Tisk
5
Hraní kola
Účel: Pravidlo 5 popisuje, jak se má hrát kolo – třeba kde a kdy může hráč cvičit na hřišti před kolem nebo během kola, kdy kolo začíná a končí a co se stane, když je potřeba hru zastavit nebo obnovit. Od hráčů se očekává, že:
 • Odstartují každé kolo na čas, a
 • Budou hrát souvisle a každou jamku ve svižném tempu, dokud nedokončí kolo.
Doporučuje se, aby hráč, když je na něm řada ve hře, odehrál svou ránu nejdéle za 40 vteřin, avšak obvykle mnohem rychleji.
5
Hraní kola
5.1

Význam pojmu kolo

Kolo“ je 18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem. Když kolo skončí nerozhodně a hra pokračuje až do okamžiku určení vítěze:
 • Nerozhodný zápas se postupně prodlužuje vždy o jednu další jamku. Jedná se o pokračování původního kola, nejedná se o nové kolo.
 • Rozehrávka ve hře na rány. Jedná se o nové kolo.
Hráč hraje svoje kolo od začátku až do konce (viz Pravidlo 5.3), ledaže je hra zastavena podle Pravidla 5.7a. Když nějaké Pravidlo zmiňuje úkon provedený „během kola“, tak to nezahrnuje dobu, po kterou je hra zastavena podle Pravidla 5.7a, pokud dané Pravidlo nestanoví jinak.
5.2

Cvičení na hřišti před kolem nebo mezi koly

Pro potřeby tohoto Pravidla:
 • „Cvičení na hřišti“ znamená zahrání míče, nebo zkoušení povrchu jamkoviště libovolné jamky kutálením míče nebo hlazením, a
 • Omezení ohledně cvičení na hřišti před kolem nebo mezi koly se vztahuje pouze na hráče, avšak ne na jeho nosiče.
5.2a

Hra na jamky

Hráč může cvičit na hřišti před kolem nebo mezi koly soutěže ve hře na jamky.
5.2b

Hra na rány

V den konání soutěže ve hře na rány:
 • Hráč nesmí cvičit na hřišti před kolem, vyjma následujících úkonů:
  • Cvičné patování a přihrávání v blízkosti hráčova prvního odpaliště nebo na něm.
  • Cvičení na libovolné cvičné ploše.
  • Cvičení na jamkovišti právě dohrané jamky nebo v jeho okolí, a to i když tuto jamku bude v ten samý den znovu hrát (viz Pravidlo 5.5b). 
 • Hráč může cvičit na hřišti po dohrání svého posledního kola v daný den.
Jestliže hráč zahraje ránu v rozporu s tímto Pravidlem, obdrží na své první jamce všeobecný trest. Jestliže zahraje další ránu v rozporu s tímto pravidlem, je diskvalifikován. Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 8; Vzorové Místní pravidlo I-1 (v obou formách hry může Soutěžní výbor přijmout Místní pravidlo zakazující, omezující nebo povolující cvičení na hřišti před kolem nebo mezi koly).
5.3

Zahájení a ukončení kola

5.3a

Kdy kolo začíná

Hráčovo kolo začne, jakmile hráč zahraje ránu s úmyslem zahájit svou první jamku (viz Pravidlo 6.1a). Hráč musí zahájit kolo v určeném startovním čase (a nikoli dříve):
 • To znamená, že hráč musí být připraven ke hře ve startovním čase a na startovním místě určeném Soutěžním výborem.
 • Startovní čas určený Soutěžním výborem se bere jako přesný čas (například 9 hodin dopoledne (alias 9 am) znamená 9:00:00, nikoli kdykoli až do 9:01).
Jestliže je startovní čas z jakéhokoli důvodu opožděn (třeba kvůli počasí, pomalé hře jiných skupin nebo potřebě rozhodnutí rozhodčího), pak hráč splní požadavky tohoto Pravidla, když je přítomen a připraven ke hře v okamžiku, kdy jeho skupina může startovat. Trest za porušení Pravidla 5.3a: Diskvalifikace, vyjma následujících tří případů:
 • Výjimka 1 – Hráč se dostaví na své startovní místo, připraven ke hře, do 5 minut po svém startovním čase: Hráč obdrží všeobecný trest , který je udělen na jeho první jamce.
 • Výjimka 2 – Hráč odstartuje v 5 minutách předcházejících jeho startovnímu času: Hráč obdrží všeobecný trest, který je udělen na jeho první jamce.
 • Výjimka 3 – Soutěžní výbor rozhodne, že hráči zabránily ve včasném startu výjimečné okolnosti: Nedošlo k porušení tohoto Pravidla a není udělen žádný trest.
5.3b

