Zpět na Pravidla golfu
14

Postupy při manipulaci s míčem: Označení, zvednutí a čištění; Vrácení na místo; Spuštění v oblasti úlevy; Hra z nesprávného místa

JDI NA SEKCI
Tisk
14
Postupy při manipulaci s míčem: Označení, zvednutí a čištění; Vrácení na místo; Spuštění v oblasti úlevy; Hra z nesprávného místa
Účel: Pravidlo 14 popisuje, kdy a jak hráč může označit polohu míče v klidu, zvednout a očistit míč, a jak ho má poté vrátit zpět do hry tak, aby byl míč hrán ze správného místa.
 • Když se má zvednutý nebo pohnutý míč vrátit, musí být položen na původní místo.
 • Jestliže hráč využívá úlevu (ať už beztrestnou nebo s trestem), původní nebo nahrazený míč musí být spuštěn v určité oblasti úlevy.
Pochybení v rámci těchto postupů může být beztrestně napraveno předtím, než je míč odehrán, avšak hráč obdrží trest, jestliže zahraje míč z nesprávného místa.
14
Postupy při manipulaci s míčem: Označení, zvednutí a čištění; Vrácení na místo; Spuštění v oblasti úlevy; Hra z nesprávného místa
14.1

Označení, zvednutí a čištění míče

Toto Pravidlo se vztahuje na úmyslné „zvednutí“ hráčova míče v klidu. To může být učiněno jakýmkoli způsobem, což zahrnuje jeho sebrání rukou, otáčení s nímna místě nebo jakýkoli jiný úkon učiněný s cílem míčem pohnout z daného místa.
14.1a

Poloha míče, který je zvedán a bude se vracet, musí být napřed označena

Předtím, než hráč zvedne míč podle Pravidla, které vyžaduje jeho vrácení na původní místo, musí hráč označit jeho polohu, což znamená:
 • Položit markovátko bezprostředně za míč nebo bezprostředně vedle něj, nebo
 • Přidržet hůl na zemi bezprostředně za míčem nebo bezprostředně vedle něj.
Jestliže je místo označeno markovátkem, musí hráč po vrácení míče markovátko odstranit předtím, než zahraje ránu. Jestliže hráč zvedne svůj míč, aniž by označil jeho polohu, označí polohu nesprávným způsobem nebo zahraje ránu, aniž předtím odstraní markovátko, obdrží jednu trestnou ránu. Jestliže je míč zvedán, protože hráč bude využívat úlevu podle Pravidel, nemusí hráč před zvednutím míče označit jeho polohu.
14.1b

Kdo může zvednout míč

Hráčův míč může podle Pravidel zvednout pouze:
 • Sám hráč, nebo
 • Kdokoli, koho hráč pověří, avšak takové pověření musí být dáno před každým jednotlivým zvednutím zvlášť, pověření nelze udělit obecně na celé kolo.
Výjimka – Kdy může nosič zvednout hráčův míč bez pověření: Nosič může zvednout hráčův míč bez jeho pověření:
 • Když je hráčův míč na jamkovišti, nebo
 • Jestliže je rozumné předpokládat (např. na základě úkonů nebo prohlášení), že hráč bude využívat úlevu podle Pravidel.
Jestliže nosič zvedne hráčův míč, když k tomu není oprávněn, obdrží hráč jednu trestnou ránu (viz Pravidlo 9.4). Viz Pravidla 25.2g, 25.4a a 25.5d (hráčům s určitým postižením dává úprava Pravidla 14.1b možnost, aby jeho míč na jamkovišti zvedl i jeho asistent, a to i bez pověření).
14.1c

