Onderdeel afdrukken
20
Regelkwesties oplossen tijdens een ronde; Uitspraken door een referee en de Commissie
Doel van de Regel: Regel 20 beschrijft wat spelers behoren te doen wanneer zij tijdens een ronde vragen hebben over de toepassing van de Regels met inbegrip van de te volgen procedures (die verschillend zijn bij matchplay en strokeplay) om hun recht om op een later tijdstip een uitspraak over de Regels te krijgen veilig te stellen. De Regel gaat ook over de rol van referees die zijn aangewezen om kwesties van feitelijke aard te beslissen en de Regels toe te passen. Uitspraken van referees of de Commissie zijn voor alle spelers bindend.
20
Regelkwesties oplossen tijdens een ronde; Uitspraken door een referee en de Commissie
20.1

Regelkwesties oplossen tijdens een ronde

20.1a

Spelers moeten onnodig oponthoud vermijden

Spelers mogen tijdens een ronde geen onnodig oponthoud veroorzaken als zij hulp zoeken bij het toepassen van de Regels:
 • Als een referee of de Commissie niet binnen een redelijke tijd beschikbaar is om te helpen bij een Regelkwestie, moet de speler zelf beslissen hoe te handelen en vervolgens doorspelen.
 • De speler kan zijn rechten bij matchplay veiligstellen door een uitspraak over de Regels te vragen (zie Regel 20.1b(2)) of bij strokeplay door twee ballen te spelen (zie Regel 20.1c(3)).
20.1b

Regelkwesties bij matchplay

(1) Onderling oplossen van Regelkwesties. Tijdens een ronde mogen de spelers in een match in onderling overleg beslissen hoe een Regelkwestie moet worden opgelost:
 • De overeengekomen oplossing is bindend, zelfs als later blijkt dat deze volgens de Regels fout was, tenzij de spelers hebben afgesproken om een Regel of straf te negeren waarvan zij wisten dat die van toepassing was (zie Regel 1.3b(1)).
 • Maar als een referee is toegewezen aan de match, dan moet de referee een uitspraak doen over iedere Regelkwestie die tijdig bij hem bekend is geworden (zie Regel 20.1b(2)) en de spelers moeten deze uitspraak opvolgen.
Als de spelers het oneens zijn of twijfelen hoe de Regels moeten worden toegepast en er geen referee beschikbaar is, mag een speler om een uitspraak vragen volgens Regel 20.1b(2). (2) Verzoek om een uitspraak voordat de uitslag van de match definitief is. Wanneer een speler een uitspraak wil van een referee of de Commissie over hoe de Regels moeten worden toegepast bij een spelsituatie van de speler zelf of van zijn tegenstander, mag de speler om een uitspraak vragen. Als een referee of de Commissie niet binnen een redelijke tijd beschikbaar is, mag de speler het verzoek om een uitspraak kenbaar maken door aan zijn tegenstander te laten weten dat hij op een later tijdstip alsnog om een uitspraak zal vragen zodra een referee of de Commissie beschikbaar komt. Als de speler om een uitspraak vraagt voordat de uitslag van de match definitief is:
 • Er wordt alleen een uitspraak gedaan als het verzoek tijdig is gedaan. Dit is afhankelijk van het moment waarop de feiten die tot de Regelkwestie hebben geleid bekend zijn geworden bij de speler:
  • Wanneer de feiten bij de speler bekend worden voordat één van de spelers aan de laatste hole van de match is begonnen. Wanneer de speler op de hoogte is van de feiten, moet het verzoek om een uitspraak worden gedaan voordat een van de spelers een slag op een volgende hole doet.
  • Wanneer de feiten bij de speler bekend worden tijdens of na het uitspelen van de laatste hole van de match. Het verzoek om een uitspraak moet worden gedaan voordat de uitslag van de match definitief is (zie Regel 3.2a(5)).
 • Als de speler het verzoek niet op tijd heeft gedaan, zal een referee of de Commissie geen uitspraak doen en zal het resultaat van de betreffende hole(s) blijven staan, zelfs als de Regels onjuist zijn toegepast.
Als de speler om een uitspraak vraagt over een eerder gespeelde hole, dan wordt een uitspraak alleen gedaan als aan elk van de volgende drie voorwaarden is voldaan:
 • de tegenstander heeft Regel 3.2d(1) overtreden (geven van onjuiste informatie over het aantal slagen) of Regel 3.2d(2) (niet melden van een opgelopen straf);
 • het verzoek is gebaseerd op feiten die niet bij de speler bekend waren voordat een van de spelers een slag heeft gedaan om de hole te beginnen die wordt gespeeld of, als men zich tussen twee holes bevindt, die zojuist is uitgespeeld; en
 • nadat de feiten bij de speler bekend zijn geworden doet hij tijdig (zoals hierboven beschreven) een verzoek om een uitspraak.
(3) Verzoek om een uitspraak nadat de uitslag van de match definitief is. Wanneer de speler om een uitspraak vraagt nadat de uitslag van de match definitief is:
 • De Commissie doet alleen een uitspraak als aan elk van de volgende twee voorwaarden is voldaan:
  • het verzoek is gebaseerd op feiten waarvan de speler niet op de hoogte was voordat de uitslag van de match definitief was; en
  • de tegenstander heeft Regel 3.2d(1) overtreden (geven van onjuiste informatie over het aantal slagen) of Regel 3.2d(2) (niet melden van een opgelopen straf) en wist van die overtreding voordat de uitslag van de match definitief was.
 • Er is geen tijdslimiet voor het doen van een dergelijke uitspraak.
(4) De speler mag geen twee ballen spelen. Een speler die in een match niet weet hoe te handelen volgens de Regels mag de hole niet met twee ballen uitspelen. Die procedure is alleen van toepassing bij strokeplay (zie Regel 20.1c).
20.1c

