Tulosta valinta
17
Estealueet
Säännön tarkoitus: Sääntö 17 käsittelee estealueita, jotka ovat vesialueita tai muita toimikunnan määrittelemiä alueita, joihin pallo usein katoaa tai sitä on vaikea pelata. Pelaaja voi yhden lyönnin rangaistuksella käyttää vapautumisvaihtoehtona pallon pelaamista estealueen ulkopuolelta.
17
Estealueet
17.1

Vaihtoehdot pallon ollessa estealueella

Estealueet on määritelty joko punaisiksi tai keltaisiksi. Tämä vaikuttaa pelaajan vapautumisvaihtoehtoihin (ks. Sääntö 17.1d). Pelaaja voi seistä estealueella pelatessaan estealueen ulkopuolella olevaa palloa myös estealueelta vapautumisen jälkeen.
17.1a

Milloin pallo on estealueella

Pallo on estealueella, jos osakin siitä:
 • On estealueella, tai koskettaa maata tai jotain muuta (esim. luontoon kuuluvaa tai valmistettua) estealueen rajojen sisäpuolella, tai
 • On estealueen rajan tai jonkin muun osan yläpuolella.
Jos osa pallosta on sekä estealueella että jollain muulla kentän alueella, ks. Sääntö 2.2c.
17.1b

Pelaaja voi pelata pallon sijaintipaikaltaan estealueelta tai vapautua rangaistuksella

Pelaaja voi joko:
 • Pelata pallon ilman rangaistusta sijaintipaikaltaan saman säännön perusteella kuin pallon ollessa yleisellä pelialueella (tämä tarkoittaa sitä, että ei ole mitään eritystä sääntöä, kuinka palloa voidaan pelata estealueelta), tai
 • Pelata pallon estealueen ulkopuolelta vapautumalla rangaistuksella Säännön 17.1d tai 17.2 mukaisesti.
Poikkeus – Estealueella olevan kielletyn pelialueen vaikutuksesta on vapauduttava (ks. Sääntö 17.1e).
17.1c

Vapautuminen, kun palloa ei löydy estealueelta

Jos pelaajan palloa ei ole löytynyt ja tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on pysähtynyt estealueelle:
 • Pelaaja voi vapautua rangaistuksella Säännön 17.1d tai 17.2 nojalla.
 • Pelaajan vapauduttua laittamalla toisen pallon peliin:
  • Alkuperäinen pallo ei enää ole pelissä eikä sitä saa pelata.
  • Tämä pätee, vaikka alkuperäinen pallo löytyisikin kentältä ennen kolmen minuutin etsimisajan päättymistä (ks. Sääntö 6.3b).
Mutta jos ei tiedetä tai ole käytännössä varmaa, että pallo pysähtyi estealueelle ja pallo on kadonnut, täytyy pelaajan ottaa lyönti ja lyöntimatka -vapautuminen Säännön 18.2 mukaisesti.
17.1d

