Tisk
10
Příprava a zahrání rány; Rada a pomoc; Nosič
Účel Pravidla: Pravidlo 10 popisuje přípravu k ráně a její zahrání, a to včetně rady a jiné pomoci, které se hráči může dostat od jiných osob (včetně nosiče). Řídícím principem je to, že golf je dovednostní hra, která pro hráče představuje osobní výzvu.
10
Příprava a zahrání rány; Rada a pomoc; Nosič
10.1

Zahrání rány

Účel Pravidla: Pravidlo 10.1 se věnuje samotnému zahrání rány a také několika úkonům, které jsou přitom zakázány. Úder se provádí řádným udeřením hlavy hole do míče. Řídícím principem je to, že golf je dovednostní hra, která pro hráče představuje osobní výzvu.
a

Řádné udeření míče

Při provádění úderu:
 • Hráč musí míč řádně udeřit hlavou hole tak, že dojde jenom k chvilkovému kontaktu hole a míče, a nesmí míč strkat, vyškrabávat nebo nabírat.
 • Jestliže hráč náhodou zasáhne míč holí víc než jednou, není to trestné a bere se to pouze jako jedna rána.
b

Ukotvení hole

Při provádění úderu hráč nesmí mít ukotvenou hůl, ať už:
 • Přímo tím, že opírá hůl nebo ruku, která ji drží, o libovolnou část svého těla (vyjma ruky nebo předloktí), nebo
 • Nepřímo tím, že vytvoří „kotvící bod“, když opírá předloktí ruky držící hůl o libovolnou část svého těla proto, aby z této ruky vytvořil pevný bod, okolo kterého může druhá ruka hůl otáčet.
Jestliže se hráčova hůl, ruka, která ji drží, nebo předloktí této ruky během úderu pouze dotknou hráčova těla, aniž by je hráč o tělo opíral, nejedná se o porušení tohoto Pravidla. Pro potřeby tohoto Pravidla zahrnuje pojem „předloktí“ část ruky pod loketním kloubem, včetně zápěstí.
c

Zahrání rány z postoje obkročmo ke směru hry nebo přímo ve směru hry

Hráč nesmí zahrát ránu z postoje, při kterém si úmyslně stoupne obkročmo ke směru hry nebo jeho prodloužení za míč nebo tak, že se směru hry nebo jeho prodloužení za míč dotýká některou nohou. Pouze pro potřeby tohoto Pravidla nezahrnuje směr hry žádnou vzdálenost na žádnou stranu. Výjimka – Není trestné, jestliže hráč takový postoj zaujme náhodou nebo proto, aby nestál ve směru hry jiného hráče.
d

Zahrání pohybujícího se míče

Hráč nesmí zahrát ránu míčem, který se pohybuje:
 • Míč ve hře se „pohybuje“, jestliže neleží v klidu na místě.
 • Když se míč, který se zastavil, pouze kýve (někdy se používá pojem, že osciluje), avšak zůstává nebo se vrací na původní místo, pak se považuje za míč v klidu a nejedná se o pohybující se míč.
Avšak existují tři Výjimky, kdy to není trestné: Výjimka 1 – Míč se pohne až poté, co hráč začal nápřah k ráně: Zahrání rány pohybujícím se míčem v této situaci řeší Pravidlo 9.1b, nikoli toto Pravidlo. Výjimka 2 – Míč padající z týčka. Zahrání rány míčem padajícím z týčka řeší Pravidlo 6.2b(5), nikoli toto Pravidlo. Výjimka 3 – Míč pohybující se ve vodě. Když se míč pohybuje ve vodě v rámci trestné oblasti nebo náhodné vody:
 • Hráč může zahrát ránu tímto pohybujícím se míčem, a to beztrestně, nebo
 • Hráč může využít úlevu podle Pravidla 16.1 nebo 17 a může tento pohybující se míč zvednout.
V žádném případě ale hráč nesmí zbytečně zdržovat hru (viz Pravidlo 5.6a) tím, že bude čekat, až vítr nebo vodní proud posunou míč na lepší místo. Trest za porušení Pravidla 10.1: Všeobecný trest. Ve hře na rány se rána zahraná v rozporu s tímto Pravidlem počítá a hráč obdrží dvě trestné rány.
10.2

