Tulosta valinta
4
Pelaajan varusteet
Säännön tarkoitus: Sääntö 4 käsittelee varusteita, joita pelaaja voi käyttää kierroksen aikana. Lähtökohtana on periaate, että golf on haastava peli, jossa onnistumisen tulisi riippua pelaajan arvioista, taidoista ja kyvyistä. Pelaajan:
 • On käytettävä hyväksyttyjä mailoja ja palloja,
 • Mailojen määrä on rajattu 14 mailaan, ja
 • On kiellettyä käyttää muita varusteita, jotka keinotekoisesti auttavat pelaajan peliä.
4
Pelaajan varusteet
Yksityiskohtaiset vaatimukset mailoille, palloille ja muille varusteille sekä menettely konsultointiin ja varusteiden toimittamiseksi tarkastusta varten, ks. varustesäännöt.
4.1

Mailat

4.1a

Lyönnin suorittamiseen sallitut mailat

(1) Hyväksytyt mailat. Suorittaessaan lyöntiä pelaajan on käytettävä mailaa, joka on varustesääntöjen mukainen silloin, kun:
 • Se oli uusi, tai
 • Sen peliominaisuuksia on muutettu jollain tavalla (mutta ks. Sääntö 4.1a(2), jos maila on vaurioitunut kierroksen aikana).
Mutta jos hyväksytyn mailan peliominaisuudet muuttuvat kulumisen vuoksi normaalissa käytössä, se on edelleen hyväksytty maila. Mailan “peliominaisuuksia” ovat mitkä tahansa osat, piirteet tai ominaisuudet, jotka vaikuttavat kuinka maila toimii tai auttavat suuntaamisessa sisältäen muiden muassa painotuksen, varsi- ja lapakulman, suuntausominaisuudet sekä sallitut ulkoiset lisävarusteet. (2) Kierroksen aikana vaurioituneen mailan käyttäminen, korjaaminen tai korvaaminen. Jos hyväksytty maila on vaurioitunut kierroksen aikana tai pelin ollessa keskeytyneenä Säännön 5.7a mukaisesti, lukuun ottamatta väkivaltaista rikkomista, pelaaja voi korjata mailan tai korvata sen toisella mailalla. Mutta riippumatta vaurion laadusta tai aiheuttajasta, vaurioitunutta mailaa käsitellään hyväksyttynä mailana loppukierroksen ajan (mutta ei lyöntipelin uusinnan aikana, joka on uusi kierros). Loppukierroksen aikana pelaaja voi:
 • Jatkaa lyömistä vaurioituneella mailalla tai
 • Poislukien väkivaltaiset rikkomiset, korjata mailan tai korvata sen toisella mailalla (ks. Sääntö 4.1b(4)).
Jos pelaaja korvaa vaurioituneen mailan toisella mailalla, hänen tulee poistaa vaurioitunut maila pelistä Säännön 4.1c(1) menettelytavan mukaisesti ennen seuraavaa lyöntiään. “Vaurioituminen kierroksen aikana” tarkoittaa sitä, että mailan peliominaisuudet ovat muuttuneet jostain syystä kierroksen aikana (sisältäen toimenpiteet pelin ollessa keskeytettynä Säännön 5.7a nojalla), joko:
 • Pelaajan aiheuttamana (kuten lyönnissä tai harjoitussvingissä mailan kanssa, mailaa golfbägiin laitettaessa tai sieltä pois otettaessa, pudottamalla maila tai nojaamalla siihen tai väärinkäyttämällä sitä), tai
 • Toisen pelaajan, ulkopuolisen vaikutuksen tai luonnonvoimien aiheuttamana.
Mutta maila ei ole “vaurioitunut kierroksen aikana”, jos pelaaja on tarkoituksellisesti muuttanut sen peliominaisuuksia kierroksen aikana Säännössä 4.1a(3) mainitulla tavalla. (3) Mailan peliominaisuuksien muuttaminen tarkoituksellisesti kierroksen aikana. Pelaaja ei saa lyödä mailalla, jonka peliominaisuuksia hän on tarkoituksellisesti muuttanut kierroksen aikana (tai pelin ollessa keskeytettynä Säännön 5.7a mukaisesti):
 • Käyttämällä mailan säätöominaisuuksia tai muuttamalla mailaa fyysisesti (ainoastaan vaurion korjaaminen on sallittua Säännön 4.1a(2) mukaisesti), tai
 • Laittamalla mitä tahansa ainetta mailan lapaan (paitsi puhdistettaessa sitä) vaikuttamaan mailan käyttäytymiseen lyönnin aikana.
Poikkeus – Säädettävän mailan palauttaminen alkuperäiseen asentoon tai kielletyn ulkoisen lisävarusteen poistaminen: Rangaistusta ei seuraa ja mailaa voi käyttää lyöntiin seuraavissa kahdessa tapauksessa:
 • Jos mailan peliominaisuuksia on muutettu säätöominaisuutta käyttäen, mutta ennen kuin mailalla lyödään, maila palautetaan mahdollisimman lähelle sen alkuperäistä asentoa säätämällä ominaisuus takaisin siihen missä se oli.
 • Kielletty ulkoinen lisävaruste (esim. teippi mailan lyöntipinnassa) poistetaan mailasta ennen kuin mailalla lyödään.
Rangaistus lyönnin {suorittamisesta rikkoen Sääntöä 4.1a: Tuloksen hylkääminen.
 • Tämän säännön perusteella ei seuraa rangaistusta, jos pelkästään kuljettaa mukanaan (mutta ei käytä lyöntiin) ei-hyväksyttyä mailaa tai mailaa, jonka suoritusominaisuuksia muutettiin tarkoituksellisesti kierroksen aikana.
 • Mutta tällainen maila huomioidaan edelleen Säännössä 4.1b(1) olevassa 14 mailan rajoituksessa.
4.1b

