Onderdeel afdrukken
6
Een hole spelen
Doel van de Regel: Regel 6 beschrijft hoe een hole moet worden gespeeld – zoals de specifieke Regels voor het afslaan om een hole te beginnen, de eis dezelfde bal te gebruiken voor de hele hole tenzij vervanging is toegestaan, de volgorde van spelen (die er meer toe doet bij matchplay dan bij strokeplay) en het uitspelen van een hole.
6
Een hole spelen
6.1

Een hole beginnen

6.1a

Wanneer een hole begint

Een speler is een hole begonnen wanneer hij een slag heeft gedaan om de hole te beginnen. De hole is begonnen zelfs als de slag is gedaan van buiten de afslagplaats (zie Regel 6.1b) of de slag is vervallen volgens een Regel.
6.1b

Bal moet worden gespeeld van binnen de afslagplaats

Een speler moet elke hole beginnen door een bal te spelen van een willekeurige plek binnen de afslagplaats volgens Regel 6.2b. Als een speler die een hole begint een bal speelt van buiten de afslagplaats (waaronder ook valt spelen van verkeerde teemarkers op dezelfde hole of op een andere hole): (1) Matchplay. Er volgt geen straf, maar de tegenstander mag de slag laten vervallen:
 • Dit moet meteen worden gedaan en vóór een van beide spelers een slag doet. Wanneer een tegenstander de slag laat vervallen, kan hij dit niet meer ongedaan maken.
 • Als de tegenstander de slag laat vervallen, moet de speler een bal spelen van binnen de afslagplaats en is het nog steeds zijn beurt om te spelen.
 • Als de tegenstander de slag niet laat vervallen, telt de slag, is de bal in het spel en moet deze worden gespeeld zoals hij ligt.
(2) Strokeplay. De speler krijgt de algemene straf (twee strafslagen) en moet de fout herstellen door een bal van binnen de afslagplaats te spelen:
 • De bal gespeeld van buiten de afslagplaats is niet in het spel.
 • Die slag en andere slagen die zijn gedaan voor de fout is hersteld (zowel slagen als strafslagen specifiek opgelopen door het spelen van die bal) tellen niet.
 • Als de speler de fout niet herstelt voordat hij een slag doet om een andere hole te beginnen of, in het geval van de laatste hole van de ronde, vóór het inleveren van zijn scorekaart, dan is de speler gediskwalificeerd.
6.2

Bal spelen vanaf de afslagplaats

6.2a

Wanneer de Regels voor de afslagplaats gelden

De Regels voor de afslagplaats in Regel 6.2b gelden altijd wanneer een speler een bal moet of mag spelen vanaf de afslagplaats. Hiervan is sprake wanneer:
 • de speler de hole begint (zie Regel 6.1);
 • de speler opnieuw speelt vanaf de afslagplaats volgens een Regel (zie Regel 14.6); of
 • de bal in het spel op de afslagplaats is na een slag of nadat de speler een ontwijkprocedure heeft toegepast.
Deze Regel is alleen van toepassing op de afslagplaats waarvanaf de speler moet spelen om de hole te beginnen die hij speelt, niet op enige andere afslaglocatie op de baan (op dezelfde hole of op een andere hole).
6.2b

