Tisk
13
Jamkoviště
Účel Pravidla: Pravidlo 13 je speciální Pravidlo pro jamkoviště. Jamkoviště jsou speciálně upravená pro hraní míče po zemi a v každé jamce na každém jamkovišti je umístěna praporková tyč, proto zde platí určitá jiná Pravidla než v ostatních oblastech hřiště.
13
Jamkoviště
13.1

Povolené a předepsané úkony na jamkovišti

Účel:  Toto Pravidlo dovoluje hráči provést na jamkovišti úkony, které nejsou běžně dovoleny jinde než na jamkovišti, jako možnost označit, zvednout, očistit a vrátit míč, opravit poškození a odstranit písek nebo volnou zeminu na jamkovišti. Jestliže někdo náhodou způsobí pohnutí míče nebo markovátka na jamkovišti, není to trestné.
a

Kdy je míč na jamkovišti

Míč je na jamkovišti, když jakákoli část míče:
 • Se dotýká jamkoviště, nebo
 • Leží na něčem nebo v něčem (třeba jako je volný přírodní předmět nebo závada) a je uvnitř okrajů jamkoviště.
Jestliže je míč jak na jamkovišti, tak i v jiné oblasti hřiště, viz Pravidlo 2.2c.
b

Označení, zvednutí a čištění míče na jamkovišti

Míč na jamkovišti může být zvednut a očištěn (viz Pravidlo 14.1). Místo, kde míč ležel, musí být označeno předtím, než je míč zvednut, a míč musí být vrácen na původní místo (viz Pravidlo 14.2).
c

Povolené úpravy jamkoviště

Během kola nebo doby, kdy je hra zastavena podle Pravidla 5.7a, může hráč na jamkovišti vykonat následující úkony bez ohledu na to, jestli je jeho míč na jamkovišti nebo ne. (1) Odstranění písku a volné zeminy. Písek a volná zemina na jamkovišti (avšak ne kdekoli jinde na hřišti) mohou být beztrestně odstraněny. (2) Oprava poškození. Hráč může beztrestně opravit poškození jamkoviště tak, že podnikne rozumné kroky k tomu, aby uvedl jamkoviště do co možná původního stavu, avšak pouze:
 • Za použití své ruky, nohy nebo další části těla nebo běžného nástroje k opravě stop po dopadu míčů, týčka, hole nebo jiné běžné části výstroje, a
 • Bez zbytečného zdržování hry (viz Pravidlo 5.6a).
Nicméně jestliže hráč zlepší jamkoviště tím, že jeho úkony překročí rozumnou míru potřebnou k obnově jamkoviště do původního stavu (třeba vytvořením cestičky k jamce nebo použitím nepovoleného předmětu), obdrží  hráč všeobecný trest za porušení Pravidla 8.1a. Pojem „poškození jamkoviště“ znamená jakékoli poškození způsobené osobou nebo vnějším vlivem, jako třeba:
 • Stopy po dopadech míčů, poškození způsobené botami (třeba otisky hřebíků bot) a škrábance nebo prohlubně způsobené výstrojí nebo praporkovou tyčí,
 • Ucpávky starých jamek, travní záplaty, spáry mezi travními drny a škrábance nebo prohlubně způsobené nástroji nebo vozidly údržby,
 • Zvířecí stopy nebo otisky kopyt, a
 • Zapuštěné předměty (jako kameny, šišky nebo týčka).
[Dostupné vysvětlení:  Status poškození způsobeného kroupami] Avšak „poškození jamkoviště“ nezahrnuje žádné poškození nebo stav, které jsou výsledkem:
 • Běžných údržbových zásahů směřujících k zachování stavu jamkoviště (jako jsou provzdušňovací díry nebo drážky po prořezu),
 • Závlahy nebo deště nebo jiných přírodních sil,
 • Přírodních nedokonalostí povrchu (jako jsou plevel, holá místa, nemocné plochy nebo oblasti s nerovnoměrným růstem trávy), nebo
 • Běžného opotřebení jamky.
d