Regelkwesties bij strokeplay

(1) Regelkwesties mogen niet onderling worden opgelost. Als een referee of de Commissie niet binnen een redelijke tijd beschikbaar is om een Regelkwestie op te lossen:
 • Spelers worden aangemoedigd elkaar te helpen bij het toepassen van de Regels, maar ze zijn niet bevoegd om over een Regelkwestie onderlinge afspraken te maken. Een dergelijke onderlinge afspraak is niet bindend voor enige speler, een referee of de Commissie.
 • Een speler behoort iedere Regelkwestie aan de Commissie voor te leggen voordat hij zijn scorekaart inlevert.
(2) Spelers behoren andere spelers in de wedstrijd te beschermen. Om de belangen van alle andere spelers te beschermen:
 • Als een speler weet of denkt te weten dat een andere speler (misschien) in strijd met de Regels heeft gehandeld en die andere speler zich daar niet van bewust is of dit negeert, dan behoort de speler die andere speler, zijn marker, een referee of de Commissie hiervan op de hoogte te stellen.
 • Dit behoort onmiddellijk te worden gedaan nadat de speler de handeling heeft geconstateerd en in ieder geval voordat die andere speler zijn scorekaart inlevert, tenzij dit niet mogelijk is.
Als de speler dit nalaat kan de Commissie die speler diskwalificeren volgens Regel 1.2a, als zij besluit diens nalatigheid aan te merken als een ernstige inbreuk op de geest van het spel. (3) Het spelen van twee ballen bij twijfel hoe te handelen. Een speler die tijdens het spelen van een hole twijfelt over de juiste procedure volgens de Regels mag de hole zonder straf uitspelen met twee ballen:
 • Als de speler besluit om twee ballen te spelen, moet hij dat besluit kenbaar maken voordat hij zijn volgende slag doet.
 • De speler behoort te kiezen met welke bal hij wil scoren voor het geval de Regels de procedure die hij wil toepassen voor die bal toestaan. Voordat hij een slag doet moet de speler deze keuze kenbaar maken aan zijn marker of aan een andere speler.
 • Als de speler niet tijdig zijn keuze heeft gemaakt, wordt de eerst gespeelde bal beschouwd als de gekozen bal.
 • Voordat hij zijn scorekaart inlevert moet de speler de feiten omtrent de spelsituatie aan de Commissie melden, zelfs als de speler met beide ballen dezelfde score heeft. Als de speler dit nalaat is hij gediskwalificeerd.
 • Als de speler al een slag heeft gedaan voordat hij besluit een tweede bal te spelen:
  • Deze Regel is niet van toepassing en de score van de bal die werd gespeeld voordat de speler had besloten een tweede bal te spelen telt.
  • Maar de speler krijgt geen straf voor het spelen van die tweede bal.
Het spelen van een tweede bal volgens deze Regel is niet hetzelfde als het spelen van een provisionele bal volgens Regel 18.3. (4) De Commissie beslist over de score van de hole. Wanneer een speler twee ballen speelt zoals beschreven in (3), zal de Commissie de holescore van de speler als volgt vaststellen:
 • De score met de gekozen bal (door de speler gekozen of volgens de Regels bepaald) telt als de Regels de toegepaste procedure voor die bal toestaan.
 • Als de Regels de toegepaste procedure voor die bal niet toestaan, telt de score met de andere bal, mits de Regels de toegepaste procedure voor die andere bal toestaan.
 • Als de Regels de toegepaste procedure voor geen van beide ballen toestaan, telt de score met de gekozen bal (door de speler gekozen of volgens de Regels bepaald), tenzij sprake is van een ernstige overtreding bij het spelen van een bal van een verkeerde plaats. In dat geval telt de score met de andere bal.
 • Als voor beide ballen geldt dat sprake is van een ernstige overtreding bij het spelen van een verkeerde plaats is de speler gediskwalificeerd.
 • Alle slagen met de bal waarvan de score niet telt (slagen en strafslagen die specifiek zijn opgelopen met het spelen van die bal) tellen niet mee in de holescore van de speler.
“De Regels staan de toegepaste procedure toe” houdt in dat (a) de oorspronkelijke bal is gespeeld zoals hij lag en spelen vanaf die plek was volgens de Regels toegestaan of (b) de bal die is gespeeld is in het spel gebracht volgens de juiste procedure, op de juiste manier en op de juiste plaats, overeenkomstig de Regels.
20.2

