Tisk
17
Trestné oblasti
Účel Pravidla: Pravidlo 17 je speciální Pravidlo pro trestné oblasti, což jsou vodní plochy a toky nebo jiné oblasti určené Soutěžním výborem, kde se často ztrácejí míče nebo je odtud nelze hrát. S jednou trestnou ranou může hráč využít několik možností úlevy a hrát míč z místa mimo trestnou oblast.
17
Trestné oblasti
17.1

Možnosti pro míč v trestné oblasti

Trestné oblasti jsou určeny buď jako červené, nebo jako žluté. Toto ovlivňuje hráčovy možnosti úlevy (viz Pravidlo 17.1d). Hráč může stát v trestné oblasti a hrát míč z místa mimo trestnou oblast, a to i poté, co využije úlevu z trestné oblasti.
a

Kdy je míč v trestné oblasti

Míč je v trestné oblasti, jestliže jakákoli část míče:
 • Leží na zemi uvnitř okrajů trestné oblasti, nebo když v rámci trestné oblasti leží na čemkoli jiném (třeba přírodním nebo umělém předmětu) nebo se toho dotýká, nebo
 • Je nad okrajem trestné oblasti nebo libovolné jiné části trestné oblasti.
Jestliže je míč jak v trestné oblasti, tak i v jiné oblasti hřiště, viz Pravidlo 2.2c.
b

Hráč může hrát míč, jak leží, nebo využít úlevu s trestem

Hráč může buď:
 • Beztrestně hrát míč, jak leží, podle stejných Pravidel, jaká platí pro míč v poli (to znamená, že nejsou dána žádná specifická omezení, jak může být hrán míč v trestné oblasti), nebo
 • Hrát míč z místa mimo trestnou oblast, když využije úlevu s trestem podle Pravidla  17.1d nebo 17.2.
Výjimka – Hráč musí využít úlevu od překážení oblasti se zákazem hry v rámci trestné oblasti (viz Pravidlo 17.1e).
c

Úleva v případě, že míč nebyl nalezen, ale je v trestné oblasti

Jestliže hráčův míč nebyl nalezen a je známo nebo prakticky jisto, že se zastavil v trestné oblasti:
 • Hráč může využít úlevu s trestem podle Pravidla  17.1d nebo 17.2.
 • Jakmile hráč tuto úlevu využije a tímto způsobem uvede do hry jiný míč:
  • Původní míč již není ve hře a nesmí být dále hrán.
  • To platí, i když je následně nalezen na hřišti v rámci tří minut povolených na hledání (viz Pravidlo 6.3b).
Avšak jestliže není známo nebo prakticky jisto, že se míč zastavil v trestné oblasti, je míč ztracen a hráč musí postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti podle Pravidla 18.2.
d