Když se míč nebo markovátko na jamkovišti pohne

Pro případ, kdy se pohne míč nebo markovátko na jamkovišti, existují dvě speciální Pravidla: (1) Náhodné pohnutí míče není trestné. Není trestné, jestliže hráč, soupeř nebo nějaký jiný hráč ve hře na rány náhodou pohne hráčovým míčem nebo markovátkem na jamkovišti. Hráč musí:
 • Vrátit míč na jeho původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto) (viz Pravidlo 14.2), nebo
 • Umístit markovátko tak, aby označovalo původní místo.
Výjimka – Míč se musí hrát, jak leží, když se začne pohybovat poté, co hráč započal ránu nebo nápřah k ráně, kterou následně zahraje (viz Pravidlo 9.1b). Jestliže soupeř úmyslně zvedne hráčův míč nebo markovátko na  jamkovišti, viz Pravidlo 9.4 nebo Pravidlo 9.5 ohledně případného trestu.
(2) Kdy se musí vrátit míč, kterým pohnuly přírodní síly. Jestliže přírodní síly způsobily, že se hráčův míč na jamkovišti pohnul, pak to, odkud bude hráč hrát příští ránu, závisí na tom, jestli byl míč již zvednut a vrácen na původní místo:
 • Míč byl již zvednut a vrácen. Míč musí být vrácen na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto) (viz Pravidlo 14.2), přestože s ním pohnuly přírodní síly a nikoli hráč, soupeř nebo vnější vliv (viz Pravidlo 9.3, Výjimka).
 • Míč doposud nebyl zvednut a vrácen. Míč musí být hrán z nového místa, kde se zastaví (viz Pravidlo 9.3).
e

Zákaz zkoušení povrchu jamkoviště

Během kola, ani během doby, kdy je hra zastavena podle Pravidla 5.7a, nesmí hráč úmyslně zkoušet povrch jamkoviště nebo nesprávného jamkoviště tím, že by:
 • Hladil jeho povrch, nebo
 • Po něm kutálel míč.
Výjimka – Zkoušení povrchu jamkoviště mezi dvěma jamkami: Mezi dvěma jamkami hráč může hladit povrch jamkoviště právě dohrané jamky nebo jakéhokoli cvičného jamkoviště, nebo po nich kutálet míč (viz Pravidlo 5.5b). Trest za zkoušení povrchu jamkoviště nebo nesprávného jamkoviště v rozporu s Pravidlem 13.1e: Všeobecný trest. Jestliže v rámci jednoho úkonu nebo v rámci vzájemně provázaných úkonů dojde k vícenásobnému porušení Pravidel, viz Pravidlo 1.3c(4). Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 8; Vzorové Místní pravidlo I-2  (Soutěžní výbor může přijmout Místní pravidlo zakazující hráči kutálení míče po jamkovišti právě dohrané jamky).
f

Povinná úleva od nesprávného jamkoviště

(1) Kdy nesprávné jamkoviště překáží. K překážení podle tohoto Pravidla dochází, když:
 • Jakákoli část hráčova míče se dotýká nesprávného jamkoviště nebo leží na něčem nebo v něčem (třeba jako je volný přírodní předmět nebo závada) a je uvnitř okrajů nesprávného jamkoviště, nebo
 • Nesprávné jamkoviště fyzicky překáží hráči v prostoru zamýšleného postoje nebo švihu.
(2) Úleva je povinná. Když dochází k překážení nesprávného jamkoviště, hráč nesmí hrát míč, jak leží. Místo toho musí hráč využít beztrestnou úlevu tak, že spustí původní nebo jiný míč v oblasti úlevy (viz Pravidlo 14.3):
 • Referenční bod: Nejbližší místo úplné úlevy v té samé oblasti hřiště, kde se původní míč zastavil.
 • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Jedna délka hole, avšak s těmito omezeními:
 • Omezení rozsahu oblasti úlevy:
  • Musí být ve stejné oblasti hřiště, jako je referenční bod,
  • Nesmí být blíže jamce, než referenční bod, a
  • Musí poskytovat úplnou úlevu od jakéhokoli překážení nesprávného jamkoviště.
(3) Kdy není nárok na úlevu. Hráč nemá nárok na úlevu podle Pravidla 13.1f, jestliže k překážení nesprávného jamkoviště dochází pouze v důsledku toho, že hráč zvolí hůl, postoj, způsob provedení švihu nebo směr hry, jež jsou za dané situace neopodstatněné. Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 8; Vzorové Místní pravidlo D-3  (Soutěžní výbor může přijmout Místní pravidlo odepírající úlevu od nesprávného jamkoviště, které překáží pouze v prostoru zamýšleného postoje). Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 13.1: Všeobecný trest podle Pravidla 6.3b nebo 14.7a. Jestliže v rámci jednoho úkonu nebo v rámci vzájemně provázaných úkonů dojde k vícenásobnému porušení Pravidel, viz Pravidlo 1.3c(4).
13.2

