Tisk
21
Další formy individuální hry na rány a hry na jamky
Účel Pravidla: Pravidlo 21 popisuje čtyři další formy individuální hry, včetně tří forem hry na rány, kde se skóre počítá jinak, než v běžné hře na rány: Stableford (skóre se počítá podle bodů dosažených na každé jamce); Maximální skóre (skóre na každé jamce je omezeno maximální možnou hodnotou); a Par/Bogey (skóre se počítá jamku po jamce jako ve hře na jamky).
21
Další formy individuální hry na rány a hry na jamky
21.1

Stableford

a

Co je to Stableford

Stableford je forma hry na rány, kde:
 • Skóre hráče nebo strany na jamce je určeno body založenými na porovnání počtu ran, které hráč nebo strana na jamce dosáhli (což zahrnuje jednak zahrané rány a také trestné rány), proti pevnému cílovému výsledku určenému pro každou jamku Soutěžním výborem, a
 • Soutěž vyhrává hráč nebo strana, jež získá za všechna kola nejvíce bodů.
Platí běžná Pravidla pro hru na rány, jak jsou uvedena v Pravidlech 1–20, s úpravami uvedenými v tomto specifickém Pravidle. Pravidlo 21.1 je určeno pro:
 • Soutěže bez hendikepu, ale lze je uzpůsobit i pro hendikepové soutěže, a
 • Hru jednotlivců, ale lze je uzpůsobit i pro soutěže zahrnující partnery, jak popisují Pravidla 22 (Čtyřhra) a 23 (Hra čtyřmi míči), a pro týmové soutěže, jak popisuje Pravidlo 24.
b

Skórování při Stablefordu

(1) Jak jsou přidělovány body. Hráč obdrží za každou jamku body podle porovnání svého skóre a předepsaného pevného cílového výsledku pro danou jamku, což je par, pokud Soutěžní výbor neurčí jinak: Jamka zahrána za  Více jak jednu ránu nad předepsaný výsledek nebo bez výsledku - 0 bodů  Jednu ránu nad předepsaný výsledek - 1 bod  Předepsaný výsledek - 2 body  Jednu ránu pod předepsaný výsledek - 3 body  Dvě rány pod předepsaný výsledek - 4 body  Tři rány pod předepsaný výsledek - 5 bodů  Čtyři rány pod předepsaný výsledek - 6 bodů Hráč, který danou jamku z jakéhokoli důvodu nedohraje podle Pravidel, na ní získá nula bodů. Aby se napomohlo dodržování tempa hry, doporučuje se hráčům, kteří již na jamce nemohou získat žádné body, aby svou hru na dané jamce ukončili. Jamka je ukončena, když ji hráč dohraje, když se rozhodne, že tak neučiní, nebo když jeho aktuální skóre znamená zisk nula bodů. (2) Uvedení výsledku pro každou jamku. Aby byly splněny podmínky Pravidla 3.3b ohledně zápisu jednotlivých jamkových výsledků na výsledkovém lístku:
 • Jestliže byla jamka dohrána.
  • Když by dosažené skóre znamenalo nenulový zisk bodů. Ve výsledkovém lístku musí být uvedeno dosažené skóre.
  • Když by dosažené skóre znamenalo zisk nula bodů. Ve výsledkovém lístku nesmí být buď uvedeno žádné skóre, nebo tam musí být uvedeno jakékoli skóre, které znamená zisk nula bodů.
 • Jestliže byla jamka ukončena, aniž byla dohrána. Jestliže hráč jamku nedohrál podle Pravidel, nesmí ve výsledkovém lístku být buď uvedeno žádné skóre, nebo tam musí být uvedeno jakékoli skóre, které znamená zisk nula bodů.
Za výpočet bodů, které hráč získal na každé jamce, stejně jako za uplatnění hendikepových ran na každé jamce před výpočtem získaných bodů v hendikepové soutěži, zodpovídá Soutěžní výbor. Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 5A(5)  (Podmínky soutěže mohou hráčům doporučovat, aby ve výsledkovém lístku na každé jamce uvedli i počet získaných bodů, ale nemohou to vyžadovat).
c

