Tisk
20
Řešení pravidlových situací během kola; Rozhodnutí rozhodčího a Soutěžního výboru
Účel Pravidla: Pravidlo 20 řeší, co by hráči měli udělat, když mají pochybnost ohledně Pravidel během kola, včetně konkrétních postupů (které se liší pro hru na jamky a pro hru na rány), kterými hráč ochrání své právo na pozdější rozhodnutí. Toto Pravidlo také popisuje úlohu rozhodčích, kteří jsou oprávněni rozhodovat otázky skutkové podstaty a uplatňovat Pravidla. Rozhodnutí rozhodčího nebo Soutěžního výboru jsou pro všechny hráče závazná.
20
Řešení pravidlových situací během kola; Rozhodnutí rozhodčího a Soutěžního výboru
20.1

Řešení pravidlových situací během kola

a

Hráči se musí vyvarovat zbytečného zdržování

Hráči nesmí zbytečně zdržovat hru, když potřebují pomoc s Pravidly během kola:
 • Jestliže rozhodčí ani Soutěžní výbor nejsou dostupní v přiměřeném čase, aby pomohli vyřešit pravidlovou situaci, musí se hráč rozhodnout, co dělat, a pokračovat ve hře.
 • Hráč může ochránit svá práva tak, že ve hře na jamky vznese požadavek na rozhodnutí (viz Pravidlo 20.1b(2)) nebo ve hře na rány hraje dva míče (viz Pravidlo 20.1c(3)).
b

Pravidlová situace ve hře na jamky

(1) Vyřešení situace dohodou. Během kola se hráči v zápase mohou dohodnout, jak vyřeší pravidlovou situaci:
 • Dohodnuté řešení je konečné, i když se později ukáže, že nebylo souladu s Pravidly, pokud se ovšem hráči vědomě nedohodnou na tom, že budou ignorovat Pravidlo, o kterém věděli, že platí, nebo trest, o kterém věděli, že měl být udělen (viz Pravidlo 1.3b(1)).
 • Avšak jestliže je zápasu přidělen rozhodčí, musí rozhodnout o každé situaci, o které se včas dozví, a hráči musí jeho rozhodnutí přijmout.
Jestliže rozhodčí není přítomen a hráči se nedohodnou nebo mají pochybnosti o tom, jak uplatnit Pravidla, může kterýkoli z nich vznést požadavek na rozhodnutí podle Pravidla 20.1b(2). (2) Požadavek na rozhodnutí vznesený předtím, než je výsledek zápasu konečný. Jestliže hráč požaduje, aby o uplatnění Pravidel na jeho vlastní hru nebo na hru jeho soupeře rozhodl rozhodčí nebo Soutěžní výbor, může vznést požadavek na rozhodnutí. Jestliže rozhodčí nebo Soutěžní výbor nejsou dostupní v přiměřeném čase, může hráč vznést požadavek na rozhodnutí tak, že uvědomí svého soupeře, že bude chtít rozhodnutí od rozhodčího nebo Soutěžního výboru později, až to bude možné. Jestliže hráč vznese požadavek na rozhodnutí před tím, než je výsledek zápasu konečný:
 • Rozhodnutí bude vydáno, pouze pokud je požadavek vznesen včas, což závisí na tom, kdy se hráč dozvěděl o skutečnostech, které daly vzniknout dané pravidlové situaci:
  • Když se hráč o daných skutečnostech dozví předtím, než libovolný z hráčů začne hru na poslední jamce zápasu. Když se hráč dozví o daných skutečnostech, musí vznést požadavek předtím, než libovolný z hráčů zahraje ránu na další jamce.
  • Když se hráč o daných skutečnostech dozví během poslední jamky zápasu nebo po jejím skončení. Požadavek musí být vznesen předtím, než je výsledek zápasu konečný (viz Pravidlo 3.2a(5)).
 • Jestliže hráč nevznese požadavek včas, rozhodčí ani Soutěžní výbor nevydají rozhodnutí a výsledek příslušné sporné jamky nebo jamek platí, i když byla Pravidla uplatněna nesprávně.
Jestliže hráč vznese požadavek týkající se některé dřívější jamky, bude rozhodnutí vydáno, pouze když platí všechny tři následující podmínky:
 • Soupeř porušil Pravidlo 3.2d(1) (udal nesprávný počet zahraných ran) nebo Pravidlo 3.2d(2) (neuvědomil hráče o obdrženém trestu),
 • Požadavek je založen na skutečnostech, o kterých hráč nevěděl předtím, než libovolný z hráčů začal hru na právě hrané jamce, nebo v případě, že jsou hráči právě mezi jamkami, na právě dokončené jamce, a
 • Poté, co se hráč dozví o daných skutečnostech, vznese požadavek na rozhodnutí včas (jak popsáno výše).
(3) Požadavek na rozhodnutí vznesený poté, co je výsledek zápasu konečný. Jestliže hráč vznese požadavek na rozhodnutí poté, co je výsledek zápasu konečný:
 • Soutěžní výbor vydá rozhodnutí, pouze když platí obě následující podmínky:
  • Požadavek je založen na skutečnostech, o kterých hráč nevěděl předtím, než se výsledek zápasu stal konečným, a
  • Soupeř porušil Pravidlo 3.2d(1) (udal nesprávný počet zahraných ran) nebo Pravidlo 3.2d(2) (neuvědomil hráče o obdrženém trestu) a věděl o tomto porušení předtím, než se výsledek zápasu stal konečným.
 • Pro takovéto rozhodnutí není dáno žádné časové omezení.
(4) Nelze hrát dva míče. Hráč, který si není jist správným postupem v zápase, nemůže dokončit jamku dvěma míči. Tento postup je možný pouze ve hře na rány (viz Pravidlo 20.1c).
c

