Tisk
3
Soutěž
Účel Pravidla: Pravidlo 3 popisuje tři základní atributy všech golfových soutěží:
 • Hraje se buď hra na jamky, nebo hra na rány,
 • Hráči hrají buď jako jednotlivci, nebo s partnerem coby strana, a
 • Za výsledek se bere buď hrubé skóre (gross score – bez započítání hendikepových ran), nebo čisté skóre (net score – se započítáním hendikepových ran).
3
Soutěž
3.1

Základní atributy každé soutěže

a

Forma hry: Hra na jamky nebo hra na rány

(1) Hra na jamky nebo běžná hra na rány. Tyto dvě formy hry se podstatným způsobem liší:
 • Ve hře na jamky (viz Pravidlo 3.2) hrají hráč a jeho soupeř přímo proti sobě, a to na základě vyhraných, prohraných nebo půlených jamek.
 • V běžné formě hry na rány (viz Pravidlo 3.3) soutěží všichni hráči proti všem ostatním na základě celkového skóre – tedy celkového součtu všech jednotlivých jamkových výsledků (což zahrnuje jednak zahrané rány a také trestné rány) hráče za všechna kola.
Většina Pravidel platí pro obě formy hry, avšak některá Pravidla platí jenom pro jednu z nich. Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 6C (co by měl mít na zřeteli Soutěžní výbor, jestliže organizuje soutěž, která kombinuje obě formy hry v rámci jednoho kola). (2) Další formy hry na rány. Pravidlo 21 pokrývá další formy hry na rány (Stableford, Maximální skóre a Par/Bogey), kde se skóre počítá odlišným způsobem. Pravidla 1–20 platí pro tyto formy hry tak, jak je případně upravuje Pravidlo 21.
b

Jak se soutěží: Hra jednotlivce a hra partnerů

V golfu soutěží hráči buď sami jako jednotlivci, nebo jako partneři společně coby strany. Pravidla 1–20 se sice zaměřují na hru jednotlivců, ovšem platí také:
 • V soutěžích, kde hrají partneři (Čtyřhra a Hra čtyřmi míči), a to s úpravami podle Pravidel 22 a 23, a
 • V týmových soutěžích, a to s úpravami podle Pravidla 24.
c

Jak se skóruje: Hrubé výsledky a čisté výsledky

(1) Soutěže bez hendikepu (tzv. „scratch“). V soutěži bez hendikepu:
 • Hráčův „hrubý výsledek“ za jamku nebo kolo je počet všech jeho ran (což zahrnuje jednak zahrané rány a také trestné rány).
 • Hráčův hendikep se nijak nezapočítává.
(2) Hendikepové soutěže. V hendikepové soutěži:
 • Hráčův „čistý výsledek“ za jamku nebo kolo je jeho hrubý výsledek upravený o jeho započítávané hendikepové rány.
 • Toto se používá, aby spolu mohli soutěžit za férových podmínek hráči různé výkonnosti.
3.2

Hra na jamky

Účel Pravidla: Hra na jamky má svoje specifická Pravidla (zejména ohledně darování a také sdělování informací o počtu ran), protože hráč a soupeř:
 • Na každé jamce hrají výhradně sami proti sobě navzájem,
 • Mohou se navzájem pozorovat při hře, a
 • Mohou sami hájit své zájmy.
a