Regels voor de afslagplaats

(1) Wanneer de bal zich op de afslagplaats bevindt.
 • Een bal ligt op de afslagplaats wanneer enig deel van de bal de afslagplaats raakt of zich boven enig deel ervan bevindt.
 • De speler mag buiten de afslagplaats staan terwijl hij een slag doet naar een bal op de afslagplaats.
(2) Bal mag worden opgeteed of vanaf de grond worden gespeeld. De bal moet worden gespeeld vanaf:
 • een tee die in of op de grond is geplaatst; of
 • de grond zelf.
Voor toepassing van deze Regel omvat de “grond” ook zand of andere natuurlijke materialen die zijn neergelegd om de tee of bal op te plaatsen. De speler mag geen slag doen naar een bal op een niet toegestane tee of naar een bal die is opgeteed op een manier die niet is toegestaan volgens deze Regel. Straf voor overtreding van Regel 6.2b(2):
 • Voor de eerste overtreding: algemene straf.
 • Voor de tweede overtreding: diskwalificatie.
(3) Sommige omstandigheden op de afslagplaats mogen worden verbeterd. Voordat de speler een slag doet, mag hij op de afslagplaats de volgende handelingen verrichten om de omstandigheden die de slag beïnvloeden te verbeteren (zie Regel 8.1b(8)):
 • het oppervlak van de grond op de afslagplaats veranderen (zoals een oneffenheid maken met een club of voet);
 • gras, onkruid en andere natuurlijke voorwerpen die vastzitten of groeien in de grond van de afslagplaats verplaatsen, buigen of breken;
 • zand en aarde op de afslagplaats verwijderen of platdrukken; en
 • dauw, rijp en water van de afslagplaats verwijderen.
Maar de speler krijgt de algemene straf als hij enige andere handeling verricht om de omstandigheden die de slag beïnvloeden te verbeteren in overtreding van Regel 8.1a. (4) Beperkingen voor het verplaatsen van de teemarkers of ontbrekende teemarkers wanneer vanaf de afslagplaats wordt gespeeld.
 • De plaats van de teemarkers is bepaald door de Commissie om elke afslagplaats te markeren en deze behoren op dezelfde plaats te blijven staan voor alle spelers die vanaf die afslagplaats spelen.
 • Als de speler de omstandigheden die de slag beïnvloeden verbetert door een van die teemarkers te verplaatsen voordat hij een slag doet vanaf de afslagplaats, krijgt hij de algemene straf voor overtreding van Regel 8.1a(1).
 • Als een speler merkt dat een of beide teemarkers ontbreken, moet de speler hulp inschakelen van de Commissie. Maar als de Commissie niet binnen een redelijke tijd beschikbaar is, moet de speler op een redelijke manier (Regel 1.3b(2)) de locatie van de afslagplaats inschatten.  
In alle andere gevallen worden de teemarkers behandeld als normale losse obstakels die mogen worden verplaatst zoals toegestaan volgens Regel 15.2. (5) Bal is niet in het spel totdat een slag is gedaan. Wanneer een hole wordt begonnen of er opnieuw van de afslagplaats wordt gespeeld volgens een Regel, geldt, onafhankelijk van of de bal is opgeteed of op de grond ligt:
 • de bal is niet in het spel totdat de speler er een slag naar doet; en 
 • de bal mag zonder straf worden opgenomen of bewogen voordat de slag wordt gedaan.
Als een opgeteede bal van de tee valt of er door de speler vanaf wordt gestoten vóórdat de speler er een slag naar heeft gedaan, mag deze zonder straf overal op de afslagplaats opnieuw worden opgeteed. Maar als de speler een slag doet naar die bal terwijl die van de tee valt of nadat deze eraf is gevallen, volgt er geen straf, telt de slag en is de bal in het spel. (6) Wanneer de bal op de afslagplaats ligt. Als zijn bal in het spel op de afslagplaats ligt na een slag (zoals een opgeteede bal na een slag waarbij de bal werd gemist) of na het toepassen van een ontwijkprocedure, mag de speler:
 • de bal opnemen of bewegen zonder straf (zie Regel 9.4b, Uitzondering 1); en
 • die bal of een andere bal spelen van een willekeurige plek binnen de afslagplaats vanaf een tee of van de grond volgens (2), inclusief de bal spelen zoals hij ligt. 
Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 6.2b(6): algemene straf volgens Regel 14.7a.
6.3

Bal die wordt gebruikt bij het spelen van een hole

Doel van de Regel: Een hole wordt gespeeld met opeenvolgende slagen vanaf de afslagplaats naar de green tot in de hole. Na het afslaan is de speler gewoonlijk verplicht om met dezelfde bal te spelen totdat de hole is uitgespeeld. De speler krijgt straf voor een slag naar een verkeerde bal of een vervangende bal wanneer vervanging volgens de Regels niet is toegestaan.
6.3a

