Tisk
4
Hráčova výstroj
Účel Pravidla: Pravidlo 4 popisuje výstroj, kterou hráči mohou používat během kola. Vychází přitom z principu, že golf je náročná hra, při které by měl úspěch záviset na hráčově úsudku, dovednosti a schopnostech. S ohledem na to hráč:
 • Musí používat vyhovující hole a míče,
 • Je omezen na používání ne více než 14 holí, přičemž poškozenou nebo ztracenou hůl nemůže běžně nahradit, a
 • Je omezen v možnosti používání další výstroje, která by mu ve hře uměle pomáhala.
4
Hráčova výstroj
Ohledně podrobných požadavků týkajících se holí, míčů a další výstroje, stejně jako ohledně možné konzultace či zaslání výstroje k posouzení, zda je vyhovující, viz Pravidla pro výstroj.
4.1

Hole

a

Hole, s nimiž je možno hrát rány

(1) Vyhovující hole. Hůl, se kterou hráč hraje ránu, musí vyhovovat požadavkům uvedeným v Pravidlech pro výstroj:
 • Hůl, se kterou hráč hraje ránu, musí být vyhovující nejen jako nová, ale i když byla libovolným způsobem úmyslně nebo náhodou pozměněna.
 • Nicméně pokud se herní charakteristiky vyhovující hole změní v důsledku běžného opotřebení, jedná se stále o vyhovující hůl.
„Herní charakteristiky“ znamenají jakoukoli část hole, která ovlivňuje, jak se hůl chová během úderu, jako je držadlo, násada, hlava hole nebo úhel přiložení či sklon úderové plochy (včetně úhlu přiložení a sklonu úderové plochy nastavitelné hole). (2) Používání nebo oprava hole poškozené během kola. Jestliže dojde k poškození vyhovující hole během kola nebo když je hra zastavena podle Pravidla 5.7a, hráč ji běžně nesmí nahradit jinou holí. (Ohledně omezené výjimky, když poškození nezpůsobil hráč, viz Pravidlo 4.1b(3)). Nicméně bez ohledu na povahu či příčinu poškození je poškozená hůl brána jako vyhovující po zbytek kola (avšak nikoli během rozehrávky ve hře na rány, protože ta představuje nové kolo). Po zbytek kola hráč může:
 • Nadále hrát s poškozenou holí rány, nebo
 • Nechat hůl opravit tak, že bude navrácena do co možná nejpodobnějšího stavu, jako byl její stav předtím, než došlo k jejímu poškození během kola nebo zatímco byla hra zastavena, přičemž stále musí být použity původní držadlo, násada i hlava hole. Avšak přitom:
  • Hráč nesmí zbytečně zdržovat hru (viz Pravidlo 5.6a), a
  • Nesmí být opraveno žádné poškození, které hůl měla ještě před začátkem kola.
„Poškozená během kola“ znamená, že se změní herní charakteristiky hole v důsledku čehokoli, co se stalo během kola (včetně toho, když se tak stane v době, kdy je hra zastavena podle Pravidla 5.7a), ať už:
 • To způsobil hráč (třeba zahráním rány, cvičným švihem, při vyndávání či zandávání hole do vaku, upuštěním hole, opřením se o hůl, zahozením hole nebo jiným nevhodným zacházením), nebo
 • To způsobila jakékoli jiná osoba, vnější vliv nebo přírodní síly.
Avšak hůl není „poškozená během kola“, jestliže hráč úmyslně změní během kola její herní charakteristiky, jak popsáno v Pravidle 4.1a(3). (3) Úmyslná změna herních charakteristik hole během kola. Hráč nesmí zahrát ránu s holí, jejíž herní charakteristiky předtím během kola úmyslně změnil (včetně doby, kdy byla hra zastavena podle Pravidla 5.7a):
 • Užitím nastavitelného mechanismu nebo fyzickou změnou hole (vyjma když je oprávněn hůl opravit podle Pravidle 4.1a(2)), nebo
 • Aplikováním jakékoli látky na hlavu hole (kromě jejího čištění) s cílem změnit její chování během úderu.
Výjimka – Navrácení nastavitelné hole do výchozího stavu: Jestliže byly herní charakteristiky hole změněny prostřednictvím nastavitelného mechanismu a hůl je ještě předtím, než s ní byla zahrána rána, navrácena do co možná nejpodobnějšího stavu, jako byl její výchozí stav, není to trestné a s holí je možno hrát rány. Trest za zahrání rány holí v rozporu s Pravidlem 4.1a: Diskvalifikace.
 • Podle tohoto Pravidla není žádný trest za to, že hráč pouze má nevyhovující hůl nebo hůl, jejíž herní charakteristiky byly úmyslně změněny během kola, pokud s takovou holí nezahraje ránu.
 • Nicméně taková hůl se započítává mezi hráčovy hole s ohledem na limitní počet 14 holí, viz Pravidlo 4.1b(1).
b

