Tisk
6
Hraní jamky
Účel: Pravidlo 6 popisuje, jak hrát jednotlivou jamku – třeba specifická Pravidla pro odehrání míče při zahájení jamky, požadavek hrát po celou jamku jeden a ten samý míč kromě případů, kdy je dovoleno jeho nahrazení, pořadí ve hře (které je důležitější ve hře na jamky než ve hře na rány) a dokončení jamky.
6
Hraní jamky
6.1

Začátek hry na jamce

6.1a

Kdy jamka začíná

Hráč začne jamku, jakmile na ní zahraje úvodní úder. Hráč začne jamku, i když jeho úvodní úder byl zahrán odjinud než z odpaliště (viz Pravidlo 6.1b), nebo když je rána podle nějakého Pravidla zrušena.
6.1b

Míč musí být zahrán z odpaliště

Hráč musí začít jamku úderem odkudkoli z odpaliště podle Pravidla 6.2b. Jestliže hráč na začátku jamky zahraje míč odjinud než z odpaliště (včetně odehrání od nesprávných odpališťových kamenů určených k označení jiného odpaliště na té samé nebo jiné jamce): (1) Hra na jamky. Není to trestné, ale soupeř může tuto ránu zrušit:
 • Toto musí být učiněno bezprostředně a předtím, než libovolný z hráčů zahraje další ránu. Když soupeř ránu zruší, nemůže toto zrušení odvolat.
 • Jestliže soupeř ránu zruší, musí hráč zahrát míč z odpaliště a je přitom stále na řadě ve hře.
 • Jestliže soupeř ránu nezruší, rána se počítá a míč je ve hře a musí se hrát, jak leží.
(2) Hra na rány. Hráč obdrží všeobecný trest (dvě trestné rány) a musí toto pochybení napravit tím, že zahraje míč z odpaliště:
 • Míč zahraný odjinud než z odpaliště není ve hře.
 • Příslušná rána, jakož i všechny další rány zahrané předtím, než hráč toto pochybení napraví (což zahrnuje jednak zahrané rány a také trestné rány obdržené výhradně v souvislosti s hraním daného míče) se nepočítají.
 • Jestliže hráč nenapraví toto pochybení předtím, než odehraje úvodní ránu na další jamce, nebo v případě poslední jamky kola předtím, než odevzdá svůj výsledkový lístek, je diskvalifikován.
6.2

Zahrání míče z odpaliště

6.2a

Kdy platí pravidla pro odpaliště

Pravidla pro odpaliště v Pravidle 6.2b platí, kdykoli by hráč měl nebo kdykoli může zahrát ránu z odpaliště. To zahrnuje když:
 • Hráč začíná hru na jamce (viz Pravidlo 6.1),
 • Hráč bude znovu hrát z odpaliště podle nějakého Pravidla (viz Pravidlo 14.6), nebo
 • Hráčův míč ve hře leží na odpališti poté, co s ním hráč zahrál ránu nebo využil úlevu.
Toto Pravidlo se vztahuje výhradně na to odpaliště, které hráč musí použít, když začíná hru na dané jamce, avšak ne na jakékoli jiné odpaliště na hřišti (ať už na té samé nebo jiné jamce).
6.2b

