Tisk
23
Hra čtyřmi míči
Účel Pravidla: Pravidlo 23 popisuje hru čtyřmi míči (hranou buď v rámci hry na jamky nebo hry na rány), kdy partneři soutěží jako strana, přičemž každý z nich hraje svůj vlastní míč. Skóre strany na každé jamce je určeno nižším skóre partnerů na dané jamce.
23
Hra čtyřmi míči
23.1

Co je to hra čtyřmi míči

Hra čtyřmi míči je forma hry (ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány) zahrnující partnery, kdy:
 • Dva partneři soutěží spolu jako strana, přičemž každý z partnerů hraje svůj vlastní míč, a
 •  Skóre strany na jamce je dáno nižším z výsledků obou partnerů na dané jamce. 
 Pro tuto formu hry platí Pravidla 1–20, s úpravami uvedenými v následujících specifických Pravidlech. Variantou této formy hry na jamky je hra známá jako hra o nejlepší míč (Best-Ball), kde jeden hráč soutěží proti straně dvou nebo tří partnerů, přičemž každý z partnerů hraje svůj vlastní míč podle Pravidel, s úpravami uvedenými v následujících specifických Pravidlech. (V případě hry o nejlepší míč, kde stranu tvoří tři partneři, znamená odkaz na druhého partnera oba další partnery.)
23.2

Skórování ve hře čtyřmi míči

a

Skóre strany na jamce ve hře na jamky a ve hře na rány

 • Když oba partneři dohrají jamku nebo ji jinak dokončí v souladu s Pravidly. Skóre strany na jamce je dáno nižším z obou výsledků.
 • Když pouze jeden z partnerů dohraje jamku nebo ji jinak dokončí v souladu s Pravidly. Skóre  strany  na jamce je dáno výsledkem tohoto partnera. Druhý z partnerů nemusí jamku dohrát.
 • Když ani jeden z partnerů jamku nedohraje, ani ji jinak nedokončí v souladu s Pravidly. Strana nemá pro danou jamku výsledek, což znamená:
  • Ve hře na jamky tato strana ztrácí tuto jamku, ledaže soupeřící strana danou jamku již předtím darovala nebo jiným způsobem prohrála.
  • Ve hře na rány je tato strana diskvalifikována, ledaže je tato chyba včas opravena podle Pravidla 3.3c.
b

Výsledkový lístek strany ve hře na rány

(1) Odpovědnost strany. Na jednom výsledkovém lístku musí být na každé jamce uveden hrubý výsledek strany a v hendikepové soutěži musí být na výsledkovém lístku uvedeny hendikepy obou partnerů. Na každé jamce:
 • Musí být na výsledkovém lístku uveden hrubý výsledek alespoň jednoho z partnerů.
 • Není trestné uvést na výsledkovém lístku výsledek více jak jednoho partnera.
 • Každý výsledek zapsaný na výsledkovém lístku musí být zřetelně přiřazen tomu z partnerů, který ho dosáhl; jestliže tomu tak není, je strana diskvalifikována.
 • Nestačí uvést výsledek obecně jen jako výsledek strany.
Stačí, když správnost jamkových výsledků  strany zapsaných na  výsledkovém lístku potvrdí pouze jeden z partnerů podle Pravidla 3.3b(2). (2) Odpovědnost Soutěžního výboru. Soutěžní výbor je odpovědný za určení, který z výsledků strany na každé jamce se započítává, včetně uplatnění hendikepových ran v hendikepové soutěži:
 • Jestliže je pro danou jamku uveden jen jeden výsledek, pak platí jako výsledek strany.
 • Jestliže jsou pro danou jamku uvedeny výsledky obou partnerů:
  • Jestliže jsou tyto výsledky různé, platí jako výsledek strany nižší z nich (hrubý nebo čistý).
  • Jestliže jsou oba tyto výsledky stejné, může Soutěžní výbor započítat libovolný z nich. Jestliže se ukáže, že započítaný výsledek je z jakéhokoli důvodu nesprávný, započítá Soutěžní výbor ten druhý výsledek.
Jestliže výsledek, který se započítává jako výsledek strany, není zřetelně přiřazen tomu z partnerů, který ho dosáhl, nebo jestliže je tento partner pro hru na této jamce diskvalifikován, je strana diskvalifikována.
c