Praporková tyč

Účel Pravidla: Toto Pravidlo popisuje hráčovy možnosti ohledně praporkové tyče. Hráč může praporkovou tyč ponechat v jamce nebo ji nechat odstranit (což zahrnuje i možnost, že ji někdo obsluhuje a odstraní ji poté, co je míč zahrán), ale musí se rozhodnout před zahráním rány. Běžně není trestné, když míč v pohybu zasáhne praporkovou tyč.
Toto Pravidlo platí pro míč hraný z jakéhokoli místa na hřišti, ať už na jamkovišti nebo mimo něj.
a

Ponechání praporkové tyče v jamce

(1) Hráč může ponechat praporkovou tyč v jamce. Hráč může zahrát ránu, když je praporková tyč ponechána v jamce, což umožňuje, aby míč v pohybu zasáhl praporkovou tyč. Hráč se k tomu musí rozhodnout předtím, než zahraje ránu, a to tím, že buď:
 • Ponechá praporkovou tyč v jamce tak, jak je, nebo s ní pohne tak, aby byla uprostřed jamky, a nechá ji tak, nebo
 • Nechá odstraněnou praporkovou tyč vrátit do jamky.
V každém případě:
 • Hráč se nesmí pokusit získat jakoukoli výhodu tím, že úmyslně pohne s praporkovou tyčí tak, že nebude uprostřed jamky.
 • Jestliže tak hráč učiní a jeho míč v pohybu následně zasáhne praporkovou tyč, obdrží hráč všeobecný trest.
(2) Trefení praporkové tyče v jamce není trestné. Jestliže hráč zahraje ránu, když je praporková tyč ponechána v jamce, a míč v pohybu následně tuto praporkovou tyč zasáhne:
 • Není to trestné (vyjma jak stanoveno v bodu (1)), a
 • Míč se musí hrát, jak leží.
(3) Omezení, kdy hráč může pohnout praporkovou tyčí, která byla ponechána v jamce, nebo ji odstranit, zatímco je míč v pohybu. Poté, co hráč zahrál ránu, když byla praporková tyč ponechána v jamce:
 • Hráč ani jeho nosič nesmí úmyslně pohnout s praporkovou tyčí nebo ji odstranit proto, aby ovlivnil, kde se hráčův míč může zastavit (třeba kvůli tomu, aby míč nezasáhl praporkovou tyč). Jestliže se tak stane, obdrží hráč všeobecný trest.
 • Avšak není to trestné, jestliže hráč nechá s praporkovou tyčí pohnout nebo ji nechá odstranit z jamky z jiného důvodu, třeba když se oprávněně domnívá, že míč v pohybu předtím, než se zastaví, praporkovou tyč nezasáhne.
(4) Omezení, kdy ostatní hráči mohou pohnout praporkovou tyčí nebo ji odstranit, když se hráč rozhodl ji ponechat v jamce. Jestliže hráč ponechal praporkovou tyč v jamce a nepověřil nikoho, aby ji obsluhoval (viz Pravidlo 13.2b(1)), žádný jiný hráč nesmí úmyslně odstranit praporkovou tyč nebo s ní pohnout proto, aby ovlivnil, kde se hráčův míč může zastavit.
 • Jestliže tak nějaký hráč nebo jeho nosič učiní předtím, než hráč zahraje ránu, nebo během provádění úderu, a hráč tak zahraje ránu, aniž by si uvedeného byl vědom, nebo když tak učiní, zatímco je hráčův míč v pohybu po úderu, obdrží tento jiný hráč všeobecný trest.
 • Avšak není to trestné, jestliže tento jiný hráč nebo jeho nosič odstraní praporkovou tyč nebo s ní pohne z jiného důvodu, třeba když:
  • Se oprávněně domnívá, že hráčův míč v pohybu předtím, než se zastaví, praporkovou tyč nezasáhne, nebo
  • Si není vědom toho, že se hráč chystá zahrát ránu, nebo že je hráčův míč v pohybu.
Viz Pravidla 22.2 (ve čtyřhře může libovolný z partnerů vystupovat jako strana a úkon vykonaný partnerem se bere, jako kdyby ho vykonal hráč); 23.5 (ve hře čtyřmi míči může libovolný z partnerů vystupovat jako strana a úkon vykonaný partnerem, který se týká hráčova míče nebo výstroje, se bere, jako kdyby ho vykonal hráč).
b