Vapautuminen pallon ollessa estealueella

Jos pelaajan pallo on estealueella ja myös silloin, kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on estealueella, vaikka sitä ei ole löydetty, on pelaajalla seuraavat vapautumisvaihtoehdot käytössään, kaikki yhden lyönnin rangaistuksella: (1) Lyönti ja lyöntimatka -vapautuminen. Pelaaja voi pelata alkuperäisen tai muun pallon paikasta, josta edellinen lyönti suoritettiin (ks. Sääntö 14.6). (2) Linjassa taaksepäin -vapautuminen. Pelaaja voi pudottaa alkuperäisen tai muun pallon (ks. Sääntö 14.3) estealueen ulkopuolelle niin, että alkuperäisen pallon estealueen rajan viimeksi ylittämä kohta (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) on reiän ja sen paikan, johon pallo pudotetaan, välisellä linjalla (tälle linjalle pallon voi pudottaa kuinka kauas tahansa). Linjalla oleva kohta, johon pallo pudotettaessa ensimmäisenä osuu, muodostaa vapautumisalueen, joka on yhden mailanmitan suuruinen kaikkiin suuntiin, mutta seuraavin rajoituksin:
 • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:
  • Ei saa olla lähempänä reikää kuin arvioitu paikka, jossa alkuperäinen pallo viimeksi ylitti estealueen rajan, ja
  • Voi olla millä tahansa kentän alueella paitsi samalla estealueella, mutta
  • Täytyy olla samalla kentän alueella, jota pallo ensimmäisenä kosketti sitä pudotettaessa.
(3) Sivuttainen vapautuminen (käytössä vain punaisella estealueella). Kun pallo ylitti viimeksi punaisen estealueen rajan, pelaaja voi pudottaa alkuperäisen tai muun pallon tälle sivuttaiselle vapautumisalueelle (ks. Sääntö 14.3):
 • Vertailupiste: Arvioitu piste, jossa alkuperäinen pallo viimeksi ylitti punaisen estealueen rajan.
 • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Kaksi mailanmittaa, mutta seuraavin rajoituksin:
 • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:
  • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
  • Voi olla millä tahansa kentän alueella paitsi samalla estealueella, mutta
  • Jos useampi kuin yksi kentän alue on kahden mailanmitan päässä vertailupisteestä, täytyy pallon pysähtyä vapautumisalueelle sille kentän alueelle, jota pallo ensimmäisenä kosketti sitä vapautumisalueelle pudotettaessa.
Ks. Sääntö 25.4m (Pelaajille, jotka käyttävät pyörällistä liikkumisen apuvälinettä, Sääntöä 17.1d(3) muokataan niin, että sivuttainen vapautumisalue on neljän mailanmitan kokoinen). Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 8; Mallipaikallissääntö B-2 (Toimikunta voi ottaa käyttöön paikallissäännön, joka sallii sivuttaisen vapautumisen punaisen estealueen vastakkaiselle puolelle yhtä kaukana reiästä olevasta pisteestä).
17.1e

Estealueella olevan kielletyn pelialueen haittaamisesta on vapauduttava

Pelaaja ei saa pelata palloaan sijaintipaikaltaan missään seuraavista tapauksista: (1) Jos pallo on estealueella olevalla kielletyllä pelialueella. Pelaajan täytyy vapautua rangaistuksella Säännön 17.1d tai 17.2 mukaisesti. Jos kielletty pelialue haittaa pelaajaa tämän säännön nojalla otetun vapautumisen jälkeen, palloa ei saa pelata sijaintipaikaltaan. Sen sijaan pelaajan tulee vapautua Säännön 16.1f(2) nojalla. (2) Jos pallo on estealueella ja kentällä oleva kielletty pelialue haittaa lyöntiasentoa tai svingiä. Kun pelaajan pallon on kielletyn pelialueen ulkopuolella estealueella, mutta kielletty pelialue (joko epänormaalissa kenttäolosuhteessa tai estealueella) haittaa aiotun lyöntiasennon aluetta tai svingin vaatimaa tilaa, pelaajan täytyy joko:
 • Vapautua rangaistuksella estealueen ulkopuolelle Säännön 17.1d tai 17.2 mukaisesti, tai
 • Vapautua ilman rangaistusta pudottamalla alkuperäinen tai muu pallo vapautumisalueelle (jos se on löydettävissä) saman estealueen sisälle (ks. Sääntö 14.3):
  • Vertailupiste: Lähin täydellisen vapautumisen piste kiellettyyn pelialueeseen nähden.
  • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Yksi mailanmitta, mutta seuraavin rajoituksin:
  • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:
   • Täytyy olla samalla estealueella pallon sijaintipaikan kanssa, ja
   • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste.
(3) Vapautumista ei sallita, jos pelaaminen on epätarkoituksenmukaista. Pelaaja ei saa vapautua ilman rangaistusta kielletystä pelialueesta kohdan (2) perusteella:
 • Jos pallon pelaaminen sijaintipaikaltaan on epätarkoituksenmukaista jonkin sellaisen syyn takia, jonka perusteella pelaaja ei saa vapautusta (esim. jos pelaaja ei pysty lyömään, koska pallo on pensaassa), tai
 • Jos alue häiritsee vain, kun pelaaja valitsee mailan, lyöntiasennon, svingin tai pelisuunnan, joka on selkeästi olosuhteisiin nähden epätarkoituksenmukainen.
Toimintaohjeet, kun kielletty pelialue haittaa, mutta pallo on muualla kuin estealueella, ks. Sääntö 16.1f. Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 17.1: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.
17.2