Výsledek jamky a zápasu

(1) Vítězství na jamce. Hráč vyhraje jamku, když:
 • Dokončí jamku za méně úderů (což zahrnuje jednak zahrané rány a také trestné rány) než jeho soupeř,
 • Jeho soupeř jamku vzdá, nebo
 • Jeho soupeř obdrží všeobecný trest (ztrátu jamky).
Jestliže soupeřův  míč v pohybu musí být dohrán, aby soupeř jamku vypůlil, a tento míč je kýmkoli vychýlen nebo zastaven v okamžiku, kdy zřejmě neexistuje možnost, že by byl dohrán (jako když míč projede kolem jamky a nemůže se zakutálet zpět), pak je jamka rozhodnuta a vyhrává ji hráč (viz Pravidlo 11.2a, Výjimka). (2) Půlení jamky. Jamka je půlena, když:
 • Hráč i soupeř dokončí jamku za stejný počet úderů (což zahrnuje jednak zahrané rány a také trestné rány), nebo
 • Hráč a soupeř se dohodnou, že danou jamku považují za půlenou (nicméně se tak může stát až poté, co alespoň jeden z hráčů začal hru na dané jamce).
(3) Vítězství v zápase. Hráč vyhrává zápas, když:
 • Vede nad svým soupeřem o více jamek, než kolik jich zbývá ke hraní,
 • Jeho soupeř zápas vzdá, nebo
 • Jeho soupeř je diskvalifikován.
(4) Prodloužení nerozhodného zápasu. Jestliže je zápas nerozhodný po dohrání poslední jamky:
 • Zápas se postupně prodlužuje vždy o jednu další jamku, dokud není určen vítěz. Viz Pravidlo 5.1 (prodloužení zápasu je pokračováním původního kola, nejedná se o nové kolo).
 • Jamky jsou hrány ve stejném pořadí, jako v původním kole, pokud Soutěžní výbor neurčí jinak.
Nicméně Podmínky soutěže mohou stanovit, že takový zápas je půlen a neprodlužuje se. (5) Kdy je výsledek konečný. Výsledek zápasu se stává konečným tak, jak určí Soutěžní výbor (který by toto měl uvést v Podmínkách soutěže), jako:
 • Když je výsledek zapsán na oficiální výsledkovou tabuli nebo jiné určené místo, nebo
 • Když je výsledek oznámen osobě určené Soutěžním výborem.
Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 5A(7) (doporučení ohledně toho, kdy se výsledek zápasu stane konečným).
b

Darování

(1) Hráč může darovat ránu, jamku nebo zápas. Hráč může soupeři darovat příští ránu, jamku nebo zápas:
 • Darování příští rány. Toto lze učinit kdykoli předtím, než soupeř svou  ránu zahraje.
  • Soupeř  v ten okamžik dokončil jamku s výsledkem, který zahrnuje darovanou ránu, a jeho míč může být kýmkoli odstraněn.
  • Darování učiněné během toho, kdy se soupeřův  míč stále ještě pohybuje po předchozí ráně, se vztahuje na soupeřův  následující úder, vyjma případu, kdy je míč dohrán (v takovém případě pak učiněné darování nemá žádný význam).
  • Hráč může darovat soupeři  příští ránu tím, že odrazí nebo zastaví soupeřův  míč v pohybu, když tak učiní výhradně za tímto účelem a když zároveň neexistuje možnost, že by tento míč mohl být dohrán.
 • Darování jamky. Toto lze učinit kdykoli předtím, než je jamka dohrána (viz Pravidlo 6.5), a to i předtím, než hráči jamku začnou hrát.
 • Darování zápasu. Toto lze učinit kdykoli předtím, než je zápas rozhodnut (viz Pravidla 3.2a(3) a (4)), a to i předtím, než hráči zápas začnou.
(2) Jak se darování provádí. Darování je učiněno, když je jasně sděleno:
 • Toto lze provést buď ústně nebo prostřednictvím činu, který jasně indikuje hráčův záměr darovat ránu, jamku nebo zápas (třeba gestem).
 • Jestliže soupeř zvedne svůj míč a tím poruší Pravidla, avšak učiní tak na základě pochopitelného nedorozumění, kdy mylně vyhodnotí hráčovo prohlášení nebo úkon jako darování příští rány, jamky nebo zápasu, není to trestné a míč musí být vrácen na původní místo (které, pokud není známo, musí být odhadnuto) (viz Pravidlo 14.2).
Darování je konečné a nelze ho odmítnout ani vzít zpět.
c