Úleva pro míč v trestné oblasti

Jestliže je hráčův míč v trestné oblasti, včetně případu, kdy je známo nebo prakticky jisto, že je v trestné oblasti, přestože nebyl nalezen, má hráč následující možnosti úlevy, všechny s jednou trestnou ranou: (1) Úleva se ztrátou rány a vzdálenosti. Hráč může hrát původní nebo jiný míč z místa, odkud hrál svou předchozí ránu (viz Pravidlo 14.6). (2) Úleva dozadu po spojnici. Hráč může spustit původní nebo jiný míč (viz Pravidlo 14.3) v oblasti úlevy, která je založena na spojnici jamky a odhadnutého místa, kde původní míč naposledy překročil okraj dané trestné oblasti:
 • Referenční bod: Místo na hřišti podle volby hráče, které je na zmíněné spojnici a je dále od jamky, než zmíněné odhadnuté místo (přičemž není dáno žádné omezení, jak daleko dozadu po spojnici lze jít):
  • Při volbě referenčního bodu by hráč tento bod měl něčím označit (třeba týčkem).
  • Jestliže hráč spustí míč, aniž by zvolil referenční bod, má se za to, že referenčním bodem je bod na zmíněné spojnici, který je stejně daleko od jamky, jako místo, kde se spuštěný míč poprvé dotkl země.
 • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Jedna délka holeavšak s těmito omezeními:
 • Omezení rozsahu oblasti úlevy:
  • Nesmí být blíže jamce, než referenční bod, a
  • Může být v kterékoli oblasti hřiště vyjma danou trestnou oblastale
  • Jestliže se do vzdálenosti jedné délky hole od referenčního bodu nachází více oblastí hřiště, musí se míč zastavit v rámci oblasti úlevy v té samé oblasti hřiště, které se míč při spuštění v oblasti úlevy poprvé dotkl.
[Dostupné vysvětlení: Referenční bod pro úlevu dozadu po spojnici musí být mimo trestnou oblast Dostupné vzorové místní pravidlo: E-12 Míč zahraný mimo oblast úlevy při využití úlevy dozadu po spojnici]
(3) Úleva do strany (pouze pro červenou trestnou oblast). Když míč naposledy překročil okraj červené trestné oblasti, může hráč spustit původní nebo jiný míč v následující postranní oblasti úlevy (viz Pravidlo 14.3):
 • Referenční bod: Odhadnuté místo, kde míč naposledy překročil okraj červené trestné oblasti.
 • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Jedna délka holeavšak s těmito omezeními:
 • Omezení rozsahu oblasti úlevy:
  • Nesmí být blíže jamce, než referenční bod, a
  • Může být v kterékoli  oblasti hřiště vyjma danou trestnou oblastale
  • Jestliže se do vzdálenosti dvou délek hole od referenčního bodu nachází více oblastí hřiště, musí se míč zastavit v rámci oblasti úlevy v té samé oblasti hřiště, které se míč při spuštění oblasti úlevy poprvé dotkl.
Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 8Vzorové Místní pravidlo B-2 (Soutěžní výbor může přijmout Místní pravidlo umožňující úlevu do strany na opačné straně červené trestné oblasti na místě stejně vzdáleném od jamky).
e

Hráč musí využít úlevu od překážení oblasti se zákazem hry v rámci trestné oblasti

V žádné z následujících situací nesmí být míč hrán, jak leží: (1) Když je míč v oblasti se zákazem hry v rámci trestné oblasti. Hráč musí využít úlevu s trestem podle Pravidla 17.1d  nebo 17.2. (2) Když oblast se zákazem hry překáží v postoji nebo švihu, přičemž míč je v trestné oblasti: Jestliže je hráčův míč v trestné oblasti, avšak mimo oblast se zákazem hry, přičemž hráči v prostoru zamýšleného postoje nebo švihu překáží oblast se zákazem hry (ať už v rámci abnormálního stavu hřiště nebo trestné oblasti), musí hráč buď:
 • Využít úlevu s trestem mimo trestnou oblast podle Pravidla 17.1d  nebo 17.2, nebo
 • Využít beztrestnou úlevu tak, že spustí původní nebo jiný míč v následující oblasti úlevy (pokud existuje) v rámci dané trestné oblasti (viz Pravidlo 14.3):
  • Referenční bod: Nejbližší místo úplné úlevy od překážení oblasti se zákazem hry.
  • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Jedna délka hole, avšak s těmito omezeními:
  • Omezení rozsahu oblasti úlevy:
   • Musí být v té samé trestné oblasti, kde míč leží, a
   • Nesmí být blíže jamce, než je referenční bod.
Avšak beztrestná úleva od překážení oblasti se zákazem hry podle (2) není možná:
 • Když zahrání míče tak, jak leží, je zjevně nesmyslné z jiného důvodu, než je překážení oblasti se zákazem hry (třeba když hráč nemůže provést úder, protože míč leží v křoví), nebo
 • Jestliže k překážení dochází pouze v důsledku toho, že hráč zvolí hůl, postoj, způsob provedení švihu nebo směr hry, jež jsou za dané situace neopodstatněné.
Ohledně toho, co dělat, když hráči překáží oblast se zákazem hry, přičemž jeho míč je kdekoli na hřišti vyjma v trestné oblasti, viz Pravidlo 16.1f. Trest za zahrání míče z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 17.1: Všeobecný trest podle Pravidla 14.7a. 
17.2