Pravidla pro odpaliště

(1) Kdy je míč na odpališti.
 • Míč je na odpališti, když se ho jakoukoli částí dotýká, nebo když se jakákoli část míče nachází nad odpalištěm.
 • Hráč může při ráně z odpaliště stát mimo odpaliště.
(2) Míč může být nasazen nebo odehrán ze země. Míč musí být odehrán buď:
 • Z týčka umístěném na zemi nebo v zemi, nebo
 • Přímo ze země.
Pro potřeby tohoto Pravidla zahrnuje pojem „země“ také písek a další přírodní materiál umístěný tak, aby na něj bylo možno umístit týčko nebo míč. Hráč nesmí zahrát ránu míčem z nevyhovujícího týčka nebo míčem nasazeným způsobem, který toto Pravidlo nedovoluje. Trest za porušení Pravidla 6.2b(2):
 • Trest za první porušení: Všeobecný trest.
 • Trest za druhé provinění: Diskvalifikace.
(3) Určité podmínky v rámci odpaliště mohou být zlepšeny. Hráč může před zahráním rány podniknout následující kroky v rámci odpaliště, aby si zlepšil podmínky ovlivňující ránu (viz Pravidlo 8.1b(8)):
 • Upravit povrch země na odpališti (třeba vytvořením prohlubně holí nebo nohou),
 • Odsunout, ohnout nebo odtrhnout trávu, plevel a další přírodní objekty, které jsou připojené nebo rostoucí v zemi na odpališti,
 • Odstranit nebo stlačit písek a zeminu na odpališti, a
 • Odstranit rosu, jinovatku nebo vodu na odpališti.
Avšak hráč obdrží všeobecný trest za porušení Pravidla 8.1a, jestliže podnikne jakékoli jiné kroky ke zlepšení podmínek ovlivňujících ránu. (4) Omezení možnosti pohnout odpališťovými kameny, nebo chybějící odpališťové kameny při hře z odpaliště.
 • Každé odpaliště je určeno tím, jak Soutěžní výbor umístil odpališťové kameny, které by tak měly zůstat na stejném místě pro všechny hráče, kteří budou hrát z daného odpaliště.
 • Jestliže hráč zlepší podmínky ovlivňující ránu tím, že tyto odpališťové kameny přemístí předtím, než zahraje ránu z daného odpaliště, obdrží všeobecný trest za porušení Pravidla 8.1a(1).
 • Jestliže jeden nebo oba odpališťové kameny chybí, měl by hráč vyhledat pomoc Soutěžního výboru. Avšak jestliže Soutěžní výbor není v rozumném čase dosažitelný, měl by hráč použít svůj rozumný úsudek (Pravidlo 1.3b(2)) k tomu, aby polohu odpaliště odhadl.  
Ve všech ostatních případech jsou odpališťové kameny považovány za běžné pohyblivé závady, které mohou být odstraněny podle Pravidla 15.2. (5) Míč není ve hře, dokud s ním není zahrána rána. Bez ohledu na to, jestli je míč nasazen nebo je na zemi, když hráč začíná hru na jamce nebo znovu hraje z odpaliště podle nějakého Pravidla:
 • Míč není ve hře, dokud s ním hráč nezahraje ránu, a
 • Míč může být beztrestně zvednut nebo pohnut předtím, než s ním hráč zahraje ránu.
Jestliže nasazený míč spadne z týčka, nebo je z týčka shozen hráčem předtím, než s ním hráč zahraje ránu, může být beztrestně znovu nasazen kdekoli na odpališti. Avšak jestliže hráč zahraje ránu míčem, který padá nebo spadl z týčka, není to trestné, ovšem rána se počítá a míč je ve hře. (6) Když míč ve hře leží na odpališti. Jestliže hráčův míč ve hře se nachází na odpališti poté, co s ním hráč zahrál ránu (třeba nasazený míč po ráně, která ho zcela mine), nebo když s ním hráč využil nějakou úlevu, může hráč:
 • Míč beztrestně zvednout nebo s ním pohnout (viz Pravidlo 9.4b, Výjimka 1), a
 • Odehrát tento míč nebo jakýkoli jiný míč odkudkoli z odpaliště, ať už z týčka nebo ze země podle bodu (2), včetně možnosti odehrát míč, jak leží. 
Trest za zahrání míče z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 6.2b(6): Všeobecný trest podle Pravidla 14.7a.
6.3

Míč hraný na jamce

Účel: Hraní jamky sestává z postupných úderů, které začínají na odpališti a končí v jamce na jamkovišti. Po odehrání míče z odpaliště má hráč běžně povinnost hrát stále jeden a ten samý míč, dokud není jamka dokončena. Hráč obdrží trest, jestliže odehraje nesprávný míč nebo nahradí míč, když takové nahrazení Pravidla nedovolují.
6.3a

Dohrání tím samým míčem, který byl zahrán z odpaliště

Hráč může začít hrát jamku z odpaliště libovolným vyhovujícím míčem a mezi dvěma jamkami může míče vyměnit. Hráč musí jamku dohrát tím samým míčem, který zahrál z odpaliště, vyjma když:
 • Je tento míč ztracen nebo se zastaví mimo hřiště, nebo
 • Hráč míč nahradí jiným míčem (ať už je k tomu oprávněn či ne).
Hráč by si měl míč, se kterým hraje, označit identifikační značkou (viz Pravidlo 7.2).
6.3b

