Tisk
7
Hledání míče: Nalezení a identifikace míče
Účel Pravidla: Pravidlo 7 dovoluje hráči podniknout rozumné kroky k tomu, aby po každé ráně mohl řádně hledat svůj míč ve hře.
 • Hráč musí být nicméně opatrný, protože jestliže jedná nad rámec řádného hledání a zlepší si tím podmínky ovlivňující příští ránu, obdrží trest.
 • Hráč není potrestán, jestliže se jeho míč náhodou pohne během hledání nebo identifikace, ale míč musí být vrácen na původní místo.
7
Hledání míče: Nalezení a identifikace míče
7.1

Jak řádně hledat míč

a

Hráč může podniknout rozumné kroky, aby našel a identifikoval svůj míč

Hráč je odpovědný za nalezení svého míče ve hře po každé ráně. Hráč může míč řádně hledat tak, že podniká rozumné kroky k nalezení a identifikaci míče, jako jsou:
 • Přesunování písku a vody, a
 • Odsunutí nebo ohnutí trávy, křoví, větví stromů nebo dalších rostoucích nebo připojených přírodních objektů, a to včetně zlomení takových objektů, avšak jen tehdy, když ke zlomení došlo v důsledku rozumných kroků podnikaných s cílem nalézt a identifikovat míč.
Jestliže tyto rozumné kroky coby součást řádného hledání zlepší podmínky ovlivňující ránu, pak:
 • Jestliže ke zlepšení došlo v důsledku řádného hledání, není to trestné podle Pravidla 8.1a.
 • Avšak jestliže ke zlepšení došlo v důsledku kroků přesahujících rozumné a řádné hledání, obdrží hráč všeobecný trest za porušení Pravidla 8.1a.
Při hledání a identifikaci míče může hráč odstranit volné přírodní předměty podle Pravidla 15.1 a může odstranit pohyblivé závady podle Pravidla 15.2.
b

Co dělat, když během hledání nebo identifikace míče dojde k pohnutí písku, který ovlivňuje polohu míče

 • Hráč musí obnovit původní polohu míče v písku, nicméně jestliže byl míč přikryt pískem, může přitom ponechat malou část míče viditelnou.
 • Jestliže hráč odehraje míč, aniž by obnovil jeho původní polohu, obdrží všeobecný trest.
7.2

Jak identifikovat míč

Hráčův míč v klidu může být identifikován libovolným z následujících způsobů:
 • Když hráč nebo kdokoli jiný viděl, jak se míč zastavil za takových okolností, že je známo, že jde o hráčův míč.
 • Když je viditelná hráčova identifikační značka na míči (viz Pravidlo 6.3a).
 • Když je v oblasti, kde lze hráčův míč očekávat, nalezen míč stejné značky, modelu, čísla i stavu, jako má hráčův míč (avšak toto neplatí, když je ve stejné oblasti nalezen další stejný míč a nelze určit, který z těch míčů je hráčův).
Jestliže nelze od sebe rozeznat hráčův původní a provizorní míč, viz Pravidlo 18.3c(2).
7.3

Zvednutí míče za účelem identifikace

Jestliže může jít o hráčův míč, ale nemůže být identifikován tak, jak leží, pak:
 • Hráč může míč zvednout, aby ho mohl identifikovat (včetně toho, že ho pootočí), avšak:
 • Pozice míče musí být nejprve označena a míč nesmí být očištěn více, než je nutné k jeho identifikaci (vyjma na jamkovišti) (viz Pravidlo 14.1).
Jestliže zvednutý míč je hráčův míč nebo míč jiného hráče, musí být vrácen na původní místo (viz Pravidlo 14.2). Jestliže hráč zvedne míč podle tohoto Pravidla, když to není k identifikaci potřeba (vyjma na jamkovišti, kde hráč může míč zvednout podle Pravidla 13.1b), neoznačí jeho pozici předtím, než ho zvedne, nebo ho očistí, když k tomu není oprávněn, obdrží jednu trestnou ránu. Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 7.3: Všeobecný trest  podle  Pravidla 6.3b nebo 14.7a. Jestliže v rámci jednoho úkonu nebo v rámci vzájemně provázaných úkonů dojde k vícenásobnému porušení Pravidel, viz Pravidlo 1.3c(4).
7.4

Míč se náhodou pohne během hledání nebo identifikace

Jestliže míčem během hledání nebo identifikace náhodou pohne hráč, soupeř nebo kdokoli jiný, není to trestné. Když se tak stane, musí být míč vrácen na původní místo (které, pokud není známo, musí být odhadnuto) (viz Pravidlo 14.2). Přitom:
 • Jestliže míč byl na nebo pod nějakou nepohyblivou závadou, nedílnou součástí, hraničním objektem nebo rostoucím či připojeným přírodním objektem, nebo se o libovolný z těchto objektů opíral, pak musí být vrácen na původní místo na nebo pod příslušným objektem, nebo kde se o příslušný objekt opíral (viz Pravidlo 14.2c).
 • Jestliže byl míč přikryt pískem, pak musí být jeho původní poloha obnovena a míč musí být vrácen do této polohy (viz Pravidlo 14.2d(1)). Nicméně hráč může přitom ponechat malou část míče viditelnou.
Viz také Pravidlo 15.1a (omezení ohledně úmyslného odstraňování volných přírodních předmětů předtím, než je míč vrácen). Trest za porušení Pravidla 7.4: Všeobecný trest.
VÍCE
Pravidlo 1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel Pravidla: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v so...
Více