Tisk
15
Úleva od volných přírodních předmětů a pohyblivých závad (včetně míče nebo markovátka napomáhajícího nebo překážejícího ve hře)
Účel Pravidla: Pravidlo 15 popisuje, kdy a jak může hráč využít beztrestnou úlevu od volných přírodních předmětů a pohyblivých závad.
 • Tyto pohyblivé přírodní a umělé předměty nejsou brány jako zamýšlená součást výzvy hřiště a hráč je běžně může odstranit, když mu překážejí ve hře.
 • Avšak hráč musí být opatrný, když hýbe volnými přírodními předměty blízko svého míče mimo jamkoviště, protože pokud tím způsobí, že se jeho míč pohne, bude potrestán.
15
Úleva od volných přírodních předmětů a pohyblivých závad (včetně míče nebo markovátka napomáhajícího nebo překážejícího ve hře)
15.1

Volné přírodní předměty

a

Odstranění volného přírodního předmětu

Hráč může beztrestně odstranit libovolný volný přírodní předmět kdekoli na hřišti nebo mimo něj a může tak učinit libovolným způsobem (třeba rukou, nohou, holí nebo jinou výstrojí). Avšak existují dvě Výjimky: Výjimka 1 – Odstranění volného přírodního předmětu z místa, kam musí být míč vrácen: Předtím, než vrátí míč, který byl zvednut nebo pohnut jinde než na jamkovišti:
 • Hráč nesmí úmyslně odstranit volný přírodní předmět, který by v případě, že by se s ním pohnulo, zatímco by míč ležel v klidu na svém místě, pravděpodobně způsobil, že by se míč pohnul.
 • Jestliže tak hráč učiní, obdrží jednu trestnou ránu, ale daný volný přírodní předmět není potřeba vrátit.
Tato Výjimka platí jak během kola, tak i když je hra zastavena podle Pravidla 5.7a. Neplatí ale v případě, že je volný přírodní předmět odstraněn v důsledku označení polohy míče, zvednutí nebo vrácení míče nebo při pohnutí míčem. Výjimka 2 – Omezení úmyslného odstranění volných přírodních předmětů ovlivňujících míč v pohybu (viz Pravidlo 11.3).
b

Míč se pohne při odstraňování volného přírodního předmětu

Jestliže se hráčův míč pohne v důsledku toho, že hráč odstraní volný přírodní předmět:
 • Míč se musí vrátit na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto) (viz Pravidlo 14.2).
 • Jestliže míč, který se pohnul, byl v klidu jinde než na jamkovišti (viz Pravidlo 13.1d) nebo na odpališti (viz Pravidlo 6.2b(6)), obdrží hráč jednu trestnou ránu podle Pravidla 9.4b, vyjma když platí Pravidlo 7.4 (pohnutí míčem během hledání není trestné) nebo když platí některá Výjimka u Pravidla 9.4b.
Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 15.1: Všeobecný trest podle Pravidla 6.3b nebo14.7a. Jestliže v rámci jednoho úkonu nebo v rámci vzájemně provázaných úkonů dojde k vícenásobnému porušení Pravidel, viz Pravidlo 1.3c(4).
15.2

Pohyblivé závady

Toto Pravidlo popisuje beztrestnou úlevu od umělých předmětů, které splňují definici pohyblivé závady. Nezaobírá se úlevou od nepohyblivých závad (Pravidlo 16.1 nabízí jiný způsob beztrestné úlevy) nebo hraničních objektů nebo nedílných součástí (žádná beztrestná úleva není možná).
a