Limit 14 holí; Sdílení, přidání nebo výměna holí během kola

(1) Limit 14 holí. Hráč nesmí:
 • Začít kolo s více než 14 holemi, nebo
 • Mít během kola více než 14 holí.
Jestliže hráč začne kolo s méně než 14 holemi, může si je během kola doplnit až na limitní počet 14 holí (viz Pravidlo 4.1b(4) ohledně omezení, jak je to možné udělat). Když hráč zjistí, že porušuje Pravidla, protože má více než 14 holí, musí ihned nadbytečnou hůl nebo hole vyřadit ze hry za užití postupu podle Pravidla 4.1c(1):
 • Jestliže hráč začal hru s více než 14 holemi, může si vybrat, kterou hůl nebo hole vyřadí ze hry.
 • Jestliže hráč přidal nadbytečné hole během kola, pak právě tyto hole musí být vyřazeny ze hry.
Jestliže poté, co začne hrát kolo, hráč zvedne hůl, kterou někde zapomněl jiný hráč, nebo když mu někdo do vaku omylem přidá hůl bez jeho vědomí, nebere se taková hůl za jednu z hráčových holí započítávaných do limitního počtu 14 holí (avšak nesmí tuto hůl použít). (2) Hole nelze sdílet. Hráč je omezen na ty hole, se kterými začal kolo, nebo které přidal podle bodu (1):
 • Hráč nesmí zahrát ránu holí, kterou používá ke hře někdo jiný na hřišti (i když ten druhý hráč hraje v jiné skupině nebo v jiné soutěži).
 • Když hráč zjistí, že porušil toto Pravidlo, protože zahrál ránu holí jiného hráče, musí tuto hůl ihned vyřadit ze hry za užití postupu podle Pravidla 4.1c(1):
Viz Pravidla 22.5 a 23.7 (omezená výjimka umožňující partnerům v určitých formách hry sdílet hole, pokud jich dohromady nemají více než 14). (3) Ztracenou nebo poškozenou hůl nelze nahradit. Jestliže hráč začne hrát se 14 holemi nebo když doplní jejich počet na 14 a poté ztratí nebo poškodí hůl v průběhu kola nebo když je hra zastavena podle Pravidla 5.7a, nesmí takovou hůl nahradit jinou holí. Výjimka – Nahrazení poškozené hole, kterou nepoškodil hráč: Jestliže je hráčova hůl poškozena v průběhu kola (včetně doby, kdy je hra zastavena) (viz Pravidlo 4.1a(2)) vnějším vlivem nebo přírodními silami, nebo jakoukoli jinou osobou než hráčem nebo jeho nosičem:
 • Hráč může takto poškozenou hůl nahradit libovolnou jinou holí podle Pravidla 4.1b(4).
 • Avšak musí zároveň onu poškozenou hůl vyřadit ze hry za užití postupu podle Pravidla 4.1c(1).
[Je k dispozici vzorové místní pravidlo: G-9 Nahrazení hole, která je zlomená nebo výrazně poškozená] (4) Omezení při přidávání a výměně holí. Když hráč přidává nebo vyměňuje hůl podle bodů (1) nebo (3), pak nesmí:
 • Zbytečně zdržovat hru (viz Pravidlo 5.6a),
 • Přidat nebo si půjčit hůl od kohokoli jiného, kdo hraje na hřišti (i když ten druhý hráč hraje v jiné skupině nebo v jiné soutěži), nebo
 • Sestavit hůl z částí, které pro hráče během kola kdokoli nese.
Trest za porušení Pravidla 4.1b: Udělený trest se odvíjí od toho, kdy hráč porušení Pravidel zjistí:
 • Hráč zjistí porušení Pravidla během hraní jamky. Trest je udělen na konci právě hrané jamky. Ve hře na jamky hráč musí dohrát jamku, započítat její výsledek do stavu zápasu a poté upravit stav zápasu o udělený trest.
 • Hráč zjistí porušení Pravidla mezi dvěma jamkami. Trest je udělen na konci právě dohrané jamky, nikoli až na další jamce.
Trest ve hře na jamky – stav zápasu je upraven odečtením jamky, nejvýše dvou:
 • Tento trest upravuje stav zápasu – nejedná se o trest ztráty jamky.
 • Na konci právě hrané nebo právě dohrané jamky se stav zápasu upraví odečtením jedné jamky za každou jamku, na které k porušení došlo, nejvýše však dvou jamek za kolo.
 • Například jestliže hráč, který začal hru s 15 holemi, zjistí toto porušení během třetí jamky a tuto jamku následně vyhraje a vede v zápase o tři jamky, pak obdrží nejvyšší možný trest odečtení dvou jamek, takže v zápase povede o jednu jamku.
Trest ve hře na rány – dvě trestné rány, nejvýše čtyři: Hráč obdrží všeobecný trest (dvě trestné rány) za každou jamku, na které k porušení došlo, nejvýše však čtyři rány za kolo (dvě trestné rány se připočtou na prvních dvou jamkách, na kterých k porušení došlo).
c