14 mailan rajoitus; Mailojen jakaminen, lisääminen ja korvaaminen kierroksen aikana

(1) 14 mailan rajoitus. Pelaaja ei saa:
 • Aloittaa kierrostaan mukanaan enemmän kuin 14 mailaa, tai
 • Pitää mukanaan enempää kuin 14 mailaa kierroksen aikana.
Tämä rajoitus koskee kaikkia mailoja, joita pelaaja kuljettaa tai hänelle kuljetetaan. Mutta se ei koske rikkinäisen mailan osia tai irrallaan olevia osia (esim. mailan päätä, vartta tai grippiä), joita pelaaja kuljettaa tai hänelle kuljetetaan kierroksen alkaessa. Jos pelaaja aloittaa kierroksensa mukanaan vähemmän kuin 14 mailaa, hän voi lisätä mailoja kierroksen aikana 14 mailan rajoitukseen asti (ks. Säännön 4.1b(4) rajoitukset). Maila katsotaan lisätyksi, kun lisätty maila on pelaajan hallussa ja pelaaja lyö seuraavan lyönnin millä tahansa mailalla. Kun pelaaja huomaa rikkoneensa tätä sääntöä pitämällä mukanaan enemmän kuin 14 mailaa, hänen tulee poistaa ylimääräinen tai ylimääräiset mailat pelistä Säännön 4.1c(1) menettelytavan mukaisesti ennen seuraavaa lyöntiään:
 • Jos pelaaja aloitti pelinsä mukanaan enemmän kuin 14 mailaa, hän saa valita mailan tai mailat, jotka poistaa pelistä.
 • Jos pelaaja lisäsi ylimääräiset mailat kierroksen aikana, lisätyt mailat on poistettava pelistä.
Jos pelaaja kierroksensa aloitettuaan poimii mukaansa toisen pelaajan mailan tai maila on laitettu vahingossa hänen bägiinsä hänen tietämättään, maila ei vaikuta hänen laskettavien mailojensa määrään (mutta tällaista mailaa ei saa käyttää). (2) Mailoja ei saa lainata. Pelaajan on käytettävä niitä mailoja, joita hänellä oli mukanaan aloittaessaan tai joita hän on lisännyt luvallisesti kohdan (1) mukaisesti:
 • Pelaaja ei saa lyödä kenenkään muun kentällä pelaavan pelaajan mailalla (vaikka toinen pelaaja pelaisi eri ryhmässä tai kilpailussa).
 • Kun pelaaja huomaa rikkoneensa tätä sääntöä lyömällä toisen pelaajan mailalla, pelaajan tulee poistaa tämä maila pelistä Säännön 4.1c(1) menettelytavan mukaisesti ennen seuraavaa lyöntiään.
Ks. Säännöt 22.5 ja 23.7 (Rajoitettu poikkeus pelipartneripelimuodoissa, jossa pelipartnerit voivat jakaa mailoja, sillä edellytyksellä, että heidän mailojensa yhteenlaskettu määrä on enintään 14). (3) Kadonneita mailoja ei saa korvata. Jos pelaaja aloitti pelinsä mukanaan 14 mailaa tai on lisännyt mailoja 14 mailan rajoitukseen asti ja sen jälkeen kadottaa mailan kierroksen aikana tai kun peli on keskeytetty Säännön 5.7a nojalla, pelaaja ei saa korvata kadonnutta mailaa toisella mailalla. (4) Rajoitukset mailojen lisäämiseen ja korvaamiseen. Kun pelaaja lisää tai korvaa mailoja Säännön 4.1a(2) tai Säännön 4.b(1) mukaisesti, pelaaja ei saa:
