Tulosta valinta
3
Kilpailu
Säännön tarkoitus: Sääntö 3 kattaa kaikkien golfkilpailujen kolme keskeistä tekijää:
 • Pelataan joko reikäpeliä tai lyöntipeliä,
 • Pelataan joko henkilökohtaisesti tai toisen kanssa osana pelaajaparia ja
 • Tulokset lasketaan joko bruttona (tasoituksia ei huomioida) tai nettona (tasoitukset huomioidaan).
3
Kilpailu
3.1

Keskeiset elementit

3.1a

Pelimuoto: Reikäpeli tai Lyöntipeli

(1) Reikäpeli tai tavallinen lyöntipeli. Pelimuodot ovat hyvin erilaiset:
 • Reikäpelissä (ks. Sääntö 3.2) pelaaja ja vastustaja kilpailevat toisiaan vastaan voittaen, häviten tai tasaten reikiä.
 • Tavallisessa lyöntipelissä (ks. Sääntö 3.3) kaikki pelaajat kilpailevat toisiaan vastaan kokonaislyöntimäärään perustuen – tämä tarkoittaa laskemalla yhteen kunkin pelaajan kaikki lyönnit (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit) jokaiselta reiältä kaikilta kierroksilta.
Suurin osa säännöistä pätee molemmissa pelimuodoissa, mutta tietyt säännöt koskevat vain jompaa kumpaa. Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 6C(11) (Toimikunnan huomioitavia asioita, jos se järjestää kilpailun, jossa yhdistetään nämä kaksi pelimuotoa yhden kierroksen aikana). (2) Muut lyöntipelin muodot. Sääntö 21 kattaa muut lyöntipelin muodot (Pistebogey, Maksimitulos ja Par/Bogey), joissa käytetään toisenlaista tuloslaskennan menetelmää. Säännöt 1-20 pätevät näissä pelimuodoissa Säännön 21 mukaisesti sovellettuina.
3.1b

Kuinka kilpaillaan: Pelaaminen henkilökohtaisesti tai pelipartnereina

Golfia pelataan joko kukin pelaaja itsenäisesti kilpaillen tai pelipartnereina kilpaillen yhdessä pelaajaparina. Vaikka Säännöt 1-20 ja Sääntö 25 keskittyvät henkilökohtaiseen peliin, ne pätevät myös:
3.1c

Kuinka pelaajien tulos lasketaan: Bruttotulos vai nettotulos

(1) Scratch-kilpailut. Scratch-kilpailussa:
 • Pelaajan bruttotulos reiältä tai kierrokselta on hänen kokonaislyöntimääränsä (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit).
 • Pelaajan tasoitusta ei huomioida.
(2) Tasoitukselliset kilpailu. Tasoituksellisessa kilpailussa:
 • Pelaajan nettotulos reiältä tai kierrokselta on bruttotulos muokattuna pelaajan tasoituslyönneillä.
 • Tällä tavoin eritasoiset pelaajat voivat kilpailla reilulla tavalla keskenään.
3.2

Reikäpeli

Säännön tarkoitus: Reikäpelissä on omia erityisiä sääntöjä (erityisesti koskien luovuttamista ja tietoa lyöntimäärästä), koska pelaaja ja vastustaja:
 • Kilpailevat kullakin reiällä ainoastaan toisiaan vastaan,
 • Näkevät toistensa pelin, ja
 • Voivat puolustaa omia etujaan.
3.2a

