Tisk
9
Míč se hraje, jak leží; Míč v klidu je zvednut nebo se pohne
Účel Pravidla: Pravidlo 9 se zabývá centrálním principem celé hry: „Hraj míč, jak leží.“
 • Jestliže se hráčův míč zastaví a následně se pohne vlivem přírodních sil, jako jsou vítr nebo voda, musí hráč běžně hrát míč z nového místa.
 • Jestliže míč v klidu je zvednut, nebo s ním předtím, než je s ním zahrána rána, pohne jakákoli osoba nebo vnější vliv, musí se míč vrátit na původní místo.
 • V blízkosti míče v klidu by hráči měli být opatrní. Hráč, který způsobí, že se pohne jeho míč nebo míč jeho soupeře, běžně obdrží trest (vyjma na jamkovišti).
9
Míč se hraje, jak leží; Míč v klidu je zvednut nebo se pohne
Pravidlo 9 platí pro míč ve hře v klidu na hřišti a platí jak během kola, tak i když je hra zastavena podle Pravidla 5.7a.
9.1

Míč se hraje, jak leží

a

Míč se hraje z místa, kde se zastavil

Když je hráčův míč v klidu na hřišti, musí se hrát, jak leží, vyjma když Pravidla nařizují nebo umožňují hráči:
 • Hrát míč z jiného místa na hřišti, nebo
 • Zvednout míč a pak ho vrátit na původní místo.
b

Co dělat, když se míč pohne během nápřahu nebo během rány

Jestliže se hráčův míč v klidu pohne poté, co hráč započal ránu nebo nápřah k ráně, kterou následně zahraje:
 • Míč se nevrací bez ohledu na to, co způsobilo jeho pohnutí.
 • Místo toho hráč musí hrát míč z místa, kde se po dané ráně zastaví.
 • Jestliže pohnutí míče způsobil hráč, pak o případném trestu rozhoduje Pravidlo 9.4b.
Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 9.1: Všeobecný trest podle Pravidla  6.3b nebo 14.7a. Jestliže v rámci jednoho úkonu nebo v rámci vzájemně provázaných úkonů dojde k vícenásobnému porušení Pravidel, viz Pravidlo 1.3c(4).
9.2

Rozhodnutí, jestli se míč pohnul a z jakého důvodu

a

Rozhodnutí, jestli se míč pohnul

Má se za to, že hráčův míč v klidu se pohnul, pouze když je známo nebo prakticky jisto, že se tak stalo. Jestliže se míč mohl pohnout, ale není to známo nebo prakticky jisto, pak se má za to, že se nepohnul a musí se hrát, jak leží.
b

Rozhodnutí, z jakého důvodu se míč pohnul

Jestliže se hráčův míč v klidu pohnul:
 • Musí se rozhodnout, z jakého důvodu se pohnul.
 • Na základě toho se pak rozhodne, zda hráč musí míč vrátit, nebo ho hrát, jak leží, a také jestli bude udělen nějaký trest.
(1) Čtyři možné příčiny. Pravidla rozlišují čtyři možné příčiny, které mohly způsobit, že se míč v klidu pohnul předtím, než hráč odehrál ránu:
 • Přírodní síly jako jsou vítr nebo voda (viz Pravidlo 9.3),
 • Sám hráč, což zahrnuje také hráčova nosiče (viz Pravidlo 9.4),
 • Soupeř ve hře na jamky, což zahrnuje také soupeřova nosiče (viz Pravidlo 9.5), nebo
 • Vnější vliv, což zahrnuje také všechny ostatní hráče ve hře na rány (viz Pravidlo 9.6).
Viz Pravidla 22.2 (ve čtyřhře může libovolný z partnerů vystupovat jako strana a úkon vykonaný partnerem se bere, jako kdyby ho vykonal hráč); 23.5  (ve hře čtyřmi míči může libovolný z partnerů vystupovat jako strana a úkon vykonaný partnerem, který se týká hráčova míče nebo výstroje, se bere, jako kdyby ho vykonal hráč). (2) „Známo nebo prakticky jisto“ coby měřítko toho, co způsobilo pohnutí míče.
 • Má se za to, že hráč, jeho soupeř nebo vnější vliv způsobili, že se míč pohnul, pouze když je známo nebo prakticky jisto, že se tak stalo.
 • Jestliže není známo nebo prakticky jisto, že příčinou pohnutí byl někdo z nich, má se za to, že míčem pohnuly přírodní síly.
Při uplatnění tohoto měřítka musí být vzaty do úvahy všechny rozumně dostupné informace, což znamená informace, které hráč zná nebo které může získat při vynaložení rozumného úsilí a bez zbytečného zdržování.
9.3