 • Tarpeettomasti viivyttää peliä (ks. Sääntö 5.6a),
 • Lisätä tai lainata mitään mailaa, jota joku muu kentällä pelaava pelaaja kuljettaa tai hänelle kuljetetaan (vaikka toinen pelaaja pelaisi eri ryhmässä tai kilpailussa), tai
 • Koota mailaa osista, joita joku muu kentällä pelaava pelaaja kuljettaa tai hänelle kuljetetaan (vaikka toinen pelaaja pelaisi eri ryhmässä tai kilpailussa).
Kun pelaaja tulee tietoiseksi, että hän on rikkonut tätä sääntöä lisäämällä tai korvaamalla mailan, kun se ei ole sallittua, pelaajan täytyy poistaa tämä maila pelistä Säännön 4.1c(1) menettelytavan mukaisesti ennen kuin hän lyö yhtään lyöntiä. Jos pelaaja lyö mailalla, jota hän kuljettaa mukanaan, vaikka se on poistettu pelistä ennen kierrosta (Sääntö 4.1c(2)) tai kierroksen aikana (Sääntö 4.1c(1)), pelaajan tulos hylätään Säännön 4.1c(1) nojalla. Rangaistus Säännön 4.1b rikkomisesta: Rangaistusta sovelletaan perustuen siihen, milloin pelaaja huomaa tehneensä rikkeen:
 • Pelaaja huomaa tehneensä rikkeen reikää pelatessaan. Rangaistusta sovelletaan sen reiän jälkeen, jota pelataan. Reikäpelissä pelaajan on pelattava reikä loppuun, muutettava ottelun tilanne sen mukaisesti, ja sen jälkeen huomioitava rangaistus ja säädettävä ottelun tilanne.
 • Pelaaja huomaa tehneensä rikkeen kahden reiän välillä. Rangaistusta sovelletaan juuri päättyneen reiän jälkeiseen tilanteeseen, ei seuraavalle reiälle.
Rangaistus reikäpelissä – Ottelun tulosta muutetaan vähentämällä reikävoitto, maksimissaan 2 reikävoittoa:
 • Tässä on kyseessä ottelun tilanten säätäminen – se ei ole sama kuin reiän menetys.
 • Kesken olevan reiän tuloksen selvittyä tai juuri lopetetun reiän jälkeen ottelun tilannetta muutetaan vähentämällä { jokaista sellaista reikää kohden, jolla rike on tapahtunut, maksimissaan 2 reikävoittoa kierrosta kohden.
 • Esimerkiksi jos pelaaja aloitti kierroksensa mukanaan 15 mailaa ja huomaa rikkeensä 3. reiällä voittaen tämän reiän ja siirtyy ottelussa 3 reiän johtoon, 2 reikävoiton maksimikorjauksen huomioimisen jälkeen pelaaja olisi tämän jälkeen ottelussa yhden reiän johdossa.
Rangaistus lyöntipelissä – kahden lyönnin rangaistus, maksimissaan neljä lyöntiä: Pelaaja saa yleisen rangaistuksen (kahden lyönnin rangaistus) jokaista reikää kohden, jossa rike tapahtui, maksimissaan neljä lyöntiä kierrosta kohden (kahden lyönnin rangaistus lisätään kahdelle ensimmäiselle reiälle, joilla rike tapahtui).
4.1c

