Onderdeel afdrukken
8
De baan spelen zoals hij wordt aangetroffen
Doel van de Regel: Regel 8 beschrijft een grondbeginsel van het spel: “speel de baan zoals je hem aantreft”. Wanneer de bal van de speler tot stilstand komt moet hij gewoonlijk de omstandigheden die de slag beïnvloeden accepteren en deze niet verbeteren voordat de bal wordt gespeeld. Maar een speler mag bepaalde redelijke handelingen verrichten, zelfs als hierdoor die omstandigheden worden verbeterd. Er is bovendien een beperkt aantal gevallen waarin de omstandigheden zonder straf mogen worden hersteld nadat deze zijn verbeterd of verslechterd.
8
De baan spelen zoals hij wordt aangetroffen
8.1

Handelingen van een speler die de omstandigheden die de slag beïnvloeden verbeteren

Om het principe “de baan spelen zoals je hem aantreft” te ondersteunen, geeft deze Regel beperkingen voor wat een speler mag doen vóór zijn volgende slag om een of meerdere van de volgende beschermde “omstandigheden die de slag beïnvloeden” (overal op of buiten de baan) te verbeteren:
 • de ligging van de stilliggende bal van de speler;
 • de ruimte voor de voorgenomen stand van de speler;
 • de ruimte voor de voorgenomen swing van de speler;
 • de speellijn van de speler; en
 • de dropzone waarin de speler een bal gaat droppen of plaatsen.
Deze Regel is van toepassing op zowel handelingen tijdens een ronde als wanneer het spel is gestaakt volgens Regel 5.7a. Deze Regel is niet van toepassing op:
 • het verwijderen van losse natuurlijke voorwerpen of losse obstakels, wat is toegestaan voor zover Regel 15 dit toelaat; en
 • een handeling terwijl de bal van de speler in beweging is, wat valt onder Regel 11.
8.1a

Handelingen die niet zijn toegestaan

Behalve als sprake is van een van de uitzonderingen in Regel 8.1b, c en d, mag de speler de volgende handelingen niet verrichten als die de omstandigheden die de slag beïnvloeden verbeteren: (1) Verplaatsen, buigen of breken van:
 • levende of vastzittende begroeiing;
 • een vast obstakel, integraal deel van de baan of buiten-de-baanmarkering; of
 • een teemarker van de afslagplaats wanneer van die afslagplaats een bal wordt gespeeld.
(2) Een los natuurlijk voorwerp of een los obstakel in een bepaalde positie plaatsen (zoals om een stand op te bouwen of om de speellijn te verbeteren). (3) Het oppervlak van de grond te veranderen, met inbegrip van:
 • uitgeslagen plaggen terugleggen;
 • uitgeslagen plaggen die al zijn teruggelegd of graszoden die zijn geplaatst weghalen of aandrukken; en
 • gaten, oneffenheden of ongelijke oppervlaktes maken of verwijderen.
(4) Zand of losse aarde verwijderen of aandrukken. (5) Dauw, rijp of water verwijderen. Straf voor overtreding van Regel 8.1a: algemene straf.
8.1b