Uitholen met dezelfde bal die vanaf de afslagplaats is gespeeld

Een speler mag bij het beginnen van een hole vanaf de afslagplaats elke bal spelen die aan de Regels voldoet en mag van bal wisselen tussen twee holes. De speler moet uitholen met dezelfde bal die is gespeeld vanaf de afslagplaats, tenzij:
 • die bal is verloren of buiten de baan tot stilstand is gekomen; of
 • de speler de bal door een andere vervangt (of dit nu wel of niet is toegestaan).
De speler behoort de bal die hij gaat spelen van een merkteken te voorzien (zie Regel 7.2).
6.3b

Bal vervangen door een andere bal tijdens het spelen van een hole

(1) Wanneer een speler wel en niet een bal mag vervangen. Sommige Regels staan een speler toe de bal die hij gebruikt om de hole te spelen te vervangen door een andere bal als de bal in het spel en andere Regels staan dat niet toe:
 • wanneer een speler een ontwijkprocedure toepast volgens een Regel, met inbegrip van wanneer hij een bal dropt of plaatst (zoals wanneer een bal niet in de dropzone blijft of wanneer een belemmering op de green wordt ontweken), mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal gebruiken (Regel 14.3a);
 • wanneer de speler opnieuw speelt van de plek waar de vorige slag is gedaan, mag hij de oorspronkelijke bal of een andere bal gebruiken (Regel 14.6); en
 • wanneer de speler een bal terugplaatst op een plek mag hij de bal niet vervangen en moet hij de oorspronkelijke bal gebruiken, met enkele uitzonderingen (Regel 14.2a).
(2) De vervangende bal wordt de bal in het spel. Wanneer een speler de bal vervangt door een andere bal als de bal in het spel (zie Regel 14.4), geldt:
 • De oorspronkelijke bal is niet langer in het spel zelfs als deze stilligt op de baan.
 • Dit is zelfs zo als de speler:
  • de oorspronkelijke bal vervangt door een andere bal wanneer dat niet is toegestaan volgens de Regels (ongeacht of de speler zich ervan bewust was dat hij een andere bal in het spel bracht); of
  • de vervangende bal terugplaatste, dropte of plaatste (1) op een verkeerde manier, (2) op een verkeerde plaats of (3) door een procedure te gebruiken die niet van toepassing was.
 • Zie Regel 14.5 voor hoe een fout kan worden hersteld voordat de vervangende bal wordt gespeeld.
Als de oorspronkelijke bal van de speler niet is gevonden en de speler een andere bal in het spel heeft gebracht volgens de procedure van slag en afstand (zie Regels 17.1d, 18.1, 18.2b en 19.2a) of zoals toegestaan volgens een Regel die van toepassing is wanneer het bekend of praktisch zeker is wat er met de bal is gebeurd (zie Regels 6.3c, 9.6, 11.2c, 15.2b, 16.1e en 17.1c), geldt:
 • de speler moet doorspelen met de vervangende bal; en
 • de speler mag de oorspronkelijke bal niet spelen, zelfs niet als deze vervolgens op de baan wordt gevonden voordat de zoektijd van drie minuten voorbij is (zie Regel 18.2a(1)).
(3) Een slag doen naar een vervangende bal die in strijd met de Regels in het spel is gebracht. Als een speler een slag doet naar een vervangende bal die in strijd met de Regels in het spel is gebracht, krijgt de speler één strafslag en moet hij de hole uitspelen met die vervangende bal.
6.3c

