Tisk
1
Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče:
 • Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží.
 • Hraj podle pravidel a v souladu s duchem hry.
 • Jsi sám zodpovědný za to, že si udělíš odpovídající trest, jestliže porušíš nějaké Pravidlo, abys tak nemohl získat žádnou výhodu vůči svému soupeři v zápase nebo ostatním hráčům ve hře na rány.
1
Hra, chování hráčů a Pravidla
1.1

Golfová hra

Golf se hraje jako kolo na 18 (nebo méně) jamek na hřišti postupnými údery do míče holí. Každá jamka začíná ránou z odpaliště a končí, když je míč dohraný v jamce na jamkovišti (nebo když Pravidla stanoví jiným způsobem, že je jamka dokončena). Při každé ráně hráč:
 • Hraje hřiště, jak ho nalezne, a
 • Hraje míč, jak leží.
Nicméně existují výjimky, kdy Pravidla umožňují hráči změnit podmínky na hřišti a nařizují či umožňují hráči hrát míč z jiného místa, než kde leží.
1.2

Standardy chování hráčů

1.2a

Chování očekávané ode všech hráčů

Ode všech hráčů se očekává hra v souladu s duchem hry podle následujícího:
 • Bezúhonný přístup – například tím, že dodržují Pravidla, sami si udělují tresty a jsou čestní ve všech aspektech hry.
 • Ohleduplnost k ostatním – například tím, že hrají bez zdržování a ve svižném tempu, dbají na bezpečnost ostatních a nevyrušují jiné hráče při hře. Jestliže hráč zahraje míč směrem, kde hrozí, že by mohl někoho zasáhnout, měl by ihned zakřičet varování, například tradiční „fór“ (fore).
 • Péče o hřiště – například tím, že vracejí vyseknuté drny, uhrabávají bankry, opravují stopy po dopadech míčů a nijak zbytečně nepoškozují hřiště.
Pravidla nestanovují žádný trest pro případ, že se hráč těchto principů nedrží, nicméně Soutěžní výbor může hráče diskvalifikovat za chování v rozporu s duchem hry, pokud usoudí, že se hráč dopustil hrubého přestupku. „Hrubým přestupkem“ je takové chování hráče, které je natolik vzdálené očekávání při hře golfu, že je na místě nejpřísnější možný trest vyloučení hráče ze soutěže. Jiné tresty než diskvalifikace mohou být za nevhodné chování hráči uděleny, pouze pokud jsou takové tresty zaneseny v Kodexu chování podle Pravidla 1.2b.
1.2b

Kodex chování

Soutěžní výbor může stanovit vlastní standardy chování hráčů v rámci Kodexu chování, pokud jej přijme jako Místní pravidlo.
 • Kodex může obsahovat tresty za porušení uvedených standardů, jako je třeba jedna trestná rána nebo všeobecný trest.
 • Soutěžní výbor také může hráče diskvalifikovat za závažné porušení standardů chování uvedených v Kodexu.
Sekce 5I (vysvětlující-undefined text- jaké standardy chování hráčů lze přijmout). color-lightBlue">{
1.3

Hra podle Pravidel

1.3a

Význam pojmu „Pravidla“; Podmínky soutěže

Pojem „Pravidla“ znamená:
 • Pravidla 1–25 a definice uvedené v těchto Pravidlech golfu, a
 • Jakákoli „Místní pravidla“, která Soutěžní výbor přijme pro danou soutěž na daném hřišti.
1.3b

Uplatňování Pravidel

(1) Odpovědnost hráče za uplatňování Pravidel. Hráči jsou odpovědní za to, že sami na sebe uplatňují Pravidla.:
 • Od hráčů se očekává, že poznají, kdy porušili Pravidla, a že budou čestní při udílení svých vlastních trestů.
  • Jestliže hráč ví, že porušil Pravidlo, které předepisuje trest, a vědomě si ho neudělí, je diskvalifikován.
  • Jestliže se dva nebo více hráčů dohodne, že budou ignorovat nějaké Pravidlo nebo trest, o kterém ví, že má být udělen, a kterýkoli z těchto hráčů započne kolo, pak jsou všichni tito hráči diskvalifikováni: color_red} (i když ještě nijak nenaplnili podstatu dané dohody).
 • Když je potřeba rozhodnout otázku skutkové podstaty, je hráč odpovědný za to, že vezme do úvahy nejen to, co sám ví, ale i další informace, které jsou rozumně zjistitelné.
 • Hráč si může vyžádat pomoc v otázce Pravidel od rozhodčího nebo od Soutěžního výboru, avšak jestliže taková pomoc není dostupná v přiměřeném čase, musí hráč pokračovat ve hře a situaci předložit k posouzení rozhodčímu nebo Soutěžnímu výboru, jakmile je to možné (viz Pravidlo 20.1).
(2) Přijetí hráčova „rozumného úsudku“ při určování místa pro uplatnění Pravidel.
 • Mnoho Pravidel vyžaduje od hráče, aby určil místo, bod, linii, okraj, oblast nebo jiné umístění podle Pravidel, jako:
  • Odhadnutí, kde míč naposledy překročil okraj trestné oblasti,
  • Odhadnutí nebo vyměření, když hráč spouští nebo umisťuje míč při úlevě,
  • Vrácení míče na původní místo (ať už známé, nebo odhadnuté),
  • Určení oblasti hřiště, kde míč leží, včetně toho, zda je míč na hřišti, nebo
  • Určení, jestli se míč dotýká nebo leží na nebo v abnormálním stavu hřiště
 • Takové určení místa je potřeba učinit ihned a s patřičnou péčí, avšak často nebude úplně přesné.
 • Pokud hráč vykoná vše, co je od něj za daných okolností možno rozumně očekávat, aby jeho určení bylo přesné, je jeho rozumný úsudek přijat, i když se po odehrání rány ukáže, že jeho určení místa nebylo přesné, a to ať už prostřednictvím videa či jiným způsobem.
 • Jestliže hráč ještě před odehráním rány zjistí, že jeho určení nebylo správné, musí to napravit (viz Pravidlo 14.5).
1.3c