Tresty při Stablefordu

(1) Jiné tresty než diskvalifikace. Všechny trestné rány se připočtou k výsledku hráče na jamce, kde k porušení došlo, avšak s těmito třemi Výjimkami: Výjimka 1 – Nadměrný počet, sdílení, přidání nebo výměna holí: Jestliže hráč poruší Pravidlo 4.1b (Limit 14 holí; Sdílení, přidání nebo výměna holí během kola), Soutěžní výbor odečte dva body (pokud k porušení došlo pouze na jedné jamce), nebo čtyři body (jestliže k porušení došlo na dvou nebo více jamkách) podle Pravidla 4.1b z celkového bodového zisku hráče za dané kolo. Výjimka 2 – Čas startu: Jestliže hráč poruší Pravidlo 5.3a tím, že (1) se dostaví do pěti minut po svém startovním čase, nebo (2) odstartuje v pěti minutách předcházejících jeho startovnímu času (viz Tresty u Pravidla 5.3, Výjimky 1 a 2), Soutěžní výbor odečte dva body z celkového bodového zisku hráče za dané kolo. Výjimka 3 – Zbytečné zdržování: Jestliže hráč poruší  Pravidlo 5.6a, Soutěžní výbor odečte z bodového zisku hráče za dané kolo jeden bod za první porušení a další  dva body  za druhé porušení. (Ohledně třetího porušení Pravidla 5.6a, viz Pravidlo 21.1c(2).) V případě každé z uvedených Výjimek musí hráč okolnosti porušení předložit Soutěžnímu výboru předtím, než odevzdá svůj výsledkový lístek, aby Soutěžní výbor mohl započítat příslušný trest. Jestliže tak neučiní, je hráč diskvalifikován. Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 8; Vzorové Místní pravidlo K-3  (jak přizpůsobit tempo hry při Stablefordu s odpočtem bodů v případě porušení). (2) Trest diskvalifikace. Hráč, který poruší některé z následujících čtyř Pravidel, není diskvalifikován, ale získá za jamku, kde k porušení došlo, nula bodů:
 • Nedohrání jamky podle Pravidla 3.3c,
 • Neopravení chyby, kdy hráč začal hrát jamku odjinud než z odpaliště (viz Pravidlo 6.1b(2)),
 • Neopravení chyby při hře nesprávného míče (viz Pravidlo 6.3c), nebo
 • Neopravení chyby při hře z nesprávného místa, když došlo k závažnému porušení (viz Pravidlo 14.7b).
Jestliže hráč poruší jakékoli jiné Pravidlo, které předepisuje trest diskvalifikace, je hráč diskvalifikován.
d

Výjimka u Pravidla 11.2 při Stablefordu

Pravidlo 11.2 neplatí v následující situaci: Jestliže hráčův míč v pohybu musí být dohrán do jamky, aby hráč získal na dané jamce jeden bod, a jakákoli osoba tento míč úmyslně odrazí nebo zastaví v okamžiku, kdy zřejmě neexistuje možnost, že by byl dohrán, neobdrží dotyčná osoba žádný trest a hráč na dané jamce získává nula bodů.
e

Kdy končí kolo při Stablefordu

Hráčovo kolo končí, když hráč:
 • Dohraje svou poslední jamku kola (včetně případné opravy chyby, třeba podle Pravidla  6.1 nebo 14.7b), nebo
 • Rozhodne se, že svou poslední jamku nedohraje, nebo když na této jamce už nemůže získat více jak nula bodů.
21.2

Maximální skóre

a

Co je to Maximální skóre

Maximální skóre je forma hry na rány, kde skóre hráče nebo strany na jamce je omezeno maximálním počtem ran určeným Soutěžním výborem, třeba jako dvojnásobek paru, určitá pevná hodnota nebo netto double bogey. Platí běžná Pravidla pro hru na rány, jak jsou uvedena v Pravidlech 1–20, s úpravami uvedenými v tomto specifickém Pravidle. Pravidlo 21.2 je určeno pro:
 • Soutěže bez hendikepu, ale lze je uzpůsobit pro hendikepové soutěže, a
 • Hru jednotlivců, ale lze je uzpůsobit i pro soutěže zahrnující partnery, jak popisují Pravidla 22 (Čtyřhra) a 23 (Hra čtyřmi míči), a pro týmové soutěže, jak popisuje Pravidlo 24.
b

