Zpět
25

Úpravy pro hendikepované hráče

Jdi na sekci
Oficiální pravidla
Tisk
25
Úpravy pro hendikepované hráče
Účel: Pravidlo 25 zavádí úpravy vybraných Pravidel golfu s cílem umožnit hráčům s určitým postižením spravedlivou hru s hráči, kteří nemají žádný zdravotní hendikep, nebo mají stejné nebo jiné postižení.
25
Úpravy pro hendikepované hráče
25.1

Přehled

Pravidlo 25 platí pro všechny soutěže a všechny druhy hry. O tom, jestli hráč může využít některých úprav zavedených v Pravidle 25, rozhoduje jeho zdravotní způsobilost a kategorizace jeho postižení. Pravidlo 25 zavádí úpravy vybraných Pravidel pro hráče s následujícími kategoriemi postižení:
 • Slepí hráči (což zahrnuje i určitý stupeň omezení zraku),
 • Hráči s amputací (což zahrnuje jak ty hráče, kteří se narodili bez končetiny, tak ty, kteří o ní přišli),
 • Hráči, kteří využívají dopomocné zařízení pohybu, a
 • Hráči s mentálním postižením.
Je známo, že řada hráčů trpí i jinými druhy postižení (např. hráči s neurologickými poruchami, hráči s ortopedickými problémy nebo hráči hluší). Tyto druhy postižení Pravidlo 25 nepokrývá, protože pro tyto hráče nebyla do současné doby zjištěna potřeba úpravy Pravidel golfu. Pravidla pro výstroj platí v plném rozsahu, vyjma jak uvedeno v Sekci 7 Pravidel pro výstroj. Ohledně informací o použití výstroje (jiné než holí a míčů) ze zdravotních důvodů viz Pravidlo 4.3b. Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 5D; Vzorové Místní pravidlo H-2 (posuzování zdravotní způsobilosti a další doporučení ohledně Pravidla 25 a soutěží, kterých se účastní hendikepovaní hráči).
25.2

Úpravy pro slepé hráče

Účel: Pravidlo 25.2 umožňuje slepým hráčům (což zahrnuje i určitý stupeň omezení zraku) využívat najednou pomoci jak asistenta, tak nosiče, dovoluje pomoc s nasměrováním, dává hráči omezenou výjimku ze zákazu dotknutí se písku v bankru holí a dovoluje pomoc při zvedání, spouštění, umisťování a vracení míče.
25.2a

Pomoc asistenta

Slepý hráč může využít pomoci asistenta:
 • Při zaujímání postoje,
 • V nasměrování před úderem, a
 • Tím, že se ho zeptá nebo od něj obdrží radu.
Asistent má z pohledu Pravidel stejné postavení jako nosič (viz Pravidlo 10.3), avšak s výjimkami popsanými v Pravidle 25.2e. Pro účely Pravidla 10.2a (Rada) se hráč může v jeden okamžik dotázat, jakož i obdržet radu jak od asistenta, tak i nosiče.
25.2b

Hráč může mít jen jednoho asistenta

Slepý hráč může mít v daný okamžik pouze jednoho asistenta. Jestliže má hráč v daný okamžik více než jednoho asistenta, obdrží všeobecný trest za každou jamku, kde k tomuto porušení došlo, stejně jako je tomu v Pravidle 10.3a(1) (Hráč může mít v daný okamžik pouze jednoho nosiče).
25.2c

Úprava Pravidla 10.2b(3) (Žádný předmět nesmí být položen na zem tak, aby pomáhal při zaujímání postoje)

Pravidlo 10.2b(3) je upraveno tak, že není trestné, jestliže hráč, nosič nebo asistent umístí na zem nějaký předmět s cílem pomoci hráči s nasměrováním nebo se zaujmutím postoje před ránou (např. hůl na zemi ukazující, kde má hráč zajmout postoj nebo kam má umístit chodidla). Avšak tento předmět musí být odstraněn předtím, než hráč zahraje ránu. Jestliže se tak nestane, obdrží hráč všeobecný trest za porušení Pravidla 10.2b(3).
25.2d

Úprava Pravidla 10.2b(4) (Kde nesmí stát nosič před tím, než hráč zahraje ránu)

Pravidlo 10.2b(4) je upraveno tak, že není trestné, jestliže se asistent nebo nosič nacházejí v prodloužení směru hry směrem za míč nebo v blízkosti takového prodloužení před anebo během hráčovy rány, pokud přitom nijak nepomáhají hráči v provádění úderu.
25.2e