Reiän ja ottelun tulos

(1) Reiän voittaminen. Pelaaja voittaa reiän, kun:
 • Pelaaja pelaa reiän loppuun vähemmillä lyönneillä (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit) kuin vastustaja,
 • Vastustaja luovuttaa reiän, tai
 • Vastustaja saa yleisen rangaistuksen (reiän menetys).
Jos vastustajan liikkeessä oleva pallo, jonka pitäisi mennä reikään tasatuloksen saavuttamiseksi, tarkoituksellisesti pysäytetään tai sen kulkusuuntaa muutetaan silloin, kun pallolla ei enää ole käytännössä mahdollisuuksia mennä reikään (kuten silloin, kun pallo on vierinyt reiän ohi eikä voi vieriä takaisinpäin), reiän tulos katsotaan ratkenneeksi ja pelaaja voittaa reiän. (ks. Sääntö 11.2a Poikkeus) (2) Reiän tasaaminen. Reikä tasataan (kutsutaan myös ”jaetaan”), kun:
 • Pelaaja ja vastustaja pelaavat reiän loppuun samalla lyöntimäärällä (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit), tai
 • Pelaaja ja vastustaja sopivat reiän tasaamisesta (tämä on mahdollista vasta sen jälkeen, kun ainakin toinen pelaajista on suorittanut avauslyönnin kyseisellä reiällä).
(3) Ottelun voittaminen. Pelaaja voittaa ottelun, kun:
 • Pelaaja on enemmän reikiä voitolla kuin mitä reikiä on pelaamatta,
 • Vastustaja luovuttaa ottelun, tai
 • Vastustajan tulos hylätään.
(4) Tasan olevan ottelun jatkaminen. Mikäli ottelu on tasan viimeisen reiän jälkeen:
 • Ottelua jatketaan reikä kerrallaan, kunnes voittaja saadaan selville. Ks. Sääntö 5.1 (ottelun jatkoreiät ovat saman kierroksen jatkoa, eivät uusi kierros).
 • Reiät pelataan samassa järjestyksessä kuin varsinaisella kierroksella, ellei toimikunta määrää muuta järjestystä.
Mutta kilpailumääräyksissä voidaan todeta ottelun voivan päättyä tasan jatkoreikien pelaamisen sijaan. (5) Milloin ottelun tulos on lopullinen. Ottelun tulos on lopullisesti toimikunnan vahvistama (tämä tulisi ilmetä kilpailumääräyksistä) esimerkiksi silloin:
 • Kun ottelun tulos on kirjattu viralliselle tulostaululle tai muuhun määrättyyn paikkaan, tai
 • Kun ottelun tulos on ilmoitettu toimikunnan nimeämälle henkilölle.
Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 5A(7) (Suosituksia kuinka ottelun tuloksesta tulee lopullinen).
3.2b

Luovuttamiset

(1) Pelaaja voi luovuttaa lyönnin, reiän tai ottelun. Pelaaja voi luovuttaa vastustajan seuraavan lyönnin, reiän tai ottelun:
 • Seuraavan lyönnin luovuttaminen. Tämä on mahdollista milloin tahansa ennen kuin vastustajasuorittaa seuraavan lyöntinsä.
  • Tällöin vastustaja on suoriutunut reiästä tuloksella, johon on lisätty luovutettu lyönti ja pallon voi poistaa kuka tahansa.
  • Mikäli luovutus tehdään vastustajan pallon ollessa edelleen liikkeessä edellisen lyönnin seurauksena, koskee luovutus vastustajan seuraavaa lyöntiä, ellei pallo mene reikään, (jolloin luovutuksella ei ole merkitystä).
  • Pelaaja voi luovuttaa vastustajan seuraavan lyönnin pysäyttämällä vastustajan liikkeessä olevan pallon tai muuttamalla sen kulkusuuntaa ainoastaan silloin, kun hän tekee näin tarkoituksenaan luovuttaa seuraava lyönti ja pallolla ei enää ole käytännössä mahdollisuutta mennä reikään.
 • Reiän luovuttaminen. Tämä on mahdollista milloin tahansa ennen kuin reikä on pelattu loppuun (ks. Sääntö 6.5) koskien myös tilannetta, jossa reikää ei vielä ole aloitettu. Mutta pelaaja ja vastustaja eivät saa sopia reikien luovuttamisesta toisilleen lyhentääkseen ottelun kestoa. Jos he tietävät tämän ja silti toimivat näin, molempien tulos hylätään.
 • Ottelun luovuttaminen. Tämä on mahdollista milloin tahansa ennen kuin ottelun lopputulos on selvillä (ks. Säännöt 3.2a(3) ja (4)) koskien myös tilannetta, jossa ottelua ei vielä ole aloitettu.
(2) Kuinka luovuttaminen tehdään. Luovuttaminen tapahtuu ainoastaan selkeästi viestimällä:
 • Tämä voidaan tehdä joko suullisesti tai toimimalla niin, että siitä selkeästi käy ilmi pelaajan aikomus luovuttaa lyönti, reikä tai ottelu (esim. eleellä).
 • Mikäli vastustaja rikkoo sääntöjä nostaessaan pallonsa ilmeisen väärinymmärryksen vuoksi luullen pelaajan kommentin tai toimenpiteen tarkoittaneen seuraavan lyönnin, reiän tai ottelun luovuttamista, rangaistusta ei seuraa ja pallo asetetaan takaisin paikalleen alkuperäiseen paikkaansa (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) (ks. Sääntö 14.2). Mikä tahansa luovutus on lopullinen eikä sitä voi perua.
3.2c