Rada a jiná pomoc

Účel Pravidla: Základní výzvou pro hráče je správná volba strategie a taktiky hry. Proto jsou dána omezení ohledně rad a jiné pomoci, kterou hráč může během kola dostat.
a

Rada

Během kola hráč nesmí:
 • Dát radu nikomu, kdo ve stejné soutěži právě hraje na hřišti,
 • Požádat o radu kohokoli jiného než svého nosiče, nebo
 • Dotknout se výstroje jiného hráče za účelem zjištění informace, která by představovala radu, pokud by ji ten druhý hráč sdělil, nebo kdyby se na ní hráč dotázal (třeba když se hráč dotkne holí ve vaku jiného hráče, aby zjistil, jakou hůl právě používá).
Toto neplatí před začátkem kola, když je hra zastavena podle Pravidla 5.7a nebo mezi koly v rámci soutěže. Viz Pravidla 22, 23 a 24 (ve formách hry zahrnující partnery může hráč dávat rady svému partnerovi nebo jeho nosiči a může je také o radu požádat).
b

Jiná pomoc

(1) Ukázání směru hry, když míč leží jinde než na jamkovišti. Hráč si může nechat ukázat směr hry:
 • Svým nosičem nebo jakoukoli jinou osobou tak, že si stoupne ve směru hry nebo blízko něj, avšak dotyčná osoba musí ustoupit stranou předtím, než hráč zahraje ránu.
 • Položením předmětu (třeba vaku nebo ručníku) na hřiště ve směru hryavšak daný předmět musí být odstraněn předtím, než hráč zahraje ránu.
(2) Ukázání směru hry, když míč leží na jamkovišti. Předtím, než hráč zahraje ránu, může pouze on sám nebo jeho nosič ukázat směr hry, avšak s těmito omezeními:
 • Hráč nebo nosič se mohou dotknout jamkoviště rukou, nohou nebo čímkoli, co drží, avšak nesmí přitom zlepšit podmínky ovlivňující ránu v rozporu s Pravidlem 8.1a, a
 • Hráč ani nosič nesmí nikam umístit žádnou značku, ať už na jamkoviště nebo mimo něj, která by ukazovala směr hry. Toto není dovoleno, i když je tato značka odstraněna předtím, než hráč zahraje ránu.
Když hráč provádí úder, nesmí nosič úmyslně stát na místě ve směru hry nebo blízko něj, ani žádným jiným způsobem (třeba ukazováním na určité místo nebo vrháním stínu na jamkoviště) ukazovat směr hry. Výjimka – Nosič obsluhuje praporkovou tyč: Nosič může stát na místě ve směru hry nebo blízko něj, jestliže obsluhuje praporkovou tyč.
(3) Žádný předmět nesmí být položen na zem tak, aby pomáhal při zaujímání postoje. Při zaujímání postoje pro ránu nesmí hráč využít žádný předmět, který by položil na zem nebo který by si nechal položit na zem, aby mu pomohl s nasměrováním nohou nebo těla, jako třeba hůl položenou tak, aby ukazovala směr hry. Jestliže hráč zaujme postoj v rozporu s tímto Pravidlem, nemůže se vyhnout trestu tím, že odstoupí od míče a daný předmět odstraní. (4) Omezení toho, kdy může nosič stát za hráčem. Od okamžiku, kdy hráč začne zaujímat postoj pro ránu, až po samotné zahrání rány:
 • Nesmí hráčův nosič úmyslně stát na místě v prodloužení směru hry dozadu za míč nebo blízko takového prodloužení, a to z jakéhokoli důvodu.
 • Jestliže hráč zaujme postoj v rozporu s tímto Pravidlem, nemůže se vyhnout trestu tím, že odstoupí od míče.
Výjimka – Míč na jamkovišti: Jestliže je hráčův míč na jamkovišti, pak hráč neobdrží trest podle tohoto Pravidla, jestliže odstoupí od míče a nezačne znovu zaujímat postoj, dokud jeho nosič neopustí dané místo. [Dostupná vysvětlení: 
Význam pojmu „začne zaujímat postoj pro ránu"
Příklady, kdy nosič stojí za hráčem nevědomky, zatímco ten začne zaujímat postoj pro ránu
Pomoc s nasměrováním předtím, než hráč začne zaujímat postoj pro ránu] 
Viz Pravidla 2223 a 24 (ve formách hry zahrnujících partnery může hráčův partner a nosič jeho partnera podniknout stejné kroky (s těmi samými omezeními), jako může podniknout hráčův nosič podle Pravidla 10.2b(2) a (4)). 5) Fyzická ochrana před živly. Hráč nesmí provést úder:
 • Zatímco mu jeho nosič nebo jakákoli jiná osoba poskytuje fyzickou ochranu před živly, nebo
 • Když jeho nosič nebo jakákoli jiná osoba úmyslně stojí na takovém místě, že hráči poskytuje ochranu před slunečním svitem, deštěm, větrem a podobnými živly.
Před samotným provedením úderu je taková pomoc nebo ochrana povolena, vyjma jak je zakázáno Pravidlem 10.2b(3) a (4). Toto Pravidlo nezakazuje hráči, aby se při provádění úderu před živly chránil sám, jako když si oblékne ochranné oblečení nebo když si sám drží nad hlavou deštník. Trest za porušení Pravidla 10.2: Všeobecný trest.
10.3