Jak vyřadit hůl ze hry

(1) Během kola. Když hráč během kola zjistí, že porušuje Pravidlo 4.1b(1), (2) nebo (3), protože má více než 14 holí nebo protože zahrál ránu holí jiného hráče, musí ihned zřetelným způsobem označit každou hůl, kterou vyřazuje ze hry. Toto může udělat buď:
 • Tak, že to oznámí svému soupeři ve hře na jamky nebo svému zapisovateli či jinému hráči ve stejné skupině ve hře na rány, nebo
 • Tak, že provede jiný zřetelný úkon (jako když obrátí hůl ve vaku vzhůru nohama, položí ji na podlahu golfového autíčka nebo ji předá někomu jinému).
Hráč nesmí po zbytek kola zahrát ránu holí, kterou vyřadil ze hry. Jestliže hůl, kterou hráč vyřadil ze hry, je holí jiného hráče, tento druhý hráč ji může nadále používat. Trest za porušení Pravidla 4.1c(1): Diskvalifikace. (2) Před začátkem kola. Jestliže hráč krátce před startem kola zjistí, že má náhodou více než 14 holí, měl by se pokusit nadbytečnou hůl či hole ponechat na místě. Nicméně má i jinou beztrestnou možnost:
 • Hráč může nadbytečné hole před začátkem kola vyřadit ze hry za užití postupu podle bodu (1), a
 • Hráč si může nadbytečné hole ponechat (avšak nesmí je použít) během kola, přičemž tyto hole se nezapočítávají do limitu 14 holí.
Jestliže hráč vědomě dorazí na své první odpaliště s více než 14 holemi a začne hrát kolo, aniž by ponechal nadbytečné hole na místě, pak již tuto možnost nemá a platí Pravidlo 4.1b(1). [Dostupné vysvětlení: Hůl vyřazená ze hry nesmí být během kola použita]
4.2

Míče

a

Míče, se kterými je možno hrát kolo

(1) Hráč musí hrát vyhovující míč. Pro každou ránu hráč musí použít míč, který vyhovuje požadavkům uvedeným v Pravidlech pro výstroj. Hráč může získat vyhovující míč od kohokoliv, včetně dalších hráčů na hřišti. (2) Hráč nesmí hrát úmyslně upraveným míčem. Hráč nesmí zahrát ránu míčem, jehož herní charakteristiky byly úmyslně změněny, například zdrsněním, zahřátím nebo nanesením nějaké látky (kromě jeho čištění). Trest za zahrání rány míčem v rozporu s Pravidlem 4.2a: Diskvalifikace.
b

Míč se během hraní jamky rozpadne na kousky

Jestliže se hráčův míč rozpadne na kousky po úderu, není to trestné a tato rána se nepočítá. Hráč musí hrát jiný míč z místa, odkud právě zahrál onu zrušenou ránu (viz Pravidlo 14.6). Trest za zahrání míče z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 4.2b: Všeobecný trest podle Pravidla 14.7a.  
c