Uitspraken over Regelkwesties

20.2a

Uitspraken van een referee

Een referee is een functionaris die door de Commissie is aangewezen om uitspraken te doen over kwesties van feitelijke aard en om de Regels toe te passen. De referee kan de hulp van de Commissie vragen voordat hij een uitspraak doet. Een uitspraak van een referee over de feiten of de toepasselijkheid van de Regels moet door de speler worden opgevolgd. Een speler heeft niet het recht om een uitspraak van een referee bij de Commissie aan te vechten, maar na een uitspraak kan de referee:
 • een “second opinion” vragen van een andere referee; of
 • zijn uitspraak ter beoordeling doorverwijzen naar de Commissie,
maar de referee is hier niet toe verplicht. De uitspraak van een referee is bindend, dus als een referee een speler ten onrechte toestaat een Regel te overtreden, krijgt de speler hiervoor geen straf. Maar zie Regel 20.2d voor wanneer een onjuiste uitspraak van een referee of de Commissie zal worden gecorrigeerd.
20.2b

Uitspraken van de Commissie

Wanneer er geen referee beschikbaar is om een uitspraak te doen of wanneer een referee een uitspraak doorverwijst naar de Commissie:
 • zal de Commissie uitspraak doen; en
 • is de uitspraak van de Commissie bindend.
Als de Commissie niet tot een uitspraak kan komen, kan zij de kwestie doorverwijzen naar de Handicap- en Regelcommissie van de NGF, van wie de uitspraak bindend is.
20.2c

Toepassing van de “blote oog” norm wanneer videobeelden als bewijsmateriaal worden gebruikt

Wanneer de Commissie bij het vaststellen van de feiten voor een uitspraak gebruikmaakt van videobeelden als bewijsmateriaal, dan is het gebruik van deze beelden beperkt tot de “blote oog” norm:
 • Als de feiten die op de videobeelden te zien zijn niet redelijkerwijs met het blote oog konden worden waargenomen, worden deze beelden buiten beschouwing gelaten, zelfs als deze beelden een overtreding van de Regels zouden aantonen.
 • Maar in gevallen waarin videobeelden buiten beschouwing worden gelaten volgens de “blote oog” norm, kan er nog steeds sprake zijn van een overtreding van de Regels als de speler zich op enige manier zelf bewust was van feiten die een overtreding opleveren (zoals wanneer de speler voelde dat de club het zand in een bunker raakte, alhoewel dat niet met het blote oog kon worden waargenomen).
20.2d

