Tisk
8
Hřiště se hraje, jak ho nalezneš
Účel Pravidla: Pravidlo 8 se zabývá centrálním principem celé hry: „Hraj hřiště, jak ho nalezneš.“ Když se hráčův míč zastaví, musí hráč běžně akceptovat podmínky ovlivňující ránu a nesmí je předtím, než míč odehraje, nijak zlepšit. Nicméně hráč může podniknout určité rozumné kroky, i když tím zlepší uvedené podmínky, a za určitých omezených okolností také může tyto podmínky beztrestně uvést do původního stavu poté, co byly zlepšeny nebo zhoršeny.
8
Hřiště se hraje, jak ho nalezneš
8.1

Úkony hráče, které zlepšují podmínky ovlivňující ránu

S ohledem na zachování principu „hraj hřiště, jak ho nalezneš“ toto Pravidlo omezuje hráče v úkonech, kterými může pro svou další ránu zlepšit následující podmínky ovlivňující ránu (kdekoli na hřišti):
 • Polohu hráčova míče v klidu,
 • Prostor hráčova zamýšleného postoje,
 • Prostor hráčova zamýšleného švihu,
 • Hráčův směr hry, a
 • Oblast úlevy, kam bude hráč spouštět nebo umisťovat míč.
Toto Pravidlo se vztahuje na úkony učiněné jak během kola, tak i když je hra zastavena podle Pravidla 5.7a. Nevztahuje se na:
 • Odstranění volných přírodních předmětů a pohyblivých závad, které je povoleno v míře stanovené Pravidlem 15, nebo
 • Na úkony učiněné, zatímco je hráčův míč v pohybu, což pokrývá Pravidlo 11.
a

Nepovolené úkony

Vyjma omezených úkonů povolených podle Pravidla 8.1b, c a d, nesmí hráč provést žádný z následujících úkonů, jestliže by tím zlepšil podmínky ovlivňující ránu: (1) Odsunout, ohnout nebo ulomit nic z následujícího:
 • Rostoucí nebo připojený přírodní objekt,
 • Nepohyblivou závadu, nedílnou součást nebo hraniční objekt, nebo
 • Odpališťový kámen příslušný jeho odpališti, když hraje míč z tohoto odpaliště.
2) Přesunout volný přírodní předmět nebo pohyblivou závadu do určité pozice (třeba v rámci budování postoje nebo zlepšení směru hry). (3) Upravit povrch země, včetně:
 • Vrácení vyseknutého drnu do díry po vyseknutém drnu,
 • Odstranění nebo stlačení vyseknutého drnu, který již byl vrácen, nebo jiného travního drnu, který již byl umístěn, nebo
 • Vytvoření nebo zahlazení děr, prohlubní či jiných nerovností povrchu.
(4) Odstranit nebo stlačit písek nebo volnou zeminu. (5) Odstranit rosu, jinovatku nebo vodu. Trest za Porušení Pravidla 8.1a: Všeobecný trest.
b

Povolené úkony

V rámci přípravy k ráně nebo při jejím provedení může hráč podniknout libovolný z následujících kroků, přičemž není trestné, pokud přitom dojde ke zlepšení podmínek ovlivňujících ránu. (1) Řádně hledat svůj míč, když přitom podniká rozumné kroky, aby ho našel a identifikoval (viz Pravidlo 7.1a). (2) Podniknout rozumné kroky při odstraňování volných přírodních předmětů (viz Pravidlo 15.1) a pohyblivých závad (viz Pravidlo 15.2). (3) Podniknout rozumné kroky při označování pozice míče a jeho zvedání a vracení podle Pravidla 14.1 a 14.2. (4) Přiložit hůl lehce k zemi bezprostředně před nebo za míčem. Avšak přitom nemůže:
 • Přitlačit hůl k zemi, nebo
 • Když je míč v bankru, dotknout se písku bezprostředně před nebo za míčem (viz Pravidlo 12.2b(1)).
(5) Pevně se postavit při zaujímání postoje, včetně rozumné míry zavrtání se nohama do písku nebo volné zeminy. (6) Řádně zaujmout postoj, když přitom podnikne rozumné kroky, aby se dostal k míči a zaujal postoj. Avšak hráč přitom:
 • Nemá nárok na normální postoj nebo švih, a
 • Musí v dané situaci užít co možná nejméně rušivý postup.
(7) Zahrát ránu nebo provést nápřah k ráně, kterou následně zahraje. Avšak když je míč v bankru, nesmí se při nápřahu k ráně dotknout písku v bankru podle Pravidla 12.2b(1). (8) Na odpališti:
 • Umístit týčko na zem nebo do země (viz Pravidlo 6.2b(2)),
 • Odsunout, ohnout nebo ulomit jakýkoli rostoucí nebo připevněný přírodní objekt (viz Pravidlo 6.2b(3)), a
 • Upravit povrch země, odsunout nebo stlačit písek nebo volnou zeminu, nebo odsunout rosu, jinovatku nebo vodu (viz Pravidlo 6.2b(3)).
(9) Uhladit písek v bankru v rámci péče o hřiště poté, co míč zahraný z daného bankru je mimo něj (viz Pravidlo 12.2b(3)). (10) Odstranit písek nebo volnou zeminu na jamkovišti nebo opravit poškození jamkoviště (viz Pravidlo 13.1c). (11) Pohnout přírodním objektem za účelem zjištění, jestli je volný. Avšak jestliže se ukáže, že objekt je rostoucí nebo připevněný, musí zůstat připevněný a musí být navrácen do původní pozice, jak nejpřesněji je to možné.
c