Míč je během hraní jamky naseknut nebo praskne

(1) Zvednutí míče za účelem zjištění, zda je naseknutý nebo prasklý. Jestliže má hráč dobrý důvod se domnívat, že jeho míč byl během hraní jamky naseknut nebo že praskl:
 • Hráč může míč zvednout a prohlédnout ho, avšak:
 • Pozice míče musí být napřed označena a míč nesmí být očištěn (vyjma na jamkovišti) (viz Pravidlo 14.1).
Jestliže hráč zvedne míč, aniž by měl uvedený dobrý důvod (vyjma na jamkovišti, kde hráč může míč zvednout podle Pravidla 13.1b), neoznačí jeho pozici předtím, než ho zvedne, nebo ho očistí, když k tomu není oprávněn, obdrží jednu trestnou ránu. Jestliže v rámci jednoho úkonu nebo v rámci vzájemně provázaných úkonů dojde k vícenásobnému porušení Pravidel, za které je vždy trest jedné trestné rány, viz Pravidlo 1.3c(4). (2) Kdy může být míč nahrazen. Hráč může míč nahradit jiným míčem, pouze pokud je původní míč viditelně naseknutý nebo prasklý a k tomuto poškození došlo během hraní dané jamky – avšak nikoli, když je míč pouze poškrábaný nebo odřený nebo je poškozen jeho nátěr či je jinak zabarvený.
 • Jestliže je původní míč naseknutý nebo prasklý, musí hráč vrátit na původní místo buď jiný, nebo původní míč (viz Pravidlo 14.2).
 • Jestliže původní míč není naseknutý nebo prasklý, musí hráč vrátit na původní místo původní míč (viz Pravidlo 14.2).
Nic v tomto Pravidle nebrání hráči, aby nahradil svůj míč jiným míčem podle nějakého jiného Pravidla nebo aby vyměnil míče mezi jamkami. Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 4.2c: Všeobecný trest podle Pravidla 6.3b nebo 14.7a. Jestliže v rámci jednoho úkonu nebo v rámci vzájemně provázaných úkonů dojde k vícenásobnému porušení Pravidel, viz Pravidlo 1.3c(4).
4.3

Použití výstroje

Pravidlo 4.3 platí pro všechny druhy výstroje, kterou hráč může během kola použít, vyjma požadavků na hru vyhovujícími holemi a vyhovujícími míči, které jsou obsaženy v Pravidlech 4.1 a 4.2, a nikoli v tomto Pravidle. Toto Pravidlo řeší pouze to, jak je výstroj používána. Nijak neomezuje hráče v tom, jakou výstroj může u sebe mít během kola.
a