Skórování při hře Maximální skóre

(1) Hráčovo skóre na jamce. Hráčovo skóre na jamce je založeno na počtu uhraných ran (což zahrnuje jednak zahrané rány a také trestné rány), ovšem hráč obdrží pouze dané maximální skóre, jestliže jeho skutečné skóre je vyšší, než dané maximum. Hráč, který danou jamku z jakéhokoli důvodu nedohraje podle Pravidel, na ní obdrží dané maximální skóre. Aby se napomohlo dodržování tempa hry, doporučuje se hráčům, kteří již na jamce dosáhli maximálního počtu ran, aby svou hru na dané jamce ukončili. Jamka je ukončena, když ji hráč dohraje, když se rozhodne, že tak neučiní, nebo když jeho aktuální skóre dosáhne daného maxima. (2) Uvedení výsledku pro každou jamku. Aby byly splněny podmínky Pravidla 3.3b ohledně zápisu jednotlivých jamkových výsledků na výsledkovém lístku:
 • Jestliže byla jamka dohrána.
  • Když je dosažené skóre nižší, než dané maximum. Ve výsledkovém lístku musí být uvedeno dosažené skóre.
  • Když je dosažené skóre stejné nebo vyšší, než dané maximum. Ve výsledkovém lístku nesmí být buď uvedeno žádné skóre, nebo tam musí být uvedeno jakékoli skóre, které je stejné nebo vyšší, než dané maximum.
 • Jestliže byla jamka ukončena, aniž byla dohrána. Jestliže hráč jamku nedohrál podle Pravidel, nesmí ve výsledkovém lístku být buď uvedeno žádné skóre, nebo tam musí být uvedeno jakékoli skóre, které je stejné nebo vyšší, než dané maximum.
Za úpravu hráčova výsledku na každé jamce na hodnotu daného maxima v případě, že hráč ve výsledkovém lístku nemá uveden žádný výsledek nebo má uveden výsledek větší, než je dané maximum, stejně jako za uplatnění hendikepových ran na každé jamce, zodpovídá Soutěžní výbor.
c

Tresty při hře Maximální skóre

Ve hře Maximální skóre platí všechny tresty jako ve hře na rány, s tou výjimkou, že hráč, který poruší některé z následujících čtyř Pravidel, není diskvalifikován, ale obdrží na jamce, kde k porušení došlo, dané maximální skóre:
 • Nedohrání jamky podle Pravidla 3.3c,
 • Neopravení chyby, kdy hráč začal hrát jamku odjinud než z odpaliště (viz Pravidlo 6.1b(2)),
 • Neopravení chyby při hře nesprávného míče (viz Pravidlo 6.3c), nebo
 • Neopravení chyby při hře z nesprávného místa, když došlo k závažnému porušení (viz Pravidlo 14.7b).
Jestliže hráč poruší jakékoli jiné Pravidlo, které předepisuje trest diskvalifikace, je hráč diskvalifikován. Ani po započtení trestných ran nemůže hráčovo skóre na jamce převýšit dané maximální skóre určené Soutěžním výborem.
d

Výjimka u Pravidla 11.2 při hře Maximální skóre

Pravidlo 11.2 neplatí v následující situaci: Jestliže hráčův míč v pohybu musí být dohrán do jamky, aby hráč získal na dané jamce skóre o jednu ránu nižší, než je dané maximum, a jakákoli osoba tento míč úmyslně odrazí nebo zastaví v okamžiku, kdy zřejmě neexistuje možnost, že by byl dohrán, neobdrží dotyčná osoba žádný trest a hráč na dané jamce obdrží dané maximální skóre.
e

Kdy končí kolo při hře Maximální skóre

Hráčovo kolo končí, když hráč:
 • Dohraje svou poslední jamku kola (včetně případné opravy chyby, třeba podle Pravidla  6.1 nebo 14.7b), nebo
 • Rozhodne se, že svou poslední jamku nedohraje, nebo když na této jamce již získal dané maximální skóre.
21.3

Par/Bogey

a

Co je to Par/Bogey

Par/Bogey je forma hry na rány, ve které se skóre počítá jako ve hře na jamky, kde:
 • Hráč nebo strana vyhraje resp. prohraje jamku, když ji dohraje za méně resp. více ran, než je předepsaný pevný cílový výsledek pro danou jamku určený Soutěžním výborem, a
 • Soutěž vyhrává hráč nebo strana s největším rozdílem mezi celkovým počtem vyhraných a prohraných jamek (tedy od počtu vyhraných jamek se odečte počet prohraných jamek).
Platí běžná Pravidla pro hru na rány, jak jsou uvedena v Pravidlech 1–20,s úpravami uvedenými v tomto specifickém Pravidle. Pravidlo 21.3 je určeno pro:
 • Soutěže bez hendikepu, ale lze je uzpůsobit pro hendikepové soutěže, a
 • Hru jednotlivců, ale lze je uzpůsobit i pro soutěže zahrnující partnery, jak popisují Pravidla 22 (Čtyřhra) a 23 (Hra čtyřmi míči), a pro týmové soutěže, jak popisuje Pravidlo 24.
b