Vyhnutí se trestu navrácením podmínek zlepšených v rozporu s Pravidlem 8.1a(1) nebo 8.1a(2) do původního stavu

Jestliže hráč zlepší podmínky ovlivňující ránu odsunutím, ohnutím nebo ulomením objektu v rozporu s Pravidlem 8.1a(1) nebo přesunutím objektu na určité místo v rozporu s Pravidlem 8.1a(2):
 • Není to trestné, jestliže předtím, než zahraje svou další ránu, hráč odstraní toto zlepšení tím, že obnoví původní podmínky způsobem povoleným v níže uvedených (1) a (2).
 • Avšak jestliže hráč zlepší podmínky ovlivňující ránu jakýmkoli jiným způsobem uvedeným v Pravidle 8.1a(3)-(5), už se nemůže vyhnout trestu tím, že by obnovil původní podmínky.
(1) Jak obnovit podmínky zlepšené odsunutím, ohnutím nebo ulomením objektu. Předtím, než zahraje ránu, se hráč může vyhnout trestu za porušení Pravidla 8.1a(1) tím, že navrátí původní objekt do původní pozice, jak nejpřesněji je to možné, takže odstraní zlepšení způsobené porušením Pravidel, například:
 • Vrácením hraničního objektu (jako je hraniční kolík), který byl odstraněn, nebo vrácením posunutého hraničního objektu do původní pozice poté, co byl odklopen do jiného úhlu, nebo
 • Vrácením větve stromu nebo trávy nebo nepohyblivé závady do původní pozice poté, co s nimi by bylo pohnuto.
Avšak hráč se nemůže vyhnout trestu:
 • Jestliže zlepšení nebylo odstraněno (třeba když se hraniční objekt nebo větev zlomily takovým podstatným způsobem, že je nelze vrátit do původní pozice), nebo
 • Když při obnově podmínek použije jiný než původní objekt, například:
  • Použije nějaký jiný nebo přidaný objekt (třeba když umístí do díry po hraničním kolíku jiný kolík nebo když přiváže posunutou větev tak, aby držela na místě), nebo
  • Použije jiný materiál k tomu, aby původní objekt opravil (třeba když použije pásku k opravě zlomeného hraničního objektu nebo větve).
(2) Jak obnovit podmínky zlepšené přesunutím objektu do určité pozice. Předtím, než zahraje ránu, se hráč může vyhnout trestu za porušení Pravidla 8.1a(2) tím, že odstraní objekt, který byl umístěn do určité pozice.
d

Obnova podmínek zhoršených poté, co se míč zastavil

Jestliže podmínky ovlivňující ránu jsou zhoršeny poté, co se míč zastavil: (1) Kdy je povoleno obnovit zhoršené podmínky. Jestliže zhoršení podmínek ovlivňujících ránu způsobila jakékoli jiná osoba než hráč, nebo zvíře či umělý objekt, může hráč, aniž by obdržel trest podle Pravidla 8.1a:
 • Obnovit původní podmínky, jak nejlépe je to možné.
 • Míč označit, zvednout, očistit a vrátit na původní místo (viz Pravidla 14.1 a 14.2), jestliže je to potřebné k obnovení původních podmínek, nebo když při zhoršení podmínek skončil na míči nějaký materiál.
 • Jestliže zhoršené podmínky není možné jednoduše obnovit, míč zvednout a vrátit tak, že ho umístí na nejbližší místo (ne blíže jamce), které (1) poskytuje co možná nejvíce stejné podmínky ovlivňující ránu, (2) se nachází do vzdálenosti jedné délky hole od původního místa, a (3) je v té samé oblasti hřiště jako původní místo.
Výjimka – Poloha míče zhoršena, když nebo poté, co je míč zvednut nebo se pohnul a nebyl dosud vrácen: Tuto situaci řeší Pravidlo 14.2d, ledaže ke zhoršení polohy došlo během doby, kdy byla hra zastavena, a míč byl zvednut, v kterémžto případě platí toto Pravidlo. (2) Kdy není povoleno obnovit zhoršené podmínky. Jestliže zhoršení podmínek ovlivňujících ránu způsobil sám hráč, přírodní objekt nebo přírodní síly, jako jsou vítr nebo voda, nesmí hráč tyto zhoršené podmínky nijak zlepšit podle Pravidla 8.1a (vyjma jak dovoluje Pravidlo 8.1c(1), 8.1c(2) a Pravidlo 13.1c). Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 8.1d: Všeobecný trest podle Pravidla 6.3b nebo 14.7a. Jestliže v rámci jednoho úkonu nebo v rámci vzájemně provázaných úkonů dojde k vícenásobnému porušení Pravidel, viz Pravidlo 1.3c(4). Viz Pravidla 22.2 (ve čtyřhře může libovolný z partnerů vystupovat jako strana a úkon vykonaný partnerem se bere, jako kdyby ho vykonal hráč); 23.5  (ve hře čtyřmi míči může libovolný z partnerů vystupovat jako strana a úkon vykonaný partnerem, který se týká hráčova míče nebo výstroje, se bere, jako kdyby ho vykonal hráč).
8.2