Nosič

Účel Pravidla: Hráč může míč nosiče, aby mu nosil hole, dával rady a i jinak mu pomáhal během kola, avšak existují omezení, co nosič může dělat. Hráč je odpovědný za úkony svého nosiče během kola, a jestliže nosič poruší Pravidla, hráč obdrží příslušný trest.
a

Nosič může hráči pomáhat během kola

(1) Hráč může mít v daný okamžik pouze jednoho nosiče. Hráč může mít nosiče, aby mu nosil nebo převážel hole a staral se o ně, dával rady a i jinak mu pomáhal během kola, avšak s těmito omezeními:
 • Hráč nesmí mít v žádný okamžik víc než jednoho nosiče.
 • Hráč může během kola změnit nosiče, avšak nesmí to udělat jen dočasně za účelem získání rady od nového nosiče.
Ať už hráč má nebo nemá nosiče, jakákoli další osoba, která jde s hráčem, nebo která pro hráče nese další věci (třeba oblečení do deště, deštník nebo jídlo a pití), není hráčovým nosičem, ledaže je za něj hráčem prohlášena nebo pokud zároveň nese nebo převáží hráčovy hole nebo se o ně stará. (2) Dva nebo více hráčů může sdílet nosiče. Když dojde k pravidlové situaci, která zahrnuje určité úkony učiněné nosičem, kterého hráči sdílí, je nutno rozhodnout, pro kterého hráče byly dané úkony činěny:
 • Jestliže nosič provedl úkon na výslovný pokyn jednoho z hráčů, jehož je nosičem, pak se má za to, že úkon byl učiněn pro tohoto hráče.
 • Jestliže žádný z těchto hráčů nevydal pokyny k danému úkonu, pak se má za to, že úkon byl učiněn pro toho z hráčů, kteří daného nosiče sdílí, o jehož míč se v dané pravidlové situaci jedná.
Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 8; Vzorové Místní pravidlo H-1 (Soutěžní výbor může přijmout Místní pravidlo zakazující nebo vyžadující použití nosiče, nebo omezující, kdo může být hráčovým nosičem). Trest za porušení Pravidla 10.3a:
 • Hráč obdrží všeobecný trest za každou jamku, během které mu v libovolný okamžik pomáhal víc než jeden nosič.
 • Jestliže k porušení Pravidla dojde mezi jamkami, nebo když porušování pokračuje mezi dvěma jamkami, obdrží hráč všeobecný trest na příští jamce.
b

