Tisk
16
Úleva od abnormálního stavu hřiště (včetně nepohyblivých závad); Nebezpečná zvířecí situace; Zabořený míč
Účel Pravidla: Pravidlo 16 popisuje, kdy a jak může hráč využít beztrestnou úlevu tak, že bude hrát míč z jiného místa, třeba při překážení abnormálního stavu hřiště nebo nebezpečné zvířecí situace.
 • Podobné situace nejsou brány jako zamýšlená součást výzvy hřiště a hráč má zpravidla nárok na úlevu, vyjma v trestné oblasti.
 • Hráč zpravidla využije úlevu tak, že spustí míč v oblasti úlevy založené na nejbližším místu úplné úlevy.
Toto Pravidlo také řeší beztrestnou úlevu, když je hráčův míč v poli zabořen ve svém vlastním důlku po dopadu.
16
Úleva od abnormálního stavu hřiště (včetně nepohyblivých závad); Nebezpečná zvířecí situace; Zabořený míč
16.1

Abnormální stav hřiště (včetně nepohyblivých závad)

Toto Pravidlo řeší beztrestnou úlevu, která je možná při překážení zvířecích děr, půdy v opravě, nepohyblivých závad a náhodné vody.
 • Uvedené pojmy jsou souhrnně nazývány abnormální stav hřiště, ale každý z nich má svou vlastní definici.
 • Toto Pravidlo neposkytuje úlevu od pohyblivých závad (Pravidlo 15.2a nabízí jiný způsob beztrestné úlevy) nebo hraničních objektů nebo nedílných součástí (žádná beztrestná úleva není možná).
a

Kdy je úleva možná

(1) Co znamená, že hráči překáží abnormální stav hřiště. Překážení existuje, když platí libovolná z následujících podmínek:
 • Hráčův míč se dotýká abnormálního stavu hřiště, nebo je v něm nebo na něm,
 • Abnormální stav hřiště hráči fyzicky překáží v prostoru zamýšleného postoje nebo švihu, nebo
 • Pouze když je míč na jamkovišti, překáží abnormální stav hřiště, ať už na jamkovišti nebo mimo něj, také když překáží ve směru hry.
Jestliže je abnormální stav hřiště dostatečně blízko, aby hráče rozptyloval při provádění úderu, ale není splněna žádná z uvedených podmínek, nejedná se o překážení ve smyslu tohoto Pravidla. Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 8; Vzorové Místní pravidlo F-6  (Soutěžní výbor může přijmout Místní pravidlo odepírající úlevu od abnormálního stavu hřiště, který překáží pouze v prostoru zamýšleného postoje). (2) Úleva je možná kdekoli na hřišti, vyjma když je míč v trestné oblasti. Úleva od překážení abnormálního stavu hřiště je podle Pravidla 16.1 možná, pouze když platí obě následující podmínky:
 • Abnormální stav hřiště je na hřišti (nikoli mimo hřiště),  a
 • Míč je kdekoli na hřišti, vyjma v trestné oblasti (kde může hráč využít úlevu pouze podle Pravidla 17).
(3) Úleva není možná, když zahrání míče je zjevně nesmyslné. Hráč nemá nárok na úlevu podle Pravidla 16.1:
 • Když zahrání míče tak, jak leží, je zjevně nesmyslné z jiného důvodu, než překážení abnormálního stavu hřiště (třeba když hráč stojí v náhodné vodě nebo na nepohyblivé závadě, ale nemůže provést úder, protože míč leží v křoví), nebo
 • Jestliže k překážení dochází pouze v důsledku toho, že hráč zvolí hůl, postoj, způsob provedení švihu nebo směr hry, jež jsou za dané situace neopodstatněné.
[Dostupné vysvětlení: Smysl formulace „za dané situace neopodstatněné" při určování, zda hráč má nárok na úlevu] Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 8; Vzorové Místní pravidlo F-23 (Soutěžní výbor může přijmout Místní pravidlo umožňující beztrestnou úlevu od překážení dočasně nepohyblivých závad nacházejících se na hřišti nebo mimo něj).
b