Čištění míče

Míč zvednutý na jamkovišti může být vždy očištěn (viz Pravidlo 13.1b). Míč zvednutý jinde než na jamkovišti může být očištěn vždy, vyjma když je zvednut:
 • Aby se zjistilo, zda je naseknutý nebo prasklý. Čištění není povoleno (viz Pravidlo 4.2c(1)).
 • K identifikaci. Čištění je povoleno pouze v míře potřebné k identifikaci (viz Pravidlo 7.3).
 • Protože překáží ve hře. Čištění není povoleno (viz Pravidlo 15.3b(2)).
 • Aby se zjistilo, zda je možná úleva. Čištění není povoleno, ledaže hráč následně využije úlevu podle Pravidel (viz Pravidlo 16.4).
Jestliže hráč očistí míč, když mu to toto Pravidlo nedovoluje, obdrží jednu trestnou ránu , a jestliže byl míč zvednut, musí ho vrátit. Viz Pravidla 22.2 (ve čtyřhře může libovolný z partnerů vystupovat jako strana a úkon vykonaný partnerem se bere, jako kdyby ho vykonal hráč); 23.5 (ve hře čtyřmi míči může libovolný z partnerů vystupovat jako strana a úkon vykonaný partnerem, který se týká hráčova míče nebo výstroje, se bere, jako kdyby ho vykonal hráč).
14.2

Vrácení míče na místo

Toto Pravidlo platí, kdykoli byl míč zvednut nebo pohnut a Pravidla vyžadují jeho vrácení.
14.2a

Musí se použít původní míč

Při vrácení míče musí být použit původní míč. Výjimka – Jiný míč lze použít, když:
 • Původní míč není dosažitelný v rámci přiměřeného úsilí a během několika málo vteřin, pokud ovšem hráč úmyslně nezpůsobil, že míč není dosažitelný,
 • Původní míč je naseknutý nebo prasklý (viz Pravidlo 4.2c),
 • Hra je obnovena poté, co byla zastavena (viz Pravidlo 5.7d), nebo
 • Původní míč odehrál jiný hráč jako nesprávný míč (viz Pravidlo 6.3c(2)).
14.2b

Kdo a jak musí vrátit míč

(1) Kdo musí vrátit míč. Hráčův míč musí podle Pravidel vrátit pouze:
 • Sám hráč, nebo
 • Kdokoli, kdo míč zvednul nebo s ním pohnul.
Jestliže hráč odehraje míč, který byl vrácen někým, kdo tak nesmí učinit, obdrží hráč jednu trestnou ránu. Viz Pravidla 25.2h, 25.3c a 25.4a (hráčům s určitým postižením dává úprava Pravidla 14.2b(1) možnost obecně pověřit umístěním nebo vrácením jeho míče jakoukoli jinou osobu). (2) Jak musí být míč vrácen. Míč musí být vrácen tak, že je rukou položen a zanechán na příslušném místě, na kterém zůstane ležet. Jestliže hráč odehraje míč, který byl vrácen nesprávným způsobem, alena správné místo, obdrží hráč jednu trestnou ránu.
14.2c

Místo, kam se má míč vrátit

Míč musí být vrácen na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto), vyjma když musí být vrácen na jiné místo podle Pravidla 14.2d(2) a 14.2e, nebo když hráč bude využívat úlevu podle Pravidel. Jestliže se míč opíral o nepohyblivou závadu, nedílnou součást, hraniční objekt nebo rostoucí nebo připevněný přírodní objekt, nebo na něčem takovém či pod něčím takovým ležel, pak:
 • „Místo“ zahrnuje i vertikální umístění míče vůči zemi.
 • To znamená, že míč musí být vrácen na své původní místo tak, aby se o takový objekt opíral nebo na něm či pod ním ležel.
Jestliže došlo k odstranění nějakých volných přírodních předmětů v důsledku zvednutí míče nebo když se s ním pohnulo, není potřeba je vracet. Ohledně omezení odstraňování volných přírodních předmětů předtím, než je zvednutý nebo pohnutý míč vrácen, viz Pravidlo 15.1a, Výjimka 1.
14.2d

Kam se má míč vrátit, jestliže se změnila jeho původní poloha

Jestliže se původní poloha zvednutého nebo pohnutého míče změnila, musí hráč míč vrátit následovně: (1) Míč v písku. Když je míč v písku, ať už v bankru nebo kdekoli jinde na hřišti:
 • Při vrácení míče na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto) (viz Pravidlo 14.2c) musí hráč obnovit jeho původní polohu tak věrně, jak je to možné.
 • Jestliže byl míč zcela přikryt pískem, může hráč při obnově polohy nechat malou část míče viditelnou.
Jestliže hráč zahraje míč ze správného místa, avšak v rozporu s tímto Pravidlem polohu míče neobnoví, obdrží všeobecný trest (2) Míč jinde než v písku. Když byl míč jinde než v písku, musí hráč vrátit míč tak, že ho umístí na nejbližší místo, které poskytuje polohu co nejpodobnější původní poloze a které:
 • Je ve vzdálenosti nejvýše jedné délky hole od původního místa (které, když není známo, musí být odhadnuto) (viz Pravidlo 14.2c),
 • Není blíže jamce, a
 • Je v té samé oblasti hřiště, jako původní místo.
Jestliže hráč ví, že došlo ke změně původní polohy míče, ale neví, jaká ta poloha byla, musí hráč původní polohu odhadnout a míč vrátit podle (1) nebo (2). Výjimka – Ohledně změny polohy míče, zatímco byla hra zastavena a míč byl zvednut, viz Pravidlo 5.7d.
14.2e