Verkeerde bal

(1) Een slag doen naar een verkeerde bal. Een speler mag geen slag doen naar een verkeerde bal. Uitzondering – Bal die beweegt in water: Er volgt geen straf als de speler een slag doet naar een verkeerde bal die beweegt in water in een hindernis of in tijdelijk water. In dat geval:
 • telt de slag niet; en
 • moet de speler de fout herstellen volgens de Regels door de juiste bal te spelen van de oorspronkelijke plek of door de situatie te ontwijken volgens de Regels.
Straf voor het spelen van een verkeerde bal in overtreding van Regel 6.3c(1): Bij matchplay krijgt de speler de algemene straf (verlies van de hole):
 • Als de speler en zijn tegenstander elkaars bal spelen tijdens het spelen van een hole, krijgt de eerste speler die een slag naar een verkeerde bal doet de algemene straf (verlies van de hole).
 • Maar als het niet bekend is welke verkeerde bal als eerste is gespeeld volgt er geen straf en moet de hole worden uitgespeeld met de verwisselde ballen.
Bij strokeplay krijgt de speler de algemene straf (twee strafslagen) en moet de speler de fout herstellen door het spel te vervolgen met de oorspronkelijke bal, door deze te spelen zoals hij ligt of door de situatie te ontwijken volgens de Regels:
 • De slag gedaan met de verkeerde bal en alle andere slagen die met die bal zijn gedaan voor de fout is hersteld (slagen en strafslagen specifiek opgelopen door het spelen van die bal) tellen niet.
 • Als de speler de fout niet herstelt voordat hij een slag doet om een andere hole te beginnen of, in het geval van de laatste hole van de ronde, vóór het inleveren van zijn scorekaart, dan is de speler gediskwalificeerd.
(2) Wat te doen wanneer de bal van de speler door een andere speler als verkeerde bal is gespeeld. Als het bekend of praktisch zeker is dat de bal van de speler door een andere speler is gespeeld als verkeerde bal, moet de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal terugplaatsen op de oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) (zie Regel 14.2). Dit geldt ongeacht of de oorspronkelijke bal is gevonden.
6.3d

Wanneer een speler meer dan een bal tegelijkertijd mag spelen

Een speler mag alleen meer dan een bal tegelijkertijd spelen op een hole wanneer:
 • een provisionele bal wordt gespeeld (die ofwel de bal in het spel wordt, ofwel wordt opgegeven zoals beschreven in Regel 18.3c); of
 • twee ballen worden gespeeld bij strokeplay om een mogelijk ernstige overtreding te herstellen, veroorzaakt door het spelen van een verkeerde plaats (zie Regel 14.7b), of wanneer het onzeker is welke procedure moet worden gevolgd (zie Regel 20.1c(3)).
6.4

Volgorde van spelen tijdens het spelen van een hole

Doel van de Regel: Regel 6.4 beschrijft de volgorde van spelen gedurende de hole. De volgorde van spelen vanaf de afslagplaats wordt bepaald door wie de eer heeft en daarna door de bal die het verst van de hole ligt.
 • Bij matchplay is de volgorde van spelen van wezenlijke betekenis; als een speler voor zijn beurt speelt kan de tegenstander die slag laten vervallen en de speler opnieuw laten slaan.
 • Bij strokeplay volgt er geen straf als een speler voor zijn beurt speelt; het is toegestaan en het wordt zelfs aangemoedigd om “ready golf” te spelen – dit houdt in op een veilige en verantwoorde manier voor de beurt spelen.
6.4a