Výjimka u Pravidla 11.2 při hře čtyřmi míči

Pravidlo 11.2 neplatí v následující situaci: Jestliže hráčův partner již jamku dohrál a hráčův  míč v pohybu musí být dohrán do jamky,  aby hráč dosáhl pro stranu  výsledku, který by byl o jednu ránu lepší, a jakákoli osoba tento míč úmyslně odrazí nebo zastaví v okamžiku, kdy zřejmě neexistuje možnost, že by byl dohrán, neobdrží dotyčná osoba žádný trest a míč tohoto hráče se pro výsledek strany na této jamce nezapočítává.
23.3

Kdy kolo začíná a končí; Kdy je jamka ukončena

a

Kdy kolo začíná

Kolo pro stranu začne, když jeden z partnerů odehraje úvodní ránu na své první jamce.
b

Kdy kolo končí

Kolo pro stranu končí:
 • Ve hře na jamky, když jedna ze stran vyhrála zápas (viz Pravidla 3.2a(3) a (4)).
 • Ve hře na rány, když strana dokončí svou poslední jamku tak, že ji dohrají oba partneři (včetně opravy pochybení, třeba podle Pravidla  6.1 nebo 14.7b), nebo když ji dohraje jeden z partnerů a druhý partner se rozhodne, že tak neučiní.
c

Kdy je jamka ukončena

(1) Hra na jamky. Strana dokončila jamku, když ji oba partneři dohráli nebo jejich příští rány byly darovány nebo když jedna ze stran darovala jamku. (2) Hra na rány. Strana dokončila jamku, když ji jeden z partnerů dohrál a druhý partner ji buď dohrál, nebo se rozhodl, že tak neučiní.
23.4

Stranu může zastupovat jeden nebo oba partneři

Stranu může po celé kolo nebo jeho libovolnou část zastupovat pouze jeden z partnerů. Není potřeba, aby byli přítomni oba partneři nebo aby oba hráli každou jamku. Jestliže se nepřítomný partner následně dostaví ke hře, může začít hrát za stranu pouze mezi dvěma jamkami, což znamená:
 • Hra na jamky – Předtím, než kterýkoli z hráčů začne hru na jamce. Jestliže se partner dostaví až poté, co libovolný hráč libovolné strany začal hru na dané jamce, pak tento partner může hrát za danou stranu až od příští jamky.
 • Hra na rány – Předtím, než druhý partner začne hru na jamce. Jestliže se partner dostaví až poté, co jeho partner začal hru na dané jamce, pak partner, který se teprve dostavil, může hrát za danou stranu až od příští jamky.
I když se partner, který se dostavil, nemůže zapojit do hry na jamce, může stále dávat rady nebo poskytovat pomoc svému partnerovi a provádět pro něj na dané jamce další úkony (viz Pravidla 23.5a a 23.5b). Trest za porušení Pravidla 23.4: Všeobecný trest.
23.5

Úkon hráče ovlivní hru partnera

a

Hráč může s míčem svého partnera provést libovolný úkon, který s ním může provést tento partner

Přestože každý hráč v rámci strany hraje svůj vlastní míč:
 • Hráč může s míčem svého partnera provést libovolný úkon, který s ním před zahráním rány může provést tento partner, třeba označit polohu míče, zvednout, vrátit, spustit a umístit tento míč.
 • Hráč a jeho nosič mohou pomáhat partnerovi stejným způsobem, jako to může činit  nosič tohoto  partnera (třeba dávat rady nebo o ně být žádán nebo provádět další úkony v souladu s Pravidlem 10), avšak nesmí mu poskytnout žádnou pomoc, kterou mu podle Pravidel  nosič tohoto  partnera nesmí poskytnout.
Ve hře na rány se partneři nesmí spolu dohodnout, že ponechají nějaký míč na jamkovišti, aby tento míč pomáhal někomu z nich nebo jakémukoli jinému hráči (viz Pravidlo 15.3a).
b

Partner je odpovědný za hráčovy úkony

Jakýkoli úkon, který učiní hráč a který se týká míče nebo výstroje partnera, se bere, jako by ho učinil tento partner. Jestliže by hráčův úkon znamenal porušení Pravidel, pokud by ho provedl partner:
 • Má se za to, že partner porušil Pravidla, a obdrží příslušný trest (viz Pravidlo 23.8a).
 • Příklady, kdy hráč takto poruší Pravidla:
  • Když zlepší podmínky ovlivňující ránu partnera,
  • Když náhodou pohne partnerovým míčem, nebo
  • Když neoznačí místo partnerova míče předtím, než ho zvedne.
Toto platí i pro úkony učiněné hráčovým nosičem a týkající se partnerova míče, které by znamenaly porušení Pravidel, kdyby je provedl partner nebo jeho nosič. Jestliže úkon hráče nebo jeho nosiče ovlivní jak hru míče samotného hráče, tak partnerova míče, viz Pravidlo 23.8a(2) ohledně toho, kdy obdrží trest oba partneři.  
23.6