Co může nosič dělat

Zde jsou příklady toho, co nosič může a nemůže dělat: (1) Úkony povolené vždy. Následující úkony může nosič učinit vždy, když mu to Pravidla umožňují:
 • Nést nebo převážet hráčovy hole a další výstroj nebo se o ně starat (včetně řízení golfového autíčka nebo táhnutí vozíku).
 • Hledat hráčův míč (Pravidlo 7.1).
 • Poskytnout hráči informace, radu nebo jinou pomoc kdykoli před zahráním rány (Pravidla 10.2a a 10.2b).
 • Uhrabat bankry nebo jiným způsobem pečovat o hřiště (Pravidla 8.2 Výjimka, 8.3 Výjimka a 12.2b(2) a (3)).
 • Odstranit písek nebo volnou zeminu na jamkovišti a opravit poškození jamkoviště (Pravidlo 13.1c).
 • Odstranit nebo obsluhovat praporkovou tyč (Pravidlo 13.2b).
 • Označit místo, kde leží hráčův míč, a zvednout a vrátit míč na jamkovišti (Pravidla 14.1b Výjimka a 14.2b).
 • Očistit hráčův míč (Pravidlo 14.1c).
 • Odstranit volné přírodní předměty a pohyblivé závady (Pravidla 15.1 a 15.2).
(2) Úkony povolené pouze s pověřením od hráče. Následující úkony může nosič učinit, pouze když Pravidla dovolují, aby je učinil hráč, a pouze když ho tím hráč pověří (pověření musí být dáno pro každý jednotlivý případ zvlášť, nelze ho udělit obecně na celé kolo):
 • Obnovit podmínky, které byly zhoršeny poté, co se hráčův míč zastavil (Pravidlo 8.1d).
 • Zvednout hráčův míč, který leží jinde než na jamkovišti, podle Pravidla, které vyžaduje jeho vrácení, nebo poté, co se hráč rozhodl využít úlevu podle nějakého Pravidla (Pravidlo 14.1b).
[Dostupné vysvětlení:  Nosič může zvednout míč, když hráč bude využívat úlevu] (3) Nepovolené úkony. Nosič nemůže provést následující úkony pro svého hráče nebo místo něj:
 • Darovat soupeři příští ránu, jamku nebo zápas, nebo se se soupeřem dohodnout na stavu zápasu (Pravidlo 3.2).
 • Úmyslně stát na místě v prodloužení směru hry dozadu za hráče nebo blízko takového prodloužení, a to od okamžiku, když hráč začne zaujímat postoj pro ránu, až po samotné zahrání rány (Pravidlo 10.2b(4)), nebo podniknout jiné kroky zakázané Pravidlem 10.2b.
 • Vrátit míč, ledaže ho právě on zvednul nebo s ním pohnul (Pravidlo 14.2b).
 • Spustit nebo umístit míč do oblasti úlevy (Pravidlo 14.3).
 • Rozhodnout o využití úlevy podle nějakého Pravidla (třeba prohlášení míče za nehratelný podle Pravidla 19 nebo využití úlevy od abnormálního stavu hřiště nebo trestné oblasti podle Pravidla 16.1 nebo 17); nosič může hráči radit, jak má postupovat, ale samotné rozhodnutí je na hráči.
c

Hráč je odpovědný za nosičovy úkony a porušení Pravidel

Hráč je odpovědný za úkony svého nosiče během kola, jakož i během doby, kdy je hra zastavena podle Pravidla 5.7a, avšak nikoli před kolem nebo po kole. Jestliže nosič svým úkonem poruší Pravidla, nebo kdyby daný úkon znamenal porušení Pravidel, pokud by ho učinil hráč, obdrží hráč trest podle příslušného Pravidla. Jestliže působnost Pravidla závisí na tom, zda si je hráč vědom určitých skutečností, má se za to, že hráčova povědomost zahrnuje i všechno, co ví jeho nosič.
VÍCE
Pravidlo 1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel Pravidla: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v so...
Více