Handelingen die zijn toegestaan

Bij het voorbereiden of doen van een slag mag een speler elk van de volgende handelingen zonder straf verrichten, zelfs als daardoor de omstandigheden die de slag beïnvloeden worden verbeterd: (1) Op een correcte manier naar zijn bal zoeken door redelijke handelingen te verrichten om deze te vinden en te identificeren (zie Regel 7.1a). (2) Redelijke handelingen verrichten om losse natuurlijke voorwerpen (zie Regel 15.1) of losse obstakels (zie Regel 15.2) weg te nemen. (3) Redelijke handelingen verrichten om de plek van een bal te markeren en om een bal op te nemen en terug te plaatsen volgens Regels 14.1 en 14.2. (4) De club voor of achter de bal licht op de grond laten rusten (ook wel grounden genoemd). “Licht op de grond laten rusten” betekent dat het gewicht van de club mag worden gedragen door het gras, de bodem, het zand of ander materiaal op of boven het grondoppervlak.  Maar hierbij mag een speler niet:
 • de club op de grond drukken; of
 • het zand direct voor of direct achter de bal aanraken wanneer een bal in de bunker ligt (zie Regel 12.2b(1)).
(5) Zijn voeten stevig neerzetten om een stand in te nemen, waaronder ook wordt begrepen een redelijke mate van ingraven met zijn voeten in zand en losse aarde. (6) Correct een stand innemen door het verrichten van redelijke handelingen om bij de bal te komen en een stand in te nemen. Maar wanneer de speler dat doet:
 • heeft hij geen recht op een normale stand of swing; en
 • moet hij op de minst verstorende manier handelen voor die specifieke situatie.
(7) Een slag doen of een backswing maken voor een slag die wordt gedaan. Maar wanneer de bal in een bunker ligt, is het niet toegestaan om in de backswing het zand in de bunker aan te raken (zie Regel 12.2b(1)). (8) Op de afslagplaats:
 • een tee in of op de grond zetten (zie Regel 6.2b(2));
 • enige levende of vastzittende begroeiing verplaatsen, buigen of afbreken (zie Regel 6.2b(3)); en
 • het oppervlak van de grond veranderen, zand of aarde verwijderen of aandrukken of dauw, rijp of water verwijderen (zie Regel 6.2b(3)).
(9) In een bunker het zand aanharken om zorg te dragen voor de baan, nadat een bal die vanuit de bunker is gespeeld buiten de bunker ligt (zie Regel 12.2b(3)). (10) Op de green zand en losse aarde verwijderen en schade repareren (zie Regel 13.1c). (11) Een natuurlijk voorwerp bewegen om te kijken of het loszit. Maar als blijkt dat het voorwerp groeit of vastzit, moet het vast blijven zitten en zo goed mogelijk in de oorspronkelijke positie worden teruggeplaatst. Zie Regel 25.4g (aanpassing van Regel 8.1b(5) over het innemen van een stand voor spelers die gebruikmaken van een mobiliteitshulpmiddel).
8.1c

Vermijden van straf door herstel van de omstandigheden die in overtreding van Regel 8.1a(1) of 8.1a(2) zijn verbeterd

Als een speler de omstandigheden die de slag beïnvloeden heeft verbeterd door een voorwerp te verplaatsen, te buigen of af te breken in overtreding van Regel 8.1a(1) of een voorwerp in een positie heeft geplaatst in overtreding van Regel 8.1a(2), geldt:
 • Er volgt geen straf als de speler vóór het doen van de volgende slag die verbetering ongedaan maakt door de oorspronkelijke omstandigheden te herstellen op een manier die is toegestaan volgens (1) en (2) hieronder.
 • Maar als de speler de omstandigheden die de slag beïnvloeden verbetert door handelingen uit te voeren die zijn beschreven in Regel 8.1a(3)-(5), kan hij de straf niet ontlopen door de oorspronkelijke omstandigheden te herstellen.
(1) Hoe omstandigheden te herstellen die zijn verbeterd door het verplaatsen, buigen of breken van een voorwerp. Voordat de speler een slag doet, kan hij straf voor overtreding van Regel 8.1a(1) ontlopen door het oorspronkelijke voorwerp zo goed als mogelijk te herstellen in zijn oorspronkelijke positie, zodanig dat de verbetering ontstaan door de overtreding ongedaan wordt gemaakt, zoals door:
 • het terugplaatsen van een buiten-de-baanmarkering (zoals een paal die de grens van de baan markeert) die was weggehaald of een buiten-de-baanmarkering in zijn oorspronkelijke positie terugzetten nadat deze onder een andere hoek was geduwd; of
 • het terugplaatsen van een tak, gras of een vast obstakel in zijn oorspronkelijke positie nadat deze was verplaatst.
Maar de speler kan de straf niet ontlopen:
 • als de verbetering niet ongedaan is gemaakt (zoals wanneer een buiten-de-baanmarkering of tak zodanig is verbogen of gebroken dat deze niet kan worden teruggebracht in zijn oorspronkelijke positie); of
 • door iets anders te gebruiken dan het oorspronkelijke voorwerp zelf in een poging de omstandigheden te herstellen, zoals:
  • een ander of extra voorwerp gebruiken (bijvoorbeeld een andere paal terugzetten in een gat waaruit een paal die de grens van de baan markeert was verwijderd of een verplaatste tak vastbinden op zijn plaats).
  • andere materialen gebruiken om het oorspronkelijke voorwerp te repareren (bijvoorbeeld tape gebruiken om een gebroken buiten-de-baanmarkering of tak te repareren).
(2) Hoe omstandigheden te herstellen die zijn verbeterd door een voorwerp op een specifieke plek te plaatsen. Voordat de speler een slag doet, kan hij de straf voor overtreding van Regel 8.1a(2) ontlopen door een voorwerp te verwijderen dat in een specifieke positie was geplaatst.
8.1d