Úprava Pravidla 10.3 (Nosič)

Asistent slepého hráč může zároveň působit jako jeho nosič, ale není to nutné. Hráč může mít v daný okamžik jak asistenta, tak nosiče. V takovém případě:
 • Asistent nesmí nosit ani se starat o hráčovy hole s výjimkou případů, kdy hráče vede, pomáhá mu při zaujímání postoje nebo při nasměrování před ránou, nebo když jde o projev zdvořilosti, jak popsáno v definici nosiče.
 • Jestliže asistent v rozporu s tímto Pravidlem nosí nebo se stará o hráčovy hole, má hráč v daný okamžik dva nosiče a obdrží všeobecný trest za každou jamku, kde k takovému porušení došlo (viz Pravidlo 10.3a/1)).
25.2f

Úprava Pravidla 12.2b(1) (Omezení ohledně dotknutí se písku v bankru)

Předtím, než zahraje ránu z bankru, se může slepý hráč beztrestně dotknout holí písku v bankru:
 • V prostoru bezprostředně před nebo za míčem, a
 • Během nápřahu k ráně.
Avšak nesmí přitom zlepšit polohu míče víc, než co by to způsobilo lehké přiložení hole na zem. Na hráče se nadále vztahují zákazy uvedené v Pravidle 12.2b(1) ohledně úmyslného dotknutí se písku v bankru za účelem zjištění stavu písku a při provádění cvičného švihu.
25.2g

Úprava Pravidla 14.1b (Kdo může zvednout míč)

Jestliže hráčův míč leží na jamkovišti, je Pravidlo 14.1b upraveno tak, že kromě nosiče může tento míč bez hráčova pověření zvednout i jeho asistent.
25.2h

Pomoc při spouštění, umisťování a vracení míče

V rámci všech Pravidel, která hráči nařizují, aby spustil, umístil nebo vrátil svůj míč, může slepý hráč obecně pověřit příslušným úkonem jakoukoli jinou osobu, a to bez omezení.
25.3

Úpravy pro hráče s amputací

Účel: Pravidlo 25.3 umožňuje hráčům s amputací (což zahrnuje jak ty hráče, kteří se narodili bez končetiny, tak ty, kteří o ní přišli) použít protetickou pomůcku, jakož i mít během rány ukotvenou hůl, a také dovoluje pomoc při spouštění, umisťování a vracení míče.
25.3a

Použití protetické pomůcky

Využití umělé ruky nebo nohy není porušením Pravidla 4.3, jestliže k tomu má hráč zdravotní důvody a Soutěžní výbor rozhodne, že mu to nedává nespravedlivou výhodu vůči ostatním hráčům (viz Pravidlo 4.3b). Jestliže má hráč pochybnosti ohledně použití dané pomůcky, měl by se, jak nejdříve je to možné, poradit se Soutěžním výborem. Na hráče používajícího protetickou pomůcku se nadále vztahují zákazy uvedené v Pravidle 4.3a týkající se abnormálního použití výstroje.
25.3b

Úprava pravidla 10.1b (Ukotvení hole)

Jestliže hráč s amputací není schopen z důvodu chybějící končetiny držet, nebo švihat s většinou svých holí, aniž by je ukotvil, může hráč zahrát ránu, při které bude mít ukotvenou hůl, aniž by obdržel trest podle Pravidla 10.1b.
25.3c

Pomoc při spouštění, umisťování a vracení míče

V rámci všech Pravidel, která hráči nařizují, aby spustil, umístil nebo vrátil svůj míč, může hráč s amputací obecně pověřit příslušným úkonem jakoukoli jinou osobu, a to bez omezení.
25.3d

Úprava definice „vrátit“

Pro hráče s amputací se definice vrácení (a Pravidlo 14.2b(2)) upravuje tak, že hráč může míč vrátit buď rukou, nebo za použití výstroje (např. posunutím míče holí).
25.4

Úpravy pro hráče využívající dopomocné zařízení pohybu

Účel: Pravidlo 25.4 umožňuje hráčům, kteří využívají dopomocné zařízení pohybu, aby využívali zároveň pomoci jak asistenta, tak nosiče, vysvětluje, jak hráč může využívat dopomocné zařízení pohybu (např. kolečkové křeslo nebo jiné dopomocné zařízení pohybu, nebo hole či berle) při zaujímání postoje a provádění rány a upravuje některé úlevové postupy.
Pravidla 25.4a a 25.4l platí pro všechny dopomocné zařízení pohybu, včetně holí, berel, kolečkových křesel i všech ostatních dopomocných zařízení pohybu. Pravidla 25.4m a 25.4n platí pouze pro kolečková křesla a další dopomocná zařízení pohybu s koly.
25.4a