Úleva od pohyblivé závady

(1) Odstranění pohyblivé závady. Hráč může beztrestně odstranit jakoukoli pohyblivou závadu kdekoli na hřišti nebo mimo něj, a to jakýmkoli způsobem. Avšak existují dvě Výjimky: Výjimka 1 – Odpališťovými kameny se nesmí hýbat, když míč bude hrán z odpaliště (viz Pravidla 6.2b(4) a 8.1a(1)). Výjimka 2 – Omezení úmyslného odstranění pohyblivé závady ovlivňující míč v pohybu (viz Pravidlo 11.3). Jestliže se hráčův míč pohne v souvislosti s odstraňováním pohyblivé závady:
 • Není to trestné, a
 • Míč musí být vrácen na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto) (viz Pravidlo 14.2).
(2) Úleva, když je míč v pohyblivé závadě nebo na ní kdekoli na hřišti mimo jamkoviště. Hráč může využít beztrestnou úlevu tak, že míč zvedne, odstraní pohyblivou závadu a původní nebo jiný míč spustí v oblasti úlevy (viz Pravidlo 14.3):
 • Referenční bod: Odhadnutý bod přímo pod místem, kde se míč v klidu nacházel v pohyblivé závadě nebo na ní.
 • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Jedna délka hole, avšak s těmito omezeními:
 • Omezení rozsahu oblasti úlevy:
  • Musí být ve stejné oblasti hřiště, jako je referenční bod, a
  • Nesmí být blíže jamce, než referenční bod.
(3) Úleva, když je míč v pohyblivé závadě nebo na ní na jamkovišti. Hráč může využít beztrestnou úlevu tak, že:
 • Zvedne míč a odstraní pohyblivou závadu, a
 • Původní nebo jiný míč umístí na odhadnuté místo přímo pod místem, kde se míč v klidu nacházel v pohyblivé závadě nebo na ní, za použití postupu pro vrácení míče podle Pravidla 14.2b(2) a 14.2e.
b

Úleva, když míč nebyl nalezen, ale je v pohyblivé závadě nebo na ní

Jestliže hráčův míč nebyl nalezen a je známo nebo prakticky jisto, že se zastavil v pohyblivé závadě na hřišti nebo na ní, může hráč namísto postupu se ztrátou rány a vzdálenosti využít následující beztrestnou úlevu:
 • Hráč může využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 15.2a(2) nebo 15.2a(3), přičemž jako referenční bod použije odhadnutý bod přímo pod místem, kde míč naposledy překročil okraj pohyblivé závady na hřišti.
 • Jakmile hráč tuto úlevu využije a tímto způsobem uvede do hry jiný míč:
  • Původní míč již není ve hře a nesmí být dále hrán.
  • To platí, i když je následně nalezen na hřišti v rámci tří minut povolených na hledání (viz Pravidlo 6.3b).
Avšak jestliže není známo nebo prakticky jisto, že se míč zastavil v pohyblivé závadě nebo na ní, je míč ztracen a hráč musí postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti podle Pravidla 18.2. Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 15.2: Všeobecný trest  podle Pravidla 6.3b nebo 14.7a. Jestliže v rámci jednoho úkonu nebo v rámci vzájemně provázaných úkonů dojde k vícenásobnému porušení Pravidel, viz Pravidlo 1.3c(4).
15.3

Míč nebo markovátko napomáhá nebo překáží ve hře

a

Míč na jamkovišti napomáhá ve hře

Pravidlo 15.3a platí pouze pro míč v klidu na jamkovišti, ale ne již kdekoli jinde na hřišti. Jestliže se hráč rozumně domnívá, že míč na jamkovišti může napomáhat hře kteréhokoli hráče (třeba tím, že by sloužil jako zarážka u jamky), může hráč:
 • Označit místo, kde míč leží, a míč zvednout podle Pravidlo 13.1b, jestliže se jedná o jeho vlastní míč, nebo v případě, že jde o míč jiného hráče, požadovat, aby tento hráč míč označil a zvednul (viz Pravidlo 14.1).
 • Zvednutý míč musí být vrácen na původní místo (viz Pravidlo 14.2).
Pouze ve hře na rány:
 • Hráč, po němž je požadováno zvednutí míče, může místo toho míč odehrát, a
 • Jestliže se dva nebo více hráčů dohodne, že ponechají na místě míč, který některému hráči pomáhá, a tento hráč zahraje ránu, když je daný míč ponechán na svém místě, pak každý z hráčů, kteří se na uvedeném dohodli, obdrží všeobecný trest  (dvě trestné rány).
[Dostupné vysvětlení:Míč coby zarážka]
b