Vaihtoehdot, kun palloa on pelattu estealueelta

17.2a

Estealueelta pelaamisen jälkeen pallo päätyy samalle tai toiselle estealueelle

Jos estealueelta pelattu pallo päätyy samalle tai toiselle estealueelle, pelaaja voi pelata pallon sijaintipaikaltaan (ks. Sääntö 17.1b). Tai, yhden lyönnin rangaistuksella, pelaaja voi vapautua jollain seuraavista vaihtoehdoista: (1) Normaalit vapautumisvaihtoehdot. Pelaaja voi käyttää lyönti ja lyöntimatka -vapautumista Säännön 17.1d(1) mukaisesti, linjassa taaksepäin -vapautumista Säännön 17.1d(2) mukaisesti tai, jos kyseessä on punainen estealue, sivuttaista vapautumista Säännön 17.1d(3) mukaisesti. Säännön 17.1d(2) tai (3) mukaisen vapautumisalueen määrittelemiseen käytettävä piste on se arvioitu kohta, jossa alkuperäinen pallo viimeksi ylitti sen estealueen rajan, jolla pallo nyt on. Jos pelaaja ottaa lyönti ja lyöntimatka -vapautumisen pudottamalla pallon estealueelle (ks. Sääntö 14.6) ja sen jälkeen päättääkin olla pelaamatta pudotettua palloa sijaintipaikaltaan:
 • Pelaaja voi jatkaa vapautumistaan estealueen ulkopuolelle Säännön 17.2a(2), Säännön 17.1d(2) tai (jos kyseessä on punainen estealue) Säännön 17.1d(3) mukaisesti.
 • Jos pelaaja tekee näin, hän saa yhden lyönnin lisärangaistuksen eli yhteensä kahden lyönnin rangaistuksen: yksi lyönti lyönti ja lyöntimatka -vapautumisesta ja yksi lyönti vapautumisesta estealueen ulkopuolelle.
(2) Ylimääräinen vapautumisvaihtoehto: Pelaaminen paikasta, josta edellinen lyönti estealueen ulkopuolelta lyötiin. Sen sijaan, että pelaaja käyttää yhtä normaaleista vapautumisvaihtoehdoista kohdan (1) mukaisesti, pelaaja voi valita pelaavansa alkuperäisen tai muun pallon paikasta, josta edellinen lyönti estealueen ulkopuolelta suoritettiin (ks. Sääntö 14.6).
17.2b

Estealueelta pelattu pallo katoaa, on ulkona tai on pelaamattomassa paikassa estealueen ulkopuolella

Pelaajan pelattua palloa estealueelta, voi hän joskus joutua käyttämään tai päättää käyttää lyönti ja lyöntimatka -vapautumista, koska alkuperäinen pallo on joko: Jos pelaaja käyttää lyönti ja lyöntimatka -vapautumista pudottamalla pallon estealueelle (ks. Sääntö 14.6) ja sen jälkeen päättää olla pelaamatta pudotettua palloa sijaintipaikaltaan:
 • Pelaaja voi vapautua uudestaan estealueen ulkopuolelle Säännön 17.2a(2) mukaisesti, Säännön 17.1d(2) mukaisesti tai (jos kyseessä on punainen estealue) Säännön 17.1d(3) mukaisesti.
 • Jos pelaaja tekee näin, hän saa yhden lyönnin lisärangaistuksen eli yhteensä kahden lyönnin rangaistuksen: yksi lyönti lyönti ja lyöntimatka -vapautumisesta ja yksi lyönti vapautumisesta estealueen ulkopuolelle.
Pelaaja voi vapautua suoraan estealueen ulkopuolelle ilman, että hän ensin pudottaa pallon estealueelle, mutta saa silti yhteensä kahden lyönnin rangaistuksen. Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen sääntöä 17.2: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.
17.3

Pallon ollessa estealueella ei vapautumista sallita muiden sääntöjen perusteella

Kun pelaajan pallo on estealueella, vapautumista ilman rangaistusta ei sallita: Pelaajan ainoa mahdollisuus on vapautua rangaistuksella Säännön 17 perusteella. Mutta vaarallisen eläimen tilanteen haitatessa pelaamista estealueella, pelaaja voi vapautua joko ilman rangaistusta estealueelle tai rangaistuksella estealueen ulkopuolelle (ks. Sääntö 16.2b(2)).
TUTUSTU TARKEMMIN
Sääntö 1Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
Säännön tarkoitus Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. Pela...
Lue lisää