Skórování při hře Par/Bogey

(1) Kdy je jamka vyhrána a prohrána. Skóruje se jako ve hře na jamky, kdy je jamka vyhrána resp. prohrána podle porovnání hráčova počtu ran (což zahrnuje jednak zahrané rány a také trestné rány) proti předepsanému pevnému cílovému výsledku (typicky par nebo bogey) určenému Soutěžním výborem:
 • Jestliže je hráčovo skóre nižší, než předepsaný výsledek, hráč jamku vyhrává.
 • Jestliže je hráčovo skóre stejné, jako předepsaný výsledek, je jamka půlena (nerozhodný výsledek).
 • Jestliže je hráčovo skóre vyšší, než předepsaný výsledek, nebo když na jamce nemá žádný výsledek, hráč jamku prohrává.
Hráč, který danou jamku z jakéhokoli důvodu nedohraje podle Pravidel, tuto jamku prohrává. Aby se napomohlo dodržování tempa hry, doporučuje se hráčům, kteří již na jamce překročili předepsaný výsledek, aby svou hru na dané jamce ukončili (protože již tuto jamku prohráli). Jamka je ukončena, když ji hráč dohraje, když se rozhodne, že tak neučiní, nebo když jeho aktuální skóre přesáhne předepsaný výsledek. (2) Uvedení výsledku pro každou jamku. Aby byly splněny podmínky Pravidla 3.3b ohledně zápisu jednotlivých jamkových výsledků na výsledkovém lístku:
 • Jestliže byla jamka dohrána:
  • Když dosažené skóre znamená, že jamka je vyhrána nebo půlena. Ve výsledkovém lístku musí být uvedeno dosažené skóre.
  • Když dosažené skóre znamená, že jamka je prohrána. Ve výsledkovém lístku nesmí být buď uvedeno žádné skóre, nebo tam musí být uvedeno jakékoli skóre, které znamená, že je jamka prohrána.
 • Jestliže byla jamka ukončena, aniž byla dohrána. Jestliže hráč jamku nedohrál podle Pravidel, nesmí ve výsledkovém lístku být buď uvedeno žádné skóre, nebo tam musí být uvedeno jakékoli skóre, které znamená, že je jamka prohrána.
Za rozhodnutí, jestli hráč jamku vyhrál, prohrál nebo půlil, stejně jako za uplatnění hendikepových ran na každé jamce předtím, než je určen její výsledek, zodpovídá Soutěžní výbor. Výjimka – Není trestné, když nižší nesprávné skóre nezmění výsledek jamky: Jestliže hráč odevzdá výsledkový lístek s výsledkem na některé jamce nižším, než skutečným, ale toto neovlivní, jestli je jamka vyhrána, prohrána nebo půlena, pak hráč neobdrží žádný trest podle Pravidla 3.3b. Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 5A(5)  (Podmínky soutěže mohou hráčům doporučovat, aby ve výsledkovém lístku na každé jamce uvedli i její výsledek, ale nemohou to vyžadovat).
c

Tresty při hře Par/Bogey

(1) Jiné tresty než diskvalifikace. Všechny trestné rány se připočtou k výsledku hráče na jamce, kde k porušení došlo, avšak s těmito třemi Výjimkami: Výjimka 1 – Nadměrný počet, sdílení, přidání nebo výměna holí: Jestliže hráč poruší Pravidlo 4.1b (Limit 14 holí; Sdílení, přidání nebo výměna holí během kola), Soutěžní výbor odečte jednu jamku (pokud k porušení došlo pouze na jedné jamce), nebo dvě jamky (jestliže k porušení došlo na dvou nebo více jamkách) podle Pravidla 4.1b od hráčova celkového rozdílu mezi počtem vyhraných a prohraných jamek. Výjimka 2 – Čas startu: Jestliže hráč poruší Pravidlo 5.3a tím, že (1) se dostaví do pěti minut po svém startovním čase, nebo (2) odstartuje v pěti minutách předcházejících jeho startovnímu času (viz Tresty u Pravidla 5.3, Výjimky 1 a 2), Soutěžní výbor odečte jednu jamku od hráčova celkového rozdílu mezi počtem vyhraných a prohraných jamek. Výjimka 3 – Zbytečné zdržování: Jestliže hráč poruší  Pravidlo 5.6a:
 • Trest za první porušení: Hráč obdrží jednu trestnou ránu na jamce, kde k porušení došlo.
 • Trest za druhé porušení: Soutěžní výbor odečte jednu jamku od hráčova celkového rozdílu mezi počtem vyhraných a prohraných jamek.
 • Ohledně třetího porušení Pravidla 5.6a, viz Pravidlo 21.3c(2).
V případě každé z uvedených Výjimek musí hráč okolnosti porušení předložit Soutěžnímu výboru předtím, než odevzdá svůj výsledkový lístek, aby Soutěžní výbor mohl započítat příslušný trest. Jestliže tak neučiní, je hráč diskvalifikován. (2) Trest diskvalifikace. Hráč, který poruší některé z následujících čtyř Pravidel, není diskvalifikován, ale prohrává jamku, kde k porušení došlo:
 • Nedohrání jamky podle Pravidla 3.3c,
 • Neopravení chyby, kdy hráč začal hrát jamku odjinud než z odpaliště (viz Pravidlo 6.1b(2)),
 • Neopravení chyby při hře nesprávného míče (viz Pravidlo 6.3c), nebo
 • Neopravení chyby při hře z nesprávného místa, když došlo k závažnému porušení (viz Pravidlo 14.7b).
Jestliže hráč poruší jakékoli jiné Pravidlo, které předepisuje trest diskvalifikace, je hráč diskvalifikován. Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 8; Vzorové Místní pravidlo K-4  (jak přizpůsobit tempo hry při hře Par/Bogey s odpočtem jamek v případě porušení).
d

