Tisk
10
Příprava a zahrání rány; Rada a pomoc; Nosič
Účel: Pravidlo 10 popisuje přípravu k ráně a její zahrání, a to včetně rady a jiné pomoci, které se hráči může dostat od jiných osob (včetně nosiče). Řídícím principem je to, že golf je dovednostní hra, která pro hráče představuje osobní výzvu.
10
Příprava a zahrání rány; Rada a pomoc; Nosič
10.1

Zahrání rány

Účel: Pravidlo 10.1 se věnuje samotnému zahrání rány a také několika úkonům, které jsou přitom zakázány. Úder se provádí řádným udeřením hlavy hole do míče. Základní výzvou je správné nasměrování a kontrola hole jako celku, přičemž holí musí být volně švihnuto, aniž by byla ukotvena.
10.1a

Řádné udeření míče

Při provádění úderu:
 • Hráč musí míč řádně udeřit jakoukoli částí hlavy hole tak, že dojde jenom k chvilkovému kontaktu hole a míče, a nesmí míč strkat, vyškrabávat nebo nabírat.
 • Jestliže hráč náhodou zasáhne míč holí víc než jednou, není to trestné a bere se to pouze jako jedna rána.
10.1b

Ukotvení hole

Při provádění úderu hráč nesmí mít ukotvenou hůl, ať už:
 • Přímo tím, že opírá hůl nebo ruku, která ji drží, o libovolnou část svého těla (vyjma ruky nebo předloktí), nebo
 • Nepřímo tím, že vytvoří „kotvící bod“, když opírá předloktí ruky držící hůl o libovolnou část svého těla proto, aby z této ruky vytvořil pevný bod, okolo kterého může druhá ruka hůl otáčet.
Jestliže se hráčova hůl, ruka, která ji drží, nebo předloktí této ruky během úderu pouze dotknou hráčova těla, aniž by je hráč o tělo opíral, nejedná se o porušení tohoto Pravidla. Pro potřeby tohoto Pravidla zahrnuje pojem „předloktí“ část ruky pod loketním kloubem, včetně zápěstí. Viz Pravidla 25.3b a 25.4h (úprava Pravidla 10.1b pro hráče s amputací a hráče používající dopomocné zařízení pohybu).
10.1c

Zahrání rány z postoje obkročmo ke směru hry nebo přímo ve směru hry

Hráč nesmí zahrát ránu z postoje, při kterém si úmyslně stoupne obkročmo ke směru hry nebo jeho prodloužení za míč nebo tak, že se směru hry nebo jeho prodloužení za míč dotýká některou nohou. Pouze pro potřeby tohoto Pravidla nezahrnuje směr hry žádnou vzdálenost na žádnou stranu. Výjimka – Není trestné, jestliže hráč takový postoj zaujme náhodou nebo proto, aby nestál ve směru hry jiného hráče. Viz Pravidlo 25.4i (úprava Pravidla 10.1c pro hráče používající dopomocné zařízení pohybu zahrnuje postoj zaujmutý jakoukoli částí dopomocného zařízení pohybu).
10.1d

Zahrání pohybujícího se míče

10.2

Rada a jiná pomoc

Účel: Základní výzvou pro hráče je správná volba strategie a taktiky hry. Proto jsou dána omezení ohledně rad a jiné pomoci, kterou hráč může během kola dostat.
10.2a

Rada

Během kola hráč nesmí:
 • Dát radu nikomu, kdo ve stejné soutěži právě hraje na hřišti,
 • Požádat o radu kohokoli jiného než svého nosiče, nebo
 • Dotknout se výstroje jiného hráče za účelem zjištění informace, která by představovala radu, pokud by ji ten druhý hráč sdělil, nebo kdyby se na ní hráč dotázal (třeba když se hráč dotkne holí ve vaku jiného hráče, aby zjistil, jakou hůl právě používá).
Toto neplatí před začátkem kola, když je hra zastavena podle Pravidla 5.7a nebo mezi koly v rámci soutěže. Trest za porušení Pravidla 10.2a: Všeobecný trest. Jak ve hře na jamky, tak ve hře na rány je trest udělen následovně:
 • Hráč požádá o radu nebo ji dá, když libovolný z hráčů právě hraje jamku. Hráč obdrží všeobecný trest na jamce, kterou právě hraje nebo právě dokončil.
 • Hráč požádá o radu nebo ji dá, když oba hráči jsou mezi dvěma jamkami. Hráč obdrží všeobecný trest na příští jamce.
Viz Pravidla 22, 23 a 24 (ve formách hry zahrnující partnery může hráč dávat rady svému partnerovi nebo jeho nosiči a může je také o radu požádat).
10.2b