Tasoitusten soveltaminen reikäpeliotteluissa

(1) Tasoitusten ilmoittaminen. Pelaajan ja vastustajan tulisi ilmoittaa toisilleen tasoituksensa ennen ottelun alkua. Mikäli pelaaja ilmoittaa väärän tasoituksen joko ennen ottelua tai ottelun aikana eikä korjaa virhettään ennen vastustajan seuraavaa lyöntiä:
 • Ilmoitettu tasoitus on liian korkea. Pelaajan tulos hylätään, mikäli tällä on vaikutusta annettujen tai saatujen tasoituslyöntien määrään. Rangaistusta ei seuraa, mikäli vaikutusta ei ole.
 • Ilmoitettu tasoitus on liian alhainen. Rangaistusta ei seuraa ja pelaajan on käytettävä ilmoittamaansa pienempää tasoitusta, kun lasketaan pelaajan saamia tai antamia tasoituslyöntejä.
(2) Reiät, joilla tasoituslyöntejä käytetään.
 • Tasoituslyönnit jaetaan reikäkohtaisesti ja alhaisempi nettotulos voittaa reiän.
 • Jos tasan olevaa ottelua jatketaan kierroksen jälkeen, tasoituslyönnit annetaan samoille rei’ille kuin kierroksen aikana (ellei toimikunta jaa niitä toisella tavalla).
Kukin pelaaja on vastuussa siitä, että tietää millä rei’illä hän saa tai antaa tasoituslyöntejä toimikunnan laatiman reikäkohtaisen tasoitusindeksoinnin mukaisesti (tämä löytyy yleensä tuloskortista). Jos pelaajat eivät huomio tai käyttävät virheellisesti tasoituslyöntejä jollekin väylälle, reiän tulos säilyy sellaisenaan, elleivät pelaajat korjaa virhettään ajoissa (ks. Sääntö 3.2d(3)).
3.2d