Kdy kolo končí

Hráčovo kolo končí:
 • Ve hře na jamky, když je výsledek zápasu rozhodnut podle Pravidla 3.2a(3) nebo (4).
 • Ve hře na rány, když hráč dohraje svou poslední jamku (včetně opravy pochybení, třeba podle Pravidla 6.1 nebo 14.7b).
Viz Pravidla 21.1e, 21.2e, 21.3e a 23.3b (kdy kolo začíná a končí v ostatních formách hry na rány a ve hře čtyřmi míči).
5.4

Hraní ve skupině

5.4a

Hra na jamky

Během kola musí hráč i jeho soupeř hrát každou jamku ve stejné skupině.
5.4b

Hra na rány

Během kola musí hráč zůstat ve skupině určené Soutěžním výborem, ledaže Soutěžní výbor schválí změnu předtím, nebo potom, co nastane. Trest za porušení Pravidla 5.4: Diskvalifikace.
5.5

Cvičení během kola, nebo když je hra zastavena

5.5a

Žádné cvičné rány během hraní jamky

Během hraní jamky nesmí hráč zahrát žádnou cvičnou ránu nikde na hřišti ani mimo něj. Následující úkony nejsou cvičné rány:
 • Cvičný švih provedený bez úmyslu zasáhnout míč.
 • Odehrání míče zpět na cvičnou plochu nebo jinému hráči, pokud se tak děje z důvodu zdvořilosti.
 • Rány zahrané hráčem při pokračování hry na jamce, jejíž výsledek byl rozhodnut.
5.5b

Omezení cvičení po dohrání jamky

Mezitím, co hráč dohraje jamku, ale ještě nezačne hru na další jamce, nesmí zahrát žádnou cvičnou ránu. Výjimka – Kde může hráč cvičně patovat nebo přihrávat: Hráč může cvičně patovat nebo přihrávat v blízkosti nebo na:
 • Jamkovišti právě dohrané jamky nebo libovolném cvičném jamkovišti (viz Pravidlo 13.1e), a
 • Odpališti následující jamky.
Avšak žádná takové cvičná rána nesmí být zahrána z bankru a také se tím nesmí zbytečně zdržovat hra (viz Pravidlo 5.6a). Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 8; Vzorové Místní pravidlo I-2 (Soutěžní výbor může přijmout Místní pravidlo zakazující hráčům cvičné patování nebo přihrávání v blízkosti nebo na jamkovišti právě dohrané jamky).
5.5c

Cvičení během doby, kdy je hra zastavena

Když je hra zastavena podle Pravidla 5.7a, nesmí hráč zahrát cvičnou ránu vyjma:
 • Jak dovoleno Pravidlem 5.5b,
 • Kdekoli mimo hřiště, a
 • Kdekoli na hřišti, podle povolení Soutěžního výboru.
5.6

Zbytečné zdržování; Svižné tempo hry

5.6a

Zbytečné zdržování hry

Hráč nesmí zbytečně zdržovat hru, ať už během hraní jamky, nebo mezi dvěma jamkami. Za určitých okolností může být hráči povoleno malé zdržení, jako:
 • Když potřebuje pomoc rozhodčího nebo Soutěžního výboru,
 • Když se hráč zraní nebo když onemocní, nebo
 • Když pro to má jiný dobrý důvod.
Trest za porušení Pravidla 5.6a:
 • Trest za první porušení: Jedna trestná rána.
 • Trest za druhé porušení: Všeobecný trest.
 • Trest za třetí porušení: Diskvalifikace.
Jestliže hráč zbytečně zdržuje hru mezi dvěma jamkami, je trest udělen na následující jamce. Viz Pravidlo 25.6a (jak uplatňovat Pravidlo 5.6a vůči hendikepovaným hráčům).
5.6b