Jiná pomoc

(1) Nosič pomáhá hráči ohledně směru hry nebo jiných informací týkajících se směru.  Když hráči pomáhá jeho nosič ohledně směru hry nebo jiných informací týkajících se směru, podléhá přitom následujícím omezením:
 • Nosič nesmí položit na zem žádný předmět, aby indikoval vybraný směr (a hráč se nemůže vyhnout trestu tím, že takový předmět odstraní předtím, než zahraje ránu).
 • Zatímco hráč provádí úder, nosič nesmí:
  • Stát tak, aby hráč hrál ve směru na něj, nebo
  • Dělat cokoli jiného, čím by hráči poskytl podobnou pomoc (např. ukazovat na vybraný bod na zemi).
 • Nosič nesmí stát v zakázané oblasti, ledaže mu to Pravidlo 10.2b(4) dovoluje.
Avšak toto Pravidlo nezakazuje nosiči stát blízko u jamky, aby mohl obsluhovat praporkovou tyč. (2) Jiná osoba než nosič pomáhá hráči ohledně směru hry nebo jiných informací týkajících se směru. Hráč nesmí obdržet pomoc od jakékoli jiné osoby, než svého nosiče, ohledně směru hry nebo jiných informací týkajících se směru, s výjimkou následujícího:
 • Tato osoba může hráči sdělit všeobecně známou informaci vztahující se k nějakému objektu (např. ukázání stromu, který ukazuje středovou linii slepé ferveje).
 • Kromě případu, kdy je hráčův míč na jamkovišti, může tato osoba stát tak, aby hráč mohl hrát ve směru na ni, avšak musí před zahráním rány toto místo opustit.
Avšak toto Pravidlo nezakazuje žádné osobě stát blízko u jamky, aby mohla obsluhovat praporkovou tyč.
(3) Žádný předmět nesmí být položen na zem tak, aby pomáhal při nasměrování,zaujímání postoje nebo provádění švihu. Hráč nesmí položit na zem žádný předmět, který by mu pomáhal s nasměrováním ani se zaujímáním postoje pro zamýšlenou ránu (např. položit na zem hůl, která by ukazovala, kam má hráč mířit nebo kam se má postavit). „Položit na zem“ znamená, že daný předmět je v kontaktu se zemí a hráč se ho přitom nedotýká. Když hráč poruší toto Pravidlo, nemůže se vyhnout trestu tím, že takový předmět odstraní předtím, než zahraje ránu. Toto Pravidlo se vztahuje také na úkony s podobným účelem, např. vyznačení značky v písku nebo v rose, která by hráči pomáhala při švihu. Toto Pravidlo se nevztahuje na markovátko, když je použito k označení polohy míče, nebo na míč, který byl umístěn. Avšak markovátko, které splňuje definici náměrného zařízení v Pravidlech pro výstroj, pokrývá Pravidlo 4.3. Viz Pravidlo 25.2c (úprava Pravidla 10.2b(3) pro slepé hráče). (4) Zakázaná oblast pro nosiče, než hráč odehraje ránu. Po dobu, kdy hráč začne zaujímat postoj pro ránu (což znamená, že má alespoň jednu nohu v pozici, jak chce zaujmout postoj) a než provede úder, jsou dána omezení ohledně toho, kde a kdy může nosič stát v prodloužení směru hry dozadu za míč nebo blízko takového prodloužení (tzv. „zakázaná oblast“), a to následovně:
 • Nasměrování. Nosič nesmí stát v zakázané oblasti, aby pomohl hráči s nasměrováním. Toto zahrnuje i situaci, kdy nosič beze slova odstoupí, čímž ale dává hráči najevo, že je správně nasměrován k zamýšlenému cíli. Avšak hráč neobdrží žádný trest, jestliže před zahráním rány odstoupí a nosič odejde za zakázané oblasti předtím, než hráč začne znovu zaujímat postoj pro ránu.
 • Jiná pomoc než s nasměrováním. Jestliže nosič pomáhá hráči s něčím jiným, než s nasměrováním (např. ověřením, zda hráčova hůl při nápřahu zasáhne blízký strom), může stát v zakázané oblasti, jestliže z ní ale odejde předtím, než hráč provede úder, a za předpokladu, že podobná pozice není pravidelnou součástí přípravy.
Není trestné, jestliže se nosič nachází v zakázané oblasti náhodou. Toto Pravidlo nezakazuje, aby hráči pomáhala jiná osoba, než jeho nosič, tím, že bude stát v zakázané oblasti, aby mohla lépe sledovat let míče. Viz Pravidla 22, 23 a 24 (ve formách hry zahrnující partnery a poradce, se uvedená omezení vztahují i na hráčova partnera, jeho nosiče a libovolného poradce). Viz Pravidlo 25.2d (úprava Pravidla 10.2b(4) pro slepé hráče). (5) Fyzická pomoc, zamezení rušení a ochrana před živly. Hráč nesmí provést úder:
 • Zatímco mu jeho nosič nebo jakákoli jiná osoba poskytuje fyzickou ochranu před živly, nebo
 • Když jeho nosič nebo jakákoli jiná osoba úmyslně stojí na takovém místě, že:
  • Zamezuje rušivým vlivům, nebo
  • Poskytuje hráči ochranu před slunečním svitem, deštěm, větrem a podobnými živly.
Toto Pravidlo nezakazuje hráči:
 • Aby se při provádění úderu před živly chránil sám, např. tím, že si oblékne ochranné oblečení nebo že si sám drží nad hlavou deštník, nebo
 • Požádat jakoukoli osobu, kterou na její místo neumístil hráč, aby zůstala na místě, nebo aby ustoupila (např. když divák vrhá stín na hráčův míč). 
Trest za porušení Pravidla 10.2b: Všeobecný trest.
10.3