Pelaajan ja vastustajan velvollisuudet

(1) Lyöntimäärän ilmoittaminen vastustajalle. Vastustaja voi kysyä pelaajalta milloin tahansa reikää pelattaessa tai reiän päättymisen jälkeen montako lyöntiä (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit) pelaaja on käyttänyt. Tämän tarkoituksena on antaa vastustajalle mahdollisuus suunnitella seuraavaa lyöntiään ja reiän pelaamista tai vahvistaa juuri pelatun reiän lopputulos. Kun lyöntimäärää kysytään tai kun lyöntimäärä ilmoitetaan vaikkei olisi kysyttykään:
 • Pelaajan täytyy ilmoittaa oikea lyöntimäärä.
 • Pelaajan, joka ei ilmoita lyöntimäärää vastustajan pyynnöstä, katsotaan ilmoittaneen väärän lyöntimäärän.
Pelaaja saa yleisen rangaistuksen (reiän menetys), jos hän ilmoittaa vastustajalleen väärän lyöntimäärän, ellei hän korjaa virhettään ajoissa:
 • Väärä lyöntimäärä ilmoitettu reikää pelattaessa. Pelaajan on kerrottava oikea lyöntimäärä ennen kuin vastustaja lyö seuraavan lyöntinsä tai toimii sitä vastaavasti (kuten luovuttamalla seuraavan lyönnin tai reiän).
 • Väärä lyöntimäärä ilmoitettu reiän lopettamisen jälkeen. Pelaajan on kerrottava oikea lyöntimäärä:
  • Ennen kuin kumpikaan pelaaja suorittaa aloituslyönnin seuraavalla reiällä tai toimii sitä vastaavasti (kuten luovuttamalla seuraavan reiän tai koko ottelun), tai
  • Koskien viimeistä reikää ennen kuin ottelun tulos on lopullisesti vahvistettu (ks. Sääntö 3.2a(5)).
Poikkeus – Ei rangaistusta, jos ei vaikutusta reiän tulokseen: Jos pelaaja kertoo väärän lyöntimäärän reiän lopettamisen jälkeen, mutta tällä ei ole vaikutusta vastustajan ymmärrykseen siitä, onko hän voittanut, hävinnyt vai tasannut reiän, ei tästä seuraa rangaistusta. (2) Rangaistuksen ilmoittaminen vastustajalle. Kun pelaaja saa rangaistuksen:
 • Pelaajan pitää kertoa vastustajalle saamastaan rangaistuksesta niin pian kuin se on käytännössä mahdollista huomioiden pelaajan etäisyys vastustajasta ja muut käytännön seikat. Aina ei välttämättä ole mahdollista kertoa vastustajalle rangaistuksesta ennen kuin hän ehtii lyömään.
 • Tämä vaatimus pätee, vaikkei pelaaja tietäisi saaneensa rangaistusta (koska pelaajien oletetaan tunnistavan milloin he rikkovat golfsääntöjä).
Jos pelaaja ei menettele näin eikä korjaa virhettään ennen kuin vastustaja lyö seuraavan lyöntinsä tai toimii sitä vastaavasti (kuten luovuttamalla pelaajalle seuraavan lyönnin tai reiän), pelaaja saa yleisen rangaistuksen (reiän menetys). Poikkeus – Ei rangaistusta, mikäli vastustaja oli tietoinen rangaistuksesta: Jos vastustaja tiesi pelaajan saaneen rangaistuksen, kuten nähdessään pelaajan vapautuvan rangaistuksella, pelaaja ei saa rangaistusta jättäessään kertomatta vastustajalleen tästä rangaistuksesta. (3) Tieto ottelun tilanteesta. Pelaajien oletetaan tietävän mikä on ottelun tilanne, ts. kumpi heistä johtaa ottelua ja kuinka paljon (”reikää voitolla” ottelussa) tai että ottelu on tasan (käytetään myös nimitystä ”all square”). Jos pelaajat yhdessä toteavat ottelun tilanteeksi virheellisen tuloksen:
 • He voivat korjata ottelun tilanteen oikeaksi ennen kuin kumpikaan pelaajista suorittaa avauslyönnin seuraavalla reiällä tai ottelun viimeisen reiän ollessa kyseessä ennen kuin ottelun tulos on lopullisesti vahvistettu (ks. Sääntö 3.2a(5)).
 • Jos ottelun tilannetta ei edellä mainitussa ajassa korjata, virheellinen tilanne muuttuu ottelun todelliseksi tilanteeksi.
Poikkeus – Pelaaja pyytää sääntötulkintaa ajoissa: Jos pelaaja tekee ajoissa pyynnön sääntötulkinnasta (ks. Sääntö 20.1b) ja havaitaan, että vastustaja joko (1) ilmoitti väärän lyöntimäärän tai (2) ei ilmoittanut pelaajalle rangaistuksestaan, tällöin ottelun tilanne korjataan oikeaksi. (4) Omien oikeuksien suojeleminen. Ottelun pelaajien tulisi suojella omia oikeuksiaan ja etujaangolfsääntöjen mukaisesti:
 • Jos pelaaja tietää tai uskoo vastustajan rikkoneen sääntöä, jonka rikkomisesta seuraa rangaistus, pelaaja voi valita huomioiko hän rikkeen vai ei.
 • Mutta jos pelaaja ja vastustaja sopivat, että eivät noudata sääntöjä tai jättävät huomioimatta tietämänsä rangaistuksen ja kumpi tahansa pelaajista on aloittanut kierroksen, molempien pelaajien tulos hylätään ja heidät suljetaan kilpailusta Säännön 1.3b nojalla.
 • Jos pelaaja ja vastustaja ovat eri mieltä siitä, onko jompikumpi heistä rikkonut jotain sääntöä, kumpi tahansa voi suojella oikeuksiaan pyytämällä sääntötulkintaa Säännön 20.1b nojalla.
Jos tuomari on asetettu yhteen otteluun koko kierroksen ajaksi, hänen tulee puuttua kaikkiin sääntörikkeisiin, jotka hän näkee tai jotka hänelle kerrotaan (ks. Sääntö 20.1b(1)).
3.3