Co dělat, když vrácený míč nezůstane na původním místě

Jestliže se hráč pokusí míč vrátit, ale míč nezůstane ležet na původním místě, musí to hráč zkusit ještě jednou. Jestliže míč znovu nezůstane ležet na místě, musí hráč míč vrátit tak, že ho umístí na nejbližší místo, kde zůstane ležet, avšak s těmito omezeními podle toho, kde bylo původní místo:
 • Nejbližší místo nesmí být blíže jamce.
 • Původní místo bylo v poli. Nejbližší místo musí být v poli.
 • Původní místo bylo v bankru nebo v trestné oblasti. Nejbližší místo musí být buď v tom samém bankru nebo v té samé trestné oblasti.
 • Původní místo bylo na jamkovišti. Nejbližší místo musí být buď na jamkovišti nebo v poli.
Trest za zahrání míče z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 14.2: Všeobecný trest podle Pravidla 14.7a. Viz Pravidla 22.2 (ve čtyřhře může libovolný z partnerů vystupovat jako strana a úkon vykonaný partnerem se bere, jako kdyby ho vykonal hráč); 23.5 (ve hře čtyřmi míči může libovolný z partnerů vystupovat jako strana a úkon vykonaný partnerem, který se týká hráčova míče nebo výstroje, se bere, jako kdyby ho vykonal hráč).
14.3

Spuštění míče v oblasti úlevy

Toto Pravidlo platí, kdykoli hráč musí spustit míč, když využívá úlevu podle Pravidel, včetně toho, když hráč musí úlevu dokončit umístěním míče podle Pravidla 14.3c(2). Jestliže hráč vylepší oblast úlevy před spuštěním nebo během spuštění míče, viz Pravidlo 8.1.
14.3a

Lze použít původní míč i jiný míč

Hráč může použít původní míč nebo jiný míč. To znamená, že kdykoli hráč spouští nebo umisťuje míč podle tohoto Pravidla, může použít jakýkoli míč.
14.3b

Míč musí být spuštěn správným způsobem

Hráč musí míč spustit správným způsobem, což zahrnuje splnění všech tří následujících požadavků  (1), (2) a (3): (1) Míč musí spustit hráč. Míč musí být spuštěn pouze hráčem. Nemůže to udělat ani hráčův nosič, ani nikdo jiný. Viz Pravidla 25.2h, 25.3c a 25.4a (hráčům s určitým postižením dává úprava Pravidla 14.3b(1) možnost obecně pověřit spuštěním jeho míče jakoukoli jinou osobu). (2) Míč musí být spuštěn přímo dolů z výšky kolen, aniž by se dotknul hráče nebo výstroje. Hráč musí míč upustit z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:
 • Spadl přímo dolů, aniž by ho hráč přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
 • Se nedotkl žádné části hráčova těla ani jeho výstroje předtím, než dopadne na zem.
„Výška kolen“ znamená úroveň výšky kolene hráče, když stojí. Viz Pravidlo 25.6b (ohledně toho, jak používat Pravidlo 14.3b(2) pro hráče s určitým postižením). (3) Míč musí být spuštěn v oblasti úlevy (nebo na spojnici). Míč musí být spuštěn v oblasti úlevy. Když hráč spouští míč, může stát buď uvnitř oblasti úlevy nebo mimo ni. Avšak při úlevě dozadu po spojnici (viz Pravidla 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b a 19.3b) musí být míč spuštěn na dané spojnici v místě, kde to právě používané Pravidlo dovoluje, přičemž bod, kde se míč při spuštění poprvé dotkne země, vytvoří oblast úlevy. (4) Co dělat, když míč nebyl spuštěn správným způsobem. Jestliže míč nebyl spuštěn správným způsobem, protože nehověl jednomu nebo více požadavkům uvedených v bodech (1), (2) a (3), pak:
 • Hráč musí spustit míč znovu správným způsobem, přičemž není nijak omezen počet takových pokusů.
 • Spuštění míče nesprávným způsobem se nezapočítává do dvou vyžadovaných pokusů o spuštění předtím, než musí být míč umístěn podle Pravidla 14.3c(2).
Jestliže hráč namísto nového spuštění odehraje míč z místa, kde se zastavil poté, co byl spuštěn nesprávným způsobem, pak:
 • Jestliže byl míč odehrán z oblasti úlevy, obdrží hráč jednu trestnou ránu (avšak nezahrál z nesprávného místa podle Pravidla 14.7a).
 • Avšak jestliže byl míč odehrán z místa mimo oblast úlevy, nebo když byl umístěn, zatímco měl být spuštěn (bez ohledu na to, odkud byl odehrán), obdrží hráč všeobecný trest.
14.3c