Odstranění praporkové tyče z jamky

(1) Hráč může nechat praporkovou tyč odstranit z jamky. Hráč může zahrát ránu, když je praporková tyč odstraněná z jamky, aby jeho míč v pohybu nezasáhl praporková tyč v jamce. Hráč se musí rozhodnout předtím, než zahraje ránu, zda:
 • Nechá praporkovou tyč  odstranit z jamky předtím, než odehraje míč, nebo
 • Někoho pověří, aby mu praporkovou tyč  obsluhoval, což znamená, že dotyčná osoba:
  • Nejprve bude držet praporkovou tyč  v jamce, nad ní nebo vedle ní předtím, než hráč zahraje ránu a také během samotného úderu, aby tak ukázala hráči polohu jamky, a
  • Následně po zahrání rány praporkovou tyč  odstraní.
Má se za to, že hráč pověřil někoho obsluhováním praporkové tyče, jestliže:
 • Hráčův nosič drží praporkovou tyč v jamce, nad ní nebo vedle ní, nebo stojí bezprostředně u jamky, zatímco je prováděn úder, a to i když si toho hráč není vědom,
 • Hráč požádá jakoukoli jinou osobu, aby mu obsluhovala praporkovou tyč a tato osoba tak učiní, nebo
 • Hráč vidí, že nějaká jiná osoba drží praporkovou tyč v jamce, nad ní nebo vedle ní, nebo stojí bezprostředně u jamky a hráč zahraje ránu, aniž by dotyčnou osobu požádal, aby odstoupila nebo ponechala praporkovou tyč  v jamce.
(2) Co dělat, když míč zasáhne praporkovou tyč nebo osobu, která ji obsluhuje. Jestliže hráčův míč v pohybu zasáhne praporkovou tyč , kterou hráč nechal odstranit podle (1), nebo zasáhne osobu obsluhující praporkovou tyč  (nebo cokoli, co tato osoba drží), pak další kroky závisí na tom, zda k tomu došlo náhodou nebo úmyslně:
 • Míč náhodou zasáhne praporkovou tyč nebo osobu, která ji odstranila nebo ji obsluhuje. Jestliže hráčův míč v pohybu náhodou zasáhne praporkovou tyč  nebo osobu, která ji odstranila nebo ji obsluhuje (nebo cokoli, co tato osoba drží), není to trestné a míč se musí hrát, jak leží.
 • Míč úmyslně odražen nebo zastaven osobou obsluhující praporkovou tyč. Jestliže osoba, která obsluhuje praporkovou tyč , úmyslně odrazí nebo zastaví hráčův míč v pohybu, platí Pravidlo 11.2c:
  • Odkud se bude míč hrát. Hráč nesmí hrát míč, jak leží, namísto toho musí využít úlevu podle Pravidlo 11.2c.
  • Kdy je to trestné. Jestliže tím, kdo úmyslně odrazil nebo zastavil míč, byl nějaký hráč nebo jeho nosič, pak tento hráč obdrží všeobecný trest za porušení Pravidla 11.2.
Pro potřeby tohoto Pravidla pojem „úmyslně odrazil nebo zastavil“ znamená totéž, co v Pravidle 11.2a, a zahrnuje, když hráčův míč v pohybu zasáhne:
 • Odstraněnou praporkovou tyč, která byla úmyslně umístěna nebo ponechána na určitém místě na zemi tak, aby mohla odrazit nebo zastavit hráčův míč,
 • Obsluhovanou praporkovou tyč, kterou daná osoba úmyslně ponechala v jamce nebo ji neodstranila z cesty pohybujícímu se míči, nebo
 • Osobu, která odstranila nebo obsluhovala praporkovou tyč (nebo cokoli, co tato osoba drží), a která vědomě neustoupila z cesty pohybujícímu se míči.
Výjimka – Omezení ohledně úmyslného posunutí praporkové tyče s cílem ovlivnit míč v pohybu (viz Pravidlo 11.3). Viz Pravidla 22.2 (ve čtyřhře: může libovolný z partnerů vystupovat jako strana a úkon vykonaný partnerem se bere, jako kdyby ho vykonal hráč); 23.5  (ve hře čtyřmi míči může libovolný z partnerů vystupovat jako strana a úkon vykonaný partnerem, který se týká hráčova míče nebo výstroje, se bere, jako kdyby ho vykonal hráč). 
c