Nahrazení míče během hraní jamky

(1) Kdy je hráč oprávněn nahradit míč jiným míčem a kdy ne. Některá Pravidla umožňují hráči vyměnit míč, kterým hraje jamku, tak, že ho nahradí jiným míčem ve hře, a jiná Pravidla to neumožňují:
 • Když hráč využívá úlevu podle Pravidel, ať už spuštěním nebo umístěním míče (třeba když míč po spuštění nezůstane v oblasti úlevy nebo když se jedná o úlevu na jamkovišti), může použít buď původní nebo jiný míč (Pravidlo 14.3a),
 • Když hráč znovu hraje z místa, odkud byla hrána předchozí rána, může použít buď původní, nebo jiný míč (Pravidlo 14.6), a
 • Když hráč vrací míč na místo, nesmí ho nahradit jiným míčem a musí použít původní míč, s určitými Výjimkami (Pravidlo 14.2a).
(2) Nahrazený míč se stává míčem ve hře. Když hráč nahradí míč jiným míčem ve hře (viz Pravidlo 14.4):
 • Původní míč již není ve hře, i když se nachází v klidu někde na hřišti.
 • Toto platí, i když hráč:
  • Nahradil původní míč jiným míčem, ačkoli k tomu nebyl podle Pravidel oprávněn (ať už si byl hráč vědom, že míč nahrazuje jiným míčem, nebo ne), nebo
  • Vrátil, spustil nebo umístil nahrazený míč (1) nesprávným způsobem, (2) na nesprávné místo nebo za (3) za použití postupu, který Pravidla neumožňují.
 • Ohledně toho, jak takovou chybu napravit před odehráním nahrazeného míče, viz Pravidlo 14.5.
Jestliže hráčův původní míč nebyl nalezen a hráč uvedl do hry jiný míč se ztrátou rány a vzdálenosti (viz Pravidla 17.1d, 18.1, 18.2b a 19.2a) nebo podle Pravidla, které platí, když je známo nebo prakticky jisto, co se stalo s původním míčem (viz Pravidla 6.3c, 9.6, 11.2c, 15.2b, 16.1e a 17.1c):
 • Hráč musí pokračovat ve hře nahrazeným míčem, a
 • Hráč nesmí odehrát původní míč, a to i když je tento nalezen na hřišti v rámci tří minut povolených na hledání (viz Pravidlo 18.2a(1)).
(3) Zahrání rány neoprávněně nahrazeným míčem. Jestliže hráč zahraje ránu nesprávně nahrazeným míčem, obdrží jednu trestnou ránu a musí dokončit jamku tímto neoprávněně nahrazeným míčem.
6.3c

Nesprávný míč

(1) Zahrání rány nesprávným míčem. Hráč nesmí zahrát ránu nesprávným míčem. Výjimka – Míč pohybující se ve vodě: Není trestné, jestliže hráč zahraje ránu nesprávným míčem, který se pohybuje ve vodě v rámci trestné oblasti nebo náhodné vody:
 • Tato rána se nepočítá, a
 • Hráč musí napravit toto pochybení tak, že bude hrát správný míč z jeho původní pozice, nebo využije úlevu podle Pravidel.
Trest za zahrání nesprávného míče v rozporu s Pravidlem 6.3c(1): Ve hře na jamky hráč obdrží všeobecný trest (ztrátu jamky):
 • Jestliže hráč a jeho soupeř zahrají ránu míčem toho druhého, pak první z nich, kdo zahrál ránu nesprávným míčem, obdrží všeobecný trest (ztrátu jamky).
 • Avšak jestliže není známo, který nesprávný míč byl zahrán jako první, nikdo neobdrží žádný trest a hráči musí jamku dokončit zaměněnými míči.
Ve hře na rány hráč obdrží všeobecný trest (dvě trestné rány) a musí toto pochybení napravit tak, že pokračuje ve hře původním míčem, jak leží, nebo využije úlevu podle Pravidel:
 • Rána zahraná nesprávným míčem, jakož i všechny další rány zahrané předtím, než hráč toto pochybení napraví (což zahrnuje jednak zahrané rány a také všechny další trestné rány obdržené výhradně v souvislosti s hraním daného míče) se nepočítají.
 • Jestliže hráč nenapraví toto pochybení předtím, než odehraje úvodní ránu na další jamce, nebo v případě poslední jamky kola předtím, než odevzdá svůj výsledkový lístek, je diskvalifikován.
(2) Co dělat, když hráčův míč odehrál jiný hráč coby nesprávný míč. Jestliže je známo nebo prakticky jisto, že hráčův míč byl odehrán jiným hráčem coby nesprávný míč, musí hráč vrátit na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto) původní nebo jiný míč (viz Pravidlo 14.2). Toto platí bez ohledu na to, zda byl původní míč nalezen nebo ne.
6.3d