Povolené a zakázané způsoby použití výstroje

Hráč může použít výstroj k tomu, aby mu pomohla během hraní kola, avšak nesmí získat případnou výhodu:
 • Použitím výstroje (jiné než holí nebo míčů), která uměle vyřazuje nebo potlačuje potřebu dovednosti nebo odhadu, jež je základní výzvou celé hry, nebo
 • Použitím výstroje (včetně holí nebo míčů) abnormálním způsobem během zahrání rány. „Abnormální způsob“ znamená použití způsobem, který je podstatně odlišný od zamýšleného způsobu použití a který není běžně vnímán jako součást hry.
Toto Pravidlo se nijak nedotýká dalších Pravidel, která omezují hráče v tom, co může a co nemůže s holí, míčem nebo výstrojí podniknout (jako je položení hole nebo jiného předmětu na zem s cílem pomoci při zaměření, viz Pravidlo 10.2b(3)). Běžné příklady použití výstroje, které jsou nebo nejsou podle tohoto Pravidla povoleny během kola, jsou: (1) Informace ohledně vzdálenosti a směru.
 • Je povoleno.
  • Získání informace o vzdálenosti nebo směru (třeba prostřednictvím dálkoměru nebo kompasu).
 • Není povoleno.
  • Měření výškových rozdílů, nebo
  • Vyhodnocování informací o vzdálenosti nebo směru (třeba použití zařízení k získání doporučení ohledně směru hry nebo volby hole na základě pozice hráčova míče).
Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 8; Vzorové Místní pravidlo G-5 (Soutěžní výbor může přijmout Místní pravidlo zakazující použití dálkoměrů). (2) Informace ohledně větru a počasí.
 • Je povoleno.
  • Získání jakéhokoli typu informací ohledně počasí (včetně rychlosti větru), které jsou dostupné z předpovědi počasí, nebo
  • Měření teploty nebo vlhkosti na hřišti.
 • Není povoleno.
  • Měření rychlosti větru na hřišti, nebo
  • Použití umělého předmětu k získání dalších informací ohledně větru (třeba užití pudru k určení směru větru).
(3) Informace získané před začátkem nebo během kola.
 • Je povoleno.
  • Použití informací, které byly získány před začátkem kola (třeba herní informace z předchozích kol, návody ohledně švihu nebo doporučení ohledně holí), nebo
  • Zaznamenávání (pro použití po skončení kola) herních a fyziologických informací v rámci kola (jako je délka ran jednotlivými holemi, herní statistiky nebo tepová frekvence).
 • Není povoleno.
  • Zpracování nebo vyhodnocování herních informací z daného kola (třeba doporučení ohledně holí na základě vzdáleností dosažených v rámci daného kola), nebo
  • Použití jakýchkoli fyziologických informací zaznamenaných během daného kola.
(4) Audio a video.
 • Je povoleno.
   • Poslouchání audia nebo sledování videa, které nemá žádnou souvislost s probíhající soutěží (třeba běžné zprávy nebo zábavná hudba).
   • Avšak musí být přitom brán ohled na ostatní (viz Pravidlo 1.2).
 • Není povoleno.
   • Poslouchání hudby za účelem potlačení vnějších rušivých vlivů nebo s cílem pomoci s tempem švihu, nebo
   • Sledování videa, na kterém je zachycen sám hráč nebo jiní hráči během dané soutěže a které hráči pomáhá ve výběru hole, zahrání rány nebo rozhodnutí, jak hrát během kola.
Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 8; Vzorové Místní pravidlo G-8 (Soutěžní výbor může přijmout Místní pravidlo zakazující nebo omezující použití audio a video zařízení během kola). (5) Rukavice a činidla zlepšující úchop.
 • Je povoleno.
  • Použití hladké rukavice, která splňuje požadavky uvedené v Pravidlech pro výstroj,
  • Použití kalafuny, pudru nebo jiné zvlhčující či vysoušecí látky, nebo
  • Omotání držadla hole ručníkem nebo kapesníkem.
 • Není povoleno.
  • Použití rukavice, která nesplňuje požadavky uvedené v Pravidlech pro výstroj, nebo
  • Použití jiné výstroje, jež by hráči poskytla nespravedlivou výhodu ohledně pozice rukou nebo síly stisku.
(6) Pomůcky určené k protahování a pomůcky k tréninku nebo úpravě švihu.
 • Je povoleno.
  • Použití jakékoli výstroje k obecnému protahování (mimo provádění cvičného švihu), ať už je tato výstroj přímo uzpůsobena k protahování, k použití při golfu (třeba tréninkové tyčky položené přes ramena) nebo k libovolnému účelu bez spojitosti s golfem (třeba gumová hadice nebo kus potrubí).
 • Není povoleno.
  • Použití libovolné golfové cvičební nebo švihové pomůcky (třeba tréninkové tyčky, speciálně zatíženého krytu holí nebo jiného závaží) nebo nevyhovující hole při provádění cvičného švihu nebo jakýmkoli jiným způsobem, který by hráči dával případnou výhodu v rámci přípravy k ráně nebo při samotném provedení rány (třeba pomoc s rovinou švihu, úchopem, nasměrování, umístění míče nebo držení těla).
Další vysvětlení ohledně výše popsaných použití výstroje a dalších typů výstroje (třeba ošacení nebo bot) je uvedeno v Pravidlech pro výstroj. Jestliže si hráč není jist, zda může použít nějakou součást výstroje určitým způsobem, měl by požádat Soutěžní výbor o rozhodnutí (viz Pravidlo 20.2b). Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 8; Vzorové Místní pravidlo G-6 (Soutěžní výbor může přijmout Místní pravidlo zakazující motorizovanou dopravu během kola). [Dostupná vysvětlení:  Omezení užití podkladů ohledně sklonů na jamkovištích  Kdy je použití srovnávací pomůcky porušením Pravidel]
b

Výstroj používaná ze zdravotních důvodů

(1) Zdravotní výjimka. Hráč neporušuje Pravidlo 4.3, jestliže používá výstroj ze zdravotních důvodů, pokud:
 • Hráč má pro dané použití výstroje faktický zdravotní důvod, a
 • Soutěžní výbor rozhodne, že dané použití výstroje nedává hráči nespravedlivou výhodu oproti ostatním hráčům.
(2) Náplasti a podobné krytí. Hráč může ze zdravotních důvodů (třeba aby předešel zranění nebo aby zmírnil vliv existujícího zranění) použít náplast nebo podobné krytí, avšak tato náplast nebo krytí nesmí:
 • Být použito nadměrně, nebo
 • Pomáhat hráči více, než je nutné ze zdravotních důvodů (například nesmí znehybnit kloub, aby hráč mohl lépe švihat holí).
Jestliže si hráč není jist, kde a jak může náplast nebo podobné krytí použít, měl by požádat Soutěžní výbor o rozhodnutí. Trest za porušení Pravidlo 4.3:
 • Trest za první porušení způsobené jedním úkonem nebo vzájemně provázanými úkony: Všeobecný trest.
 • Trest za druhé provinění, které není svázáno s prvním proviněním: Diskvalifikace. Tento trest je udělen, i když povaha druhého porušení je zcela odlišná od porušení, ze které byl udělen první trest.
VÍCE
Pravidlo 1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel Pravidla: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v so...
Více