Míč se pohnul vlivem přírodních sil

Jestliže pohnutí hráčova míče v klidu způsobily přírodní síly (jako jsou vítr nebo voda):
 • Není to trestné, a
 • Míč se musí hrát ze svého nového místa.
Výjimka – Míč na jamkovišti musí být vrácen, jestliže se pohne poté, co již byl předtím zvednut a vrácen (viz Pravidlo 13.1d): Jestliže se hráčův míč na jamkovišti pohne poté, co ho již předtím hráč zvednul a vrátil na místo, ze kterého se následně pohnul:
 • Míč musí být vrácen na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto) (viz Pravidlo 14.2).
 • Toto platí bez ohledu na to, co způsobilo jeho pohnutí (včetně přírodních sil).
Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 9.3: Všeobecný trest podle Pravidla  6.3b nebo 14.7a. Jestliže v rámci jednoho úkonu nebo v rámci vzájemně provázaných úkonů dojde k vícenásobnému porušení Pravidel, viz Pravidlo 1.3c(4).
9.4

Míč zvednul nebo s ním pohnul hráč

Toto Pravidlo platí, pouze když je známo nebo prakticky jisto, že hráč (což zahrnuje také hráčova nosiče) svůj míč zvednul nebo že způsobil, že se pohnul.
a

Kdy se zvednutý nebo pohnutý míč musí vrátit

Jestliže hráč zvedne svůj míč v klidu, nebo když způsobí, že se pohne, musí se míč vrátit na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto) (viz Pravidlo 14.2), vyjma:
 • Když hráč zvedne svůj míč podle nějakého Pravidla, aby využil úlevu nebo vrátil míč na jiné místo (viz Pravidla 14.2d a 14.2e), nebo
 • Když se míč pohne až poté, co hráč započal ránu nebo nápřah k ráně, kterou následně zahraje (viz Pravidlo 9.1b).
b

Trest za zvednutí míče, úmyslné dotknutí míče nebo způsobení jeho pohnutí

Jestliže hráč zvedne svůj míč v klidu nebo se ho úmyslně dotkne nebo způsobí, že se pohne, obdrží jednu trestnou ránu. Avšak existují čtyři Výjimky: Výjimka 1 – Hráč může zvednout míč nebo s ním pohnout: Není trestné, jestliže hráč zvedne svůj míč nebo způsobí, že se pohnul, pokud tak učiní podle Pravidla, které:
 • Dovoluje, aby byl míč zvednut a pak vrácen na původní místo,
 • Vyžaduje, aby pohnutý míč byl vrácen na své původní místo, nebo
 • Přikazuje nebo umožňuje hráči, aby spustil nebo umístil míč nebo aby zahrál míč z jiného místa.
Výjimka 2 – Náhodné pohnutí míčem předtím, než je nalezen. Není trestné, jestliže hráč náhodou způsobí, že se jeho míč pohne, když se ho snaží najít nebo identifikovat (viz Pravidlo 7.4). Výjimka 3 – Náhodné pohnutí míčem na jamkovišti. Není trestné, jestliže hráč náhodou způsobí, že se pohne jeho míč na jamkovišti (viz Pravidlo 13.1d), bez ohledu na to, jak se to stalo. Výjimka 4 – Náhodné pohnutí míčem při aplikaci Pravidla jinde než na jamkovišti. Není trestné, jestliže hráč náhodou způsobí, že se jeho míč jinde než na jamkovišti pohne, když se tak stane, zatím co podniká rozumné kroky v rámci:
 • Označování pozice míče nebo zvedání nebo vracení míče, když je k tomu oprávněn (viz Pravidla 14.1 a 14.2),
 • Odstraňování pohyblivé závady (viz Pravidlo 15.2),
 • Obnovování zhoršených podmínek, když je k tomu oprávněn (viz Pravidlo 8.1d),
 • Využívání úlevy podle nějakého Pravidla, včetně zjišťování, zda je úleva podle Pravidel dostupná (třeba při švihání holí kvůli zjištění překážení nějaké podmínky), nebo kde bude možno úlevu využít (třeba při určování nejbližšího místa úplné úlevy), nebo
 • Měření podle nějakého Pravidla (třeba kvůli rozhodnutí o pořadí ve hře podle Pravidla 6.4).
Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 9.4: Všeobecný trest podle Pravidla  6.3b nebo 14.7a. Jestliže v rámci jednoho úkonu nebo v rámci vzájemně provázaných úkonů dojde k vícenásobnému porušení Pravidel, viz Pravidlo 1.3c(4).
9.5

Míč zvednul nebo s ním pohnul soupeř ve hře na jamky

Toto Pravidlo platí, pouze když je známo nebo prakticky jisto, že soupeř (což zahrnuje také soupeřova nosiče) zvednul hráčův míč v klidu nebo že způsobil, že se pohnul. Jestliže soupeř odehraje hráčův míč jako nesprávný míč, platí Pravidlo 6.3c(1), nikoli toto Pravidlo.
a