Míč spuštěný správným způsobem se musí zastavit v oblasti úlevy

Toto Pravidlo platí, pouze když je míč spuštěn správným způsobem podle Pravidla 14.3b. (1) Hráč ukončí úlevu, když se míč spuštěný správným způsobem zastaví v oblasti úlevy. Míč se musí zastavit v oblasti úlevy. Nehraje roli, jestli se míč poté, co dopadl na zem, dotkne libovolné osoby (včetně samotného hráče), výstroje nebo jiného vnějšího vlivu předtím, než se zastaví:
 • Jestliže se míč zastaví v oblasti úlevy, hráč ukončil úlevu a musí hrát míč, jak leží.
 • Jestliže se míč zastaví mimo oblasti úlevy, musí hráč použít postup podle Pravidla 14.3c(2).
V každém případě není pro nikoho trestné, jestliže míč spuštěný správným způsobem náhodou zasáhne jakoukoli osobu (včetně samotného hráče), výstroj nebo jiný vnější vliv předtím, než se zastaví. Výjimka – Když je míč spuštěný správným způsobem úmyslně odražen nebo vychýlen osobou: V případě, že spuštěný míč je úmyslně odražen nebo zastavenor jakoukoli osobou předtím, než se zastaví, viz Pravidlo 14.3d. (2) Co dělat, když míč spuštěný správným způsobem se zastaví mimo oblast úlevy. Jestliže se míč zastaví mimo oblast úlevy, musí hráč míč spustit ještě jednou. Jestliže se i při tomto druhém pokusu míč zastaví mimo oblast úlevy, musí hráč dokončit úlevu tak, že umístí míč v souladu s postupem pro vrácení míče podle Pravidla 14.2b(2) a 14.2e:
 • Hráč musí umístit míč na místo, kde se míč poprvé dotknul země při druhém spuštění.
 • Jestliže umístěný míč nezůstane ležet v klidu na místě, musí hráč míč na stejné místo umístit ještě jednou.
 • Jestliže ani při tomto druhém pokusu o umístění míč nezůstane ležet v klidu na místě, musí hráč umístit míč na nejbližší místo, kde míč zůstane v klidu ležet, za splnění omezení podle Pravidla 14.2e. Tento postup může vést k tomu, že je míč umístěn mimo danou oblast úlevy.
14.3d

Co dělat, když je míč spuštěný správným způsobem úmyslně odražen nebo zastaven osobou