Pořadí ve hře v rámci strany

Partneři mohou hrát v takovém pořadí, jaké strana považuje za nejlepší. To znamená, že když je hráč na řadě ve hře podle Pravidla 6.4a (hra na jamky) nebo 6.4b (hra na rány), může hrát buď tento hráč, nebo jeho  partner. Výjimka – Pokračování ve hře poté, co byla ve hře na jamky rána darována:
 • Hráč nesmí pokračovat ve hře na jamce, jestliže jeho příští rána byla darována a jeho další hra by pomohla jeho partnerovi.
 • Jestliže tak hráč učiní, jeho skóre na dané jamce zůstává bez trestu, avšak skóre jeho partnera nelze použít jako skóre strany.
23.7

Partneři mohou sdílet hole

Pravidlo 4.1b(2) je upraveno tak, že umožňuje partnerům sdílet hole za předpokladu, že celkový počet holí, které dohromady mají, nepřevýší 14.
23.8

Kdy trest obdrží pouze jeden z partnerů a kdy oba partneři

Když hráč obdrží trest za porušení Pravidel, tento trest se může vztahovat buď jenom na něj, nebo na oba partnery (tedy na celou stranu). Toto záleží na povaze trestu a formě hry:
a

Jiné tresty než diskvalifikace

(1) Trest se běžně vztahuje pouze na hráče, ne na jeho partnera. Když hráč obdrží jiný trest než diskvalifikaci, běžně se tento trest vztahuje pouze na něj a ne už na jeho partnera, vyjma situací popsaných v (2).
 • Jakékoli trestné rány jsou připočteny k výsledku hráče, ne k výsledku jeho partnera.
 • Ve hře na jamky hráč, který obdrží všeobecný trest(ztrátu jamky), nemá pro danou jamku platný výsledek, který by se mohl počítat jako výsledek strany; avšak tento trest se nijak nedotkne jeho partnera, který může na dané jamce pokračovat ve hře za jejich stranu.
(2) Tři situace, kdy se hráčův trest započítá i jeho partnerovi.
 • Když hráč poruší Pravidlo 4.1b (Limit 14 holí; Sdílení, přidání nebo výměna holí během kola). Ve hře na jamky obdrží trest (úpravu stavu zápasu) strana; ve hře na rány obdrží partner stejný trest jako hráč.
 • Když hráčovo porušení Pravidel pomůže ve hře jeho partnerovi. Jak ve hře na jamky tak ve hře na rány obdrží partner stejný trest jako hráč.
 • Když hráčovo porušení Pravidel ve hře na jamky poškodí hru soupeře. Partner také obdrží stejný trest jako hráč.
Výjimka – Jestliže hráč zahraje ránu nesprávným míčem, má se za to, že nepomohl ve hře partnerovi, ani nepoškodil hru soupeře:
 • Všeobecný trest za porušení Pravidla 6.3c obdrží pouze hráč (ne jeho partner).
 • Toto platí, ať už odehraný nesprávný míč náležel partnerovi, soupeři nebo někomu jinému.
b

Trest diskvalifikace

(1) Kdy porušení jedním partnerem znamená, že je diskvalifikována strana. Strana je diskvalifikována, jestliže libovolný z partnerů obdrží trest diskvalifikace podle některého z těchto Pravidel: Pouze ve hře na jamky:
 • Pravidlo 3.2c Započítávání hendikepů v hendikepovém zápase
Pouze ve hře na rány: (2) Kdy porušení oběma partnery znamená, že je diskvalifikována strana. Strana je diskvalifikována, jestliže oba partneři obdrží trest diskvalifikace podle některého z těchto Pravidel: Pouze ve hře na rány: Strana je diskvalifikována, jestliže oba partneři obdrží na stejné jamce trest diskvalifikace podle libovolné kombinace těchto Pravidel: (3) Kdy porušení jedním hráčem znamená, že tento hráč pouze nemá platný výsledek na dané jamce. Ve všech ostatních situacích, kde hráč poruší Pravidlo, které předepisuje trest diskvalifikace, není hráč diskvalifikován, avšak jeho skóre na jamce, kde k porušení došlo, se nemůže počítat jako skóre strany. Ve hře na jamky, jestliže oba partneři poruší takové Pravidlo na stejné jamce, jejich strana ztrácí tuto jamku.
VÍCE
Pravidlo 1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel Pravidla: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v so...
Více