Svižné tempo hry

Kolo má být hráno ve svižném tempu. Každý hráč by si měl uvědomit, že jeho vlastní tempo hry pravděpodobně ovlivní to, jak dlouho bude kolo trvat i dalším hráčům, včetně hráčů v jeho vlastní skupině a ve skupinách následujících. Doporučuje se, aby hráči umožnili předejití rychlejší skupině. (1) Doporučení ohledně tempa hry. Hráč by měl po celé kolo hrát ve svižném tempu, včetně času spotřebovaného na:
 • Přípravu a zahrání každé rány,
 • Přesun z místa na místo mezi ránami, a
 • Přesun na další odpaliště po dohrání jamky.
Hráč by se měl na svou ránu připravit předem a být tak připraven k odehrání, jakmile na něj dojde řada. Když je na hráči řada ve hře:
 • Doporučuje se, aby hráč odehrál svou ránu nejdéle za 40 vteřin poté, co může nebo by měl být schopen hrát bez vnějšího překážení a vyrušování, a
 • Hráč by měl být běžně schopen odehrát svou ránu mnohem rychleji a doporučuje se to.
(2) Hra mimo pořadí s cílem zrychlení tempa hry. V závislosti na formě hry může hráč někdy hrát mimo pořadí, aby tím docílil zrychlení tempa hry:
 • Ve hře na jamky se hráči mohou dohodnout, že jeden z nich bude hrát mimo pořadí, aby se ušetřil čas (viz Pravidlo 6.4a Výjimka).
 • Ve hře na rány mohou hráči hrát tzv. „ready golf“, pokud tak činí bezpečnýma odpovědným způsobem (viz Pravidlo 6.4b(2)).
(3) Tempo hry stanovené Soutěžním výborem. Jestliže chce Soutěžní výbor podpořit a zajistit svižnou hru, měl by přijmout Místní pravidlo určující tempo hry. Takto určené tempo hry může stanovit maximální čas k odehrání kola, jamkynebo několika po sobě jdoucích jamek nebo rány, a může také předepsat trestyza nedodržování tempa hry.
Sekce 5H# (doporučení ohledně tempa hry). color-lightBlue">{
5.7

Zastavení hry; Obnovení hry

5.7a

Kdy hráči mohou nebo musí zastavit hru

Hráč nesmí během kola zastavit hru, vyjma v následujících případech:
 • Zastavení hry Soutěžním výborem. Jestliže hru zastaví Soutěžní výbor, musí přestat hrát všichni hráči (viz Pravidlo 5.7b).
 • Zastavení hry dohodou ve hře na jamky. Hráči v zápase se mohou dohodnout nazastavení hry z jakéhokoli důvodu, avšak nesmí tím zdržet soutěž. Jestliže hráči hru zastavili a poté jeden z hráčů chce hru obnovit, dohoda již neplatí a i druhý hráč musí obnovit hru.
 • Jednotlivý hráč přeruší hru kvůli bleskům. Hráč může přestat hrát, jestliže má opodstatněné obavy z nebezpečí blesků, avšak musí to nahlásit Soutěžnímu výboru, jak nejdříve je to možné.
Opuštění hřiště neznamená samo o sobě zastavení hry. Zdržování hry hráčem řeší Pravidlo 5.6a, nikoli toto Pravidlo. Jestliže hráč přestane hrát z jiného důvodu, než jaký je povolen tímto Pravidlem, nebo když zastavení hry neoznámí Soutěžnímu výboru, ačkoli tak měl učinit, je diskvalifikován.
5.7b

Co mají hráči dělat, když Soutěžní výbor zastaví hru

Jsou dva způsoby, jak může Soutěžní výbor zastavit hru, přičemž každý z nich s sebou nese rozdílné požadavky na to, kdy mají hráči hru zastavit. (1) Okamžité zastavení (třeba v případě bezprostředního nebezpečí). Jestliže Soutěžní výbor vyhlásí okamžité zastavení hry, nesmí hráč odehrát žádnou další ránu, dokud Soutěžní výbor hru neobnoví. Soutěžní výbor by měl pro okamžité zastavení hry užít zřetelný způsob oznámení. (2) Běžné zastavení (třeba kvůli tmě nebo nehratelnému hřišti). Jestliže Soutěžní výbor zastaví hru z běžných důvodů, pak záleží na tom, kde se která skupina hráčů nachází:
 • Mezi dvěma jamkami. Jestliže všichni hráči ve skupině jsou mezi dvěma jamkami, musí všichni zastavit hru a nesmí zahrát žádnou ránu na další jamce, dokud Soutěžní výbor hru neobnoví.
 • Uprostřed hraní jamky. Jestliže libovolný hráč ze skupiny začal hru na jamce, mohou si hráči vybrat, jestli zastaví hru, nebo jestli napřed danou jamku dokončí.
  • Hráči mají určitý krátký čas (běžně by to nemělo trvat déle než 2 minuty) na rozhodnutí, jestli zastaví hru, nebo jestli budou pokračovat ve hře na dané jamce.
  • Jestliže hráči pokračují ve hře na dané jamce, mohou ji buď dokončit, nebo hru zastavit kdykoli předtím.
  • Jakmile hráči dohrají jamku, nebo když hru zastaví před jejím dohráním, nesmí zahrát žádnou další ránu, dokud Soutěžní výbor hru neobnoví podle Pravidla 5.7c.
Jestliže se hráči nedohodnou na tom, co udělají:
  • Hra na jamky. Jestliže soupeř zastaví hru, musí ji zastavit také hráč a ani jeden z nich nesmí znovu začít hrát, dokud Soutěžní výbor hru neobnoví. Jestliže hráč hru nezastaví, obdrží všeobecný trest (ztrátu jamky).
  • Hra na rány. Každý hráč ve skupině se může samostatně rozhodnout, jestli hru zastaví, nebo bude pokračovat ve hře na dané jamce, bez ohledu na to, jak se rozhodnou ostatní hráči ve skupině, avšak hráč může pokračovat ve hře, pouze pokud s ním zůstane jeho zapisovatel, aby dosvědčil jeho skóre.
Trest za porušení Pravidla 5.7b: Diskvalifikace. Výjimka – Trest není udělen, když Soutěžní výbor rozhodne, že hráči nezastavili hru oprávněně: Jestliže Soutěžní výbor rozhodne, že okolnosti opravňovaly hráče k tomu, že nezastavili hru, i když tak měli učinit, nejedná se o porušení tohoto Pravidla a není udělen žádný trest. Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 8; Vzorové Místní pravidlo J-1 (doporučení, jak by měl Soutěžní výbor oznámit okamžité a běžné zastavení hry).
5.7c