Míč se opírá o praporkovou tyč v jamce

Jestliže se hráčův míč zastaví o praporkovou tyč, která je v jamce, pak:
 • Jestliže je jakákoli část míče v jamce pod úrovní povrchu jamkoviště, má se za to, že míč byl dohrán, přestože není celým objemem pod povrchem.
 • Jestliže žádná část míče není v jamce pod povrchem jamkoviště:
  • Míč není dohrán a musí se hrát, jak leží.
  • Jestliže je praporková tyč odstraněna a míč se přitom pohne (ať už spadne do jamky nebo se pohne směrem pryč od ní), není to trestné a míč musí být vrácen na okraj jamky (viz Pravidlo 14.2).
Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 13.2c: Všeobecný trest podle Pravidla 6.3b nebo 14.7a. Jestliže v rámci jednoho úkonu nebo v rámci vzájemně provázaných úkonů dojde k vícenásobnému porušení Pravidel, viz Pravidlo 1.3c(4). Ve hře na rány je hráč diskvalifikován, jestliže nedohraje jamku, jak vyžaduje Pravidlo 3.3c.
13.3

Míč přesahuje okraj jamky

a

Čekací doba na to, aby míč přesahující okraj jamky do ní spadl

Jestliže jakákoli část míče přesahuje okraj jamky:
 • Hráči je poskytnut přiměřený čas na to, aby došel k jamce, a ještě dalších deset vteřin na to, aby vyčkal, zda míč spadne do jamky.
 • Jestliže míč během této čekací doby spadne do jamky, pak hráč svým předchozím úderem jamku dohrál.
 • Jestliže míč během této čekací doby do jamky nespadne:
  • Má se za to, že míč je v klidu.
  • Jestliže míč poté spadne do jamky předtím, než je zahrán, pak hráč svým předchozím úderem jamku dohrál, avšak musí si k výsledku jamky připočítat jednu trestnou ránu.
b

Co dělat, když je míč přesahující okraj jamky zvednut nebo pohnut před uplynutím čekací doby

Jestliže je míč přesahující okraj jamky zvednut nebo pohnut před uplynutím čekací doby podle Pravidla 13.3a, má se za to, že míč byl v klidu:
 • Míč musí být vrácen na okraj jamky (viz Pravidlo 14.2), a
 • Čekací doba podle Pravidla 13.3a již neplatí. (Viz Pravidlo 9.3 ohledně toho, co dělat, když s vráceným míčem následně pohnou přírodní síly.)
Jestliže soupeř ve hře na jamky nebo nějaký jiný hráč ve hře na rány úmyslně zvedne hráčův míč přesahující okraj jamky nebo s ním pohne předtím, než uplyne čekací doba, pak:
 • Ve hře na jamky se má za to, že hráč svým předchozím úderem jamku dohrál, avšak soupeř neobdrží žádný trest podle Pravidla 11.2b.
 • Ve hře na rány hráč, který zvedl míč nebo s ním pohnul, obdrží všeobecný trest (dvě trestné rány). Míč musí být vrácen na okraj jamky (viz Pravidlo 14.2).
VÍCE
Pravidlo 1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel Pravidla: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v so...
Více