Započítávání hendikepů v hendikepovém zápase

(1) Oznámení hendikepů. Hráč a jeho soupeř by si měli navzájem sdělit své hendikepy ještě před zápasem. Jestliže hráč oznámí nesprávný hendikep buď před zápasem anebo během něj a nenapraví svou chybu předtím, než soupeř odehraje svou příští ránu:
 • Oznámený hendikep je vyšší. Hráč je diskvalifikován, jestliže tím ovlivnil počet ran, které dává nebo dostává. Pokud toto nebylo ovlivněno, není to trestné.
 • Oznámený hendikep je nižší. Není to trestné a hráč musí odehrát zápas s takto oznámeným hendikepem.
(2) Jamky, kde se uplatní hendikepové rány.
 • Hendikepové rány se přidělují po jamkách a jamku vyhrává nižší čistý výsledek.
 • Jestliže se prodlužuje nerozhodný zápas, pak jsou hendikepové rány přidělovány stejným způsobem jako v samotném kole (pokud Soutěžní výbor nestanoví jinak).
Každý hráč je sám odpovědný za to, že ví, na kterých jamkách dostává nebo dává hendikepové rány, a to podle tabulky přidělování hendikepových ran určené Soutěžním výborem (tato tabulka bývá zpravidla součástí výsledkového lístku). Jestliže hráči mylně uplatní na jamce hendikepové rány, pak takto odsouhlasený výsledek jamky platí, ledaže je hráči včas opraven (viz Pravidlo 3.2d(3)).
d

Odpovědnost hráče a soupeře

(1) Oznámení počtu ran. Kdykoli během hraní jamky nebo po jejím skončení se soupeř může hráče dotázat na počet ran (což zahrnuje jednak zahrané rány a také trestné rány), které hráč na jamce zahrál. Cílem je umožnit soupeři, aby se rozhodl, jak bude hrát svou příští ránu a celý zbytek jamky, nebo aby si ověřil výsledek právě dohrané jamky. Když je hráč dotázán na počet ran, které zahrál, nebo když tuto informaci sdělí, aniž by byl tázán:
 • Hráč musí udat správný počet ran.
 • Jestliže hráč na soupeřovu žádost neodpoví, má se za to, že sdělil nesprávný počet ran.
Hráč obdrží všeobecný trest(ztráta jamky), jestliže soupeři sdělí nesprávný počet ran, ledaže se včas opraví:
 • Nesprávný počet ran sdělen během hraní jamky. Hráč musí sdělit správný počet ran předtím, než soupeř odehraje svou další ránu nebo provede obdobný úkon (jako když daruje hráči příští ránu nebo jamku).
 • Nesprávný počet ran sdělen po dokončení jamky. Hráč musí sdělit správný počet ran:
  • Předtím, než libovolný z hráčů odehraje ránu na další jamce nebo provede obdobný úkon (jako když daruje hráči příští jamku nebo zápas), nebo
  • V případě poslední jamky v zápase předtím, než se výsledek stane konečným (viz Pravidlo 3.2a(5)).
Výjimka – Není to trestné, jestliže nedošlo ke změně výsledku jamky: Jestliže hráč sdělí nesprávný počet ran po dohrání jamky, ale nijak tím neovlivní soupeřovu  představu o tom, zda byla jamka vyhrána, půlena nebo prohrána, není to trestné. (2) Oznámení trestu. Když hráč obdrží trest:
 • Hráč musí obdržený trest oznámit svému soupeři, jak nejdříve je to rozumně možné, přičemž je nutno vzít do úvahy, jak daleko jsou od sebe a další praktické faktory.
 • Toto platí, i když hráč sám si není trestu vědom (protože od hráčů se očekává, že poznají, kdy porušili Pravidla).
Jestliže tak hráč neučiní a nenapraví svou chybu předtím, než soupeř odehraje svou další ránu nebo provede obdobný úkon (jako když daruje hráči příští ránu nebo jamku), obdrží hráč všeobecný trest (ztrátu jamky). Výjimka – Není to trestné, jestliže soupeř o hráčově trestu věděl: Jestliže soupeř věděl, že hráč obdržel trest (jako když pozoroval hráče, který zjevně využíval úlevu s trestem), není hráč potrestán, pokud o tom soupeři neřekne. (3) Znalost stavu zápasu. Očekává se, že hráči budou znát stav zápasu – tedy zda jeden z nich vede o určitý počet jamek („holes up“) nebo jestli je zápas nerozhodný („all square“). Jestliže se hráči omylem dohodnou na nesprávném stavu zápasu:
 • Mohou toto napravit předtím, než kdokoli z nich zahraje ránu na další jamce, nebo v případě poslední jamky zápasu předtím, než se výsledek zápasu stane konečným (viz Pravidlo 3.2a(5)).
 • Pokud to není takto včas napraveno, stává se toto nesprávné skóre aktuálním stavem zápasu.
Výjimka – Když hráč včas požaduje rozhodnutí: Jestliže hráč vznese včasný požadavek na rozhodnutí (viz Pravidlo 20.1b) a zjistí se, že soupeř buď (1) sdělil nesprávný počet ran nebo (2) neuvědomil hráče o svém trestu, musí být nesprávný stav zápasu opraven. (4) Ochrana vlastních práv a zájmů. Hráči v zápase by sami měli bránit svá práva a zájmy podle Pravidel:
 • Jestliže hráč ví nebo se domnívá, že soupeř porušil Pravidla způsobem, za který je předepsaný trest, může podle toho jednat, nebo může toto porušení Pravidel ignorovat.
 • Nicméně jestliže se hráč se svým soupeřem dohodne, že budou ignorovat porušení Pravidel nebo trest, o kterém vědí, že má být udělen, jsou oba hráči diskvalifikovánipodle Pravidla 1.3b.
 • Jestliže se hráč se svým soupeřem neshodnou na tom, zda někdo z nich porušil Pravidla, kdokoli z nich může hájit svá práva tím, že požádá o rozhodnutí podle Pravidla 20.1b.
3.3