Kdy hráč může hrát víc než jeden míč najednou

Hráč může najednou hrát více míčů pouze když:
 • Hraje provizorní míč (který se buď stane míčem ve hře, nebo hráč hry s ním zanechá podle Pravidla 18.3c), nebo
 • Hraje dva míče ve hře na rány, protože se snaží napravit možné závažné porušení při hře z nesprávného místa (viz Pravidlo 14.7b), nebo protože si není jist správným postupem (viz Pravidlo 20.1c(3)).
6.4

Pořadí ve hře na jamce

Účel: Pravidlo 6.4 řeší pořadí ve hře během jamky. Pořadí ve hře na odpališti závisí na tom, kdo má přednost, a poté na tom, čí míč je dál od jamky.
 • Ve hře na jamky je pořadí ve hře zásadní; jestliže hráč zahraje mimo pořadí, jeho soupeř může tuto ránu zrušit a nechat ji hráče zopakovat.
 • Ve hře na rány není hra mimo pořadí trestná a hráči mohou, a i se jim to doporučuje, hrát tzv. „ready golf“ – tedy hrát mimo pořadí, pokud tak činí bezpečným a odpovědným způsobem.
6.4a

Hra na jamky

(1) Pořadí ve hře. Hráč a jeho soupeř musí hrát v tomto pořadí:
 • Na začátku první jamky. Přednost na první jamce je určena nasazením, které stanovil Soutěžní výbor, nebo pokud žádné nasazení není k dispozici, vzájemnou dohodou nebo náhodným způsobem (třeba hodem mincí).
 • Na začátku všech dalších jamek.
  • Hráč, který vyhrál jamku, má přednost na dalším odpališti.
  • Jestliže byla jamka půlena, přednost si podrží hráč, který ji měl na předchozím odpališti.
  • Jestliže hráč vznese včasný požadavek na rozhodnutí (viz Pravidlo 20.1b), který ještě nebyl posouzen Soutěžním výborem a který by mohl ovlivnit přednost na další jamce, určí se přednost dohodou nebo náhodným způsobem.
 • Poté, co oba hráči začali jamku.
  • Jako první se hraje míč, který je dál od jamky.
  • Jestliže jsou míče od jamky stejně vzdáleny, nebo porovnání jejich vzdáleností od jamky není možno provést, pak se míč, který bude hrán jako první, určí dohodou nebo náhodným způsobem.
(2) Soupeř může zrušit ránu, kterou hráč zahrál mimo pořadí. Jestliže hráč zahraje, když byl na řadě jeho soupeř, není to trestné, avšak soupeř může tuto ránu zrušit:
 • Toto musí být učiněno bezprostředně a předtím, než libovolný z hráčů zahraje další ránu. Když soupeř ránu zruší, nemůže toto zrušení odvolat.
 • Jestliže soupeř ránu zruší, musí hráč, až na něj dojde řada, hrát míč z místa, odkud zahrál onu zrušenou ránu (viz Pravidlo 14.6).
 • Jestliže soupeř ránu nezruší, rána se počítá a míč je ve hře a musí se hrát, jak leží.
Výjimka – Hra mimo pořadí na základě dohody k úspoře času: Aby se ušetřil čas:
 • Hráč může vyzvat soupeře, aby odehrál mimo pořadí, nebo může souhlasit se soupeřovou žádostí o odehrání mimo pořadí.
 • Jestliže v takovém případě soupeř zahraje ránu mimo pořadí, pak se tím hráč vzdal svého práva takovou ránu zrušit.
Viz Pravidlo 23.6 (pořadí ve hře při hře čtyřmi míči).
6.4b