Nosič

Účel: Hráč může míč nosiče, aby mu nosil hole, dával rady a i jinak mu pomáhal během kola, avšak existují omezení, co nosič může dělat. Hráč je odpovědný za úkony svého nosiče během kola, a jestliže nosič poruší Pravidla, hráč obdrží příslušný trest.
10.3a

Nosič může hráči pomáhat během kola

(1) Hráč může mít v daný okamžik pouze jednoho nosiče. Hráč může mít nosiče, aby mu nosil nebo převážel hole a staral se o ně, dával rady a i jinak mu povoleným způsobem pomáhal během kola, avšak s těmito omezeními:
 • Hráč nesmí mít v žádný okamžik víc než jednoho nosiče.
 • Hráč může během kola změnit nosiče, avšak nesmí to udělat jen dočasně za účelem získání rady od nového nosiče.
Ať už hráč má nebo nemá nosiče, jakákoli další osoba, která jde s hráčem, nebo která pro hráče nese další věci (třeba oblečení do deště, deštník nebo jídlo a pití), není hráčovým nosičem, ledaže je za něj hráčem prohlášena nebo pokud zároveň nese nebo převáží hráčovy hole nebo se o ně stará. (2) Dva nebo více hráčů může sdílet nosiče. Když dojde k pravidlové situaci, která zahrnuje určité úkony učiněné nosičem, kterého hráči sdílí, je nutno rozhodnout, pro kterého hráče byly dané úkony činěny:
 • Jestliže nosič provedl úkon na výslovný pokyn jednoho z hráčů, jehož je nosičem, pak se má za to, že úkon byl učiněn pro tohoto hráče.
 • Jestliže žádný z těchto hráčů nevydal pokyny k danému úkonu, pak se má za to, že úkon byl učiněn pro toho z hráčů, kteří daného nosiče sdílí, o jehož míč se v dané pravidlové situaci jedná.
 • Jestliže žádný z těchto hráčů nevydal pokyny k danému úkonu, a v dané pravidlové situaci se nejedná o míč žádného z nich, pak trest obdrží všichni hráči, kteří daného nosiče sdílí. 
Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 8; Vzorové Místní pravidlo H-1 (Soutěžní výbor může přijmout Místní pravidlo zakazující nebo vyžadující použití nosiče, nebo omezující, kdo může být hráčovým nosičem). Viz Pravidla 25.2, 25.4 a 25.5 (hráči s určitým postižením mohou také využít pomoci asistenta). Trest za porušení Pravidla 10.3a:
 • Hráč obdrží všeobecný trest za každou jamku, během které mu v libovolný okamžik pomáhal víc než jeden nosič.
 • Jestliže k porušení Pravidla dojde mezi jamkami, nebo když porušování pokračuje mezi dvěma jamkami, obdrží hráč všeobecný trest na příští jamce.
10.3b

