel of straf, waarvan zij weten dat die van toepassing is, te negeren (zie Regel 20.1b(1)). (4) Toepassen van straffen bij meerdere Regelovertredingen. Of een speler meerdere straffen krijgt voor het overtreden van meerdere Regels of van dezelfde Regel meerdere keren, hangt af van wat de speler heeft gedaan en of er een tussenkomende gebeurtenis is geweest. Voor de toepassing van deze Regel worden de volgende twee gebeurtenissen aangemerkt als tussenkomende gebeurtenis:
 • het voltooien van een slag; en
 • het bewust zijn of bewust worden van een Regelovertreding (daarvan is ook sprake wanneer de speler weet dat hij een Regel heeft overtreden, de speler wordt gewezen op een overtreding, of de speler twijfelt of hij een Regel heeft overtreden).
Straffen worden als volgt toegepast:
 • Enkele straf voor meerdere overtredingen voorafgaand aan een tussenkomende gebeurtenis: Als een speler meerdere Regels overtreedt of een enkele Regel meerdere keren overtreedt voordat sprake is van een tussenkomende gebeurtenis, krijgt de speler slechts één straf. Als meerdere Regels zijn overtreden die een verschillende strafmaat hebben, krijgt de speler de hoogste straf.
 • Meerdere straffen voor overtredingen voor en na een tussenkomende gebeurtenis: Als een speler een Regel overtreedt en na een tussenkomende gebeurtenis dezelfde of een andere Regel overtreedt, krijgt de speler meerdere straffen.
Uitzondering – Niet terugplaatsen van een bewogen bal: Als een speler een bewogen bal moet terugplaatsen volgens Regel 9.4 maar dit niet doet en van een verkeerde plaats speelt, krijgt de speler alleen de algemene straf volgens Regel 14.7a. Maar strafslagen die een speler krijgt bij het ontwijken met straf (bijvoorbeeld volgens Regels 17.1, 18.1 en 19.2) worden altijd toegekend bovenop enige andere straffen.
MEER
Regel 2De baan
Doel van de Regel: Regel 2 introduceert de fundamentele zaken die iedere speler moet weten over de baan: de baan bestaat uit vijf gedefinieerde geb...
Lees meer