Míč kdekoli na hřišti překáží ve hře

(1) Co znamená, že hráči překáží míč jiného hráče. Překážení ve smyslu tohoto Pravidla existuje, když míč nějakého jiného hráče je v klidu a:
 • Může hráči překážet v prostoru jeho zamýšleného postoje nebo švihu,
 • Je v hráčově směru hry nebo blízko tohoto směru a s ohledem na zamýšlený úder existuje rozumná možnost, že by hráčův míč v pohybu mohl tento míč zasáhnout, nebo
 • Je dostatečně blízko, aby hráče rozptyloval při provádění úderu.
(2) Kdy je možná úleva od překážení míče. Jestliže se hráč rozumně domnívá, že by mu kdekoli na hřišti mohl překážet ve hře míč nějakého jiného hráče:
 • Hráč může požadovat, aby daný hráč označil a zvednul svůj míč (viz Pravidlo 14.1), přičemž tento míč nesmí být očištěn (vyjma když byl zvednut na jamkovišti podle Pravidla 13.1b) a musí být vrácen na původní místo (viz Pravidlo 14.2).
 • Jestliže daný hráč neoznačí místo, kde jeho míč ležel, předtím, než míč zvedne, nebo když míč očistí, přestože to nebylo dovoleno, obdrží jednu trestnou ránu.
 • Pouze ve hře na rány může hráč, po němž je požadováno zvednutí míče podle tohoto Pravidla, místo toho míč odehrát.
Hráč nemůže sám o sobě zvednout svůj míč podle tohoto Pravidla jenom proto, že se domnívá, že by jeho míč mohl překážet ve hře jinému hráči. Jestliže hráč zvedne svůj míč, aniž je to po něm požadováno jiným hráčem (vyjma když zvedne svůj míč na jamkovišti podle Pravidla 13.1b), obdrží jednu trestnou ránu.
c

Markovátko napomáhá nebo překáží ve hře

Jestliže markovátko napomáhá nebo překáží ve hře, může hráč:
 • Posunout markovátko z cesty, jestliže je to jeho markovátko, nebo
 • Jestliže jde o markovátko jiného hráče, požadovat, aby tento hráč své markovátko posunul z cesty, a to ze stejného důvodu, jako kdyby požadoval zvednutí míče podle Pravidla 15.3a a 15.3b.
Markovátko musí být posunuto z cesty na nové místo, které se naměří od původního místa, například o jednu nebo dvě délky hlavy hole. Následně musí být zvednutý míč vrácen na původní místo (viz Pravidlo 14.2), nebo musí být markovátko vráceno tak, aby označovalo původní místo. Trest za porušení Pravidla 15.3: Všeobecný trest. Tento trest obdrží hráč také, když:
 • Zahraje ránu, aniž by vyčkal, až je míč, který mu pomáhá, zvednut, nebo markovátko, které mu pomáhá, posunuto, přesto, že věděl, že jiný hráč (1) zamýšlí zvednout míč nebo posunout markovátko podle tohoto Pravidla, nebo (2) požaduje, aby tak učinil někdo jiný, nebo
 • Odmítne zvednout svůj míč nebo posunout svoje markovátko, když je to po něm požadováno, a hráč, jemuž to mohlo ve hře napomáhat nebo překážet, zahraje ránu.
Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 15.3: Všeobecný trest podle Pravidla 6.3b nebo 14.7a. Jestliže v rámci jednoho úkonu nebo v rámci vzájemně provázaných úkonů dojde k vícenásobnému porušení Pravidel, viz Pravidlo 1.3c(4).
VÍCE
Pravidlo 1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel Pravidla: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v so...
Více