Pomoc asistenta nebo jiné osoby

Hráč, který používá dopomocné zařízení pohybu může využít pomoci asistenta nebo libovolné jiné osoby, včetně jiného hráče, následujícími způsoby:
 • Zvednutí míče na jamkovišti: Jestliže hráčův míč leží na jamkovišti, je Pravidlo 14.1b upraveno tak, že kromě nosiče může tento míč bez hráčova pověření zvednout i jeho asistent.
 • Spuštění, umístění a vrácení míče: V rámci všech Pravidel, která hráči nařizují, aby spustil, umístil nebo vrátil svůj míč, může hráč obecně pověřit příslušným úkonem jakoukoli jinou osobu, a to bez omezení.
 • Umístění hráče nebo zařízení: Hráč může, v rámci toho, co dovoluje Pravidlo 10.2b(5), ped zahráním rány využít fyzickou pomoc jakékoli osoby k zaujmutí potřebné pozice, nebo k umístění či odstranění dopomocného zařízení pohybu.
25.4b

Rada od asistenta

Hráč, který používá dopomocné zařízení pohybu, může požádat svého asistenta o radu nebo ji od něj obdržet, stejně jako je to upraveno pro nosiče v rámci Pravidla 10.2a (Rada). Asistent má z pohledu Pravidel stejné postavení jako nosič (viz Pravidlo 10.3), avšak s výjimkami popsanými v Pravidle 25.4j. Pro účely Pravidla 10.2a (Rada) se hráč může v jeden okamžik dotázat, jakož i obdržet radu jak od asistenta, tak i nosiče.
25.4c

Hráč může mít jen jednoho asistenta

Hráč, který používá dopomocné zařízení pohybu, může mít v daný okamžik pouze jednoho asistenta. Jestliže má hráč v daný okamžik více než jednoho asistenta, obdrží všeobecný trest za každou jamku, kde k tomuto porušení došlo, stejně jako je tomu v Pravidle 10.3a(1) (Hráč může mít v daný okamžik pouze jednoho nosiče).
25.4d

Úprava definice „postoje“

Hráčovo použití dopomocného zařízení pohybu může ovlivnit jeho postoj ve vztahu k řadě Pravidel, např. určení předpokládaného prostoru postoje podle Pravidla 8.1a a rozhodnutí, zda dochází k překážení abnormálního stavu hřiště podle Pravidla 16.1. Z tohoto důvodu je definice postoje upravena tak, že znamená „pozici nohou a těla hráče, jakož i polohu dopomocného zařízení pohybu, je-li využíváno, při přípravě a samotném provedení rány“.
25.4e

Úprava definice „vrátit“

Pro hráče, který používá dopomocné zařízení pohybu, se definice vrácení (a Pravidlo 14.2b(2)) upravuje tak, že hráč může míč vrátit buď rukou, nebo za použití výstroje (např. posunutím míče holí).
25.4f

Uplatnění Pravidla 4.3 (Použití výstroje)

Pravidlo 4.3 platí pro použití dopomocného zařízení pohybu takto:
 • Hráč může použít dopomocné zařízení pohybu, aby mu pomáhalo při hře, jestliže to povolují zásady stanovené v Pravidle 4.3b, a
 • Na hráče používajícího dopomocné zařízení pohybu se nadále vztahují zákazy uvedené v Pravidle 4.3a týkající se abnormálního použití výstroje.
25.4g

Úprava Pravidla 8.1b(5) umožňující využití dopomocného zařízení pohybu při zaujímání postoje

Podle Pravidla 8.1b(5) není trestné, jestliže hráč zlepší podmínky ovlivňující ránu, když se při zaujímání postoje pevně postaví, včetně „rozumné míry zavrtání se nohama do písku“. Pro hráče, který používá dopomocné zařízení pohybu, je Pravidlo 8.1b(5) upraveno tak, že „rozumná míra zavrtání se nohama do písku“ zahrnuje:
 • Rozumnou míru zavrtání se za použití dopomocného zařízení pohybu, a
 • Podniknutí rozumných kroků při umisťování dopomocného zařízení pohybu při zaujímání postoje a aby zabránil podklouznutí.
Avšak tato úprava nedovoluje hráči nic nad rámec uvedeného tím, že by si budoval postoj, aby nedošlo k podklouznutí dopomocného zařízení pohybu během rány, např. vytvořením kopečku zeminy nebo písku, o který by zařízení zabrzdil. Jestliže tak hráč učiní, obdrží všeobecný trest za porušení Pravidla 8.1a(3) z důvodu změny povrchu země za účelem vybudování postoje.
25.4h