Menettelytapa mailojen poistamiseksi pelistä

(1) Kierroksen aikana. Kun pelaaja huomaa kierroksen aikana rikkoneensa Sääntöä 4.1b, pelaajan pitää toimia niin, että hän selkeästi osoittaa jokaisen mailan, joka poistetaan pelistä ennen kuin lyö seuraavan lyöntinsä. Tämän voi tehdä joko:
 • Ilmoittamalla nämä mailat reikäpelissä vastustajalleen tai lyöntipelissä merkitsijälleen tai saman ryhmän toiselle pelaajalle, tai
 • Toimimalla muutoin selkeällä tavalla (kuten kääntämällä mailan toisinpäin bägissä, laittamalla mailan golfauton lattialle tai antamalla mailan toiselle henkilölle).
Pelaaja ei saa loppukierroksen aikana lyödä millään niistä mailoista, jotka hän on poistanut pelistä. Jos pelistä poistettu maila on toisen pelaajan maila, tämä toinen pelaaja voi jatkaa mailan käyttöä. Rangaistus Säännön 4.1c(1) rikkomisesta: Tuloksen hylkääminen. (2) Ennen kierrosta. Jos pelaaja huomaa juuri ennen kierroksensa alkua, että hänellä on vahingossa mukanaan enemmän kuin 14 mailaa, pelaajan tulee yrittää jättää ylimääräinen maila pois. Mutta vaihtoehtoisesti ilman rangaistusta pelaaja voi:
 • Ennen kierrosta poistaa pelistä minkä tahansa ylimääräisen mailan menettelytavan (1) mukaisesti, ja
 • Pitää ylimääräiset mailat mukanaan (mutta niitä ei saa käyttää) kierroksen aikana eikä niitä huomioida 14 mailan rajoituksessa.
Jos pelaajalla on ensimmäisellä tiiausalueella tarkoituksellisesti mukanaan enemmän kuin 14 mailaa, ja hän aloittaa kierroksensa jättämättä ylimääräisiä mailoja pois, tätä vaihtoehtoa ei voi käyttää ja toimitaan Säännön 4.1b(1) nojalla.
4.2

Pallot

4.2a

Sallitut pallot

(1) On pelattava hyväksytyillä palloilla. Jokaisessa lyönnissä pelaajan on käytettävä palloa, joka täyttää varustesäännöissä olevat vaatimukset. Pelaaja voi saada pelaamiseen sallitun pallon keneltä tahansa, myös kentällä olevalta toiselta pelaajalta. (2) Tarkoituksellisesti muutetulla pallolla ei saa pelata. Pelaaja ei saa lyödä palloa, jonka suoritusominaisuuksia on tarkoituksellisesti muutettu kuten naarmuttamalla tai lämmittämällä palloa tai laittamalla siihen jotain ainetta (paitsi puhdistettaessa palloa). Rangaistus lyömisestä Säännön 4.2a vastaisesti: Tuloksen hylkääminen.
4.2b