Lyöntipeli

Säännön tarkoitus: Lyöntipelissä on erityisiä sääntöjä (erityisesti tuloskorteille ja pallon pelaamiselle reikään), koska:
 • Jokainen pelaaja kilpailee kaikkia muita kilpailussa pelaavia vastaan, ja
 • Sääntöjen tulee olla samat kaikille.
Kierroksen jälkeen pelaajan ja merkitsijän (joka ylläpitää pelaajan tulosta) täytyy vahvistaa, että pelaajan tulos kullekin väylälle on oikein ja pelaajan pitää palauttaa tuloskortti toimikunnalle.
3.3a

Lyöntipelin voittaja

Pelaaja, joka selvittää kaikki kierrokset pienimmällä lyöntien (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit) yhteistuloksella, on voittaja. Tasoituksellisessa kilpailussa tämä tarkoittaa pienintä nettolyöntimäärää. Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 5A(6) (Kilpailumääräyksissä tulisi mainita kuinka tasatulokset ratkaistaan).
3.3b

Tulosten kirjaaminen lyöntipelissä

Merkitsijä kirjaa pelaajan tulokset pelaajan tuloskorttiin. Merkitsijä on joko toimikunnan nimeämä tai toimikunnan hyväksymällä tavalla pelaajan valitsema. Pelaajalla tulee olla sama merkitsijä koko kierroksen ajan, ellei toimikunta hyväksy merkitsijän vaihtamista ennen vaihtoa tai sen jälkeen. (1) Merkitsijän vastuut: Väyläkohtaisten tulosten merkitseminen ja vahvistaminen tuloskorttiin. Kierroksen jokaisen reiän jälkeen merkitsijän tulisi varmistaa pelaajalta kyseisen reiän tulos (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit) ja merkitä tämä tulos tuloskorttiin. Kierroksen jälkeen:
 • Merkitsijän pitää vahvistaa tuloskortin reikäkohtaiset tulokset.
 • Jos pelaajalla on ollut useampi kuin yksi merkitsijä, jokaisen merkitsijän pitää vahvistaa ne pelatut reiät, joilla hän on ollut merkitsijänä, mutta jos joku merkitsijöistä näki pelaajan kaikki pelatut reiät, voi tämä merkitsijä vahvistaa kaikki reikätulokset.
Merkitsijä voi kieltäytyä vahvistamasta pelaajan reikätulosta, jos hän epäilee sen olevan väärin. Tällaisessa tapauksessa toimikunta tekee päätöksen pelaajan reikätuloksesta käytettävissä olevien tietojen perusteella. Jos merkitsijä edelleen kieltäytyy vahvistamasta pelaajan tulosta, toimikunta voi vahvistaa reikätuloksen tai hyväksyä vahvistuksen joltain, joka näki pelaajan toimet kyseisellä reiällä. Jos merkitsijä, joka on pelaaja, tietoisesti vahvistaa väärän reikätuloksen, merkitsijän tulos tulisi hylätä Säännön 1.2a nojalla. (2) Pelaajan vastuut: Tulosten vahvistaminen ja tuloskortin palauttaminen. Kierroksen aikana pelaajan tulisi seurata tuloksiaan kultakin reiältä. Kierroksen jälkeen pelaajan:
 • Tulisi huolellisesti tarkistaa merkitsijän kirjaamat reikätulokset ja käsitellä mahdolliset epäselvyydet toimikunnan kanssa,
 • Täytyy varmistaa, että merkitsijä vahvistaa reikätulokset tuloskorttiin,
 • Ei ole lupa muuttaa merkitsijän kirjaamia reikätuloksia paitsi merkitsijän suostumuksella tai toimikunnan hyväksymänä (mutta pelaajan tai merkitsijän ei tarvitse tehdä mitään erillistä vahvistamista muutetulle tulokselle), ja
 • Pitää vahvistaa tuloskortin reikäkohtaiset tulokset ja viipymättä palauttaa tuloskortti toimikunnalle. Tämän jälkeen pelaaja ei saa tehdä muutoksia tuloskorttiin.