Matchplay

(1) Volgorde van spelen. De speler en de tegenstander moeten in deze volgorde spelen:
 • Beginnen op de eerste hole. Op de afslagplaats van de eerste hole wordt de eer bepaald door de volgorde op de startlijst, vastgesteld door de Commissie of, als er geen startlijst is, door een onderlinge afspraak of door loting (zoals een munt opgooien).
 • Beginnen op alle andere holes.
  • De speler die een hole wint heeft de eer op de volgende afslagplaats.
  • Als de hole gelijk is geëindigd, houdt dezelfde speler de eer die deze op de vorige afslagplaats had.
  • Als een speler tijdig om uitspraak over de Regels heeft gevraagd (zie Regel 20.1b) waarover door de Commissie nog geen besluit is genomen en deze uitspraak van invloed kan zijn op wie de eer heeft op de volgende hole, dan wordt door een onderlinge afspraak of door loting bepaald wie de eer krijgt.
 • Nadat beide spelers begonnen zijn op een hole.
  • De bal die het verst van de hole ligt moet het eerst worden gespeeld.
  • Als de ballen op dezelfde afstand van de hole liggen of als de relatieve afstanden niet bekend zijn, wordt door een onderlinge afspraak of door loting bepaald welke bal het eerst wordt gespeeld.
(2) Als de speler voor zijn beurt heeft gespeeld mag de tegenstander de slag laten vervallen. Als de speler speelt terwijl de tegenstander aan de beurt was om te spelen volgt er geen straf, maar mag de tegenstander de slag laten vervallen:
 • Dit moet meteen worden gedaan en voordat een van de spelers een volgende slag doet. Wanneer de tegenstander de slag laat vervallen kan hij dat niet meer ongedaan maken.
 • Als de tegenstander de slag laat vervallen moet de speler, wanneer het zijn beurt is om te spelen, een bal spelen van de plek waar die slag was gedaan (zie Regel 14.6).
 • Als de tegenstander de slag niet laat vervallen telt de slag, is de bal in het spel en moet hij worden gespeeld zoals hij ligt.
Uitzondering – In een andere volgorde spelen om tijd te besparen:
 • De speler mag de tegenstander verzoeken voor zijn beurt te spelen of het verzoek van een tegenstander om voor zijn beurt te spelen accepteren.
 • Als de tegenstander dan een slag voor zijn beurt doet, heeft de speler het recht om de slag te laten vervallen opgegeven.
Zie Regel 23.6 (volgorde van spelen bij four-ball).
6.4b

Strokeplay

(1) Normale volgorde van spelen.
 • Beginnen op de eerste hole. Op de afslagplaats van de eerste hole wordt de eer bepaald door de volgorde op de startlijst, vastgesteld door de Commissie of, als er geen startlijst is, door een onderlinge afspraak of door loting (zoals een munt opwerpen).
 • Beginnen op alle andere holes.
  • De speler in de groep met de laagste brutoscore op een hole heeft de eer op de volgende afslagplaats; de speler met de op een na laagste brutoscore behoort daarna te spelen en zo verder.
  • Als twee of meer spelers dezelfde score hebben op een hole behoren ze in dezelfde volgorde te spelen als op de vorige afslagplaats.
  • De eer is gebaseerd op de brutoscores, ook in een handicapwedstrijd.
 • Nadat alle spelers begonnen zijn op een hole.
  • De bal die het verst van de hole ligt behoort als eerste te worden gespeeld.
  • Als twee of meer ballen op de dezelfde afstand van de hole liggen of als de relatieve afstanden niet bekend zijn, wordt door een onderlinge afspraak of door loting bepaald welke bal het eerst wordt gespeeld.
Er volgt geen straf als een speler voor zijn beurt speelt, maar als twee of meer spelers besluiten om in een andere volgorde te spelen om een van hen een voordeel te geven en een van die spelers speelt vervolgens voor zijn beurt, krijgen alle spelers die de afspraak hebben gemaakt de algemene straf (twee strafslagen). (2) Op een veilige en verantwoorde manier in een andere volgorde spelen (“ready golf”). Het is spelers toegestaan – en het wordt zelfs aangemoedigd – om op een veilige en verantwoorde manier in een andere volgorde te spelen, zoals wanneer:
 • twee of meer spelers afspreken dit te doen voor het gemak of om tijd te besparen;
 • een bal van de speler tot stilstand is gekomen op een zeer korte afstand van de hole en de speler deze wil uitholen; of
 • een speler klaar staat en kan spelen vóór een andere speler die aan de beurt zou zijn om te spelen volgens de normale speelvolgorde volgens (1), mits het afwijken van de normale volgorde door de speler geen enkele andere speler in gevaar brengt, afleidt of hindert.
Maar als de speler die volgens de normale speelvolgorde bij (1) klaarstaat en kan spelen aangeeft dat hij als eerste wil spelen, behoren andere spelers in het algemeen te wachten totdat die speler heeft gespeeld. Een speler behoort niet in een andere volgorde te spelen om een voordeel te behalen ten opzichte van andere spelers.
6.4c