Herstel van omstandigheden die zijn verslechterd nadat een bal tot stilstand is gekomen

Als de omstandigheden die de slag beïnvloeden zijn verslechterd nadat een bal tot stilstand is gekomen: (1) Wanneer herstel van verslechterde omstandigheden is toegestaan. Als de omstandigheden die de slag beïnvloeden zijn verslechterd door een andere persoon dan de speler of door een dier, mag de speler volgens Regel 8.1a zonder straf de volgende handelingen verrichten:
 • De oorspronkelijke omstandigheden zo goed mogelijk herstellen.
 • De plek van de bal markeren en de bal opnemen, schoonmaken en terugplaatsen op zijn oorspronkelijke plek (zie Regels 14.1 en 14.2), mits dat redelijke handelingen zijn om de oorspronkelijke omstandigheden te herstellen of als materiaal op de bal terecht is gekomen toen de omstandigheden werden verslechterd.
 • Als de verslechterde omstandigheden niet gemakkelijk kunnen worden hersteld, de bal opnemen en terugplaatsen door deze op de dichtstbijzijnde plek te plaatsen (niet dichter bij de hole) die (1) de meest gelijke omstandigheden die de slag beïnvloeden heeft, (2) binnen een clublengte ligt van zijn oorspronkelijke plek en (3) in hetzelfde gebied van de baan ligt als die plek.
Uitzondering – Ligging van de bal verslechterd terwijl of nadat de bal werd opgenomen of verplaatst en voordat deze is teruggeplaatst: Dit valt onder Regel 14.2d, tenzij de ligging is verslechterd terwijl het spel was gestaakt en de bal was opgenomen, want in dat geval is Regel 8.1d wel van toepassing. (2) Wanneer herstel van verslechterde omstandigheden niet is toegestaan. Een speler mag de omstandigheden die de slag beïnvloeden niet verbeteren (behalve zoals toegestaan volgens Regels 8.1c(1), 8.1c(2) en 13.1c) als deze zijn verslechterd door:
 • de speler of zijn caddie;
 • een andere persoon (niet zijnde een referee) die een handeling verricht met instemming van de speler; of
 • natuurkrachten zoals wind en water.
Als de speler de verslechterde omstandigheden verbetert terwijl dat niet is toegestaan, krijgt de speler de algemene straf volgens Regel 8.1a. Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 8.1d: algemene straf volgens Regel 14.7a. Zie Regel 22.2 (bij foursomes mogen beide partners handelen voor de partij en wordt een handeling van de partner aangemerkt als een handeling van de speler); 23.5 (bij four-ball mogen beide partners handelen voor de partij en wordt een handeling van de partner met betrekking tot de bal of uitrusting van de speler aangemerkt als een handeling van de speler).
8.2

Opzettelijke handelingen van een speler die andere fysieke omstandigheden veranderen en die daarmee de stilliggende bal of slag van de speler zelf beïnvloeden