Úleva pro míč v poli

Jestliže je míč v poli a hráči překáží abnormální stav hřiště na hřišti, může hráč využít beztrestnou úlevu tak, že spustí původní nebo jiný míč v oblasti úlevy (viz Pravidlo 14.3):
 • Referenční bod: Nejbližší místo úplné úlevy, které je v poli.
 • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Jedna délka hole, avšak s těmito omezeními:
 • Omezení rozsahu oblasti úlevy:
  • Musí být v poli.
  • Nesmí být blíže jamce, než referenční bod, a
  • Musí poskytovat úplnou úlevu od překážení abnormálního stavu hřiště.
c

Úleva pro míč v bankru

Jestliže je míč v bankru a hráči překáží abnormální stav hřiště na hřišti, může hráč využít buď beztrestnou úlevu podle (1) nebo úlevu s trestem podle (2): (1) Beztrestná úleva: V rámci bankru. Hráč může využít úlevu Pravidla 16.1bavšak:
 • Nejbližší místo úplné úlevy a oblast úlevy musí být v daném bankru.
 • Jestliže žádné takové nejbližší místo úplné úlevy v daném bankru neexistuje, hráč stále může využít tuto beztrestnou úlevu, když jako referenční bod použije místo maximální možné úlevy v daném bankru.
(2) Úleva s trestem: Mimo bankr (úleva dozadu po spojnici). S připočtením jedné trestné rány může hráč spustit původní nebo jiný míč (viz Pravidlo 14.3 ) v oblasti úlevy,  která je založena na spojnici jamky a původní polohy míče dozadu za bankr:
 • Referenční bod: Místo na hřišti podle volby hráče, které je na zmíněné spojnici a je dále od jamky, než původní poloha míče (přičemž není dáno žádné omezení, jak daleko dozadu po spojnici lze jít):
  • Při volbě referenčního bodu by ho hráč měl něčím označit (třeba týčkem).
  • Jestliže hráč spustí míč, aniž by zvolil referenční bod, má se za to, že referenčním bodem je bod na zmíněné spojnici, který je stejně daleko od jamky, jako místo, kde se spuštěný míč poprvé dotkl země.
 • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Jedna délka holeavšak s těmito omezeními:
 • Omezení rozsahu oblasti úlevy:
  • Nesmí být blíže jamce než referenční bod, a
  • Může být v kterékoli oblasti hřištěale
  • Jestliže se do vzdálenosti jedné délky hole od referenčního bodu nachází více oblasti hřiště, musí se míč zastavit v rámci oblasti úlevy v té samé oblasti hřiště, které se míč při  spuštění v oblasti úlevy poprvé dotkl.
[Dostupná vysvětlení:V případě úlevy dozadu po spojnici musí být referenční bod i oblast úlevy mimo bankr]
d

Úleva pro míč na jamkovišti

Jestliže je míč na jamkovišti a hráči překáží abnormální stav hřiště na hřišti, může hráč využít beztrestnou úlevu tak, že umístí původní nebo jiný míč na nejbližší místo úplné úlevy, za použití postupu pro vrácení míče podle Pravidla  14.2b(2) a 14.2e.
 • Nejbližší místo úplné úlevy musí být buď na jamkovišti nebo v poli.
 • Jestliže žádné takové nejbližší místo úplné úlevy neexistuje, hráč stále může využít tuto beztrestnou úlevu, když jako referenční bod použije místo maximální možné úlevy, které musí být buď na jamkovišti nebo v poli.
e

Úleva v případě, že míč nebyl nalezen, ale je v abnormálním stavu hřiště nebo na něm

Jestliže hráčův míč nebyl nalezen a je známo nebo prakticky jisto, že se zastavil v abnormálním stavu hřiště na hřišti nebo na něm, může hráč namísto postupu se ztrátou rány a vzdálenosti využít následující beztrestnou úlevu:
 • Hráč může využít beztrestnou úlevu podle Pravidla  16.1b, c nebo d, přičemž jako výchozí bod pro nalezení nejbližšího místa úplné úlevy použije odhadnutý bod, kde míč naposledy překročil okraj abnormálního stavu hřiště na hřišti.
 • Jakmile hráč tuto úlevu využije a tímto způsobem uvede do hry jiný míč:
  • Původní míč již není ve hře a nesmí být dále hrán.
  • To platí, i když je následně nalezen na hřišti v rámci tří minut povolených na hledání (viz Pravidlo 6.3b).
Avšak jestliže není známo nebo prakticky jisto, že se míč zastavil v abnormálním stavu hřiště nebo na něm, je míč ztracen a hráč musí postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti podle Pravidla 18.2.
f