Wanneer een speler een provisionele bal of een andere bal speelt vanaf de afslagplaats

De volgorde van spelen is in dit geval dat alle andere spelers in de groep eerst hun eerste slag op de hole doen voordat de speler de provisionele bal of een andere bal vanaf de afslagplaats speelt. Als meer dan één speler een provisionele bal of een andere bal gaat spelen vanaf de afslagplaats, blijft de volgorde van spelen hetzelfde als daarvoor. Voor een provisionele bal of een andere bal die voor de beurt wordt gespeeld, zie Regel 6.4a(2) en 6.4b.
6.4d

Wanneer een speler een belemmering ontwijkt of een provisionele bal gaat spelen van een andere plaats dan de afslagplaats

De volgorde van spelen volgens Regel 6.4a(1) en 6.4b(1) is in deze twee gevallen: (1) Een belemmering ontwijken door een bal van een andere plaats te spelen dan waar hij ligt.
 • Wanneer een speler zich realiseert dat hij een bal moet spelen volgens de procedure van slag en afstand. De speelvolgorde voor de speler is gebaseerd op de plek waar zijn vorige slag is gedaan.
 • Wanneer een speler de keuze heeft de bal te spelen zoals hij ligt of een belemmering te ontwijken.
  • De speelvolgorde is gebaseerd op de plek waar de oorspronkelijke bal ligt (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) (zie Regel 14.2).
  • Dit is zelfs zo als de speler al heeft besloten om een bal te spelen volgens de procedure van slag en afstand of om een belemmering te ontwijken door een bal van een andere plaats te spelen dan waar de oorspronkelijke bal ligt (zoals wanneer de oorspronkelijke bal in een hindernis ligt of onspeelbaar wordt verklaard).
(2) Een provisionele bal spelen. De volgorde van spelen is dat de speler de provisionele bal direct na de vorige slag speelt en voordat iemand anders een bal speelt, behalve:
 • wanneer een hole wordt begonnen vanaf de afslagplaats (zie Regel 6.4c); of
 • wanneer de speler wacht voordat hij besluit een provisionele bal te spelen (in dat geval wordt de speelvolgorde voor de speler gebaseerd op de plek waar de vorige slag was gedaan, zodra hij heeft besloten een provisionele bal te spelen). 
6.5

Een hole uitspelen

Een speler heeft een hole uitgespeeld:
 • Bij matchplay, wanneer:
  • de speler uitholet of wanneer de volgende slag van de speler is gegeven; of
  • de uitslag van de hole is bepaald (zoals wanneer de tegenstander de hole geeft, de score van de tegenstander voor de hole lager is dan de speler zou kunnen maken of wanneer de speler of tegenstander de algemene straf (verlies van de hole) krijgt).
 • Bij strokeplay, wanneer de speler uitholet volgens Regel 3.3c.
Als een speler niet weet dat hij een hole al heeft uitgespeeld en probeert de hole verder te spelen, dan wordt het verdere spel niet gezien als oefening en krijgt de speler ook geen straf voor het spelen van een andere bal of een verkeerde bal. Zie Regels 21.1b(1), 21.2b(1), 21.3b(1) en 23.3c (wanneer een speler een hole heeft uitgespeeld bij andere vormen van strokeplay of bij four-ball).
MEER
Regel 1Het spel, gedragsnormen en de Regels
Doel van de Regel: Regel 1 introduceert de volgende grondbeginselen van het spel: Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij lig...
Lees meer