8.2a

Wanneer Regel 8.2 van toepassing is

Deze Regel is alleen van toepassing op opzettelijke handelingen van de speler die andere fysieke omstandigheden veranderen die zijn eigen stilliggende bal of slag beïnvloeden. Deze Regel is niet van toepassing op handelingen van de speler om:
 • opzettelijk zijn eigen bal te stoppen of van richting te veranderen of om opzettelijk enige fysieke omstandigheid te veranderen, om te beïnvloeden waar de bal tot stilstand komt (dit valt onder Regels 11.2 en 11.3); of
 • omstandigheden die de slag beïnvloeden te veranderen (dit valt onder Regel 8.1a).
8.2b

Verboden handelingen die andere fysieke omstandigheden veranderen

Een speler mag niet opzettelijk enige handeling verrichten genoemd in Regel 8.1a (behalve zoals toegestaan volgens Regel 8.1b, c of d) die dergelijke andere fysieke omstandigheden veranderen en die beïnvloeden:
 • waar de bal van de speler naartoe zou kunnen gaan of tot stilstand zou kunnen komen na zijn volgende slag of een latere slag; of
 • waar de stilliggende bal van de speler naartoe zou kunnen gaan of tot stilstand zou kunnen komen als deze beweegt voordat de slag is gedaan (bijvoorbeeld wanneer de bal op een steile helling ligt en de speler bang is dat deze in een struik rolt).
Uitzondering – Handelingen uit zorg voor de baan: Er volgt geen straf volgens deze Regel als de speler dergelijke andere fysieke omstandigheden verandert uit zorg voor de baan (zoals aanharken van voetafdrukken in een bunker of terugleggen van een plag). Straf voor overtreding van Regel 8.2: algemene straf. Zie Regel 22.2 (bij foursomes mogen beide partners handelen voor de partij en wordt een handeling van de partner aangemerkt als een handeling van de speler); 23.5 (bij four-ball mogen beide partners handelen voor de partij en wordt een handeling van de partner met betrekking tot de bal of uitrusting van de speler aangemerkt als een handeling van de speler).
8.3

Opzettelijke handelingen van een speler die de fysieke omstandigheden veranderen en die daarmee de stilliggende bal of slag van een andere speler beïnvloeden

8.3a

Wanneer Regel 8.3 van toepassing is

Deze Regel is alleen van toepassing op opzettelijke handelingen van een speler die fysieke omstandigheden veranderen en die daarmee een stilliggende bal of slag van een andere speler beïnvloeden. Deze Regel is niet van toepassing op handelingen van een speler die een bal in beweging van een andere speler opzettelijk stopt of van richting verandert of die opzettelijk enige fysieke omstandigheden veranderen die beïnvloeden waar een bal tot stilstand komt (dit valt onder Regels 11.2 en 11.3).
8.3b

Verboden handelingen die andere fysieke omstandigheden veranderen

Een speler mag niet opzettelijk handelingen verrichten die zijn genoemd in Regel 8.1a (behalve zoals toegestaan volgens Regel 8.1b, c of d) die:
 • voor een andere speler de omstandigheden die de slag beïnvloeden verbeteren of verslechteren, of
 • enige andere fysieke omstandigheid veranderen om te beïnvloeden:
  • waar de bal van een andere speler naartoe zou kunnen gaan of tot stilstand zou kunnen komen na de volgende slag of een latere slag van die speler; of
  • waar de stilliggende bal van een andere speler naartoe zou kunnen gaan of tot stilstand zou kunnen komen als deze beweegt voordat de slag is gedaan.
Uitzondering – Handelingen uit zorg voor de baan: Er volgt geen straf volgens deze Regel als de speler dergelijke andere fysieke omstandigheden verandert uit zorg voor de baan (zoals aanharken van voetafdrukken in een bunker of terugleggen van een plag). Straf voor overtreding van Regel 8.3: algemene straf. Zie Regel 22.2 (bij foursomes mogen beide partners handelen voor de partij en wordt een handeling van de partner aangemerkt als een handeling van de speler); 23.5 (bij four-ball mogen beide partners handelen voor de partij en wordt een handeling van de partner met betrekking tot de bal of uitrusting van de speler aangemerkt als een handeling van de speler).
MEER
Regel 1Het spel, gedragsnormen en de Regels
Doel van de Regel: Regel 1 introduceert de volgende grondbeginselen van het spel: Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij lig...
Lees meer