Pallo hajoaa kappaleiksi reikää pelattaessa

Jos pelaajan pallo hajoaa kappaleiksi lyönnin jälkeen, rangaistusta ei seuraa eikä lyöntiä lasketa. Pelaajan on pelattava toinen pallo sieltä, mistä lyönti suoritettiin (ks. Sääntö 14.6). Rangaistus pelattaessa palloa väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 4.2b: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.
4.2c

Pallo halkeaa tai säröytyy reikää pelattaessa

(1) Pallon nostaminen sen halkeamisen tai säröytymisen tarkastamiseksi. Jos pelaajalla on kohtuullinen syy uskoa, että hänen pallonsa on haljennut tai säröytynyt pelattavan reiän aikana:
 • Pelaaja voi nostaa pallon tutkiakseen sen, mutta:
 • Pallon paikka on ensin merkittävä eikä palloa saa puhdistaa (paitsi viheriöllä) (ks. Sääntö 14.1).
Jos pelaaja nostaa pallon ilman edellä mainittua kohtuullista syytä (paitsi viheriöllä, jossa pelaaja saa nostaa pallon Säännön 13.1b nojalla), jättää pallon paikan merkitsemättä ennen sen nostamista tai puhdistaa pallon, kun se ei ole sallittua, pelaaja saa yhden lyönnin rangaistuksen.
(2) Milloin pallon voi vaihtaa toiseen palloon. Pelaaja voi vaihtaa pallon toiseen vain silloin, kun on selvästi nähtävissä, että alkuperäinen pallo on haljennut tai säröytynyt, ja tämä vaurio tapahtui tätä reikää pelattaessa – mutta vaihtaminen ei ole mahdollista, jos pallo on ainoastaan naarmuuntunut tai sen maali on vahingoittunut tai väri muuttunut.
 • Jos alkuperäinen pallo on haljennut tai säröytynyt, pelaajan täytyy asettaa takaisin alkuperäiselle paikalle joko toinen pallo tai alkuperäinen pallo (ks. Sääntö 14.2).
 • Jos alkuperäinen pallo ei ole haljennut tai säröytynyt, pelaajan täytyy asettaa se takaisin alkuperäiselle paikalle (ks. Sääntö 14.2).
Jos pelaaja lyö väärin vaihdettua palloa, pelaaja saa yhden lyönnin rangaistuksen Säännön 6.3b nojalla. Mikään tässä säännössä ei kiellä pelaajaa vaihtamasta palloa toiseen jonkun muun säännön perusteella tai vaihtamasta palloa kahden reiän välillä. Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 4.2c: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a mukaisesti.
4.3

Varusteiden käyttö

Sääntöä 4.3 sovelletaan kaikentyyppisiin varusteisiin, joita pelaaja saattaa käyttää kierroksen aikana. Ainoastaan vaatimukset hyväksytyillä mailoilla ja palloilla pelaamisesta on käsitelty Säännöissä 4.1 ja 4.2. Tässä säännössä käsitellään ainoastaan sitä, kuinka varustetta käytetään. Sääntö ei rajoita varusteita, joita pelaajalla voi olla mukanaan kierroksen aikana.
4.3a