Pravidlová situace ve hře na rány

(1) Pravidlovou situaci nelze vyřešit dohodou. Jestliže rozhodčí ani Soutěžní výbor nejsou dostupní v přiměřeném čase, aby pomohli vyřešit pravidlovou situaci:
 • Hráči jsou nabádáni, aby si navzájem pomáhali při uplatňování Pravidel, avšak nemají právo rozhodnout pravidlovou situaci dohodou a žádná taková dohoda není závazná pro žádného z hráčů, rozhodčího nebo Soutěžní výbor.
 • Hráč by měl každou nejasnou pravidlovou situaci předložit Soutěžnímu výboru předtím, než odevzdá svůj výsledkový lístek.
(2) Hráči by měli chránit ostatní hráče v soutěži. Aby ochránil zájmy všech ostatních hráčů v soutěži:
 • Jestliže hráč ví nebo se domnívá, že jiný hráč porušil nebo mohl porušit Pravidla a že tento hráč si toho není vědom nebo že tuto skutečnost ignoruje, měl by to sdělit dotyčnému hráči, jeho zapisovateli, rozhodčímu nebo Soutěžnímu výboru.
 • Toto by mělo být učiněno neprodleně poté, co se hráč o dané situaci dozví, rozhodně pak předtím, než onen jiný hráč odevzdá svůj výsledkový lístek, ledaže to není možné.
Jestliže tak hráč neučiní, může ho Soutěžní výbor diskvalifikovat podle Pravidla 1.2a, jestliže shledá, že šlo o závažný prohřešek v rozporu s duchem hry. (3) Hraní dvou míčů v případě pochybností, co dělat. Hráč, který si není jist správným postupem během hraní jamky, může tuto jamku beztrestně dokončit dvěma míči:
 • Hráč se musí rozhodnout, že bude hrát dva míče, poté, co sporná situace vznikne, avšak předtím, než zahraje ránu.
 • Hráč by si měl zvolit, který z míčů se bude počítat, jestliže Pravidla povolují postup užitý pro tento míč, a to tak, že svou volbu oznámí zapisovateli nebo jinému hráči předtím, než zahraje ránu.
 • Jestliže tak hráč neučiní včas, má se za to, že tím vybraným míčem je první míč, který byl odehrán.
 • Hráč musí fakta případu předložit Soutěžnímu výboru předtím, než odevzdá svůj výsledkový lístek, a to i když je výsledek dosažený oběma míči stejný. Hráč je diskvalifikován, jestliže tak neučiní.
 • Jestliže hráč zahraje ránu předtím, než se rozhodne hrát druhý míč:
  • Toto Pravidlo vůbec neplatí a počítá se výsledek dosažený míčem, který byl odehrán předtím, než se hráč rozhodl hrát druhý míč.
  • Avšak hráč není nijak potrestán za to, že hraje druhý míč.