Co může nosič dělat

Zde jsou příklady toho, co nosič může a nemůže dělat: (1) {. Následující úkony může nosič učinit vždy, když mu to Pravidla umožňují:
 • Nést nebo převážet hráčovy hole a další výstroj nebo se o ně starat (včetně řízení golfového autíčka nebo táhnutí vozíku).
 • Hledat hráčův míč (Pravidlo 7.1).
 • Poskytnout hráči informace, radu nebo jinou pomoc kdykoli před zahránímrány (Pravidla 10.2a a 10.2b).
 • Uhrabat bankry nebo jiným způsobem pečovat o hřiště (Pravidla 8.2 Výjimka, 8.3 Výjimka a 12.2b(2) a (3)).
 • Odstranit písek nebo volnou zeminu na jamkovišti a opravit poškození jamkoviště (Pravidlo 13.1c).
 • Odstranit nebo obsluhovat praporkovou tyč (Pravidlo 13.2b).
 • Zvednout hráčův míč, jestliže je rozumné předpokládat (např. na základě úkonů nebo prohlášení), že hráč bude využívat úlevu podle Pravidel (Pravidlo 14.1b). 
 • Označit místo, kde leží hráčův míč, a zvednout a vrátit míč na jamkovišti (Pravidla 14.1b Výjimka a 14.2b).
 • Očistit hráčův míč (Pravidlo 14.1c).
 • Odstranit volné přírodní předměty a pohyblivé závady (Pravidla 15.1 a 15.2).
(2) Úkony povolené pouze s pověřením od hráče. Následující úkony může nosič učinit, pouze když Pravidla dovolují, aby je učinil hráč, a pouze když ho tím hráč pověří (pověření musí být dáno pro každý jednotlivý případ zvlášť, nelze ho udělit obecně na celé kolo):
 • Obnovit podmínky, které byly zhoršeny poté, co se hráčův míč zastavil (Pravidlo 8.1d).
 • Zvednout hráčův míč, který leží jinde než na jamkovišti, podle Pravidla, které vyžaduje jeho vrácení (Pravidlo 14.1b).
(3) Nepovolené úkony. Nosič nemůže provést následující úkony pro svého hráče nebo místo něj:
 • Darovat soupeři příští ránu, jamku nebo zápas, nebo se dohodnout se soupeřem na stavu zápasu (Pravidlo 3.2).
 • Vrátit míč, ledaže ho právě on zvednul nebo s ním pohnul (Pravidlo 14.2b).
 • Spustit nebo umístit míč při úlevě (Pravidlo 14.3).
 • Rozhodnout o využití úlevy podle nějakého Pravidla (třeba prohlášení míče za nehratelný podle Pravidla 19 nebo využití úlevy od abnormálního stavu hřiště nebo trestné oblasti podle Pravidla 16.1 nebo 17); nosič může hráči radit, jak má postupovat, ale samotné rozhodnutí je na hráči.
10.3c

Hráč je odpovědný za nosičovy úkony a porušení Pravidel

Hráč je odpovědný za úkony svého nosiče během kola, jakož i během doby, kdy je hra zastavena podle Pravidla 5.7a, avšak nikoli před kolem nebo po kole. Jestliže nosič svým úkonem poruší Pravidla, nebo kdyby daný úkon znamenal porušení Pravidel, pokud by ho učinil hráč, obdrží hráč trest podle příslušného Pravidla. Jestliže působnost Pravidla závisí na tom, zda si je hráč vědom určitých skutečností, má se za to, že hráčova povědomost zahrnuje i všechno, co ví jeho nosič.
VÍCE
Pravidlo 1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v souladu s d...
Více