Výjimka u Pravidla 11.2 při hře Par/Bogey

Pravidlo 11.2 neplatí v následující situaci: Jestliže hráčův míč v pohybu musí být dohrán do jamky, aby hráč jamku vypůlil, a jakákoli osoba tento míč úmyslně odrazí nebo zastaví v okamžiku, kdy zřejmě neexistuje možnost, že by byl dohrán, neobdrží dotyčná osoba žádný trest a hráč danou jamku prohrává.
e

Kdy končí kolo při hře Par/Bogey

Hráčovo kolo končí, když hráč:
 • Dohraje svou poslední jamku kola (včetně případné opravy chyby, třeba podle Pravidla  6.1 nebo 14.7b), nebo
 • Rozhodne se, že svou poslední jamku nedohraje, nebo když tuto jamku již prohrál.
21.4

Hra na jamky třemi míči

a

Co je to hra na jamky třemi míči

Hra na jamky třemi míči je forma hry na jamky, kde:
 • Každý ze tří hráčů hraje najednou dva samostatné zápasy proti zbylým dvěma hráčům, a
 • Každý hráč hraje jeden míč, který se započítává do obou jeho zápasů.
Pro všechny tři samostatné zápasy platí běžná Pravidla pro hru na jamky, jak jsou uvedena v Pravidlech 1–20, s výjimkou následujících dvou specifických Pravidel, která platí v situacích, kdy by běžná Pravidla v jednom zápase mohla kolidovat s jejich uplatněním v druhém zápase.
b

Hra mimo pořadí

Jestliže v libovolném zápase zahraje hráč mimo pořadí, pak soupeř, který měl hrát jako první, může tuto ránu zrušit podle Pravidla 6.4a(2). Jestliže hráč zahraje mimo pořadí v obou zápasech, může se každý ze soupeřů rozhodnout, zda se v jeho zápase s tímto hráčem má tato rána zrušit. Jestliže je hráčova rána zrušena pouze v jednom zápase:
 • Ve svém druhém zápase musí hráč pokračovat ve hře původním míčem.
 • To znamená, že hráč musí jamku dokončit pro každý z obou zápasů různými míči.
c

Míč nebo markovátko zvednuto nebo pohnuto jedním ze soupeřů

Jestliže jeden ze soupeřů obdrží jednu trestnou ránu podle Pravidla  9.5b nebo 9.7b za to, že zvedl hráčův míč nebo markovátko, nebo že způsobil, že se míč nebo markovátko pohnuly, pak tento trest se započítává pouze v rámci jeho zápasu s daným hráčem. Ve svém zápase se zbylým hráčem neobdrží tento soupeř žádný trest.
21.5

Další formy hry

Pravidla 3, 21, 22 a 23 speciálně popisují pouze několik určitých forem hry, avšak golf se hraje v mnoha dalších formách, třeba jako texas scrambles a greensomes. Pravidla mohou být uzpůsobena tak, aby pokrývala hru i v těchto dalších formách hry. Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 9  (doporučené způsoby, jak uzpůsobit Pravidla pro ostatní běžné formy hry).
VÍCE
Pravidlo 1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel Pravidla: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v so...
Více