Varusteiden sallittu ja kielletty käyttö

Pelaaja voi käyttää varustetta helpottaakseen peliään kierroksen aikana, paitsi että pelaaja ei saa hankkia mahdollista hyötyä:
 • Käyttämällä varustetta (muita kuin mailaa ja palloa), joka keinotekoisesti poistaa tai vähentää taidon tai arvioinnin tarvetta, jotka ovat olennaisia golfpelin haasteita, tai
 • Käyttämällä varustetta (mukaan lukien maila ja pallo) lyönnissä epänormaalilla tavalla. ”Epänormaalilla tavalla” tarkoitetaan tapaa, joka on olennaisesti erilainen kuin mihin varustetta on tarkoitettu käytettävän, eikä tapaa ole normaalisti hyväksytty osaksi pelin pelaamista.
Tämä sääntö ei vaikuta minkään muun säännön soveltamiseen, joka rajoittaa pelaajan hyväksyttyjä toimenpiteitä mailalla, pallolla tai muilla varusteilla (kuten mailan tai muun esineen asettaminen maahan tähtäämisen helpottamiseksi, ks. Sääntö 10.2b(3)). Tämän säännön perusteella yleisiä esimerkkejä pelaajalle kierroksen aikana sallituista ja kielletyistä varusteiden käyttötavoista ovat: (1) Tieto etäisyydestä ja suunnasta.
 • Sallittua. Hankkia tietoa etäisyydestä tai suunnasta (kuten käyttäen etäisyyttä mittaavaa laitetta tai kompassia).
 • Kiellettyä.
  • Mitata korkeuseroja,
  • Tulkata etäisyys- tai suuntatietoa (kuten käyttää laitetta, joka suosittelee pelilinjaa tai mailavalintaa pallon sijainnin perusteella), tai
  • Suuntaamisvälineen käyttäminen (ks. Varustesäännöt) pallon suuntaamiseen.
Ks. toimikunnan ohjeet, Osa 8; Mallipaikallissääntö G-5 (Toimikunta voi ottaa käyttöön paikallissäännön, jolla kielletään etäisyyttä mittaavien laitteiden käyttäminen). (2) Tieto tuulesta ja muista sääolosuhteista.
 • Sallittua.
  • Saada kaikentyyppistä säätietoa (mukaan lukien tuulen nopeus), joka on saatavissa sääennusteista, tai
  • Mitata lämpötilaa tai kosteutta kentällä.
 • Kiellettyä.
  • Mitata tuulen nopeutta kentällä, tai
  • Käyttää mitään valmistetta saadakseen muuta tuuleen liittyvää tietoa (kuten käyttää jauhetta, nenäliinaa tai nauhaa tuulen suunnan arvioimiseen).
(3) Tiedon kerääminen ennen kierrosta tai kierroksen aikana.
 • Sallittua.
  • Käyttää tietoa, joka kerättiin ennen kierrosta (kuten tietoa aiempien kierrosten pelaamisesta, lyöntivinkkejä tai mailasuosituksia), tai
  • Pelaamiseen liittyvän tai fysiologisen tiedon tallentaminen (käytettäväksi kierroksen jälkeen) (kuten mailan lyöntimitta, pelitilastot tai syke).
 • Kiellettyä.
  • Käyttää kierrokselta kerättyä laitteen käsittelemää pelaamiseen liittyvää tietoa (kuten mailasuosituksia perustuen pelattavan kierroksen lyöntimittoihin), tai
  • Käyttää mitään tämän kierroksen aikana tallennettua fysiologista tietoa.
(4) Ääni- ja kuvamateriaali.
 • Sallittua.
  • Kuunnella tai katsella lähetystä, kun ne eivät liity pelattavaan kilpailuun (kuten uutisraportit tai taustamusiikki). Mutta näin toimittaessa on huomioitava muut (ks. Sääntö 1.2).
 • Kiellettyä.
  • Musiikin tai muun kuunteleminen häiriöiden eliminoimiseksi tai helpottaakseen lyönnin rytmittämistä, tai
  • Katsoa sellaista lähetystä kilpailusta, joka helpottaa pelaajaa mailan valinnassa, lyömisessä tai päätettäessä miten pelata kierroksen aikana, mutta pelaaja voi katsoa sellaista lähetystä, jota näytetään kentällä katselijoille, esim. lähetystä kilpailun videonäytöiltä.
Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 8; Mallipaikallissääntö G-8 (Toimikunta voi ottaa käyttöön paikallissäännön, jolla kielletään tai rajoitetaan ääni- ja kuvalaitteiden käyttämistä kierroksen aikana). (5) Käsineet ja mailaotetta parantavat tuotteet.
 • Sallittua.
  • Käyttää tavallista käsinettä, joka täyttää varustesääntöjen vaatimukset,
  • Käyttää hartsia, jauhetta ja muita kosteuttavia tai kuivaavia aineita, tai
  • Kietoa pyyhe tai nenäliina mailan kädensijan ympärille.
 • Kiellettyä.
  • Käyttää käsinettä, joka ei täytä varustesääntöjen vaatimuksia, tai
  • Käyttää muita varusteita, jotka antavat epäreilun edun käden asennolle tai mailan kädensijan otteeseen.
(6) Välineet venyttelyyn ja harjoitteluun tai lyönnin apuvälineet.
 • Sallittua.
  • Käyttää mitä tahansa varustetta tavalliseen venyttelyyn (paitsi harjoitussvingiin), olipa varuste suunniteltu venyttelyyn, käytettäväksi golfissa (esim. suuntaustikut voidaan asettaa hartioille) tai mihin tahansa golfiin liittymättömään tarkoitukseen (kuten kumiletku tai putken pätkä).
 • Kiellettyä.
  • Käyttää mitään golfharjoittelun tai lyönnin apuvälinettä (kuten suuntaustikkua tai painotettua mailanpään suojusta tai “donitsia”) tai ei-hyväksyttyä mailaa millä tavalla tahansa mikä mahdollisesti antaa pelaajalle hyötyä auttamalla lyöntiin valmistautumisessa tai lyönnissä (kuten auttamalla svingissä, mailaotteessa, suuntauksessa, pallon paikassa tai lyöntiasennossa).
Lisäohjeistusta edellä kuvattujen varusteiden käytöstä ja muun tyyppisistä varusteista (kuten vaatteet ja kengät) löytyy varustesäännöistä. Pelaajan, joka on epävarma, voiko hän käyttää jotakin varustetta tietyllä tavalla, tulisi pyytää sääntötulkintaa toimikunnalta (ks. Sääntö 20.2b). Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 8; Mallipaikallissääntö G-6 (Toimikunta voi ottaa käyttöön paikallissäännön, jolla kielletään moottoroitu kuljetus kierroksen aikana).
4.3b