Hra na rány

Účel Pravidla: Hra na rány má svoje specifická Pravidla (zejména ohledně výsledkového lístku a požadavku na dohrání jamky), protože:
 • Každý hráč soutěží proti všem ostatním hráčům v dané soutěži, a
 • Pravidla jsou uplatňována na všechny hráče stejnou měrou.
Po skončení kola hráč a jeho zapisovatel (který zaznamenává hráčovy výsledky) musí ověřit, že hráčovy výsledky pro každou jamku jsou správné, a hráč musí svůj výsledkový lístek odevzdat Soutěžnímu výboru.
a

Vítěz hry na rány

Hráč, který dokončí všechna kola za nejmenší celkový počet ran (což zahrnuje jednak zahrané rány a také trestné rány), je vítězem. V hendikepové soutěži to znamená nejmenší celkový čistý výsledek. Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 5A(6) (Podmínky soutěže by měly stanovit, jak se bude rozhodovat při rovnosti).
b

Skórování ve hře na rány

Hráčovy výsledky jsou zapisovány do výsledkového lístku jeho zapisovatelem, který je buď určen Soutěžním výborem, nebo si ho hráč zvolí způsobem schváleným Soutěžním výborem. Hráč musí mít po celé kolo jednoho a toho samého zapisovatele, ledaže Soutěžní výbor schválí změnu, ať už předtím nebo potom, co nastane. (1) Odpovědnost zapisovatele: Zapsání a potvrzení výsledků na výsledkovém lístku. Po každé jamce v kole by si měl zapisovatel u hráče ověřit jeho výsledek na dané jamce (což zahrnuje jednak zahrané rány a také trestné rány) a tento hrubý výsledek zapsat do výsledkového lístku. Po skončení kola:
 • Zapisovatel musí potvrdit správnost výsledků zapsaných na výsledkovém lístku.
 • Jestliže měl hráč víc než jednoho zapisovatele, každý z nich musí potvrdit správnost těch výsledků, pro něž byl zapisovatelem.
(2) Odpovědnost hráče: Potvrzení výsledků a odevzdání výsledkového lístku. Během kola by si měl hráč vést vlastní záznam svých výsledků na jednotlivých jamkách. Hráč po skončení kola:
 • By měl pečlivě zkontrolovat jednotlivé jamkové výsledky zapsané zapisovatelem a jakékoli případné nejasnosti či spory dořešit se Soutěžním výborem,
 • Musí zajistit, aby zapisovatel potvrdil správnost výsledků na výsledkovém lístku,
 • Nesmí měnit výsledky zapsané zapisovatelem, leda se souhlasem zapisovatele  nebo Soutěžního výboru,  a
 • Musí potvrdit správnost výsledků na výsledkovém lístku a bez zdržování ho odevzdat Soutěžnímu výboru. Po odevzdání již hráč nesmí provést žádnou změnu výsledkového lístku.
Jestliže hráč poruší libovolné z těchto ustanovení Pravidla 3.3b, je diskvalifikován. Výjimka – Není trestné, pokud k porušení dojde v důsledku nezodpovědného chování zapisovatele: Jestliže Soutěžní výbor zjistí, že k porušení Pravidla 3.3b(2) došlo v důsledku toho, že zapisovatel nesplnil své povinnosti (jako když odjede s hráčovým výsledkovým lístkem nebo aniž by potvrdil správnost hráčova výsledkového lístku) a hráč s tím nemohl nic dělat, není hráč potrestán. Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 5A(5) (doporučení ohledně určení, kdy je výsledkový lístek považován za odevzdaný). (3) Nesprávný výsledek na jamce. Jestliže hráč odevzdá výsledkový lístek s nesprávným výsledkem na některé jamce:
