Skriv ut
23
Fyrboll
Syfte med regeln: Regel 23 omfattar fyrboll (spelad antingen som matchspel eller slagspel), där partners tävlar som en sida där var och en spelar varsin boll. Sidans score på hålet är den lägsta av partnernas scorer på det hålet.
23
Fyrboll
23.1

Översikt av Fyrboll

Fyrboll är en spelform för partners (antingen som matchspel eller slagspel) där:
 • två partners tävlar tillsammans som en sida, där var och en av spelarna spelar sin egen boll och
 • en sidas score på hålet är den lägre av de två partnernas scorer på det hålet.
Regel 1-20 gäller för denna spelform med de modifieringar som anges i dessa speciella regler. En variant av detta är en form av matchspel som kallas bästboll, där en individuell spelare tävlar mot en sida bestående av två eller tre partners, och varje partner spelar sin egen boll enligt reglerna med de modifieringar som anges i dessa speciella regler. (För bästboll med tre partners som en sida, betyder varje referens till den andra partnern då de andra två partnerna).
23.2

Resultathantering i fyrboll

23.2a

Sidans score på hålet i matchspel och slagspel

 • När båda partners hålar ut eller på annat sätt avslutar hålet enligt reglerna. Den lägsta scoren blir sidans score på hålet.
 • När bara en partner hålar ut eller på annat sätt avslutar hålet enligt reglerna. Den partnerns score blir sidans score på hålet. Den andra partnern behöver inte håla ut.
 • När ingen partner hålar ut eller på annat sätt avslutar hålet enligt reglerna. Sidan har ingen score på det hålet, vilket innebär:
  • I matchspel förlorar sidan hålet, såvida inte motspelarsidan redan skänkt eller på annat sätt förlorat hålet.
  • I slagspel är sidan diskvalificerad såvida inte misstaget rättas till i tid enligt Regel 3.3c.
23.2b

Sidans scorekort i slagspel

(1) Sidans ansvar. Sidans bruttoscore för varje hål måste föras in på ett enda scorekort. För varje hål:
 • Bruttoscoren för minst en partner måste föras in på scorekortet.
 • Det blir ingen plikt för att föra in mer än en partners score på scorekortet.
 • Varje score på scorekortet måste vara tydligt individuellt identifierbar. Om detta inte görs blir sidan diskvalificerad.
 • I allmänhet räcker det inte att identifiera en score som sidans score.
Endast en partner behöver intyga hålscorerna på sidans scorekort enligt Regel 3.3b(2). (2) Tävlingsledningens ansvar. Tävlingsledningen ansvarar för att avgöra vilken score som ska räknas för sidan på varje hål, inklusive att tillämpa handicapslag i en handicaptävling:
 • Om bara en score är införd på ett hål räknas den scoren för sidan.
 • Om båda partners scorer är införda på hålet:
  • Om de scorerna är olika, räknas den lägsta (brutto eller netto) scoren för sidan på hålet.
  • Om båda scorerna är lika, kan tävlingsledningen räkna endera scoren. Om scoren som används visar sig vara fel av någon anledning, ska tävlingsledningen räkna den andra scoren.
Om scoren som räknas för sidan inte är tydligt individuellt identifierbar som den score som den partnern hade, eller om den partnern är diskvalificerad på grund av något som rör spelet på hålet, blir sidan diskvalificerad.
23.2c

När Regel 11.2 inte gäller i fyrboll

Regel 11.2 gäller inte i denna situation: När en spelares partner redan avslutat hålet och spelarens boll i rörelse behöver hålas ut för att den bollen ska kunna påverka sidans resultat på hålet med ett slag, om någon person då avsiktligt påverkar eller stoppar bollen när det inte finns någon rimlig chans att den kan hålas ut, får den personen ingen plikt och spelarens boll räknas inte för sidan.
23.3

När en rond påbörjas och avslutas; När ett hål är avslutat

23.3a

När en rond påbörjas

En sidas rond påbörjas när en av partnerna slår ett slag för att starta sitt första hål.
23.3b