Lääketieteellisestä syystä käytettävät varusteet

(1) Lääketieteellinen poikkeus. Pelaaja ei riko Sääntöä 4.3, jos hän käyttää varustetta, joka auttaa lääketieteellisessä vaivassa edellyttäen, että:
 • Pelaajalla on lääketieteellinen syy käyttää varustetta, ja
 • Toimikunta päättää, että varusteen käyttö ei anna pelaajalle epäreilua etua muihin pelaajiin nähden.
Ks. Sääntö 25.3a (Proteesin käyttö); Sääntö 25.4f (Säännön 4.3 soveltaminen liikkumisen apuvälineisiin). (2) Teippi tai samankaltaiset tuet. Pelaaja voi käyttää urheiluteippiä tai samankaltaisia tukia lääketieteellisistä syistä (kuten estämään loukkaantumista tai auttamaan nykyisessä vammassa), mutta teippiä tai tukia ei saa käyttää:
 • Liiallisesti, tai
 • Auttamaan pelaajaa enemmän kuin lääketieteellisistä syistä on tarpeen (esimerkiksi niillä ei saa lukita niveltä helpottamaan pelaajan lyömistä).
Pelaajan, joka epäilee mihin tai miten teippiä tai samankaltaista tukea voi käyttää, tulisi pyytää sääntötulkintaa toimikunnalta. Rangaistus Säännön 4.3 rikkomisesta:
 • Rangaistus ensimmäisestä rikkeestä: Yleinen rangaistus. Jos rike tapahtuu kahden reiän välillä, rangaistus kirjataan seuraavalle reiälle.
 • Rangaistus toisesta rikkeestä: Tuloksen hylkääminen. Tätä rangaistusta sovelletaan, vaikka rike olisi täysin erilainen kuin mikä aiheutti ensimmäisen rangaistuksen. Tämä rangaistus toteutuu vain, jos ensimmäinen ja toinen rangaistus ovat erillisiä tapahtumia (ks. Sääntö 1.3c(4)).
TUTUSTU TARKEMMIN
Sääntö 1Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
Säännön tarkoitus Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. Pela...
Lue lisää