Hra na rány

(1) Běžné pořadí ve hře.
 • Na začátku první jamky. Přednost na prvním odpališti je určena nasazením (startovní listinou), které stanovil Soutěžní výbor, nebo pokud žádné nasazení není k dispozici, vzájemnou dohodou nebo náhodným způsobem (třeba hodem mincí).
 • Na začátku všech dalších jamek.
  • Hráč s nejnižším hrubým výsledkem na jamce v rámci skupiny má přednost na dalším odpališti; po něm by měl hrát hráč s druhým nejnižším hrubým výsledkem; atd.
  • Jestliže dva nebo více hráčů má na jamce stejný výsledek, měli by hrát ve stejném pořadí, jako na předchozím odpališti.
  • Přednost se určuje prostřednictvím hrubých výsledků, a to i v hendikepové soutěži.
 • Poté, co všichni hráči začali jamku.
  • Jako první by se měl hrát míč, který je nejdál od jamky.
  • Jestliže dva nebo více míčů je od jamky stejně vzdáleno, nebo porovnání jejich vzdáleností od jamky není možno provést, pak se míč, který bude hrán jako první, určí dohodou nebo náhodným způsobem.
Jestliže hráč zahraje mimo pořadí, není to trestné, avšak když se dva nebo více hráčů dohodne, že budou hrát mimo pořadí, aby některý z nich získal výhodu, a kterýkoli z nich zahraje ránu mimo pořadí, obdrží každý z nich všeobecný trest (dvě trestné rány). (2) Bezpečná a odpovědná hra mimo pořadí (tzv. „Ready Golf“). Hráči mohou hrát mimo pořadí a i se jim to doporučuje, jestliže tak činí bezpečným a odpovědným způsobem, jako když:
 • Dva nebo více hráčů se dohodne, že tím uspoří čas,
 • Hráčův míč se zastavil velmi blízko u jamky a hráč ho chce dohrát, nebo
 • Některý hráč je připraven ke hře dříve než hráč, který je na řadě podle běžného pořadí ve hře podle bodu (1), přičemž hrou mimo pořadí hráč neohrozí ani nevyruší žádného jiného hráče, ani mu nebude nijak překážet.
Nicméně jestliže hráč, na kterém je řada ve hře podle (1), je připraven ke hře a dává na vědomí, že chce hrát jako první, ostatní hráči by měli zpravidla počkat, až zahraje. Hráč by neměl hrát mimo pořadí proto, aby získal výhodu oproti jiným hráčům.
6.4c

Když hráč hraje provizorní míč nebo další míč z odpaliště

6.4d

Když hráč využívá úlevu nebo když hraje provizorní míč odjinud, než z odpaliště

Pořadí ve hře podle Pravidel 6.4a(1) a 6.4b(1) je v těchto dvou případech následující: (1) Využití úlevy na jiném místě, než kde míč leží.
 • Když hráč zjistí, že musí postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti. Pořadí ve hře je určeno místem, odkud hrál svou poslední ránu.
 • Když má hráč na výběr, jestli bude hrát míč, jak leží, nebo jestli využije úlevu.
  • Pořadí ve hře je určeno místem, na kterém leží původní míč (které, pokud není známo, musí být odhadnuto) (viz Pravidlo 14.2).
  • Toto platí, i když se hráč již rozhodl postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti nebo využít úlevu na jiném místě, než kde leží původní míč (třeba když je míč v trestné oblasti nebo když bude brán jako nehratelný).
(2) Hraní provizorního míče. Hráč, který hraje provizorní míč, by tak měl učinit ihned po odehrání předchozí rány a předtím, než kdokoli jiný zahraje ránu, vyjma:
 • Když začíná jamku z odpaliště (viz Pravidlo 6.4c), nebo
 • Když hráč předtím, než se rozhodne hrát provizorní míč, vyčká (v takovém případě je hráčovo pořadí ve hře, jakmile se rozhodne hrát provizorní míč, určeno místem, odkud hrál předchozí ránu). 
6.5

Dokončení hry na jamce

Hráč dokončí jamku:
 • Ve hře na jamky, když:
  • Dohraje jamku nebo je jeho další úder darován, nebo
  • Výsledek jamky je rozhodnut (třeba když soupeř vzdá jamku, soupeřovo skóre za jamku je nižší, než jaké ještě může hráč dosáhnout nebo když hráč nebo jeho soupeř obdrží všeobecný trest (ztrátu jamky)).
 • Ve hře na rány, když dohraje podle Pravidla 3.3c.
Jestliže hráč neví, že jamku dokončil, a snaží se o další hru na jamce, pak tato jeho další hra není považována za cvičení, ani neobdrží žádný trest za zahrání jiného míče, včetně nesprávného míče. Viz Pravidla 21.1b(1), 21.2b(1), 21.3b(1) a 23.3c (kdy hráč dokončí jamku v jiných formách hry na rány nebo ve hře čtyřmi míči).
VÍCE
Pravidlo 1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v souladu s d...
Více