Tresty

(1) {. Trest je udělen, když k porušení Pravidel dojde v důsledku jednání hráče nebo jeho nosiče (viz Pravidlo 10.3c). Trest je také udělen, když:
 • Jiná osoba vykoná něco, co by bylo porušením Pravidel, kdyby se toho dopustil sám hráč nebo jeho nosič, a tato osoba tak činí na hráčovu žádost nebo na základě pověření od hráče, nebo
 • Hráč zpozoruje, že jiná osoba se chystá vykonat něco ve spojitosti s hráčovým míčem nebo výstrojí, co by bylo porušením Pravidel, kdyby se toho dopustil sám hráč nebo jeho nosič, a nepodnikne rozumné kroky k tomu, aby vznesl námitku nebo daný úkon zastavil.
(2) Odstupňování trestů. Tresty mají za cíl zrušit jakoukoli případnou výhodu, kterou by hráč mohl získat. Existují tři stupně trestů: Existují tři stupně trestů:
 • Jedna trestná rána. Tento trest se uplatňuje jak ve hře na jamky, tak ve hře na rány, a to podle určitých Pravidel, kde buď (a) případná výhoda při porušení Pravidla je malá nebo (b) hráč využívá úlevu s trestnou ranou tím, že hraje míč z jiného místa, než kde leží jeho původní míč.
 • Všeobecný trest (ztráta jamky ve hře na jamky, dvě trestné rány ve hře na rány). Tento trest se uplatňuje při porušení většiny Pravidel, kde je případná výhoda významnější než tam, kde je trestem pouze jedna trestná rána.
 • Diskvalifikace. Jak ve hře na jamky, tak ve hře na rány může být hráč diskvalifikován ze soutěže za určité jednání nebo porušení Pravidel zahrnující hrubý přestupek (viz Pravidlo 1.2) nebo když případná výhoda je příliš významná na to, aby hráčův výsledek bylo možno považovat za platný.
(3) Tresty nelze měnit. Tresty je třeba uplatňovat výhradně tak, jak je Pravidla předepisují:
 • Ani hráč, ani Soutěžní výbor nemají pravomoc k uplatňování trestů jiným způsobem, a
 • Nesprávně udělený trest nebo opomenutí trest udělit zůstávají v platnosti, pouze pokud je příliš pozdě na to tuto chybu napravit (viz Pravidla 20.1b(2),20.1b(3), 20.2d a 20.2e).
Ve hře na jamky se hráč může se svým soupeřem dohodnout, jak rozhodnout spornou pravidlovou situaci, pokud se nedohodnou na tom, že budou vědomě ignorovat Pravidlo nebo trest, o kterém vědí, že platí (viz Pravidlo 20.1b(1)). (4) Uplatnění trestů v případě vícenásobného porušení Pravidel. To, jestli hráč obdrží jeden nebo více trestů za to, že poruší více Pravidel nebo jedno a to samé Pravidlo vícekrát, závisí na tom, jestli mezitím dojde k přerušení této jeho činnosti a na tom, čeho se hráč dopustil: Pro účely tohoto Pravidla se za přerušení činnosti považuje:
 • Odehrání rány, a
 • Povědomí nebo uvědomění si toho, že dochází k porušování Pravidel  (což zahrnuje situace, kdy hráč ví, že porušuje Pravidla, když je hráči sděleno, že porušil Pravidla, nebo když si není jist, zda neporušuje Pravidla)
Tresty jsou pak uděleny takto:
 • Jeden trest za souvislé násobné porušení Pravidel: Jestliže hráč poruší vice Pravidel nebo jedno a to samé Pravidlo vícekrát, aniž by došlo k přerušení činnosti, obdrží hráč jen jeden trest.
Jestliže se tresty za různá porušení Pravidel liší, obdrží hráč ten nejvyšší z nich.
 • Násobné tresty za násobné porušení Pravidel před a po přerušení činnosti: Jestliže hráč poruší Pravidla, přeruší činnost a následně znovu poruší to samé anebo jiné Pravidlo, obdrží více trestů.
Výjimka – Nevrácení pohnutého míče: Jestliže hráč nevrátí míč, který se pohnul, jak mu to určuje Pravidlo 9.4, ale místo toho zahraje z nesprávného místa, obdrží pouze všeobecný trest podle pravidla 14.7a. Nicméně všechny trestné rány, které hráč obdrží v rámci využití úlevy (jako je jedna trestná rána podle Pravidla 17.1, 18.1 a 19.2), se vždy započítávají nad rámec případných dalších trestů.
VÍCE
Pravidlo 2Hřiště
Účel: Pravidlo 2 zavádí základní pojmy, které by měl hráč o hřišti znát: Existuje pět definovaných oblastí hřiště, a Existuje několik typů objekt...
Více