Pro potřeby tohoto Pravidla je spuštěný míč „úmyslně odražen nebo zastaven“, když:
 • Se míče v pohybu nějaká osoba úmyslně dotkne poté, co dopadne na zem, nebo
 • Míč v pohybu zasáhne jakoukoli výstroj nebo jiný předmět nebo osobu (včetně samotného hráče nebo jeho nosiče), jež byla hráčem úmyslně umístěna nebo ponechána na určitém místě tak, aby tato výstroj, jiný předmět nebo osoba mohla odrazit nebo zastavit hráčův míč v pohybu.
Jestliže je hráčův míč spuštěný správným způsobem úmyslně odražen nebo zastaven jakoukoli osobou (ať už uvnitř oblasti úlevy nebo mimo ni) předtím, než se zastaví, pak:
 • Hráč musí spustit míč znovu za použití postupu podle Pravidla 14.3b (což znamená, že spuštění, při kterém byl míč úmyslně odražen nebo zastaven se nezapočítává do dvou vyžadovaných pokusů o spuštění předtím, než musí být míč umístěn podle Pravidla 14.3c(2)).
 • Jestliže byl míč úmyslně odražen nebo zastaven jakýmkoli hráčem nebo jehonosičem, obdrží tento hráč všeobecný trest.
Výjimka – Když neexistuje rozumná možnost, že se míč zastaví v oblasti úlevy: Jestliže je míč spuštěný správným způsobem úmyslně odražen nebo zastaven (ať už uvnitř oblasti úlevy nebo mimo ni), přičemž neexistuje rozumná možnost, že se míč zastaví v oblasti úlevy, pak:
 • Žádný z hráčů neobdrží žádný trest, a
 • Má se za to, že spuštěný míč se zastavil mimo oblast úlevy, a dané spuštění se započítává do dvou vyžadovaných pokusů o spuštění předtím, než musí být míč umístěn podle Pravidla 14.3c(2).
Trest za zahrání míče z nesprávného místa nebo míče, který byl v rozporu s Pravidlem 14.3 umístěn, když měl být spuštěn: Všeobecný trest podle Pravidla 14.7a.  Viz Pravidla 22.2 (ve čtyřhře může libovolný z partnerů vystupovat jako strana a úkon vykonaný partnerem se bere, jako kdyby ho vykonal hráč); 23.5 (ve hře čtyřmi míči může libovolný z partnerů vystupovat jako strana a úkon vykonaný partnerem, který se týká hráčova míče nebo výstroje, se bere, jako kdyby ho vykonal hráč).
14.4

Kdy je hráčův míč zpět ve hře poté, co byl původní míč mimo hru

Když je hráčův míč ve hře zvednut z hřiště nebo když je ztracen nebo je mimo hřiště, nejedná se o míč ve hře. Hráč má opět míč ve hře pouze když:
 • Hráč odehraje původní nebo jiný míč z odpaliště, nebo
 • Původní nebo jiný míč je vrácen, spuštěn nebo umístěn na hřiště s úmyslem uvést ho do hry.
Jestliže je míč jakýmkoli způsobem vrácen na hřiště s úmyslem uvést ho do hry, je tento míč ve hře, i když byl:
 • Nahrazen za původní míč, aniž by to Pravidla dovolovala, nebo
 • Vrácen, spuštěn nebo umístěn (1) na nesprávné místo, (2) nesprávným způsobem nebo (3) za užití postupu, který nebyl přípustný.
Vrácený míč je ve hře, i když nebylo odstraněno markovátko označující jeho polohu.
14.5

Oprava chyby při nahrazení, vrácení, spuštění nebo umístění míče

14.5a

Hráč může napravit chybu předtím, než míč odehraje

Když hráč nahradí původní míč jiným míčem, aniž by to Pravidla dovolovala, nebo když hráčův míč ve hře byl vrácen, spuštěn nebo umístěn (1) nesprávným způsobem, (2) na nesprávné místo nebo (3) za užití postupu, který nebyl přípustný:
 • Hráč může takovou chybu beztrestně napravit.
 • Avšak toto je možné pouze předtím, než takový míč odehraje.
14.5b

Kdy hráč může při opravě chyby během úlevy změnit úlevové Pravidlo nebo možnost úlevy