Kdy se zvednutý nebo pohnutý míč musí vrátit

Jestliže soupeř zvedne hráčův míč v klidu nebo s ním pohne, musí se míč vrátit na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto) (viz Pravidlo 14.2), vyjma:
 • Když tím soupeř hráči daruje příští  ránu, jamku nebo zápas (viz Pravidlo 3.2b), nebo
 • Když soupeř zvedne hráčův míč nebo s ním pohne na základě hráčovy žádosti, protože hráč zamýšlí postupovat podle nějakého Pravidla a využít úlevu nebo vrátit míč na nějaké jiné místo.
b

Trest za zvednutí míče, úmyslné dotknutí míče nebo způsobení jeho pohnutí

Jestliže soupeř zvedne hráčův míč v klidu nebo se ho úmyslně dotkne nebo způsobí, že se pohne, obdrží jednu trestnou ránu. Avšak existuje několik Výjimek: Výjimka 1 – Soupeř je oprávněn zvednout hráčův míč: Není trestné, jestliže soupeř zvedne hráčův míč:
 • Při darování rány, jamky nebo zápasu hráči, nebo
 • Na základě hráčovy žádosti.
Výjimka 2 – Označení a zvednutí hráčova míče na jamkovišti učiněné omylem: Není trestné, jestliže soupeř označí pozici hráčova míče a zvedne ho na jamkovišti, když se omylem domnívá, že je to jeho vlastní míč. Výjimka 3 – Stejné výjimky, jako pro hráče: Není trestné, když soupeř náhodou způsobí, že se hráčův míč pohne, když se tak stane v rámci úkonů popsaných ve Výjimkách 2, 3 nebo 4 u Pravidla 9.4b. Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 9.5: Všeobecný trest podle Pravidla  6.3b nebo 14.7a. Jestliže v rámci jednoho úkonu nebo v rámci vzájemně provázaných úkonů dojde k vícenásobnému porušení Pravidel, viz Pravidlo 1.3c(4).
9.6

Míč zvednul nebo s ním pohnul vnější vliv

Jestliže je známo nebo prakticky jisto, že nějaký vnější vliv (včetně jiného hráče ve hře na rány nebo jiného míče) zvednul hráčův míč nebo s ním pohnul:
 • Není to trestné, a
 • Míč musí být vrácen na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto) (viz Pravidlo 14.2).
Toto platí bez ohledu na to, zda byl hráčův míč nalezen nebo ne. Nicméně jestliže není známo nebo prakticky jisto, že nějaký vnější vliv zvednul hráčův míč nebo s ním pohnul, a tento míč je ztracen, musí hráč využít úlevu se ztrátou rány a vzdálenosti podle Pravidla 18.2. Jestliže hráčův míč odehraje nějaký jiný hráč jako nesprávný míč, platí Pravidlo 6.3c(2), nikoli toto Pravidlo. Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 9.1: Všeobecný trest podle Pravidla  6.3b nebo 14.7a. Jestliže v rámci jednoho úkonu nebo v rámci vzájemně provázaných úkonů dojde k vícenásobnému porušení Pravidel, viz Pravidlo 1.3c(4).
9.7

Zvednutí markovátka nebo jeho pohnutí

Toto Pravidlo popisuje, co se má stát, jestliže markovátko označující pozici zvednutého míče je zvednuto nebo se pohne předtím, než je míč vrácen.
a

Míč nebo markovátko se musí vrátit

Jestliže bylo zvednuto hráčovo markovátko nebo se jakýmkoli způsobem pohnulo (včetně prostřednictvím přírodních sil) předtím, než byl míč vrácen, musí hráč buď:
 • Vrátit míč na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto) (viz Pravidlo 14.2), nebo
 • Umístit markovátko tak, aby označovalo toto původní místo.
b

Trest za zvednutí markovátka nebo způsobení jeho pohnutí

Jestliže hráč nebo jeho soupeř ve hře na jamky zvedne hráčovo markovátko nebo způsobí, že se pohne (když je míč zvednut a nebyl dosud vrácen), pak hráč nebo jeho soupeř obdrží jednu trestnou ránu. Výjimka – Výjimky u Pravidel 9.4b a 9.5b platí i pro zvednutí markovátka nebo jeho pohnutí: Ve všech případech, kdy hráč nebo jeho soupeř nejsou nijak potrestáni za to, že zvednou hráčův míč nebo s ním náhodou pohnou, nejsou potrestáni ani za zvednutí hráčova markovátka nebo za to, že s ním náhodou pohnou. Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 9.7: Všeobecný trest podle Pravidla  6.3b nebo 14.7a. Jestliže v rámci jednoho úkonu nebo v rámci vzájemně provázaných úkonů dojde k vícenásobnému porušení Pravidel, viz Pravidlo 1.3c(4).
VÍCE
Pravidlo 1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel Pravidla: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v so...
Více