Úprava pravidla 10.1b (Ukotvení hole)

Jestliže hráč není schopen z důvodu používání dopomocného zařízení pohybu držet, nebo švihat s většinou svých holí, aniž by je ukotvil, může hráč zahrát ránu, při které bude mít ukotvenou hůl, aniž by obdržel trest podle Pravidla 10.1b.
25.4i

Úprava Pravidla 10.1c (Zahrání rány z postoje obkročmo ke směru hry nebo přímo ve směru hry)

Aby bylo zohledněno použití dopomocného zařízení pohybu, je Pravidlo 10.1c upraveno tak, že hráč nesmí zahrát ránu ani tehdy, když je jakákoli část jeho dopomocného zařízení úmyslně umístěna na obou stranách směru hry nebo jeho prodloužení za míč, nebo když se směru hry nebo jeho prodloužení za míč dotýká.
25.4j

Úprava Pravidla 10.3 (Nosič)

Asistent hráče používajícího dopomocné zařízení pohybu může zároveň působit jako jeho nosič, ale není to nutné. Hráč může mít v daný okamžik jak asistenta, tak nosiče. V takovém případě:
 • Asistent nesmí nosit ani se starat o hráčovy hole s výjimkou případů, kdy hráče vede, pomáhá mu při zaujímání postoje nebo při nasměrování před ránou, nebo když jde o projev zdvořilosti, jak popsáno v definici nosiče. Avšak toto nijak nemění Pravidlo 10.2b(3) (Žádný předmět nesmí být položen na zem tak, aby pomáhal při zaujímání postoje).
 • Jestliže asistent v rozporu s tímto Pravidlem nosí nebo se stará o hráčovy hole, má hráč v daný okamžik dva nosiče a obdrží všeobecný trest za každou jamku, kde k takovému porušení došlo (viz Pravidlo 10.3a/1)).
25.4k

Úprava Pravidla 11.1b(2)

Pro hráče, který používá dopomocné zařízení pohybu, je Pravidlo 11.1b(2) upraveno tak, že jestliže míč zahraný na jamkovišti náhodnou zasáhne jeho dopomocné zařízení pohybu, musí se míč hrát, jak leží.
25.4l

Platnost Pravidla 12.2b(1) při použití dopomocného zařízení pohybu za účelem zjištění stavu písku v bankru

Podle Pravidla 12.2b(1) se hráč nesmí „úmyslně dotknout písku v bankru rukou, holí, hráběmi nebo jiným předmětem za účelem zjištění stavu písku pro svou příští ránu“. Toto platí i pro úmyslné použití dopomocného zařízení pohybu pro zjištění stavu písku. Avšak hráč se smí dopomocným zařízením pohybu beztrestně dotknout písku z jakéhokoli jiného důvodu.
25.4m

Pro hráče používající dopomocné zařízení pohybu s koly: Úprava postranní úlevy pro míč v červené trestné oblasti a pro nehratelný míč.

Jestliže hráč, který používá dopomocné zařízení pohybu, využívá úlevu do strany pro míč v červené trestné oblasti nebo pro nehratelný míč, jsou Pravidla 17.1d(3) a 19.2(c) upravena tak, že velikost předepsané oblasti úlevy jsou čtyři délky hole, namísto běžných dvou délek hole.
25.4n

Pro hráče používající dopomocné zařízení pohybu s koly: Úprava trestu podle Pravidla 19.3b (Úleva pro nehratelný míč v bankru)

Jestliže hráč, který používá dopomocné zařízení pohybu s koly, využívá úlevu pro nehratelný míč v bankru, je Pravidlo 19.3b upraveno tak, že hráč může využít úlevu dozadu po spojnici mimo bankr s trestem jedné trestné rány.
25.5

Úpravy pro hráče s mentálním postižením

Účel: Pravidlo 25.5 umožňuje hráčům s mentálním postižením, aby využívali zároveň pomoci jak asistenta, tak nosiče, a vyjasňuje úlohu dohlížitele, který není přiřazen jednomu konkrétnímu hráči a který nemůže dávat rady.
25.5a