Hráč úmyslně podnikne kroky za účelem změny fyzických podmínek ovlivňujících jeho vlastní míč v klidu nebo nadcházející ránu

a

Kdy Pravidlo 8.2 platí

Toto Pravidlo pokrývá pouze úmyslné úkony hráče za účelem změny jiných fyzických podmínek ovlivňujících jeho míč v klidu nebo nadcházející ránu. Toto Pravidlo se nevztahuje na hráčovy úkony kdy:
 • Úmyslně odrazí nebo zastaví svůj míč nebo úmyslně upraví fyzické podmínky ovlivňující, kde jeho míč může skončit (což pokrývají Pravidla 11.2 a 11.3), nebo
 • Pozmění svoje podmínky ovlivňující ránu (což pokrývá Pravidlo 8.1a).
b

Zakázané úkony vedoucí ke změně jiných fyzických podmínek

Hráč nesmí úmyslně podniknout žádné kroky uvedené v Pravidle 8.1a (vyjma když je k tomu oprávněn podle Pravidla  8.1b, c nebo d), aby pozměnil jakékoli další fyzické podmínky ovlivňující:
 • Kam se hráčův míč může dostat nebo kde se může zastavit po hráčově příští nebo nějaké další ráně, nebo
 • Kam se hráčův míč může dostat nebo kde se může zastavit, jestliže se pohne předtím, než s ním hráč zahraje ránu (například když je míč na prudkém svahu a hráč se obává, že by se mohl zakutálet do křoví).
Výjimka – Úkony prováděné jako péče o hřiště: Jestliže hráč pozmění jakékoli další fyzické podmínky v rámci péče o hřiště (jako je uhlazení stop v bankru nebo vrácení vyseknutého drnu zpátky na místo), není to trestné. Trest za porušení Pravidla 8.2: Všeobecný trest. Viz Pravidla 22.2 (ve čtyřhře může libovolný z partnerů vystupovat jako strana a úkon vykonaný partnerem se bere, jako kdyby ho vykonal hráč); 23.5  (ve hře čtyřmi míči může libovolný z partnerů vystupovat jako strana a úkon vykonaný partnerem, který se týká hráčova míče nebo výstroje, se bere, jako kdyby ho vykonal hráč).
8.3

Hráč úmyslně podnikne kroky za účelem změny fyzických podmínek ovlivňujících míč v klidu nebo nadcházející ránu jiného hráče

a

Kdy Pravidlo 8.3 platí

Toto Pravidlo pokrývá pouze úmyslné úkony hráče za účelem změny jiných fyzických podmínek ovlivňujících míč v klidu jiného hráče nebo jeho nadcházející ránu. Toto Pravidlo se nevztahuje na hráčovy úkony, kdy úmyslně odrazí nebo zastaví míč jiného hráče nebo úmyslně upraví fyzické podmínky ovlivňující, kde takový míč může skončit (což pokrývají Pravidla 11.2 a 11.3).
b

Zakázané úkony vedoucí ke změně jiných fyzických podmínek

Hráč nesmí úmyslně podniknout žádné kroky uvedené v Pravidle 8.1a (vyjma když je k tomu oprávněn podle Pravidla 8.1b, c nebo d), aby:
 • Zlepšil nebo zhoršil podmínky ovlivňující ránu jiného hráče, nebo
 • Změnil nějaké další fyzické podmínky ovlivňující:
  • Kam se míč jiného hráče může dostat nebo kde se může zastavit po příští nebo nějaké další ráně tohoto hráče, nebo
  • Kam se míč jiného hráče může dostat nebo kde se může zastavit, jestliže se pohne předtím, než s ním tento hráč zahraje ránu.
Výjimka – Úkony prováděné jako péče o hřiště: Jestliže hráč pozmění jakékoli takové fyzické podmínky v rámci péče o hřiště (jako je uhlazení stop v bankru nebo vrácení vyseknutého drnu zpátky na místo), není to trestné. Trest za porušení Pravidla 8.3: Všeobecný trest. Viz Pravidla 22.2 (ve čtyřhře může libovolný z partnerů vystupovat jako strana a úkon vykonaný partnerem se bere, jako kdyby ho vykonal hráč); 23.5  (ve hře čtyřmi míči může libovolný z partnerů vystupovat jako strana a úkon vykonaný partnerem, který se týká hráčova míče nebo výstroje, se bere, jako kdyby ho vykonal hráč).
VÍCE
Pravidlo 1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel Pravidla: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v so...
Více