Možnosti poté, co hráč zahraje míč z trestné oblasti

a

Když se míč zahraný z trestné oblasti zastaví v té samé nebo jiné trestné oblasti

Jestliže se míč zahraný z trestné oblasti zastaví v té samé nebo jiné trestné oblasti, může hráč hrát míč, jak leží (viz Pravidlo 17.1b). Nebo hráč může, s připočtením jedné trestné rány, využít úlevu podle některé z následujících možností: (1) Běžné možnosti úlevy. Hráč může využít úlevu se ztrátou rány a vzdálenosti podle Pravidla 17.1d(1), úlevu dozadu na spojnici podle Pravidla 17.1d(2) nebo, v případě červené trestné oblasti, úlevu do strany podle Pravidla 17.1d(3). Pro potřeby Pravidla  17.1d(2) nebo (3) je odhadnutým bodem použitým k určení oblasti úlevy místo, kde původní míč naposledy překročil okraj té trestné oblasti, ve které nyní leží. Jestliže hráč využije úlevu se ztrátou rány a vzdálenosti tím, že spustí míč v trestné oblasti (viz Pravidlo 14.6), a následně se rozhodne spuštěný míč nehrát tak, jak leží:
 • Hráč může využít další úlevu mimo trestnou oblast podle Pravidla 17.1d(2) nebo 17.1d(3) (v případě červené trestné oblasti) nebo podle Pravidla 17.2a(2).
 • Jestliže tak hráč učiní, obdrží další jednu trestnou ránu, takže obdrží celkem dvě trestné rány: jednu za úlevu se ztrátou rány a vzdálenosti a jednu za úlevu mimo trestnou oblast.
(2) Dodatečná možnost úlevy: Hra z místa, odkud byla hrána poslední rána mimo trestnou oblast. Namísto využití některé z běžných možností úlevy podle (1) si hráč může zvolit, že bude hrát původní nebo jiný míč z místa, ze kterého hrál svou poslední ránu mimo trestnou oblast (viz Pravidlo 14.6).
b

Když je míč zahraný z trestné oblasti ztracen, mimo hřiště nebo je nehratelný mimo trestnou oblast

Poté, co hráč zahraje ránu míčem z trestné oblasti, se může stát, že hráč musí postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti, nebo že si takovou možnost zvolí, protože původní míč je buď: Jestliže hráč využije úlevu se ztrátou rány a vzdálenosti tím, že spustí míč v trestné oblasti (viz Pravidlo 14.6), a následně se rozhodne spuštěný míč nehrát tak, jak leží:
 • Hráč může využít další úlevu mimo trestnou oblast podle Pravidla  17.1d(2) nebo (3) (v případě červené trestné oblasti) nebo podle Pravidla 17.2a(2).
 • Jestliže tak hráč učiní, obdrží další jednu trestnou ránu, takže obdrží celkem dvě trestné rány: jednu za úlevu se ztrátou rány a vzdálenosti a jednu za úlevu mimo trestnou oblast.
Hráč může rovnou využít takovouto úlevu mimo trestnou oblast, aniž by předtím spustil míč v trestné oblasti, avšak i v takovém případě obdrží celkem dvě trestné rány. Trest za zahrání míče z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 17.2: Všeobecný trest podle Pravidla 14.7a. 
17.3

V trestné oblasti není možná úleva podle jiných Pravidel

Jestliže je hráčův míč v trestné oblasti, hráč nemá možnost využít úlevu pro: Hráčovou jedinou možností úlevy je úleva s trestem podle Pravidla 17. Avšak když pro míč v trestné oblasti dochází k překážení nebezpečné zvířecí situace, může hráč využít buď beztrestnou úlevu v rámci dané trestné oblasti, nebo úlevu s trestem mimo danou trestnou oblast (viz Pravidlo 16.2b(2)).
VÍCE
Pravidlo 1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel Pravidla: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v so...
Více