Druhý míč hraný podle tohoto Pravidla není totéž, jako provizorní míč podle Pravidla 18.3. (4) Výsledek jamky určí Soutěžní výbor. Když hráč hraje dva míče podle (3), rozhodne o hráčově výsledku na dané jamce Soutěžní výbor následovně:
 • Výsledek dosažený míčem, který byl zvolen (ať už volbu učinil hráč nebo Pravidla), se počítá, pokud Pravidla povolují postup užitý pro tento míč.
 • Jestliže Pravidla nepovolují postup užitý pro tento míč, počítá se výsledek dosažený zbylým míčem, pokud Pravidla povolují postup užitý pro tento zbylý míč.
 • Jestliže Pravidla nepovolují postup užitý ani pro jeden z obou míčů, počítá se výsledek dosažený zvoleným míčem (ať už volbu učinil hráč nebo Pravidla), ledaže při tom došlo k závažnému porušení při hře z nesprávného místa, v kterémžto případě se počítá výsledek dosažený zbylým míčem.
 • Jestliže při hře oběma míči došlo k závažnému porušení při hře z nesprávného místa, je hráč diskvalifikován.
 • Žádné rány zahrané míčem, jehož výsledek se nepočítá (což zahrnuje jednak zahrané rány a také trestné rány obdržené výhradně při hraní tohoto míče), se do výsledku hráče na dané jamce nezapočítávají.
To, že „Pravidla umožňují užitý postup“, znamená buď: (a) že původní míč byl hrán, jak leží, z místa, kde je povolena hra, nebo (b) že míč, který byl hrán, byl uveden do hry správným postupem, správným způsobem a na správném místě podle Pravidel.
20.2

Rozhodnutí o pravidlových situacích

a

Rozhodnutí rozhodčího

Rozhodčí je osoba určená Soutěžním výborem k tomu, aby rozhodovala o otázkách skutkové podstaty a uplatňovala Pravidla. Rozhodnutí rozhodčího ohledně skutečností nebo toho, jak se mají Pravidla uplatnit, je pro hráče závazné.
 • Hráč nemá proti rozhodnutí rozhodčího nárok na odvolání k Soutěžnímu výboru.
 • Rozhodčí si může vyžádat pomoc Soutěžního výboru předtím, než vydá rozhodnutí, nebo předložit své rozhodnutí Soutěžnímu výboru k přezkoumání, avšak není povinen tak učinit.
Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 6C(1) a (2) (vysvětlení rozsahu oprávnění rozhodčího).
b

Rozhodnutí Soutěžního výboru

Jestliže není k dispozici rozhodčí, aby vydal rozhodnutí, nebo když rozhodčí předloží rozhodnutí Soutěžnímu výboru:
 • Rozhodnutí vydá Soutěžní výbor, a
 • Rozhodnutí Soutěžního výboru je konečné.
Jestliže Soutěžní výbor nemůže dojít k závěru, může situaci předložit Pravidlové komisi R&A, jejíž rozhodnutí je konečné.
c