Pomoc asistenta nebo dohlížitele

Míra pomoci, kterou daný hráč s mentálním postižením může potřebovat, je specifická pro každého jednotlivého hráče. Soutěžní výbor může poskytnout nebo povolit asistenta nebo dohližitele, aby pomáhali hráčům s mentálním postižením:
 • Asistent pomáhá jednomu konkrétnímu hráči při jeho hře a při aplikaci Pravidel:
  • Asistent má z pohledu Pravidel stejné postavení jako nosič (viz Pravidlo 10.3), avšak s výjimkami popsanými v Pravidle 25.5c.
  • Pro účely Pravidla 10.2a (Rada) se hráč může v jeden okamžik dotázat, jakož i obdržet radu jak od asistenta, tak i nosiče.
 • Dohlížitel je osoba určená Soutěžním výborem, aby během soutěže pomáhala hráčům s mentálním postižením:
  • Dohlížitel není přiřazen jednomu konkrétnímu hráči, jeho úlohou je pomáhat všem hráčům s mentálním postižením, jak bude potřeba.
  • Dohlížitel je z pohledu Pravidel vnějším vlivem.
  • Hráč se nemůže dotázat, ani obdržet radu od dohlížitele.
25.5b

Hráč může mít jen jednoho asistenta

Hráč s mentálním postižením může mít v daný okamžik pouze jednoho asistenta. Jestliže má hráč v daný okamžik více než jednoho asistenta, obdrží všeobecný trest za každou jamku, kde k tomuto porušení došlo, stejně jako je tomu v Pravidle 10.3a(1) (Hráč může mít v daný okamžik pouze jednoho nosiče).
25.5c

Úprava Pravidla 10.3 (Nosič)

Asistent hráče s mentálním postižením může zároveň působit jako jeho nosič, ale není to nutné. Hráč může mít v daný okamžik jak asistenta, tak nosiče. V takovém případě:
 • Asistent nesmí nosit ani se starat o hráčovy hole s výjimkou případů, kdy hráči pomáhá při zaujímání postoje nebo při nasměrování před ránou (pokud to Soutěžní výbor povolí), nebo když jde o projev zdvořilosti, jak popsáno v definici nosiče. Avšak toto nijak nemění Pravidlo 10.2b(3) (Žádný předmět nesmí být položen na zem tak, aby pomáhal při zaujímání postoje).
 • Jestliže asistent v rozporu s tímto Pravidlem nosí nebo se stará o hráčovy hole, má hráč v daný okamžik dva nosiče a obdrží všeobecný trest za každou jamku, kde k takovému porušení došlo (viz Pravidlo 10.3a(1)).
25.5d

Úprava Pravidla 14.1b (Kdo může zvednout míč)

Jestliže hráčův míč leží na jamkovišti, je Pravidlo 14.1b upraveno tak, že kromě nosiče může tento míč bez hráčova pověření zvednout i jeho asistent.
25.5e

Hráči jak s mentálním, tak fyzickým postižením

Doporučuje se, aby Soutěžní výbor pro hráče, kteří mají jak mentální, tak fyzické postižení, použil kombinaci Pravidel obsažených v Pravidle 25 tak, aby byly zohledněny oba typy postižení.
25.6

Obecné předpisy pro všechny druhy postižení

25.6a

Zbytečné zdržování

Při aplikaci Pravidla 5.6 ohledně zbytečného zdržování vůči hráčům s postižením:
 • Každý Soutěžní výbor by měl dle své vlastní úvahy stanovit rozumné standardy, přičemž by měl vzít do úvahy náročnost hřiště, vliv počasí (s ohledem na možný dopad vůči použití dopomocných zařízení pohybu), povahu soutěže a stupeň postižení soutěžících hráčů.
 • S ohledem na uvedené faktory může být vhodné, aby Soutěžní výbor při posuzování toho, kdy jde o zbytečné zdržování, užil volnější výklad.
25.6b

Spouštění

Při postupu podle Pravidla 14.3b (Míč musí být spuštěn správným způsobem) může být pro hráče s určitým fyzickým omezením obtížné nebo nemožné vědět, zda spustili míč z výšky kolen. V takovém případě by měl Soutěžní výbor přijmout jejich rozumný úsudek, zda se tak stalo. Soutěžní výbor by měl také, s ohledem na hráčovo fyzické omezení, přijmout jakékoli rozumné úsilí o to, aby míč byl spuštěn z výšky kolen. Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 5D (další doporučení ohledně Pravidla 25 a soutěží, kterých se účastní hendikepovaní hráči).
VÍCE
Pravidlo 1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v souladu s d...
Více