Hráč musí využít úlevu od překážení oblasti se zákazem hry v rámci abnormálního stavu hřiště

V žádné z následujících situací nesmí být míč hrán, jak leží: (1) Když je míč v oblasti se zákazem hry. Jestliže je hráčův míč v oblasti se zákazem hry v rámci abnormálního stavu hřiště v poli, v bankru nebo na jamkovišti:
 • Oblast se zákazem hry v poli. Hráč musí využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1b.
 • Oblast se zákazem hry v bankru. Hráč musí využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1c(1) nebo úlevu s trestem podle Pravidla 16.1c(2).
 • Oblast se zákazem hry na jamkovišti. Hráč musí využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1d.
(2) Když oblast se zákazem hry překáží v postoji nebo švihu, přičemž míč je kdekoli na hřišti vyjma v trestné oblasti. Jestliže je hráčův míč mimo oblast se zákazem hry a je v poli, v bankru nebo na jamkovišti, přičemž oblast se zákazem hry (ať už jde o abnormální stav hřiště nebo trestnou oblast) hráči překáží v prostoru zamýšleného postoje nebo švihu, musí hráč buď:
 • Využít úlevu, pokud je tato možná, podle Pravidla  16.1b, c nebo d, podle toho, zda je míč v poli, v bankru nebo na jamkovišti, nebo
 • Využít úlevu pro nehratelný míč podle Pravidla 19.
Ohledně toho, co dělat, když hráči překáží oblast se zákazem hry, přičemž jeho míč je v trestné oblasti, viz Pravidlo 17.1e. Trest za zahrání míče z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 16.1: Všeobecný trest podle Pravidla 14.7a.
16.2

Nebezpečná zvířecí situace

a

Kdy je úleva možná

„Nebezpečná zvířecí situace“ nastane, když by nebezpečné zvíře (třeba jedovatí hadi, vosy, aligátoři, ohniví mravenci nebo medvědi) v blízkosti míče mohlo hráči způsobit závažnou fyzickou újmu, jestliže by musel hrát míč, jak leží. Hráč může využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.2b od překážení nebezpečné zvířecí situace bez ohledu na to, kde na hřišti se jeho míč nachází, avšak tato úleva není možná:
 • Když zahrání míče tak, jak leží, je zjevně nesmyslné z jiného důvodu, než překážení nebezpečné zvířecí situace (třeba když hráč nemůže provést úder, protože míč leží v křoví), nebo
 • Jestliže k překážení dochází pouze v důsledku toho, že hráč zvolí hůl, postoj, způsob provedení švihu nebo směr hry, jež jsou za dané situace neopodstatněné.
b

Úleva pro nebezpečnou zvířecí situaci

Jestliže hráči překáží nebezpečná zvířecí situace: (1) Když je míč kdekoli na hřišti vyjma v trestné oblasti. Hráč může využít úlevu podle Pravidla  16.1b, c nebo d, podle toho, zda je míč v poli, v bankru nebo na jamkovišti. (2) Když je míč v trestné oblasti. Hráč může využít buď beztrestnou úlevu nebo úlevu s trestem:
 • Beztrestná úleva: Uvnitř trestné oblasti. Hráč může využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1b, avšak nejbližší místo úplné úlevy a oblast úlevy musí být v dané trestné oblasti.
 • Úleva s trestem: Mimo trestnou oblast.
  • Hráč může využít úlevu s trestem podle Pravidla 17.1d.
  • Jestliže na místě mimo trestnou oblast, odkud by hráč hrál poté, co by využil tuto úlevu s trestem, také dochází k překážení nebezpečné zvířecí situace, může hráč využít další úlevu podle (1), a to bez dalšího trestu.
Pro potřeby tohoto Pravidla znamená nejbližší místo úplné úlevy takové nejbližší místo (ne blíže jamce), kde nedochází k překážení nebezpečné zvířecí situace. Trest za zahrání míče z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 16.2: Všeobecný trest podle Pravidla 14.7a. 
16.3