Co mají hráči dělat při obnovení hry

(1) {. Hráč musí obnovit hru tam, kde zastavil hru na jamce, nebo v případě, že zastavil hru mezi dvěma jamkami, na dalším odpališti, a to i když k obnovení hry dojde až některý následující den. Jestliže hráč obnoví hru na jiném místě, než na kterém ji zastavil, viz Pravidla 6.1b a 14.7. (2) Kdy obnovit hru. Hráč musí být přítomen na místě podle bodu (1) a připraven ke hře:
 • V čase, který Soutěžní výbor určil k obnovení hry, a
 • Hráč musí obnovit hru až v daný čas (nikoli předtím).
Jestliže je možnost obnovit hru opožděna z jakéhokoli důvodu (jako když je třeba vyčkat, až odehrají hráči vepředu a uvolní tak cestu dané skupině), pak hráč splní požadavky tohoto Pravidla, když je přítomen a připraven ke hře v okamžiku, kdy jeho skupina může obnovit hru. Trest za porušení Pravidla 5.7c(2): Diskvalifikace. Výjimky z diskvalifikace za to, že hráč neobnovil hru včas: Pro tuto situaci platí stejné výjimky, jako jsou Výjimky 1, 2 a 3 u Pravidla 5.3a a Výjimka u Pravidla 5.7b.
5.7d

Zvednutí míče při zastavení hry; Vrácení a nahrazení míče při obnovení hry

(1) Zvednutí míče, když je hra zastavena, nebo předtím, než je hra obnovena. Když hráč zastavuje hru na jamce podle tohoto Pravidla, může označit pozici míče a míč zvednout (viz Pravidlo 14.1). Buď předtím, než je hra obnovena, nebo jakmile je obnovena:
 • Když byl hráčův míč při zastavení hry zvednut. Hráč musí vrátit na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto) původní nebo jiný míč (viz Pravidlo 14.2).
 • Když hráčův míč nebyl při zastavení hry zvednut. Hráč může hrát míč, jak leží, nebo může označit pozici míče, zvednout ho (viz Pravidlo 14.1) a vrátit na původní místo buď ten samý míč, nebo jiný míč (viz Pravidlo 14.2).
V každém případě:
 • Jestliže dojde v důsledku zvednutí míče ke změně polohy míče, musí hráč vrátit tento míč nebo jiný míč tak, jak předepisuje Pravidlo 14.2d.
 • Jestliže dojde ke změně polohy míče v době, kdy byl míč zvednut a nebyl ještě vrácen, Pravidlo 14.2d neplatí:
  • Původní míč nebo jiný míč musí být vrácen na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto) (viz Pravidlo 14.2).
  • Avšak jestliže došlo během zmíněného času ke zhoršení polohynebo jiných podmínek ovlivňujících ránu, platí Pravidlo 8.1d.
(2) Co dělat, když se míč nebo markovátko pohnou, zatímco je hra zastavena. Jestliže se hráčův míč nebo markovátko libovolným způsobem pohnou předtím, než je hra obnovena (včetně vlivem přírodních sil), musí hráč buď:
 • Vrátit na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto) původní nebo jiný míč (viz Pravidlo 14.2), nebo
 • Umístit markovátko tak, aby označovalo původní místo, a poté na toto místo vrátit původní nebo jiný míč (viz Pravidla 14.1 a 14.2).
Jestliže došlo během toho, kdy byla hra zastavena, ke zhoršení podmínek ovlivňujících ránu, viz Pravidlo 8.1d. Trest za zahrání míče z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 5.7d: Všeobecný trest podle Pravidla 14.7a.
VÍCE
Pravidlo 1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v souladu s d...
Více