 • Odevzdaný výsledek je vyšší než skutečný. Vyšší odevzdaný výsledek platí.
 • Odevzdaný výsledek je nižší než skutečný. Hráč je diskvalifikován.
Výjimka – Nezapočítání trestu, o kterém hráč nevěděl: Jestliže jsou některé jamkové výsledky hráče nižší než skutečné, protože nezahrnují jednu nebo více trestných ran, o kterých hráč předtím, než výsledkový lístek odevzdal, nevěděl:
 • Hráč není diskvalifikován.
 • Místo toho, pokud se na to přišlo ještě předtím, než byla soutěž uzavřena, Soutěžní výbor upraví výsledky na dotčených jamkách tak, že připočte trestné rány, které měly být podle Pravidel zahrnuty ve výsledku té které jamky.
Tato výjimka neplatí:
 • Když nezahrnutým trestem byla diskvalifikace, nebo
 • Když hráči někdo řekl, že by mohl dostat trest, nebo když si hráč nebyl jist, zda nedostal trest, a situaci nedořešil se Soutěžním výborem předtím, než výsledkový lístek odevzdal.
(4) Skórování v hendikepové soutěži. Hráč je odpovědný za to, že na výsledkovém lístku je uveden jeho hendikep. Jestliže odevzdá výsledkový lístek, na kterém není uveden jeho správný hendikep:
 • Hendikep na výsledkovém lístku je vyšší nebo není uveden. Pokud je tím ovlivněn počet ran, které hráč dostává nebo dává, je hráč z hendikepové soutěže diskvalifikován. Pokud tomu tak není, není hráč nijak potrestán.
 • Hendikep na výsledkovém lístku je nižší. Není to trestné a hráčův čistý výsledek se spočítá s udaným nižším hendikepem.
(5) Hráč není odpovědný za celkový součet ani za započítání hendikepu. Za součet hráčových jamkových výsledků je odpovědný Soutěžní výbor, stejně jako za správné započítání hráčova hendikepu v hendikepové soutěži. Hráč není nijak potrestán, jestliže odevzdá výsledkový lístek, na kterém chybně uvedl celkový součet nebo nesprávně započítal hendikepové rány.
c

Nedohrání jamky

Hráč musí dohrát každou jamku v kole. Jestliže hráč některou jamku nedohraje:
 • Hráč musí napravit tuto chybu předtím, než odehraje první ránu na další jamce, nebo v případě poslední jamky kola, než odevzdá výsledkový lístek.
 • Jestliže není tato chyba včas napravena, je hráč diskvalifikován.
Viz Pravidla 21.1, 21.2 a 21.3 (Pravidla pro další formy hry na rány (Stableford, Maximální skóre a Par/Bogey), kde se skóruje jiným způsobem a kde hráč není za nedohrání jamky diskvalifikován).
VÍCE
Pravidlo 1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel Pravidla: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v so...
Více