Uplatnění standardu „pouhého oka” při užití videa jako důkazu

Když Soutěžní výbor v rámci vydání rozhodnutí posuzuje otázky skutkové podstaty, je použití videa omezeno standardem „pouhého oka“:
 • Jestliže skutečnosti zachycené na videu nemohly být rozumně rozpoznány pouhým okem, nebere se takové video v potaz coby důkaz, i kdyby svědčilo o porušení Pravidel.
 • Avšak i když není video s ohledem na standard „pouhého oka“ vzato v potaz coby důkaz, stále je možno rozhodnout o porušení Pravidel, jestliže si hráč byl jinak vědom skutečností, které znamenaly porušení Pravidel (třeba když hráč cítil, že se holí dotkl písku v bankru, i když to nemohlo být rozpoznáno pouhým okem).
d

Kdy bude nesprávné rozhodnutí opraveno

Jestliže je rozhodnutí rozhodčího nebo Soutěžního výboru později shledáno jako nesprávné:
 • Rozhodnutí bude opraveno, pokud je to podle Pravidel možné.
 • Pokud je na to příliš pozdě, nesprávné rozhodnutí platí.
Jestliže hráč během kola nebo když je hra zastavena podle Pravidla 5.7a podnikne kroky v rozporu s Pravidly na základě pochopitelného neporozumění pokynům rozhodčího nebo Soutěžního výboru (třeba když zvedne míč ve hře, ačkoli mu to Pravidla neumožňují), není to trestné a daný pokyn se bere jako nesprávné rozhodnutí. Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 6C(10) a (11) (co má Soutěžní výbor dělat, když došlo k nesprávnému rozhodnutí).
e

Diskvalifikace hráčů poté, co je výsledek zápasu nebo soutěže konečný

(1) Hra na jamky. Není dáno žádné časové omezení pro diskvalifikaci hráče podle Pravidla 1.2 (hrubý přestupek) nebo Pravidla 1.3b(1) (vědomé ignorování vlastního porušení Pravidel nebo trestu, nebo dohoda s jiným hráčem ohledně ignorování libovolného Pravidla nebo trestu, o kterém věděli, že měl být udělen). Toto může být učiněno i poté, co je výsledek zápasu konečný (viz Pravidlo 3.2a(5)). Ohledně toho, zda Soutěžní výbor vydá rozhodnutí, když je požadavek vznesen poté, co je výsledek zápasu konečný, viz Pravidlo 20.1b(3). (2) Hra na rány. Běžně nesmí být trest dopočítán ani opraven poté, co je soutěž ve hře na rány ukončena, což je:
 • Když se výsledky stanou konečnými způsobem stanoveným Soutěžním výborem, nebo
 • Při kvalifikaci ve hře na rány následované hrou na jamky, když hráč odehraje první ránu svého prvního zápasu.
Avšak hráč musí být diskvalifikován i poté, co byla soutěž ukončena, jestliže:
 • Odevzdal výsledek na některé jamce nižší než skutečný z jiného důvodu, než že nezapočítal jednu nebo víc trestných ran, o kterých předtím, než byla soutěž ukončena, nevěděl (viz Pravidlo 3.3b(3)),
 • Věděl před ukončením soutěže, že odevzdal výsledkový lístek, na němž uvedl hendikep, který byl vyšší než jeho skutečný hendikep, a toto ovlivnilo počet hendikepových ran, o které byl jeho výsledek upraven (viz Pravidlo 3.3b(4)),
 • Věděl před ukončením soutěže, že porušil nějaké jiné Pravidlo, které předepisuje trest diskvalifikace, nebo
 • Vědomě se dohodl s jiným hráčem, že budou ignorovat nějaké Pravidlo nebo trest, o kterém věděli, že měl být udělen (viz Pravidlo 1.3b(1)).
Soutěžní výbor také může hráče diskvalifikovat podle Pravidla 1.2 (hrubý přestupek) poté, co byla soutěž ukončena.
20.3

Situace, na které pravidla nepamatují

Jakákoli situace, kterou Pravidla neřeší, by měla být rozhodnuta Soutěžní výborem, který by měl:
 • Vzít do úvahy všechny okolnosti, a
 • Vyřešit situaci způsobem, který je rozumný, spravedlivý a konzistentní s tím, jak Pravidla řeší podobné situace.
VÍCE
Pravidlo 1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel Pravidla: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v so...
Více