När en rond avslutas

En sidas rond avslutas:
 • i matchspel, när:
  • någon sida har vunnit matchen (se Regel 3.2a(3) ) eller
  • matchen är delad efter det sista hålet när tävlingsvillkoren anger att matchen får sluta delad (se Regel 3.2a(4)).
 • i slagspel, när sidan avslutar det sista hålet, antingen genom att båda partners hålar ut (inklusive rättning av ett misstag, t ex enligt Regel 6.1 eller 14.7b) eller genom att en partner hålar ut på det sista hålet och den andra partnern väljer att inte göra det.
23.3c

När ett hål är avslutat

(1) Matchspel. En sida har avslutat ett hål när:
 • båda partners har hålat ut eller fått sina nästa slag skänkta,
 • en partner har hålat ut eller fått sitt nästa slag skänkt och den andra partnern väljer att inte håla ut eller har en score som inte kan räknas för sidan, eller
 • hålets resultat är klart (t ex när den andra sidans score på hålet är lägre än vad sidan möjligen kan uppnå).
(2) Slagspel. En sida har avslutat hålet när den ena partnern har hålat ut och den andra partnern har hålat ut, väljer att inte göra detta eller är diskvalificerad för hålet.
23.4

En eller båda partners får representera sidan

Sidan får representeras av en partner under hela, eller någon del av en rond. Det är inte nödvändigt för båda partners att vara närvarande eller, om närvarande, för båda att spela varje hål. Om en partner är frånvarande och sedan ansluter sig för att spela, får den partnern bara påbörja spelet för sidan mellan spelet av två hål, vilket innebär:
 • Matchspel – innan någon spelare i match startar ett hål. Om partnern ansluter sig först sedan någon av spelarna från endera sidan i matchen har startat spelet på ett hål, får den partnern inte spela för sidan förrän på nästa hål.
 • Slagspel – innan den andra partnern startar ett hål. Om partnern ansluter sig först sedan den andra partnern har startat spelet på ett hål, är den anslutande partnern inte tillåten att spela för sidan förrän på nästa hål.
En anslutande partner som inte tillåts att spela på ett hål får dock ge råd eller hjälpa den andra partnern och vidta andra åtgärder för den andra partnern på det hålet (se Regel 23.5a och 23.5b). Plikt för att slå ett slag när det inte är tillåtet att spela hålet enligt Regel 23.4: allmän plikt.
23.5

En spelares åtgärder påverkar partnerns spel

23.5a

Spelare tillåts att vidta åtgärder som rör partnerns boll som partnern får vidta

Trots att varje spelare som tillhör en sida måste spela sin egen boll:
 • får en spelare vidta varje åtgärd som rör partnerns boll som partnern själv tillåts vidta innan slaget slås, t ex att markera bollens läge och lyfta, återplacera, droppa och placera bollen.
 • får en spelare och spelarens caddie hjälpa partnern med allt som partnerns caddie tillåts att hjälpa till med (t ex att ge och bli ombedd om råd samt vidta andra tillåtna åtgärder enligt Regel 10), men får inte ge någon hjälp som partnerns caddie inte tillåts att ge enligt reglerna.
I slagspel får partners inte komma överens med varandra om att låta en boll ligga kvar på green för att hjälpa antingen någon av dem eller någon annan spelare (se Regel 15.3a).
23.5b

Partnern är ansvarig för spelarens åtgärder

Varje åtgärd som spelaren vidtar och som rör partnerns boll eller utrustning betraktas som om den vidtagits av partnern. Om spelarens åtgärder skulle bryta mot en regel om de vidtogs av partnern:
 • bryter partnern mot regeln och får den tillämpliga plikten (se Regel 23.9a).
 • Exempel på detta är när spelaren bryter mot reglerna genom att:
  • förbättra förhållanden som påverkar det slag som ska slås av partnern,
  • oavsiktligt orsakar att partnerns boll rubbas eller
  • inte markera läget för partnerns boll innan den lyfts.
Detta gäller också åtgärder som vidtas av spelarens caddie och som rör partnerns boll och som skulle vara ett brott mot reglerna om de vidtagits av partnern eller partnerns caddie. Om spelarens eller spelarens caddies åtgärder påverkar spelet med både spelarens egen boll och partnerns boll, se Regel 23.9a(2) för att få reda på när det leder till plikt för båda partnerna.
23.6