Zabořený míč

a

Kdy je úleva možná

(1) Míč musí být zabořen v poli. Úleva podle Pravidla 16.3b je možná, pouze když je hráčův míč zabořen v poli.
 • Podle tohoto Pravidla není možná žádná úleva nikde jinde na hřišti než v poli.
 • Avšak jestliže je míč zabořen na jamkovišti, hráč může označit polohu míče, míč zvednout a očistit, opravit poškození způsobené dopadem míče a vrátit míč na původní místo (viz Pravidlo 13.1c(2)).
Výjimky – Kdy není úleva pro zabořený míč v poli možná: Úleva podle Pravidla 16.3b není možná:
 • Když je míč zabořen v písku v poli v místě, které není sečeno na výšku dráhy (ferveje) nebo nižší, nebo
 • Když zahrání míče je zjevně nesmyslné z jiného důvodu, než protože je zabořen (třeba když hráč nemůže provést úder, protože míč leží v křoví).
(2) Určení, jestli je míč zabořený. Hráčův míč je zabořen pouze jestliže:
 • Je ve svém vlastním důlku po dopadu jako výsledek předchozí hráčovy rány, a
 • Část míče je pod úrovní země.
Jestliže hráč není schopen určit, jestli je míč ve svém vlastním důlku po dopadu nebo jiném takovém důlku vytvořeném jiným míčem, může hráč mít za to, že je míč zabořen ve svém vlastním důlku po dopadu, jestliže se lze na základě dostupných informací rozumně domnívat, že jde o jeho vlastní důlek po dopadu. Míč není zabořen, jestliže je pod úrovní země jako výsledek něčeho jiného, než hráčovy předchozí rány, třeba když:
 • Míč byl zatlačen do země, protože na něj někdo šlápl,
 • Míč byl zaražen přímo do země, aniž by se předtím vznesl do vzduchu, nebo
 • Míč byl spuštěn v rámci úlevy podle Pravidel.
b

Úleva pro zabořený míč

Jestliže je hráčův míč zabořen v poli a úleva podle Pravidla 16.3a je možná, může hráč využít beztrestnou úlevu tak, že spustí původní nebo jiný míč v oblasti úlevy (viz Pravidlo 14.3):
 • Referenční bod: Místo bezprostředně za místem, kde je míč zabořen.
 • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Jedna délka hole, avšak s těmito omezeními:
 • Omezení rozsahu oblasti úlevy:
  • Musí být v poli, a
  • Nesmí být blíže jamce, než referenční bod.
[Je k dispozici vysvětlení: Hráč nemá vždy nárok na úlevu od zabořeného míče ]  Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 8; Vzorové Místní pravidlo F-2  (Soutěžní výbor může přijmout Místní pravidlo umožňující úlevu pro zabořený míč pouze v oblastech sečených na výšku dráhy (ferveje) nebo níže). Trest za zahrání míče z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 16.3: Všeobecný trest podle Pravidla 14.7a. 
16.4

Zvednutí míče za účelem zjištění, zda podmínky umožňují beztrestnou úlevu

Jestliže se hráč oprávněně domnívá, že se jeho míč nachází v takové situaci, že by měl nárok na úlevu podle Pravidla  15.2, 16.1 nebo 16.3, ale nedokáže to rozhodnout, aniž by míč zvednul:
 • Hráč může míč zvednout, aby zjistil, jestli je úleva možná, avšak:
 • Místo, kde míč leží, musí být nejprve označeno a zvednutý míč nesmí být očištěn (vyjma na jamkovišti) (viz Pravidlo 14.1).
Jestliže hráč zvedne míč, aniž by měl uvedený oprávněný důvod (vyjma na jamkovišti, kde hráč může míč zvednout podle Pravidla 13.1b), obdrží jednu trestnou ránu. Jestliže je úleva možná a hráč ji využije, neobdrží hráč žádný trest, i když neoznačí polohu míče před jeho zvednutím nebo když zvednutý míč očistí. Jestliže úleva není možná, nebo když se hráč rozhodne, že ji nevyužije, ačkoli je možná:
 • Hráč obdrží jednu trestnou ránu, jestliže neoznačí polohu míče před jeho zvednutím, nebo když zvednutý míč očistí, ačkoli k tomu není oprávněn, a
 • Míč musí být vrácen na původní místo (viz Pravidlo 14.2).
Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 16.4: Všeobecný trest podle Pravidla  6.3b nebo 14.7a.  Jestliže v rámci jednoho úkonu nebo v rámci vzájemně provázaných úkonů dojde k vícenásobnému porušení Pravidel, viz Pravidlo 1.3c(4).
VÍCE
Pravidlo 1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel Pravidla: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v so...
Více