Když hráč opravuje chybu během úlevy, pak to, jestli musí použít stejné Pravidlo nebo původně zvolenou možnost úlevy, nebo zda může využít jiné Pravidlo nebo možnost úlevy, závisí na povaze chyby, které se dopustil: (1) Když byl míč uveden do hry podle odpovídajícího Pravidla, byl spuštěn nebo umístěn na správné místo, ale Pravidla vyžadují, aby byl míč spuštěn nebo umístěn znovu.
 • Při opravě takové chyby musí hráč využít úlevu podle stejného Pravidla i podle stejné úlevové možnosti.
 • Například když při úlevě pro nehratelný míč hráč využije úlevu do strany (Pravidlo 19.2c) a míč byl spuštěn ve správné oblasti úlevy, ale (1) byl spuštěn nesprávným způsobem (viz Pravidlo 14.3b) nebo (2)  se zastavil mimo oblast úlevy (viz Pravidlo 14.3c), pak při opravě této chyby musí postupovat podle Pravidla 19.2 a musí využít tu samou možnost úlevy (úleva do strany podle Pravidla 19.2c).
(2) Když byl míč uveden do hry podle odpovídajícího Pravidla, ale byl spuštěn nebo umístěn na nesprávné místo.
 • Při opravě takové chyby musí hráč využít úlevu podle stejného Pravidla, avšak může využít libovolnou možnost úlevy aplikovatelnou v dané situaci.
 • Například když při úlevě pro nehratelný míč hráč využije úlevu do strany (Pravidlo 19.2c), ale spustí míč mimo vyžadovanou oblast úlevy, pak při opravě této chyby musí sice postupovat podle Pravidla 19.2, avšak může využít libovolnou z možností úlevy podle tohoto Pravidla.
(3) Když byl míč uveden do hry podle Pravidla, které nešlo použít.
 • Při opravě takové chyby může hráč využít libovolné Pravidlo, které v dané situaci platí.
 • Například když hráč omylem využije úlevu pro nehratelný míč v trestné oblasti (což Pravidlo 19.1 nedovoluje), musí hráč svou chybu napravit buď tím, že míč (pokud ho zvedl) vrátí na původní místo podle Pravidla 9.4, nebo že využije úlevu s trestem podle Pravidla 17, kdy může využít libovolnou možnost úlevy použitelnou v dané situaci.
14.5c

Žádný trest za úkony, které nastaly po chybě a které se týkaly původního míče

Jestliže hráč opraví chybu podle Pravidla 14.5a, nedostává žádný trest za jakýkoli úkon učiněný po dané chybě, který se týkal výhradně původního míče, např. když s ním hráč náhodou pohne (viz Pravidlo 9.4b) nebo když zlepší podmínky ovlivňující ránu pro původní míč (viz Pravidlo 8.1a). Avšak jestliže tím samým úkonem také porušil Pravidla ve vztahu k míči, který byl uveden do hry při opravě dané chyby (třeba když tím samým úkonem zlepšil podmínky ovlivňující ránu pro tento míč), trest pro míč, který je nyní ve hře, platí.  Výjimka – trest za úmyslné odražení nebo zastavení míče: Jestliže hráč ve hře na rány obdrží všeobecný trest za úmyslné odražení nebo zastavení spuštěného míče podle Pravidla 14.3d, tento trest platí, i když hráč míč znovu spustí podle Pravidla 14.3b
14.6

Hraní příští rány z místa, odkud byla hrána předchozí rána

Toto Pravidlo platí, kdykoli hráč podle Pravidel musí nebo může hrát svou příští ránu z místa, odkud hrál svou předchozí ránu (např. když postupuje se ztrátou rány a vzdálenosti nebo když opakuje ránu, která byla zrušena či se z jiného důvodu nezapočítávala).
 • Jak musí hráč uvést míč do hry, záleží na tom, z jaké oblasti hřiště byla hrána předchozí rána.
 • Ve všech těchto případech může hráč použít buď původní nebo jiný míč.
14.6a

Předchozí rána byla hrána z odpaliště

Původní nebo jiný míč musí být odehrán z libovolného místa na odpališti (a může být nasazen) podle Pravidla 6.2b.
14.6b

Předchozí rána byla hrána z pole, trestné oblasti nebo bankru

Původní nebo jiný míč musí být spuštěn v této oblasti úlevy (viz Pravidlo 14.3):
 • Referenční bod: Místo, odkud byla hrána předchozí rána (které, když není známo, musí být odhadnuto).
 • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Jedna délka hole, avšak s těmito omezeními:
 • Omezení rozsahu oblasti úlevy:
  • Musí být ve stejné oblasti hřiště, jako je referenční bod, a
  • Nesmí být blíže jamce, než referenční bod.
14.6c

Předchozí rána byla hrána z jamkoviště

Původní nebo jiný míč musí být umístěn na místo, odkud byla hrána předchozí rána (které, když není známo, musí být odhadnuto) (viz Pravidlo 14.2), za použití postupu pro vrácení míče podle Pravidla14.2b(2) a 14.2e. Trest za zahrání míče z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 14.6: Všeobecný trest podle Pravidla 14.7a.
14.7