Spelordning för sidan

Partners får spela i den ordning som sidan anser vara bäst. Detta innebär att när det är en spelares tur att spela enligt Regel 6.4a (matchspel) eller 6.4b (slagspel), får endera spelaren eller partnern spela först. Undantag – att fortsätta spel på hål efter att ett slag skänkts i matchspel:
 • En spelare får inte fortsätta spelet på ett hål efter att spelarens nästa slag skänkts, om detta skulle hjälpa partnern.
 • Om spelaren gör detta räknas spelarens score på hålet utan plikt, men sidan får inte räkna partnerns score på hålet.
23.7

Partners får dela klubbor

Regel 4.1b(2) är modifierad för att tillåta partners att dela klubbor, så länge som det totala antalet klubbor de har tillsammans inte är högre än 14.
23.8

Begränsning för spelaren att stå bakom partnern när ett slag slås

Förutom begränsningarna i Regel 10.2b(4) får en spelare i syfte att få information inför sitt (spelarens) nästa slag inte stå på eller nära förlängningen av spellinjen bakom bollen medan partnern slår ett slag. Plikt för brott mot Regel 23.8: allmän plikt.
23.9

När plikt gäller bara för en partner eller gäller för båda partners

När en spelare får plikt för brott mot en regel, gäller plikten antingen spelaren själv eller för båda partners (d v s för sidan). Detta beror på plikten och spelformen:
23.9a

Annan plikt än diskvalifikation

(1) Plikt gäller normalt bara spelaren, inte partnern. När en spelare får en annan plikt än diskvalifikation, gäller plikten normalt bara spelaren och inte spelarens partner, utom i situationer som täcks av (2).
 • Varje pliktslag läggs bara till spelarens score, inte till partnerns score.
 • En spelare som får den allmänna plikten (förlust av hål) i matchspel har ingen score som kan räknas för sidan på det hålet; men denna plikt påverkar inte partnern som får fortsätta spela för sidan på det hålet.
(2) Tre situationer då spelarens plikt även gäller partnern.
 • När en spelare bryter mot Regel 4.1b (maximalt 14 klubbor; delade, tillagda eller ersatta klubbor). I matchspel får sidan plikt (justering av ställningen i matchen); i slagspel får partnern samma plikt som spelaren.
 • När spelarens regelbrott hjälper partnerns spel. I både matchspel och slagspel får partnern samma plikt som spelaren.
 • I matchspel när spelarens regelbrott har negativ inverkan på motspelarens spel. Även partnern får samma plikt som spelaren.
Undantag – Spelare som spelar på fel boll anses inte ha hjälpt partnerns spel eller haft negativ inverkan på motspelarens spel:
 • Bara spelaren (inte partnern) får den allmänna plikten för brott mot Regel 6.3c.
 • Detta gäller oavsett om bollen som spelats som fel boll tillhör partnern, en motspelare eller någon annan.
23.9b

Diskvalifikationer

(1) När regelbrott av en partner innebär att sidan blir diskvalificerad. En sida blir diskvalificerad om endera partnern blir diskvalificerad enligt någon av dessa regler: Endast matchspel: Endast slagspel: (2) När brott av båda partners innebär att sidan blir diskvalificerad. En sida blir diskvalificerad om båda partners blir diskvalificerade enligt någon av dessa regler:
 • Regel 5.3 Påbörja och avsluta en rond
 • Regel 5.4 Spela i grupper ”bollar”
 • Regel 5.7a När spelare får eller måste avbryta spel
 • Regel 5.7c Vad spelare måste göra när spelet återupptas
Endast slagspel: En sida blir diskvalificerad om båda partners blir diskvalificerade på samma hål enligt någon kombination av dessa regler: (3) När regelbrott av en spelare innebär att spelaren inte har en giltig score på hålet. I alla andra situationer när en spelare bryter mot en regel som leder till diskvalifikation, blir inte spelaren diskvalificerad, men den spelarens score på hålet där regelbrottet inträffade räknas inte för sidan. Om båda partners i matchspel bryter mot en sådan regel på samma hål, förlorar sidan hålet.
UTFORSKA MER
Regel 1Spelet, spelares uppförande och reglerna
Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren: Spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Spela i enli...
Läs mer