Verkeerde uitspraken en administratieve fouten

(1) Verkeerde uitspraken. Er is sprake van een verkeerde uitspraak wanneer een referee of de Commissie de bedoeling had de Regels toe te passen maar dit foutief heeft gedaan. Voorbeelden van verkeerde uitspraken zijn:
 • toepassen van een verkeerde straf of ten onrechte niet toepassen van een straf;
 • toepassen van een Regel die niet van toepassing is of die niet bestaat; en
 • verkeerd interpreteren van een Regel of onjuist toepassen ervan. 
Als later blijkt dat een uitspraak van een referee of de Commissie verkeerd was, wordt deze uitspraak gecorrigeerd als de Regels dat toestaan. Als het daarvoor te laat is, blijft de verkeerde uitspraak van kracht. Als een speler een Regel overtreedt als gevolg van een redelijkerwijs verkeerd begrepen instructie van een referee of de Commissie tijdens een ronde of terwijl het spel is gestaakt volgens Regel 5.7a (zoals het opnemen van een bal in het spel wanneer dit volgens de Regels niet is toegestaan), volgt er geen straf en wordt de instructie beschouwd als een verkeerde uitspraak. Zie Commissie Procedures, Hoofdstuk 6C (wat de Commissie behoort te doen wanneer sprake is geweest van een verkeerde uitspraak). (2) Administratieve fouten. Een administratieve fout is een procedurele fout met betrekking tot de wedstrijdadministratie. Er bestaat geen tijdslimiet voor het corrigeren ervan, zelfs als de uitslag van een match of een strokeplaywedstrijd definitief is. Een administratieve fout is niet hetzelfde als een verkeerde uitspraak. Voorbeelden van administratieve fouten zijn:
 • foutieve berekening van een gelijk resultaat bij strokeplay;
 • foutieve berekening van de handicap waardoor de verkeerde speler de wedstrijd wint; en
 • toekennen van een prijs aan de verkeerde speler omdat de score van de winnende speler niet in de uitslag is verwerkt.
In deze gevallen behoort de fout te worden gecorrigeerd en behoren de resultaten van de wedstrijd dienovereenkomstig te worden aangepast.
20.2e

Diskwalificatie van spelers nadat de uitslag van de match of wedstrijd definitief is

(1) Matchplay. Er bestaat geen tijdslimiet voor het diskwalificeren van een speler volgens Regel 1.2 (ernstig wangedrag) of Regel 1.3b(1) (bewust een straf niet toepassen of met een andere speler afspreken een Regel of straf te negeren waarvan zij weten dat die van toepassing is). Dit kan zelfs nadat de uitslag van de match definitief is (zie Regel 3.2a(5)). Voor wanneer de Commissie alsnog een uitspraak zal doen in het geval een verzoek om een uitspraak wordt gedaan nadat de uitslag van de match definitief is, zie Regel 20.1b(3). (2) Strokeplay. Gewoonlijk moet geen straf worden opgelegd of aangepast nadat een strokeplaywedstrijd is afgelopen. Dat is het geval:
 • wanneer de uitslag definitief is geworden op de manier die is bepaald door de Commissie; of
 • wanneer een strokeplay kwalificatie wordt gevolgd door een matchplaywedstrijd en de speler heeft afgeslagen om zijn eerste match te beginnen.
Maar een speler moet worden gediskwalificeerd, zelfs als de wedstrijd is afgelopen, als hij:
 • een lagere holescore heeft ingeleverd dan de werkelijke score. Maar de speler wordt niet gediskwalificeerd als de lagere score het gevolg is van het feit dat één of meer strafslagen niet zijn geteld, waarvan de speler voordat de wedstrijd was afgelopen niet wist dat hij die had opgelopen (zie Regel 3.3b(3));
 • voordat de wedstrijd was afgelopen wist dat hij een Regel met diskwalificatie als straf had overtreden; of
 • met een andere speler heeft afgesproken om een Regel of straf te negeren waarvan zij wisten dat die van toepassing was (zie Regel 1.3b(1)).
Nadat de wedstrijd is afgelopen mag de Commissie een speler ook diskwalificeren volgens Regel 1.2 (ernstig wangedrag).
20.2f

Speler niet gerechtigd tot deelname

Er is geen tijdslimiet voor het corrigeren van de uitslag van een wedstrijd wanneer blijkt dat een deelnemende speler op grond van de wedstrijdvoorwaarden niet gerechtigd was om deel te nemen. Dit geldt ook als de uitslag van een match of strokeplaywedstrijd definitief is. In dat geval wordt de speler behandeld alsof hij niet heeft deelgenomen aan de wedstrijd (in plaats van te worden gediskwalificeerd) en de resultaten worden dienovereenkomstig aangepast.
20.3

Situaties waarin de Regels niet voorzien

In iedere situatie waarin de Regels niet voorzien behoort de Commissie een uitspraak te doen:
 • met inachtneming van alle omstandigheden; en
 • waarin de situatie wordt beoordeeld op een manier die eerlijk, redelijk en consistent is met hoe in vergelijkbare situaties volgens de Regels wordt beslist.
MEER
Regel 1Het spel, gedragsnormen en de Regels
Doel van de Regel: Regel 1 introduceert de volgende grondbeginselen van het spel: Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij lig...
Lees meer