Jos pelaaja rikkoo mitä tahansa Säännön 3.3b vaatimuksista, hänen tuloksensa hylätään. Poikkeus – Rangaistusta ei seuraa, jos merkitsijä ei hoida velvollisuuksiaan: Rangaistusta ei seuraa, mikäli toimikunta toteaa, että pelaajan Säännön 3.3b(2) rike johtuu merkitsijän velvollisuuksien laiminlyönnistä (esim. merkitsijä on lähtenyt pelaajan tuloskortin kanssa tai jättänyt tuloskortin vahvistamatta) eikä pelaaja ole voinut tähän vaikuttaa. Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 5A(5) (Suositukset kuinka määritellään, koska tuloskortti on palautettu). Ks. Toimikunnan ohjeet, Kappale 8; Mallipaikallissääntö L-1 (Rangaistuksen pienentäminen, jos palautetussa tuloskortissa ei ole reikätuloksia vahvistettu). (3) Väärä reikätulos. Jos pelaaja palauttaa tuloskortin, jossa on väärä reikätulos millä tahansa reiällä:
 • Palautettu tulos on suurempi kuin oikea tulos. Suurempi palautettu tulos jää voimaan.
 • Palautettu tulos on pienempi kuin oikea tulos tai tulos puuttuu. Pelaajan tulos hylätään.
Poikkeus – Rangaistusta ei ole kirjattu, koska siitä ei tiedetty: Jos yksi tai useampi reikätulos on pienempi kuin oikea tulos, koska pelaaja ei lisännyt tulokseen yhtä tai useampaa rangaistuslyöntiä, joita hän ei tiennyt saaneensa ennen tuloskortin palauttamista:
 • Pelaajan tulosta ei hylätä.
 • Sen sijaan, jos virhe havaitaan ennen kuin kilpailu on päättynyt, toimikunnan tulee muuttaa pelaajan tulokset sääntöjen mukaisiksi niiltä rei’iltä, joilta lyöntejä puuttuu, lisäämällä pelaajan reikäkohtaisiin tuloksiin rangaistuslyönnit, joiden olisi pitänyt olla mukana tuloksissa.
Tätä poikkeusta ei sovelleta:
 • Kun huomioimatta jätetty rangaistus on hylkääminen, tai
 • Kun pelaajalle on kerrottu, että rangaistus saattaisi seurata tai pelaaja ei ollut varma rangaistaanko häntä eikä hän esittänyt asiaa toimikunnalle ennen tuloskortin palauttamista.
(4) Pelaaja ei ole vastuussa reikätulosten yhteenlaskusta tai tasoituksen soveltamisesta. Pelaajan tasoituksen ei tarvitse olla tuloskortissa eikä pelaajan tarvitse suorittaa tuloksen yhteenlaskua. Rangaistusta ei seuraa, jos pelaaja palauttaa tuloskortin, josta puuttuu tasoitus tai tasoitusta on sovellettu väärin, tai tulosten yhteenlaskussa on tehty virhe. Toimikunnan saadessa pelaajalta tuloskortin kierroksen jälkeen, toimikunnan vastuulla on:
 • Yhteenlasku, ja
 • Pelaajan tasoituslyöntien laskeminen kilpailuun ja niiden huomioiminen nettotuloksen laskennassa.
Ks. Toimikunnan ohjeet, Kappale 8; Mallipaikallissääntö L-2 (Pelaajan saattaminen vastuuseen tuloskortissa olevasta tasoituksestaan).
3.3c

Palloa ei ole pelattu reikään

Pelaajan tulee pelata pallo reikään kierroksen jokaisella reiällä. Jos pelaaja ei pelaa palloaan reikään jollakin reiällä:
 • Pelaajan tulee korjata virheensä ennen kuin hän suorittaa aloituslyönnin seuraavalla reiällä tai viimeisen reiän ollessa kyseessä ennen kuin hän palauttaa tuloskortin.
 • Jos virhettä ei korjata edellä mainitussa ajassa, pelaajan tulos hylätään.
Ks. Säännöt 21.1, 21.2 ja 21.3 (Muiden lyöntipelimuotojen säännöt (Pistebogey, Maksimitulos ja Par/Bogey-kilpailut), joissa tuloslaskenta on erilainen ja pelaajaa ei hylätä, jos hän ei pelaa palloaan reikään).
TUTUSTU TARKEMMIN
Sääntö 1Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
Säännön tarkoitus Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. Pela...
Lue lisää