Hra z nesprávného místa

14.7a

Místo, odkud musí být míč hrán

Poté, co započne hru na jamce:
 • Hráč musí hrát každou ránu z místa, kde se jeho míč zastavil, vyjma když Pravidla vyžadují nebo umožňují, aby hrál z jiného místa (viz Pravidlo 9.1).
 • Hráč nesmí odehrát svůj míč ve hře z nesprávného místa.
Trest za zahrání míče z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 14.7a: Všeobecný trest.
14.7b

Jak ve hře na rány dokončit jamku poté, co hráč zahraje z nesprávného místa

(1) Hráč se musí rozhodnout, jestli dohraje jamku míčem zahraným z nesprávného místa, nebo jestli svou chybu napraví tím, že bude hrát ze správného místa. Co hráč následně udělá, závisí na tom, zda došlo k závažnému porušení Pravidel – tedy jestli hrou z nesprávného místa mohl získat významnou výhodu:
 • Nedošlo k závažnému porušení. Hráč musí dokončit jamku míčem zahraným z nesprávného místa, aniž by tuto chybu napravoval.
 • Jednalo se o závažné porušení.
  • Hráč musí svou chybu napravit tím, že jamku dokončí míčem zahraným ze správného místa podle Pravidel.
  • Jestliže hráč nenapraví toto pochybení předtím, než odehraje úvodní ránu na další jamce, nebo v případě poslední jamky kola předtím, než odevzdá svůj výsledkový lístek, je diskvalifikován.
 • Co dělat, jestliže si hráč není jist, zda porušení bylo závažné. Hráč by měl dokončit jamku jak míčem zahraným z nesprávného místa, tak i druhým míčem zahraným ze správného místa podle Pravidel.
(2) Hráč, který hraje dva míče, o tom musí uvědomit Soutěžní výbor. Jestliže si hráč není jist, zda hra z nesprávného místa byla závažným porušením, a rozhodne se jako pokus o opravu hrát druhý míč:
 • Hráč o tom musí uvědomit Soutěžní výbor předtím, než odevzdá svůj výsledkový lístek.
 • Toto platí, i kdy se hráč domnívá, že oběma míči dosáhl stejného výsledku, nebo když se poté, co zahrál druhý míč, rozhodne jamku nedohrát oběma míči.
Jestliže o tom hráč Soutěžní výbor neuvědomí, je diskvalifikován. (3) Když hráč hraje dva míče, určí výsledek jamky Soutěžní výbor. Hráčovo skóre na dané jamce závisí na tom, zda Soutěžní výbor rozhodne, že došlo k závažnému porušení, když byl původní míč zahrán z nesprávného místa:
 • Nedošlo k závažnému porušení.
  • Platí výsledek dosažený míčem zahraným z nesprávného místa a hráč obdrží všeobecný trest podle Pravidla 14.7a (to znamená, že k výsledku dosaženému tímto míčem se připočtou dvě trestné rány).
  • Žádné rány zahrané druhým míčem (což zahrnuje jednak zahrané rány a také trestné rány obdržené výhradně při hraní tohoto míče) se nezapočítávají.
 • Jednalo se o závažné porušení.
  • Platí výsledek dosažený míčem zahraným při opravě chyby zahrání z nesprávného místa a hráč obdrží všeobecný trest podle Pravidla 14.7a (to znamená, že k výsledku dosaženému tímto míčem se připočtou dvě trestné rány).
  • Rána zahraná původním míčem z nesprávného místa, ani další rány zahrané tímto míčem (což zahrnuje jednak zahrané rány a také trestné rány obdržené výhradně při hraní tohoto míče) se nezapočítávají.
  • Jestliže byl míč při opravě chyby také odehrán z nesprávného místa:
   • Jestliže Soutěžní výbor rozhodne, že se nejednalo o závažné porušení, obdrží hráč všeobecný trest (další dvě trestné rány) podle Pravidla 14.7a, takže k výsledku daného míče se připočtou celkem čtyři trestné rány (dvě za hru z nesprávného místa pro původní míč a dvě za hru z nesprávného místa pro onen další míč).
   • Jestliže Soutěžní výbor rozhodne, že došlo k závažnému porušení, je hráčdiskvalifikován.
VÍCE
Pravidlo 1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v souladu s d...
Více